ສີງ ດສູງ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຢຽມ ກີງ-ໂຊວ ກະຍົ໌ວ ສີງ ດສູງ ໂຊວ ເປ໋ນ ຢຽດ ປ໊ວນ ດສູງ ເຖສົາ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ເຍີຍ ຫວ່າ. ສີງ ດສູງ ໂຊວ ມ່າຍ ເຕສ໋ຍ ລ່ານ ມ່ຽນ ເຟ້ຍ, ຢ່າ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຕົ້ງ ຕສັ່ນ ເຟ້ຍ. ໂຊວ ມ່າຍ ດາ^ວິດ ຮູ່ງ ໂຕສ່ ເຍີຍ ດສູງ ເກົ້າ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ. ມ່ຽນ ຊຽວ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ດສູງ ຕ້າຍ ປຸນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຫລົ່ງ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ. ອກະຮ້າ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ດສູງ ເປ໋ນ ຢຽດ ປ໊ວນ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ກີງ-ໂຊວ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ສີງ ດສູງ ໂຊວ ມ່າຍ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ເປ໋ນ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ, ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ດສູງ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ໂຈ້ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖງ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ໂຈ້ວ ທິນ-ຮູ່ງ ຕສິ໋ວ ໂກ໋ວ ຢ່າ ໂອຈ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ໂຈ້ວ ທິນ-ຮູ່ງ ກວັ່ງ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ ເຖສີຍ ຟຸ ປຸນ ມ່ຽນ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ດສູງ ໂຈ້ວ ທິນ-ຮູ່ງ ຕີ່ງ ວິນ-ວັ້ງ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ເຍີຍ ຫວ່າ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ເຊ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຫວີ່ຍ ກັ້ນ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ເຊ ເຫວີ່ຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ດສູງ ກ໊ອງ ເດສ່ງ ເຟ້ຍ ດສູງ ວົ້ວ ລ່ານ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໄຮ໌, ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ເຖສົາ ທິນ-ຮູ່ງ ກ໊ອງ ຫວ່າ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ກ໊ອງ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຖຈຽມ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖງ.

ເຢ^ຊູ ເຖສົາ ເຟ້ຍ ຊຢັງ-ແຫງ່ງ ຫວ່າ ໂຊວ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຫລົ່ງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ດສູງ. ຈິວ-ປາງ ຢຽມ ກອນ ເຖົາ ອີ້ ຕສັ່ນ ຢ່າ ອະເຮນີ້ຍ ຫລົ່ງ ສີງ ດສູງ ໂຊວ.

ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ແປ໊ະ ຮມ໌ ຕສຽບ ຕິ້ວ ດສູງ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ປຢາ ປ໊ວນ ໂຊວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ.

ສີງ ດສູງ 1-41 ຕະຢ໊ຽດ ປ໊ວນ
ສີງ ດສູງ 42-72 ຕະເຫຍີ່ຍ ປ໊ວນ
ສີງ ດສູງ 73-89 ຕະຟາມ ປ໊ວນ
ສີງ ດສູງ 90-106 ຕະເຝີຍ ປ໊ວນ
ສີງ ດສູງ 107-150 ຕະຮມ໌ ປ໊ວນ

ສີງ ດສູງ 1

ສີງ ດສູງ 1

ຕສຽນ ອອນ-ເຫລາະ

⇑

[Remove Footnotes]