ເນ^ຫະ^ມີ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ເນ^ຫະ^ມີ ໂຊວ ໄຮ່ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ເປຢີຍ ກິ່ນ. 1) ຕະຢ໊ຽດ ກິ່ນ ເນ^ຫະ^ມີ ດສ໋ວນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ຕສິ໋ວ ເປ^ເຊຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ພ້າຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ກຸ໊ນ ຢູ^ດາ ເຕີ່ຍ-ປູງ. 2) ຕະເຫຍີ່ຍ ກິ່ນ ມ່ຽນ ເຖສີຍ ເຈ໌ຍ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ເຍີຍ ຕສີ້ງ ຫລາດ. 3) ຕະຟາມ ກິ່ນ ເອ^ສະ^ລາ ຢຽມ ແປະ ຝີງ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ໂຕະ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ. ຕສວັ໋ງ ແປະ ຝີງ ຫຍ່ຽມ ຕສຸ໌ຍ. 4) ຕະເຝີຍ ກິ່ນ ເນ^ຫະ^ມີ ໂຕສ໋ວ ຈ໊ຽນ ຢູ^ດາ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ຕສູ໋ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ນິ່ນ ຖສໍ່ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ.

ຢຽມ ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ບົວ ປວັດ ຕຸ໊ ເມ່ງ ເຍີຍ, ເນ^ຫະ^ມີ ມ່າຍ ໂຮຍ້ວ ເຂົາ ວ້ວນ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ຈ້ຽນ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-2:20 ເນ^ຫະ^ມີ ດສ໋ວນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ
3:1-7:73 ມ່ຽນ ເຖສີຍ ເຈ໌ຍ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ເຍີຍ ຕສີ້ງ ຫລາດ
8:1-10:39 ເອ^ສະ^ລາ ໂຕະ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ໂຊວ ແອ໋ງ ຫລຽບ ດສຸ່ນ ແຫງ່ງ ຫວ່າ
11:1-13:31 ເນ^ຫະ^ມີ ແອ໋ງ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ

ເນ^ຫະ^ມີ 1

ເນ^ຫະ^ມີ ເຫວີ່ຍ
ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ

1 ນ້າຍ ເຊ ຮາ^ຄາ^ລິ^ຢາ ເຍີຍ ຕອນ, ເນ^ຫະ^ມີ, ເຍີຍ ຫວ່າ.

ຢຽມ ອານ^ທາ^ເຊ^ຊີດ ໂຕສ໋ວ ເປ^ເຊຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຫຍີ່ ຕສຽບ ຫຮຍັງ ວົ້ວ ຫຮຍັງ, ຄິດ^ເລບ ຫຮລາ, ເຢຍ ຢຽມ ສຸ^ສາ ຕົ້ມ ຕສີ້ງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, 2 ມ່າຍ ເຕົ້າ ເຢຍ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ, ຮາ^ນາ^ນີ, ເຖສົາ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຢຽມ ຢູ^ດາ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຕ້າຍ. ເຢຍ ຕສ່ຽວ ໜ່າຍ ເຖົາ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ບາ^ບີ^ລົນ ກົ໊ວະ ຕຸ໊ ແໝ່ງ ທສວດ ແອ໋ງ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ, * ຢ່າ ໜ່າຍ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ.

3 ນິ່ນ ບົວ ບົ໋ວ ເຢຍ, “ຢຽມ ຢູ^ດາ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ຕຸ໊ ແໝ່ງ ທສວດ ແອ໋ງ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຕສຸ ໂຕ້ ໜ່ານ ໂຄ້ວ ໄຫ່, ຢ່າ ຕສຸ ເຕ໊ຍ ໄຍ້. ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ເຍີຍ ຕສີ້ງ ຫລາດ ບາງ, ຕສີ້ງ ແກ້ງ ຢ່າ ຕສຸ ໂຕ໌ວ ປົ໊ວ ຫວ່າຍ ເດສ່ງ.”

4 ເຢຍ ໄຮ໌ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ, ເຢຍ ເຕສວີ໌ຍ ເອຈ່ຍ ຍ້ຽມ, ເດສົ້າ ເຕສ໋ຍ ຮນອຍ. ເຢຍ ຢຽມ ລູ່ງ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ເຕສີຍ ໄມ້ ຫຍັ່ນ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຢ່າ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ. 5 ເຢຍ ກ໊ອງ,

ຕສ໊ຽວ, ລູ່ງ ຕສັ່ງ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ອ່າ, ເມີ່ຍ ເຊ ໂຮລ ໄຫ່, ອ໋ອຍ ຕສຸ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ. * ເມີ່ຍ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ແລ໌ງ ເຍີຍ ແຫງ່ງ ຫວ່າ ຮນ້ຳ ຕົ້ງ ຮນ້ຳ ເມີ່ຍ ຢ່າ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ. 6 ໂທ້ ຕສ໊ຽວ ໜູງ ມຕສີງ ໝັ່ງ ຢ່າ ແປງ ມນ່ອມ ໝວັງ ເຢຍ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂປວ, ຕສຢັ້ງ ຮນອຍ ຕສຢັ້ງ ມ໌ວນ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂປວ, ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ, ເຕົ໋າ ເກົ໋າ. ເຢຍ ຫຍ່ຽມ ເຢຍ ບົວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ ໂຕສ໋ວ ຕ່ອງ ປຸນ ເມີ່ຍ, ລ່ຽມ ເຢຍ ກັ້ນ ເຖສົາ ເຢຍ ເຍີຍ ໂຕ້ວ ຕສົງ ມ່ຽນ. 7 ເຢຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ຫວ່າຍ ໂຕສ໋ວ ເອ໊າະ ທສ້ຳ ເຍີຍ ປຸນ ເມີ່ຍ. ເຢຍ ບົວ ໄມ້ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ພ້າຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂປວ, ໂມ^ເຊ, ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ເຖສົາ ຫລີ່ງ ເຖສົາ ເລີ໌ຍ.

8 “ໂທ້ ຕສ໊ຽວ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ພ້າຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂປວ, ໂມ^ເຊ, ເຍີຍ ຫວ່າ. ເມີ່ຍ ກ໊ອງ, ‘ເຊ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ບົວ ໄມ້ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ກັນ ເຢຍ, ເຢຍ ອ໋ອຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ດສ໋ານ ມີ່ງ ຢຽມ ໝ່ານ ຝີງ ບຸດົ໋ງ. * 9 ເຊ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ບົວ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ລໍ໌ ເຢຍ, ຢ່າ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ເຢຍ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສຸ ດສ໋ານ ມີ່ງ ເຖົາ ລູ່ງ ກອນ ເກົ້າ ໂກ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ເຢຍ ອ໋ອຍ ຢຽມ ວົ້ວ ຕໍ້ ເມີ່ຍ ບົວ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ກັ໊ບ ຕສຸ໊ນ ຢຽມ ເຢຍ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຫວີ່ຍ ຫລຽບ ເຢຍ ເຍີຍ ເມ່ງ ວົ້ວ ນອມ ຕ໋ອງ.’ *

10 “ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ເຊ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂປວ, ເມີ່ຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ, ຕົ້ງ ເມີ່ຍ ຫລົ່ງ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຕົ້ມ ທຈະ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ເຮ້ນ ໄຫ່ ເຍີຍ ປົ໌ວ ໂອຈ໋ວ * ທສວດ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ. 11 ໂອ ຕສ໊ຽວ ອ່າ, ໂທ້ ເມີ່ຍ ແປງ ມນ່ອມ ໝວັງ ເຢຍ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂປວ, ເຍີຍ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ຫວ່າ, ເຖສົາ ອະເຮນີ້ຍ ທ່າຍ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ບົ໋ວ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຕສວັ໋ງ ໂປວ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ເຍີຍ ຫວ່າ. ໂທ້ ຕສ໊ຽວ ເຖງ ເຢຍ ອີ້ ຮນອຍ ໄຮ່ ໂຕສ໋ວ ຕຸ໊ ທສວດ ຢ່າ ປຸນ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ * ອກອຍ ເອີ໋ຍ ເຢຍ.”

ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ເຖງ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ໂປ້ວ ຕິ໊ວ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຈຽນ.⇑

[Remove Footnotes]