ຊ້າວ ມ່ຽນ

(ມ່ຽນ ໂຮ໌ວ ໂຊວ)

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຊ້າວ ມ່ຽນ ໂຊວ ກ໊ອງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ, ຕົ້ງ ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ຊີ^ນາຍ ບົງ ມີ່ງ ເຖົາ ທິນ-ຮູ່ງ ແລ໌ງ ປຸນ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ຕົງ ປູງ ແໝງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເຝີຍ ຕສຽບ ຫຮຍັງ ກະຍົ໌ວ. ໂຊວ ທສວດ ນ້າຍ ນອມ ບົ໋ວ ເຊ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ໂມ^ເຊ ຝາວ ອີ ດສຸ່ນ ມ່ຽນ ໂຮ໌ວ. ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ຊີ^ນາຍ ບົງ ນິ່ນ ຝາວ ດສຸ່ນ. ອກະຮ້າ ເລີ່ຍ ໄມ້ ໂກ ເຝີຍ ຕສຽບ ຫຮຍັງ, ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ມີ່ງ ເຖົາ ໂມ^ອັບ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ເຍີຍ ຕົງ ປູງ ແໝງ, ແອ໋ງ ຝາວ ດສຸ່ນ. ຢຽມ ຝາວ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ອີ ດສຸ່ນ ມ່ຽນ ໂຮ໌ວ ບຸດົ໋ງ, ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ມີ່ງ ເຖົາ ຄາ^ເດດ^ບາ^ເນຍ, ຄາ^ນາ^ອັນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ນ່າມ ປູງ ແໝງ, ມປ່າ ໄມ້ ຕຸ໊ ເປັຍ ຄາ^ນາ^ອັນ. ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ໜ່າຍ ເຕສ໋ຍ ຫຮຍັງ ລິ໌ວ, ອກະຮ້າ ຊຸ້ຍ ມີ່ງ ເຖົາ ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ຕົງ ປູງ ແໝງ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽມ ເອຈ່ຍ ວົ້ວ ນອມ ຕ໋ອງ. ແອ໋ງ ມ່າຍ ທສ້ຳ ເຍີຍ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ເຈ໋ຍ ດ້າຍ ເປັຍ ຄາ^ນາ^ອັນ ເຕີ່ຍ-ປູງ.

ຊ້າວ ມ່ຽນ ໂຊວ ກ໊ອງ ເຖົາ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຢຽມ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ ປວັ້ງ ຕສຸ ຂວນ ນ່ານ ຕສ່ຽວ ຕສັ່ນໆ ໂຮຍ້ວ ເດສົ້າ, ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ເຍີຍ. ມ່າຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ນິ່ນ ບົວ ແຫງ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ແຫງ່ງ ໂມ^ເຊ, ຕົ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ຕ້າຍ ຕໍ້ ນິ່ນ ບົວ ວົ້ວ ເຕົ້າ. ໂຊວ ຢ່າ ປຸນ ມ່ຽນ ເຕສັ໊ຍ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຊ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ, ເຂົາ ຕຸ໊ ວ້ວນ ເຍີຍ, ໂກ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຕສັ່ນໆ ໄມ້ ໝວັງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ. ໂຊວ ຢ່າ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ໂມ^ເຊ ກັນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ. ມ່າຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ນິ່ນ ໄມ້ ມ່າຍ ໜ່ອຍ ມປ່າ ຖສໍ່ ໂກ໋ວ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-9:23 ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ທສວດ ຊີ^ນາຍ ບົງ
(1) 1:1-4:49 ຝາວ ຕ້າວ ດສຸ່ນ ມ່ຽນ ໂຮ໌ວ
(2) 5:1-8:26 ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ເຖສົາ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ເລີ໌ຍ
(3) 9:1-23 ເຈ໋ຍ ເສຍ ແໝ່ງ ຕສິ໊ບ ຕະເຫຍີ່ຍ ດສຸ່ນ
10:1-21:35 ຢຽມ ຊີ^ນາຍ ບົງ ເຖົາ ຢຽມ ໂມ^ອັບ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
22:1-32:42 ຢຽມ ໂມ^ອັບ ທສວດ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ
33:1-49 ດສຸ໊ດ ຕສຸ໊ນ ກ໊ອງ ມ່ຽນ ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ມີ່ງ ເຖົາ
ໂມ^ອັບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ
33:50-36:13 ໄມ້ ແກ້ງ ເຈ໋ຍ ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ຈາ-ດ່າງ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຫວ່າ

ຊ້າວ ມ່ຽນ 1

ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຝາວ
ຕະຢ໊ຽດ ດສຸ່ນ ມ່ຽນ ໂຮ໌ວ

1 ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ຕະເຫຍີ່ຍ ຫຮຍັງ, ເຫຍີ່ຍ ຫຮລາ, ແຊງ-ຢ໊ຽດ ວົ້ວ ຮນອຍ, ຢຽມ ຊີ^ນາຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ, ຫວຸ່ຍ ປວັ້ງ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ວົ້ວ, ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ໂມ^ເຊ, 2 “ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຖງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຝາວ ມ່ຽນ ໂຮ໌ວ * ຕສິ໋ວ ຢຽດ ຝີງ ຢຽດ ຝີງ, ຢຽດ ປ່ວນ ຢຽດ ປ່ວນ. ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຝາວ ຢຽດ ເຕົ້າ ຢຽດ ເຕົ້າ ມຈັ່ງ ຕອນ ເຍີຍ ບົ໋ວ. 3 ເມີ່ຍ ເຖສົາ ອາ^ລົນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສິ໋ວ ກວັ້ນໆ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຝາວ ບົ໋ວ, ຢຽມ ຫຮຍັງ-ເຈີ໊ຍ ຫຍີ່ ຕສຽບ ຫຮຍັງ ກູ້ ຫງວ່າຍ, ໄຮ່ ໂຕສ໋ວ ຕຸ໊ ແປງ ເຍີຍ ເຕົ້າໆ ມຈັ່ງ ຕອນ ເຍີຍ ບົ໋ວ. 4 ຝີງໆ ອ໋ອຍ ຕສຸ ມ່າຍ ເຕົ້າ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ປ໊ວນ-ຝີງ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ ຕ້າຍ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ.” 5 ເຖງ ເມີ່ຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ເຍີຍ ບົ໋ວ ມ່າຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ.

ຝີງ ເຍີຍ ບົ໋ວ ຝີງ ເຍີຍ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ
ລູ^ເບນ ຝີງ ເຊ^ເດ^ເອ ເຍີຍ ຕອນ, ເອ^ລີ^ຊູ
6 ສິ^ເມ^ໂອນ ຝີງ ສູ^ລິ^ຊັດ^ໄດ ເຍີຍ ຕອນ, ເຊ^ລູ^ມິ^ເອນ
7 ຢູ^ດາ ຝີງ ອຳ^ມີ^ນາ^ດັບ ເຍີຍ ຕອນ, ນາ^ຊົນ
8 ອິດ^ສາ^ຄາ ຝີງ ຕສູ^ອາ ເຍີຍ ຕອນ, ເນ^ທັນ^ເອນ
9 ເສ^ບູ^ລຸນ ຝີງ ເຮ^ລົນ ເຍີຍ ຕອນ, ເອ^ລີ^ອັບ
10 ໂຢ^ເຊບ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ,
ເອ^ຟາ^ອິມ ຝີງ ອຳ^ມີ^ຮູດ ເຍີຍ ຕອນ, ເອ^ລີ^ຊາ^ມາ
ໂຢ^ເຊບ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ,
ມະ^ນັດ^ເສ ຝີງ ເປ^ດາ^ຊູ ເຍີຍ ຕອນ, ກາ^ມາ^ລິ^ເອນ
11 ເບນ^ຢາ^ມິນ ຝີງ ກິ^ເດ^ໂອ^ນີ ເຍີຍ ຕອນ, ອາ^ບີ^ດັນ
12 ດານ ຝີງ ອຳ^ມີ^ທຈັດ^ໄດ ເຍີຍ ຕອນ, ອາ^ຫິ^ເຢ^ເຊ
13 ອາ^ເຊ ຝີງ ໂອ^ຄານ ເຍີຍ ຕອນ, ປາ^ກີ^ເອນ
14 ກາດ ຝີງ ເດ^ອູ^ເອນ ເຍີຍ ຕອນ, ເອ^ລີ^ຢາ^ສາບ
15 ນັບ^ທາ^ລີ ຝີງ ເອ^ນັນ ເຍີຍ ຕອນ, ອາ^ຫິ^ລາ

16 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ເຊ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ຝີງໆ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ, ເຊ ຕົ້ງ ໂລ໌-ຮນອຍ ອົງ-ຖາຍ ຫລຽບ ຕ້າຍ ເຍີຍ ປູ້ງ ປ່ວນ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ.

17 ໂມ^ເຊ ເຖສົາ ອາ^ລົນ ຕສ່ຽວ ຕໍ້ ຈ໊ຽນ ຕົ້ງ ມ່າຍ ບົ໋ວ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ, 18 ເຖົາ ເຫຍີ່ຍ ຫຮລາ, ແຊງ-ຢ໊ຽດ ວົ້ວ ຮນອຍ, ນິ່ນ ບົວ ເຫ່ວ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ກັ໊ບ ຕສຸ໊ນ ຕສ່ຽວ ຕສິ໋ວ ອົງ-ຖາຍ ເຍີຍ ປູ້ງ ປ່ວນ ເຖສົາ ມ່ຽນ ປ່ວນ ຝາວ ມ່ຽນ ໂຮ໌ວ, ຢ່າ ຕສິ໋ວ ເຕົ້າໆ ຕຸ໊ ຫຍີ່ ຕສຽບ ຫຮຍັງ ຝາວ ແໝງ ເຍີຍ ມຈັ່ງ ຕອນ, ຢຽດ ເຕົ້າ ຢຽດ ເຕົ້າ ເຍີຍ ຝາວ ບົ໋ວ. 19 ຕສິ໋ວ ຕສ໊ຽວ ບົ໋ວ ໂມ^ເຊ ໂຕສ໋ວ, ນິ່ນ ຢຽມ ຊີ^ນາຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ ຊ້າວ ມ່ຽນ.

20-43 ຢຽມ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຕອນ-ໂຮລ, ລູ^ເບນ, ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ຕສິ໋ວ ປູ້ງ ປ່ວນ, ຕສິ໋ວ ມ່ຽນ ປ່ວນ, ຕສິ໋ວ ບົ໋ວ, ນິ່ນ ບົວ ຝາວ ເຕົ້າໆ ຫຍີ່ ຕສຽບ ຫຮຍັງ ຝາວ ແໝງ, ໄຮ່ ໂຕສ໋ວ ຕຸ໊ ແປງ ເຍີຍ ມຈັ່ງ ຕອນ ເຍີຍ ໂສວ ໂໝ່ວ. ຢຽດ ຕສູ໊ງ ມ່າຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. *

ຝີງ ບຸເຕສ໋ຍ ເຕົ້າ
ລູ^ເບນ ຝີງ ມ່າຍ 46,500 ເຕົ້າ
ສິ^ເມ^ໂອນ ຝີງ ມ່າຍ 59,300 ເຕົ້າ
ກາດ ຝີງ ມ່າຍ 45,650 ເຕົ້າ
ຢູ^ດາ ຝີງ ມ່າຍ 74,600 ເຕົ້າ
ອິດ^ສາ^ຄາ ຝີງ ມ່າຍ 54,400 ເຕົ້າ
ເສ^ບູ^ລຸນ ຝີງ ມ່າຍ 57,400 ເຕົ້າ
ໂຢ^ເຊບ ເຍີຍ ຕອນ,
ເອ^ຟາ^ອິມ ຝີງ ມ່າຍ 40,500 ເຕົ້າ
ໂຢ^ເຊບ ເຍີຍ ຕອນ,
ມະ^ນັດ^ເສ ຝີງ ມ່າຍ 32,200 ເຕົ້າ
ເບນ^ຢາ^ມິນ ຝີງ ມ່າຍ 35,400 ເຕົ້າ
ດານ ຝີງ ມ່າຍ 62,700 ເຕົ້າ
ອາ^ເຊ ຝີງ ມ່າຍ 41,500 ເຕົ້າ
ນັບ^ທາ^ລີ ຝີງ ມ່າຍ 53,400 ເຕົ້າ
ຢຽດ ຕສູ໊ງ ມ່າຍ 603,550 ເຕົ້າ

44 ນ້າຍ ເຊ ໂມ^ເຊ ເຖສົາ ອາ^ລົນ ແອ໋ງ ເຖສົາ ຕສຽບ ເຫຍີ່ຍ ຝີງ ເຍີຍ ຕສຽບ ເຫຍີ່ຍ ເຕົ້າ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ ຊ້າວ ເຍີຍ ມຈັ່ງ ຕອນ. 45 ຕະຟ່ານ ຕຸ໊ ຫຍີ່ ຕສຽບ ຫຮຍັງ ຝາວ ແໝງ, ເຕົ້າໆ ໄຮ່ ທສວດ ມີ່ງ ເບ໊າະ ຈ໋າ ເຍີຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຕສິ໋ວ ປູ້ງ ປ່ວນ ຊ້າວ ຕ້າຍ. 46 ຢຽດ ຕສູ໊ງ ມ່າຍ ຈຸ໊ ສິນ ປົວ ທສິນ ຮມ໌ ແປ໊ະ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ.

ອອນ ເລ^ວີ ຝີງ ໂກ໋ວ ແລ໌ງ
ແຫງ່ງ ຫວ່າ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ

47 ມປ່າ ເລ^ວີ ຝີງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ປ່ວນ ໄມ້ ຕຸ໊ ເຖສົາ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຝີງ ຊ້າວ, 48 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ໂມ^ເຊ, 49 “ໄມ້ ຕູ໋ງ ຊ້າວ ເລ^ວີ ຝີງ. ໄມ້ ຕູ໋ງ ປຸນ ເລ^ວີ ຝີງ ເຖສົາ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຝາວ ມ່ຽນ ໂຮ໌ວ. 50 ອ໋ອຍ ຕສຸ ພ້າຍ ເລ^ວີ ມ່ຽນ ໂກ໋ວ ແລ໌ງ ແຫງ່ງ ຫວ່າ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ, ເຖສົາ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ເຍີຍ ຈາ-ສີ່, ແອ໋ງ ເຖສົາ ນ້າຍ ນອມ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ຫລົ່ງ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ກະນ້າຍ. ນິ່ນ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ປ້ຽນ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ເຖສົາ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຈາ-ສີ່. ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂກ໋ວ ນ້າຍ ນອມ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ແອ໋ງ ທສອງ ກັ້ນ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ຮວີງ ກ໋ອມ. 51 ຫາຍ ຕສັ່ນ ຊຸ້ຍ ແລ໌ງ ແຫງ່ງ ຫວ່າ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ, ເຊ ເລ^ວີ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ແທສະ. ຫາຍ ຕສັ່ນ ທສອງ, ເລ^ວີ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ທສອງ. ເຊ ກ໊ອງ ກະເຫຍ່ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ ມີ່ງ ຟັດ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ປຸນ ນິ່ນ ຕສຸ ໄຕ່ ອ໊ະ. * 52 ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ທສອງ ກັ້ນ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ເປ໋ນ ຢຽດ ກວັ້ນ ຢຽດ ກວັ້ນ ເຍີຍ, ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ຢຽມ ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ເຍີຍ ກວັ້ນ, ຢຽມ ກັ້ນ ເຍີຍ ຝີງ ເຍີຍ ເກ້ ກະເດ໊ຍ. 53 ມປ່າ ເລ^ວີ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ທສອງ ກັ້ນ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ຮວີງ ຈ໊ຽນ ແລ໌ງ ແຫງ່ງ ຫວ່າ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ເຫວີ່ຍ ໄມ້ ປຸນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຕສຸ ເຢຍ ໂນ໌ວ. ເຊ ເລ^ວີ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂກ໋ວ ແລ໌ງ ແຫງ່ງ ຫວ່າ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ.”

54 ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ເອີຍ ຕສ໊ຽວ ບົ໋ວ ໂມ^ເຊ ເຍີຍ ຫວ່າ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ ເດສ່ງ.

⇑

[Remove Footnotes]