ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ ໂຊວ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ອີ ກິ່ນ. 1) ຕະຢ໊ຽດ ກິ່ນ ເຊ ຕະຢ໊ຽດ ເຖົາ ຕະເປ໊ດ ຕສາງ, ເປ໋ນ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ, ໂຕ່ວ ເຍີຍ ຫວ່າ. ນິ່ນ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ຢຽມ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ 520 ວົ້ວ ຫຮຍັງ ເຖົາ 518 ວົ້ວ ຫຮຍັງ ບຸດົ໋ງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ໂຕ່ວ ເຍີຍ ຫວ່າ ເກົ້າ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ເຊ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່ ຢ່າ ກ໊ອງ ເຖົາ ແອ໋ງ ຫລຽບ ເຈ໌ຍ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ເຖສົາ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ຮນັ້ງ ໂລ໌ ວົ້ວ ນໍ. ນ້າຍ ໂຕ່ວ ໂຊວ ຢ່າ ກ໊ອງ ເຖົາ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ຕຸ໊ ສາ ທສີງ-ເດສ່ງ, ແອ໋ງ ກ໊ອງ ເຖົາ ເມ^ສິ^ຢາ ອ໋ອຍ ຕ້າຍ ເຍີຍ ລູ່ງ ເດ໊ຍ. 2) ຕະເຫຍີ່ຍ ກິ່ນ ເຊ ຕະຈົ໊ວ ເຖົາ ຕສຽບ ເຝີຍ ຕສາງ ຢ່າ ດສຸ໊ດ ຕສຸ໊ນ ກ໊ອງ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ເຖົາ ເມ^ສິ^ຢາ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຖສົາ ຊ້ຽມ ຕສຸ໌ຍ ອກະຮ້າ ລາຍ ວົ້ວ ດສຸ່ນ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-8:23 ຕົ໊ນ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຖສົາ ປຸນ ມ່ຽນ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ຝຽນ
9:1-8 ຊ້ຽມ ເວີ່ຍ ກ໋ອມ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ກົ໊ວະ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ແປະ ຝີງ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ
9:9-14:21 ອກະຮ້າ ຮີ້ງ ມ່ຽນ ຕຸ໊ ປູ໋ງ-ຕສົວະ, ແປ້ງ ອອນ ເຍີຍ ຢຽມ

ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ 1

ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ ເຫ່ວ ແປະ ຝີງ
ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ລໍ໌ ຕສ໊ຽວ

1 ດາ^ລິ^ອັດ ໂຕສ໋ວ ເປ^ເຊຍ ເຍີຍ ຮູ່ງ ຕະເຫຍີ່ຍ ຫຮຍັງ ວົ້ວ ຫຮຍັງ, ເປ໊ດ ຫຮລາ, ອິດ^ໂດ ເຍີຍ ຟຸນ, ເບ^ເລ^ຄິ^ຢາ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ, ຕຸ໊ ຕສິ໊ບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ, *

2ຕສ໊ຽວ ເຖຈຍ ເຈ໌ຍ ໄຫ່ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ. 3 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ບົ໋ວ ແປະ ຝີງ, ‘ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ. ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ລໍ໌ ເຢຍ, ເຢຍ ຕສ່ຽວ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ລໍ໌ ເມີ່ຍ ບົວ.” ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ. 4 “ໄມ້ ຕູ໋ງ ຮນັ້ງ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ. ຕສິ້ນ ດ່າງ ເຍີຍ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ຕສຸ້ນ ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ, ‘ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ, “ອ໋ອຍ ຕສຸ ກວັ່ງ ເມີ່ຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເອ໊າະ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຫວ່າຍ ສີ່.’ ມປ່າ ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ໝວັງ ເຢຍ, ໄມ້ ຄັ້ງ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ເຢຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ.” ນ້າຍ ເຊ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ. 5 ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ ຢຽມ ຫາຍ? ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ຢຽດ ລິ໌ວ ຕສຢັ້ງ ເຍີຍ ໄຟ? 6 ເຢຍ ຫລົ່ງ ເຢຍ ເຍີຍ ໂປວ, ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ຕົ໊ນ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຖສົາ ຫັດ ເຍີຍ ຫລີ່ງ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ, ມປ່າ ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ໝວັງ ຕສ່ຽວ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ. *

“ອກະຮ້າ ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ ແອ໋ງ ກ໊ອງ, ‘ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຕີ່ງ ໂຮຍ້ວ ຕສິ໋ວ ເຢຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເຖສົາ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ວິ່ນ ປຸນ ເຢຍ ບົວ, ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຮນັ້ງ ວົ້ວ ນໍ ໂຕສ໋ວ.’”

ຕະຢ໊ຽດ ຫຍູ່ງ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່

ມ໌າ ເຖສົາ ເກ້ ມ໌າ ມ່ຽນ

7 ດາ^ລິ^ອັດ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ຕະເຫຍີ່ຍ ຫຮຍັງ, ຕສຽບ ຢ໊ຽດ ຫຮລາ, ເຊ ເຊ^ບັດ ຫຮລາ, ຫຍີ່ ຕສຽບ ເຝີຍ ວົ້ວ ຮນອຍ, ອິດ^ໂດ ເຍີຍ ຟຸນ, ເບ^ເລ^ຄິ^ຢາ ເຍີຍ ຕອນ, ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ, ຕຸ໊ ຕສິ໊ບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ,

8 ລູ່ງ ມ໌ວນ ຕສັ່ນ ເຢຍ ປວັດ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ເກ້ ຈ໊ຽນ ມ໌າ-ຊິ, ໂຊ້ວ ຈ໊ຽນ ເຫບ ເຍີຍ ຮ໌ອງ, ຟານ ຕສິ ລ່ຽວ * ດຢັ໋ງ-ຫລົ່ມ ກະຍົ໌ວ. ຢຽມ ນິ່ນ ອກະຮ້າ ອກາງ ມ່າຍ ເຕົ້າ ມ໌າ-ຊິ, * ມ່າຍ ເຕົ້າ ມ໌າ-ຢັ້ງ, ມ່າຍ ເຕົ້າ ມ໌າ-ແປະ. *

9 ເຢຍ ໜ່າຍ ກ໋າ, “ຕົ້ມ ກໍ໋ ອ່າ, ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຊ ຫາຍ ຫຍູ່ງ?”

ເຖສົາ ເຢຍ ກ໊ອງ ຫວ່າ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຟິນ-ມ່ຽນ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ອ໋ອຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ.”

10 ໂຊ້ວ ຈ໊ຽນ ຟານ ຕສິ ລ່ຽວ ເຍີຍ ດຢັ໋ງ-ຫລົ່ມ * ກະຍົ໌ວ ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, “ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຊ ຕສ໊ຽວ ພ້າຍ ມີ່ງ ໂຢ້ວ ກ໋ອມ ລູ່ງ ເດ໊ຍ.”

11 ເກ້ ມ໌າ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ບົ໋ວ ໂຊ້ວ ຈ໊ຽນ ຟານ ຕສິ ລ່ຽວ ດຢັ໋ງ-ຫລົ່ມ ກະຍົ໌ວ ວົ້ວ ເຕົ້າ, ເຊ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ, “ເຢຍ ບົວ ໂຢ້ວ ກ໋ອມ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ຢ່າ ປວັດ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ເຊກ ເຍີຍ, ຖາຍ-ແປ້ງ ເຍີຍ.”

12 ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ເຕົາ ກ໊ອງ, “ໂອ ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ອ່າ, ເມີ່ຍ ໂນ໌ວ ໄຫ່ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ເຖສົາ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ເຕສ໋ຍ ນອມ ຕສີ້ງ ປວັ໊ງ ທສຽດ ຕສຽບ ຫຮຍັງ ໝີ່ ອ໊ະ. ເມີ່ຍ ຖສໍ່ ໄມ້ ຄໍ້-ລ່ຽນ ນິ່ນ ບົວ ດົ່ງ ຫາຍ ເລົ່າ?” 13 ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ຫລົງ ເຍີຍ, ອອນ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຕົາ ເຖສົາ ເຢຍ ກ໊ອງ ຫວ່າ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຟິນ-ມ່ຽນ.

14 ເຖສົາ ເຢຍ ກ໊ອງ ຫວ່າ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຟິນ-ມ່ຽນ ບົ໋ວ ເຢຍ, “ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສຸ້ນ ກ໊ອງ, ‘ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ຕສະເກ້ງ ແດສງ ຈ໊ຽນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ, ເຊ ແດສງ ສິ^ໂອນ. 15 ເຢຍ ເຖຈຍ ເຈ໌ຍ! ໄຫ່ ຄູ່ ຢຽມ ຄູ່ ຫຍັ່ນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ເຖຈຍ ເຈ໌ຍ ໂຕສະ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ນິ່ນ ບົວ ຫ່ອຍ ເຢຍ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ຕສຸ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ ເກົ້າ ທສ້ຳ.”’

16 “ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ, ‘ເຢຍ ອ໋ອຍ ດສ໋ວນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ, ອ໋ອຍ ຄໍ້-ລ່ຽນ ນ້າຍ ນອມ ຕສີ້ງ. ເຢຍ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ອ໋ອຍ ຢຽມ ນ້າຍ ຫລຽບ ເຈ໌ຍ. ຢ່າ ອ໋ອຍ ແປງ ເດາະ ເຍີຍ ຮລາງ ເດາະ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ກູ້ ຫງວ່າຍ.’ ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ.

17 “ອ໋ອຍ ຕສຸ ແອ໋ງ ຕສຸ້ນ ກ໊ອງ ‘ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ເຍີຍ ນອມໆ ຕສີ້ງ ແອ໋ງ ອ໋ອຍ ປຸ໊ດ ຕສ້ອຍ ປຸ໊ດ ເຕສັ໊ຍ ປວັ໊ງ ເດສ່ງ. ເຢຍ ແອ໋ງ ອ໋ອຍ ອອນ ສິ^ໂອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຢ່າ ກິ໊ນ ດສຸ່ນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ.”’”

ຕະເຫຍີ່ຍ ຫຍູ່ງ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່

ເປຢີຍ ນອມ ຈອງ, ເປຢີຍ ເຕົ້າ ຕສັ່ງ ມ່ຽນ

18 ເຢຍ ແອ໋ງ ເທສົາ ຮມຽນ ໝັ່ງ ຕສ່ຽວ ປວັດ ມ່າຍ ເປຢີຍ ນອມ ຈອງ. 19 ເຢຍ ຕສ່ຽວ ໜ່າຍ ເຖສົາ ເຢຍ ກ໊ອງ ຫວ່າ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຟິນ-ມ່ຽນ, “ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຈອງ ເຊ ຫາຍ ຫຍູ່ງ?”

ນິ່ນ ເຕົາ, “ນ້າຍ ເຊ ປຸນ ຢູ^ດາ ມ່ຽນ, ອິ^ສະ^ລາ^
ເອນ ມ່ຽນ ເຖສົາ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຟາດ ດສ໋ານ ເຍີຍ ຈອງ.”

20 ຕສ໊ຽວ ແອ໋ງ ປຸນ ເຢຍ ໝັ່ງ ປວັດ ເປຢີຍ ເຕົ້າ ຕສັ່ງ ມ່ຽນ. 21 ເຢຍ ໜ່າຍ ກ໋າ, “ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຕສັ່ງ ມ່ຽນ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ?”

ຕສ໊ຽວ ເຕົາ, “ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຈອງ ເປີ໊ຍ ເຖສວ ຢູ^ດາ ຟາດ ດສ໋ານ ເດສ່ງ ຕສ່ຽວ ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ໄຮ່ ເທສົາ ຕຸ໊ ມອກ໊ອງ ເຈ໌ຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ອ໊ະ. ມປ່າ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຕສັ່ງ ມ່ຽນ ຕ້າຍ ເບ໊າະ ເນົ້າ ເທສົາ ເຈ໌ຍ ຈອງ ຕ້າຍ ເຖສວ ຢູ^ດາ ຟາດ ດສ໋ານ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ກົ໊ວະ.” *

⇑

[Remove Footnotes]