ລູ^ເທ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ລູ^ເທ ໂຊວ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ທສວດ ຕ້າຍ ຕ໋ອຍ ຕສຸ ຕົ້ມ ຈຽນ ໂຊວ ເຍີຍ ສີ່ ທສວດ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່. ມ່າຍ ເຕົ້າ ໂມ^ອັບ ມ່ຽນ ມເຊັຍ ຕອນ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ລູ^ເທ, ເຖສົາ ເຕົ້າ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຕອງ ຈາ. ລູ^ເທ ເຍີຍ ໂອກ໋ ໄຕ່ ມີ່ງ, ລູ^ເທ ໄມ້ ກວັ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ມາ-ປົ່ວ. ນິ່ນ ຢ່າ ກັນ ຫລົງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ. ອກະຮ້າ ນິ່ນ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂລ໌-ໂອກ໋ ເຍີຍ ຢຽດ ເຕົ້າ ທສຽນ-ເທສະ ຢ່າ ຕຸ໊ ໂຕສ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ດາ^ວິດ, ເຍີຍ ມກູ໋ ຖາຍ.

ຕົ້ມ ຈຽນ ໂຊວ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ປຸນ ທສີງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເລີ່ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ປວັ້ງ ຕສຸ ເຍີຍ ເຕສະ ໜ່ານ. ລູ^ເທ ໂຊວ ປິ໋ວ ເມ່ງ ກັ້ນ ຝີງ ມ່ຽນ ຕ້າຍ ລໍ໌ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ກັນ ຫລົງ ນິ່ນ, ຕສ່ຽວ ຕຸ໊ ຟຸ ຢ່າ ຕຸ໊ ຈວັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ແປະ ຝີງ ເຍີຍ ປ່ວນ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-22 ນາ^ໂອ^ມີ ເຖສົາ ລູ^ເທ ດສ໋ວນ ເບດ^ເລ^ເຮມ ມູ້ງ
2:1-3:18 ລູ^ເທ ປວັ້ງ ໂບ^ອາດ
4:1-22 ໂບ^ອາດ ເຖສົາ ລູ^ເທ ຕອງ ຈາ

ລູ^ເທ 1

ເອ^ລີ^ເມ^ເລກ ບົວ ຊຸ້ຍ ມີ່ງ
ຢຽມ ໂມ^ອັບ ເຕີ່ຍ-ປູງ

1 ຕ໋ອຍ ຕົ້ມ ຈຽນ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ປວັ້ງ ຕົ້ມ ຮວາງ ຕົ້ມ ຫງໍ່. ມ່າຍ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຢຽມ ຢູ^ດາ ເຕີ່ຍ, ເບດ^ເລ^ເຮມ ມູ້ງ, ຕໍ້ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ເອົ໊າ ເຖສົາ ອີ ເຕົ້າ ຕອນ ມີ່ງ ຢຽມ ໂຕ່ວ ໂມ^ອັບ ເຕີ່ຍ-ປູງ. 2 ນ້າຍ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ເອ^ລີ^ເມ^ເລກ. ນິ່ນ ເຍີຍ ເອົ໊າ ເຫ່ວ ນາ^ໂອ^ມີ. ນິ່ນ ເຍີຍ ອີ ເຕົ້າ ຕອນ ເຫ່ວ ມາ^ລົນ ເຖສົາ ຄິ^ລິ^ໂອນ. ນິ່ນ ບົວ ເຊ ເອ^ຟາ^ທາ ມ່ຽນ, ຢຽມ ຢູ^ດາ ເຕີ່ຍ, ເບດ^ເລ^ເຮມ ມູ້ງ. ນິ່ນ ບົວ ມີ່ງ ເຖົາ ໂມ^ອັບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ວົ້ວ.

3 ຢຽມ ເກົາ ວົ້ວ, ນາ^ໂອ^ມີ ເຍີຍ ໂອກ໋, ເອ^ລີ^ເມ^ເລກ, ໄຕ່ ໝີ່ ອ໊ະ, ກວັ່ງ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ເອົ໊າ ເຖສົາ ອີ ເຕົ້າ ຕອນ. 4 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ອີ ເຕົ້າ ຕອນ ຫລົ່ງ ໂມ^ອັບ ເຊັຍ ໂຕສ໋ວ ເອົ໊າ. ມ່າຍ ເຕົ້າ ເຫ່ວ ໂອ^ຟາ, ມ່າຍ ເຕົ້າ ເຫ່ວ ລູ^ເທ. ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ໜ່າຍ ເລີ່ຍ ໄມ້ ໂກ ຕສຽບ ຫຮຍັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, 5 ມາ^ລົນ ເຖສົາ ຄິ^ລິ^ໂອນ ບົວ ອີ ມົ໌ວ ໄຕ່ ໝີ່ ອ໊ະ, ກວັ່ງ ຈ໊ຽນ ນາ^ໂອ^ມີ ໄມ້ ມ່າຍ ໂອກ໋ ຢ່າ ໄມ້ ມ່າຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ອີ ເຕົ້າ ຕອນ ອ໊ະ.

6 ນາ^ໂອ^ມີ ຢຽມ ໂມ^ອັບ ເຕີ່ຍ ໄຮ໌ ກ໊ອງ ຕສ໊ຽວ ເຖສີຍ ຟຸ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ມ່າຍ ຫຍັ່ນ ຮົບ. ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ອີ ເຕົ້າ ບວັ໌ງ ຢຽມ ໂມ^ອັບ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ທສວດ ເຈົ໊າ ດສ໋ວນ. 7 ນິ່ນ ບົວ ປົວ ບວັ໌ງ-ໝ່າ ຕສ່ຽວ ເລີ່ຍ ອກອຍ ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ເຍີຍ ຕ໋ອງ ທສວດ ເຈົ໊າ ດສ໋ວນ ຢູ^ດາ ເຕີ່ຍ.

8 ມປ່າ ຢຽມ ເຈົ໊າ ຕສັ່ງ ນາ^ໂອ^ມີ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ອີ ເຕົ້າ ບວັ໌ງ, “ເມີ່ຍ ບົວ ດສ໋ວນ ອ໊ະ ໂອ່. ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ດສ໋ວນ ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ເຍີຍ ມາ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ. ໂທ້ ຕສ໊ຽວ ໂຕສ໋ວ ຫລົງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຮນັ້ງ ເມີ່ຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ຫລົງ ປຸນ ໄຕ່ ມີ່ງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເຖສົາ ມາ. 9 ໂທ້ ຕສ໊ຽວ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ອີ ເຕົ້າ ແອ໋ງ ຕຸ໊ ຕອງ ຊຢັງ-ຈາ, ຕຸ໊ ຄູ່ ຢຽມ ຄູ່ ຫຍັ່ນ.”

ນາ^ໂອ^ມີ ຕສ່ຽວ ຕສົມ ນິ່ນ ບົວ ອີ ເຕົ້າ. ນິ່ນ ບົວ ຢ່າ ຍ້ຽມ ບຸຍ ເຍີຍ, 10 ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນາ^ໂອ^ມີ, “ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ! ເຢຍ ບົວ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ເຖສົາ ມາ ດສ໋ວນ ມາ ເຍີຍ ມ່ຽນ ວົ້ວ.”

11 ມປ່າ ນາ^ໂອ^ມີ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ເຍີຍ ຍາມ ອ້າ! ກຸ໊ນ ດສ໋ວນ ອ໊ະ. ເມີ່ຍ ບົວ ຝູ່ງ ອ໋ອຍ ເຖສົາ ມາ ມີ່ງ? ມາ ແອ໋ງ ໄຮ່ ຢູ໌ງ ຕຸ໊ ຕອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຫລົ່ງ ໂຕສ໋ວ ໂອກ໋ ໄຟ? 12 ເຢຍ ເຍີຍ ຍາມ ອ້າ! ກຸ໊ນ ດສ໋ວນ ມີ່ງ ມ່າະ! ມາ ໂກ໋ ໄຫ່, ໄມ້ ໄຮ່ ແອ໋ງ ຕອງ ຈາ. ເຊ ກ໊ອງ ເຢຍ ຖສໍ່ ໄຮ່ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ຕ໋ອງ, ອີ້ ມ໌ວນ ຢ່າ ໄຮ່ ຕຸ໊ ຫລົ່ງ ໂອກ໋, ແອ໋ງ ຢູ໌ງ ຕຸ໊ ຕອນ, 13 ເມີ່ຍ ບົວ ຖສໍ່ ອ໋ອຍ ຕສົ໊ວ ນິ່ນ ບົວ ໂຮລ ຕ້າຍ ໄຟ? ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສົ໊ວ ຈ໊ຽນ ໄມ້ ມີ່ງ ຕອງ ຈາ ໄຟ? ເຢຍ ເຍີຍ ຍາມ ອ້າ! ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ໄມ້ ຕຸ໊. ມາ ຄໍ້-ລ່ຽນ ເມີ່ຍ ບົວ ທສ້ຳ ໄຫ່ * ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ປົ໌ວ ປຸນ ເຢຍ ຕສຸ ດົ່ງ ນ້າຍ ໂຄ້ວ.” 14 ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ແອ໋ງ ຍ້ຽມ ດສຸ່ນ. ໂອ^ຟາ ຕສົມ ລິ໌ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ມາ-ປົ່ວ, ຕສຢັງ ໜ່າຍ ມີ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ. ມປ່າ ລູ^ເທ ທຈຳ ຈ໊ຽນ, ເຊ້ຍ ໄມ້ ຕຸ໊ ນິ່ນ ເຍີຍ ມາ-ປົ່ວ ມີ່ງ.

ນາ^ໂອ^ມີ ເຖສົາ ລູ^ເທ ດສ໋ວນ ຢູ^ດາ ເຕີ່ຍ

15 ນາ^ໂອ^ມີ ກ໊ອງ, “ໝັ່ງ ກ໋າ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຈົ້ວ ດສ໋ວນ ມີ່ງ ລໍ໌ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ມົ໌ວ, ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕສ້ຽນ. ເມີ່ຍ ກັນ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຈົ້ວ ດສ໋ວນ ອ໊ະ ມ່າະ!”

16 ມປ່າ ລູ^ເທ ເຕົາ, “ມາ ໄມ້ ຕູ໋ງ ອ໊າບ ເຢຍ ດສ໋ວນ, ໄມ້ ກັນ ມາ. ມາ ມີ່ງ ຫາຍ ເຢຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ກັນ ມາ ມີ່ງ. ມາ ຢຽມ ຫາຍ ເຢຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ເຖສົາ ມາ ຢຽມ ວົ້ວ. ມາ ເຍີຍ ທສຽນ-ເທສະ ຕສ່ຽວ ເປ໋ນ ເຢຍ ເຍີຍ ທສຽນ-ເທສະ. ມາ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ເປ໋ນ ເຢຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ. 17 ມາ ຢຽມ ຫາຍ ໄຕ່, ເຢຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຢຽມ ວົ້ວ ໄຕ່, ຢ່າ ປຢົ໊ບ ວົ້ວ. ເຊ ກ໊ອງ ມ່າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ປຸນ ເຢຍ ເລີ່ຍ ອກອຍ ມາ ທສວດ ລິ໌ວ ໄຕ່, ໂທ້ ຕສ໊ຽວ ເຮນ້ຍໆ ເຍີຍ ຕີ່ງ ເຢຍ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ.” 18 ນາ^ໂອ^ມີ ປວັດ ລູ^ເທ ຫລຽບ ຕີ່ງ ໂຮຍ້ວ ເຖສົາ ນິ່ນ ມີ່ງ, ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຕີ້ງ ເອຈ່ຍ, ໄມ້ ຂວິນ ນິ່ນ ດສ໋ວນ.

19 ນິ່ນ ບົວ ອີ ເຕົ້າ ກັນ ເຈົ໊າ ມີ່ງ ເຖົາ ເບດ^ເລ^ເຮມ ມູ້ງ. ເຖົາ ເບດ^ເລ^ເຮມ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ມູ້ງ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ດຸດໆ ເຍີຍ ຕ້າຍ. ມເຊັຍ ຕອນ ກ໊ອງ, “ນ້າຍ ຕສະເກ້ງ ນາ^ໂອ^ມີ ເຍີຍ ໄຟ?”

20 ນາ^ໂອ^ມີ ກ໊ອງ, “ໄມ້ ຕູ໋ງ ເຫ່ວ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ນາ^ໂອ^ມີ. * ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຫ່ວ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ມາ^ລາ, * ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ * ປຸນ ເຢຍ ເຍີຍ ແໝ່ງ ໂຄ້ວ ໄຫ່. 21 ເຢຍ ທສວດ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ເຢຍ ມ່າຍ ຫຍູ່ງໆ, ມປ່າ ຕສ໊ຽວ ຕໍ້ ເຢຍ ຂູງ-ປົ໌ວ ແປະ ເຕສົ໋າ ເຍີຍ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ. ເມີ່ຍ ບົວ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ເຫ່ວ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ນາ^ໂອ^ມີ? ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຕສ໊ຽວ ປຸນ ເຢຍ ຕສຸ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ. ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ປຸນ ເຢຍ ຕສຸ ເຕສະ ໜ່ານ.

22 ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ນາ^ໂອ^ມີ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂມ^ອັບ ມ່ຽນ ບວັ໌ງ, ລູ^ເທ, ຢຽມ ໂມ^ອັບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ດສ໋ວນ ເຖົາ ເບດ^ເລ^ເຮມ ຕ໋ອຍ ຕສຸ ມ່ຽນ ເຈ໌ຍ ກອນ ກ໊າດ ເບຢົ້າ ບາ^ລີ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່.

⇑

[Remove Footnotes]