ທສົງ-ເມ່ງ ຫວ່າ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ທສົງ-ເມ່ງ ຫວ່າ ເຍີຍ ໂຊວ ດສຸ໊ດ ຕສຸ໊ນ ກ໊ອງ ໂຕສ໋ວ ຫອບ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເຖສົາ ຕສິ໋ວ ອຈ໋າວ ມ່ວນ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ. ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຍີຍ ຫວ່າ ເກົ້າ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ຫລົ່ງ ເຫວີ່ຍ ອຈ໋າວ ບົວ ຮນອຍໆ ເຍີຍ ແໝ່ງ. ໂຊວ-ກອນ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊, “ວ່ວນ ຕສາງ ເຍີຍ ກອນ ເຊ ອ໋ອຍ ຕສຸ ທ່າຍ ຕສ໊ຽວ. ” (ທສົງ-ເມ່ງ ຫວ່າ 1:7 ) ເປ໊າະ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ ໄມ້ ຕານ ກ໊ອງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ອຈ໋າວ ມ່ວນ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ໂຕສ໋ວ, ຢ່າ ອຈ໋າວ ຕສິ໋ວ ໂພວ-ທົງ ຫອບ ຕສຸ ຮິ້ວ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເຖສົາ ຕໍ້ ເລີ໌ຍ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ ນັ້ງ ເຍີຍ, ປິ໋ວ ເມ່ງ ໂລ໌-ຮນອຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຟິນ-ແຊງ ອຈ໋າວ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທສົງ-ເມ່ງ ມ່ຽນ ປວັ້ງ ຕສຸ ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ສີ່, ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ສີ່, ຫອບ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ ຕສຸ ເປຢົ໊າ ຕສົງ ມ່ຽນ, ລ່ານ ເຖສົາ ລ່ານ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ກ໊ອງ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ ກົງ, ໂຕສ໋ວ ແຊງ-ເອີ໋ຍ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ກ໊ອງ ລ່ານ ເຖສົາ ລ່ານ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຕໍ້ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ໂຕສ໋ວ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ ເຖົາ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກຸ໊ນ ຕຸ໊ ກັ້ນ. ໂຊວ ຢ່າ ກ໊ອງ ທສ້ຳ ເຍີຍ ເຖົາ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສັ໊ດ ກັ້ນ ເອຈ່ຍ, ຫຍ່ຽມ ກັ້ນ ໂຕສ໋ວ ໄຝ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ໜ່ອຍ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ທ່າຍ ມ່ຽນ ຈົ່ມ ມ່ຽນ, ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕ່ອຍ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-9:18 ເທສງ ທສົງ-ເມ່ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ
10:1-29:27 ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ ຫວ່າ
30:1-33 ອາ^ກູ ເຍີຍ ຫວ່າ
31:1-31 ອຈ໋າວ ເຍີຍ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ເຈົ໊າ

ທສົງ-ເມ່ງ ຫວ່າ 1

ທສົງ-ເມ່ງ ຫວ່າ ມ່າຍ ເຍີຍ ຈ໋າ

1 ນ້າຍ ເຊ ດາ^ວິດ ເຍີຍ ຕອນ, ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ຊາ^ໂລ^ມອນ, ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ ຫວ່າ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ທສົງ-ເມ່ງ ຫວ່າ ເຊ *

ຂວິນ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຫວ່າ

ທສົງ-ເມ່ງ ເຍີຍ ເຖຈຍ ເຫ່ວ

⇑

[Remove Footnotes]