ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຍີຍ ດສູງ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຍີຍ ດສູງ ເປ໋ນ ທສ້ຳ-ຕິ້ວ ດສູງ ກັ໊ບ ຕ້າຍ ເຟ້ຍ ເປ໋ນ ຢຽດ ປ໊ວນ ໂຊວ, ເກົ້າ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ເຊ ຕອນ ເຖສົາ ເຊັຍ ປ໋າວ ດສູງ ເຕົາ ຈ໋າ. ຮິບ^ລູ ຫວ່າ ເຍີຍ ໂຫ່-ຕ້າວ ກ໊ອງ ເປ໋ນ ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຍີຍ ດສູງ ມປ່າ ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ຮິ້ວ ຕີ່ງ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຟ້ຍ ໄຟ ມ່ຽນ ເຟ້ຍ ຝູງ ປຸນ ນິ່ນ ໄຟ ເຟ້ຍ ກ໊ອງ ເຖົາ ນິ່ນ.

ມ່າຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ຫລົ່ງ ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ພໍ້ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ກ໊ອງ ເຖົາ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ. ກີ^ຕູ່ ມ່ຽນ ຢ່າ ຫລົ່ງ ພໍ້ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ກ໊ອງ ເຖົາ ກີ^ຕູ່ ເຖສົາ ຈິວ-ປາງ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-2:7 ຕະຢ໊ຽດ ຕິ້ວ ດສູງ
2:8-3:5 ຕະເຫຍີ່ຍ ຕິ້ວ ດສູງ
3:6-5:1 ຕະຟາມ ຕິ້ວ ດສູງ
5:2-6:3 ຕະເຝີຍ ຕິ້ວ ດສູງ
6:4-8:4 ຕະຮມ໌ ຕິ້ວ ດສູງ
8:5-14 ຕະຫລົວະ ຕິ້ວ ດສູງ

ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຍີຍ ດສູງ 1

1 ຊາ^ໂລ^ມອນ ເກົ້າ ຄູ່ ໝວັງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ດສູງ. * *

ຕະຢ໊ຽດ ຕິ້ວ ດສູງ


ເຊັຍ
ຕສວັ໋ງ ເຊັຍ
ເຊັຍ
ຕອນ
ເຊັຍ
ຕອນ
ເຊັຍ
⇑

[Remove Footnotes]