1 Ko^lin^to

Baulo Fiev Bun Ko^lin^to Zingh Nyei Jiu-Baang
Da'yietv Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

Ko^lin^to nyei Da'yietv Zeiv Fienx Baulo fiev bun dongh ninh ganh yiem Ko^lin^to Zingh liepc daaih nyei jiu-baang. Ninh lengc jeiv nyei oix kuinx naaiv deix jiu-baang mienh hnamv longx ninh mbuo sienx nyei jauv caux zoux nyei sic maaih ziex nyungc maiv horpc. Wuov jaax lungh ndiev Ko^lin^to Zingh se Gikc Deic-Bung, Aa^kaa^yaa Saengv nyei domh zingh. Naaiv norm domh zingh maaih camv-nyungc mengh dauh. Maaih zoux saeng-eix nyei mengh dauh, maaih gan longx ninh mbuo loz-hnoi liepc daaih nyei leiz nyei mengh dauh. Naaiv norm zingh nyei mienh yaac maaih mengh dauh sienx camv-nyungc jauv, yaac maaih zoux maiv luonx horngc nyei sic nyei mengh dauh.

Baulo mingh Ko^lin^to Zingh liepc jiez jiu-baang (doqc Gong-Zoh Sou 18 zaang). Nqa'haav Baulo haiz gorngv naaiv norm jiu-baang sienx nyei jauv caux zoux nyei sic maaih camv-nyungc maiv horpc, cingx daaih fiev fienx kuinx jiu-baang. Ninh gorngv jiu-baang bun nqoi zoux ziex guanh, yaac gorngv maaih deix maiv luonx horngc nyei jauv bieqc jiu-baang. Ninh njaaux longc auv longc nqox nyei jauv, njaaux mienh haih zieqv duqv haaix nyungc horpc zuqc zoux fai maiv horpc zuqc zoux. Ninh njaaux zoux leiz-baaix hnangv haaix nor zoux, nyanc Yesu liepc daaih weic jangx ninh wuov donx hnaangx hnangv haaix nor nyanc, Singx Lingh nyei zingh nyeic hnangv haaix nor longc. Yaac gorngv mienh daic mingh aengx nangh daaih nyei jauv. Baulo bun mienh hiuv duqv kuv fienx hnangv haaix nor tengx mienh maaih hnyouv zoux horpc naaiv deix jauv.

Fienx Gorngv
1:1-9 Jiez gorn waac
1:10-4:21 Jiu-baang bun nqoi zoux ziex guanh
5:1-7:40 Maiv luonx horngc nyei jauv caux longc auv longc nqox nyei jauv
8:1-11:1 Sienx Yesu nyei mienh caux maiv sienx nyei mienh
maaih haaix nyungc jiu tong
11:2-14:40 Hnangv haaix nor zoux leiz-baaix
15:1-58 Yesu daic mingh aengx nangh daaih.
Sienx Yesu nyei mienh daic mingh aengx nangh daaih
16:1-4 Fongc horc nyaanh bun Yu^ndie Saengv sienx Yesu nyei mienh
16:5-24 Setv mueiz waac

1 Ko^lin^to 1

Jiez Gorn Waac

1 Yie, Baulo, dongh Tin-Hungh ei ninh nyei eix paaiv daaih zoux ninh nyei gong-zoh, caux jienv mbuo nyei gorx-youz, So^saa^te^netv, 2 fiev naaiv zeiv fienx bun yiem Ko^lin^to Zingh, Tin-Hungh nyei jiu-baang, dongh caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh ziouc benx ninh nyei mienh yaac duqv Tin-Hungh heuc daaih zoux cing-nzengc mienh wuov deix. Naaiv zeiv fienx yaac fiev bun yiem norm-norm dorngx heuc jienv mbuo Ziouv Yesu Giduc nyei mbuox wuov deix. Yesu zoux ninh mbuo nyei Ziouv yaac zoux mbuo nyei Ziouv. * 3 Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Tin-Hungh Longc Yesu
Bun Mbuo Duqv Daaih Nyei Fuqv

4 Yie zanc-zanc weic meih mbuo laengz zingh Tin-Hungh * weic zuqc Tin-Hungh longc Giduc Yesu ceix en bun meih mbuo. 5 Weic zuqc meih mbuo caux Yesu juangc maengc ziangh meih mbuo nyungc-nyungc maaih nzoih, yiem meih mbuo gorngv nyei yietc zungv waac caux meih mbuo maaih nyei yietc zungv wuonh zaang. 6 Yie mbuo tengx Giduc zoux zorng-zengx wuov deix waac liepc wuonv yiem meih mbuo nyei hnyouv. 7 Weic naaiv, meih mbuo zuov jienv Ziouv Yesu Giduc hinc cuotv wuov zanc, meih mbuo maiv caa Singx Lingh ceix bun nyei yietc nyungc zingh nyeic. 8 Tin-Hungh yaac oix bun meih mbuo sienx duqv wuonv taux setv mueiz. Ziouv Yesu Giduc aengx daaih nyei hnoi meih mbuo ziouc maiv maaih dorngx zuqc daanh. 9 Tin-Hungh se kaux duqv wuonv nyei. Ninh heuc meih mbuo daaih caux ninh nyei dorn, mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc, maaih jiu tong.

Jiu-Baang Bun Nqoi

10 Zuangx gorx-youz aac, yie dengv mbuo Ziouv Yesu Giduc nyei mbuox tov meih mbuo oix zuqc dongh joux waac gorngv. Maiv dungx bun nqoi zoux ziex guanh. Oix zuqc horpc fim dongh eix, dongh diuc hnyouv. 11 Gorx-youz aac, maaih deix Kaa^lo^e nyei biauv zong mienh mbuox yie, yiem meih mbuo naaic maaih fiuv-nzaeng nyei sic. 12 Yie nyei eix leiz se gorqv-mienh maaih gorqv-mienh nyei jauv gorngv. Maaih dauh gorngv, “Yie gan Baulo,”maaih dauh gorngv, “Yie gan Aa^bor^lo,”maaih dauh gorngv, “Yie gan Bide,” * aengx maaih dauh gorngv, “Yie gan Giduc.” *

13 Giduc bun nqoi zoux ziex guanh fai? Baulo weic meih mbuo zuqc ding ziepc nzaangc jaax fai? Meih mbuo dengv Baulo nyei mbuox jiex wuom nyei leiz fai?

14 Yie laengz zingh Tin-Hungh, cuotv liuz Kaa^litv^batc caux Gaai^atc, yie maiv tengx meih mbuo haaix dauh jiex wuom nyei leiz. * 15 Hnangv naaic, maiv maaih haaix dauh haih gorngv meih mbuo dengv yie nyei mbuox jiex wuom nyei leiz. 16 (Oh, zeiz nyei, yie yaac tengx Saa^te^faa^natv caux ninh nyei biauv zong mienh jiex wuom nyei leiz. Cuotv liuz naaiv deix yie jangx maiv duqv yie tengx haaix dauh.) * 17 Giduc maiv zeiz paaiv yie mingh tengx mienh jiex wuom nyei leiz. Ninh paaiv yie mingh zunh kuv fienx, yaac maiv zeiz longc baamh mienh cong-mengh nyei waac zunh. Nzauh heix naaiv nyungc waac zoux bun Yesu yiem ziepc nzaangc jaax daic nyei qaqv zitc mi'aqv.

Giduc Zoux Tin-Hungh Nyei Qaqv,
Tin-Hungh Nyei Cong-Mengh

18 Giduc yiem ziepc nzaangc jaax daic wuov nyungc doz-leiz, weic oix zuqc mietc nyei mienh se hngongx haic. Mv baac weic mbuo duqv njoux nyei mienh se Tin-Hungh nyei qaqv. 19 Weic zuqc Ging-Sou fiev jienv gorngv,

20 Wuov nyungc, ih jaax nyei cong-mengh mienh, hoqc hlang nyei mienh, caux nzuih mbiaangc nyei mienh hnangv haaix nor? Tin-Hungh zoux bun naaiv baamh gen nyei cong-mengh hngongx mi'aqv. *

21 Tin-Hungh longc ninh ganh nyei cong-mengh bun mienh maiv haih kaux ninh mbuo ganh nyei cong-mengh hiuv duqv ninh. Daaux nzuonx, Tin-Hungh a'hneiv longc dongh mienh funx hngongx nyei zunh doz waac, njoux sienx ninh nyei mienh. 22 Yiutai Mienh tov jangx-hoc, Janx-Gikc yaac lorz cong-mengh. 23 Mv baac yie mbuo zunh Giduc zuqc ding ziepc nzaangc jaax daic nyei jauv. Yiutai Mienh youc nqemh ziqc zuiz * ninh mbuo. Janx yaac funx hngongx, 24 mv baac weic Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh, maiv gunv Yiutai Mienh fai Janx, mbuo hiuv duqv Giduc se Tin-Hungh nyei domh qaqv yaac dongh Tin-Hungh nyei cong-mengh. 25 Weic zuqc Tin-Hungh hngongx nyei sic, zungv gauh guai baamh mienh nyei cong-mengh. Tin-Hungh mau nyei dorngx, corc gauh henv baamh mienh nyei qaqv.

26 Gorx-youz aac, hnamv mangc gaax! Tin-Hungh heuc meih mbuo daaih wuov zanc, ei baamh mienh buatc, cong-mengh nyei mienh maiv maaih camv. Maaih hatc maaz nyei mienh caux zaangc dangv nyei mienh yaac maiv maaih camv. 27 Mv baac baamh mienh funx hngongx nyei, Tin-Hungh ginv daaih weic bun cong-mengh nyei mienh nyaiv. Baamh mienh funx mau nyei, Tin-Hungh yaac ginv daaih weic bun henv wuov deix nyaiv. 28 Baamh mienh funx haac dangv nyei, mangc piex nyei, maiv lamh longc nyei, Tin-Hungh ginv daaih weic mietc dongh baamh mienh funx longc jienv nyei. 29 Hnangv naaic, maiv maaih haaix dauh yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien haih bungx waac-maux. 30 Tin-Hungh bun meih mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh, yaac bun Giduc zoux mbuo nyei cong-mengh. Tin-Hungh longc Giduc bun mbuo caux ninh horpc hnyouv, benx ninh nyei cing-nzengc mienh, zuoqc mbuo nzuonx, leih ndutv zuiz. 31 Hnangv naaic, se hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv,

⇑

[Remove Footnotes]