1 Yo^han

Yo^han Fiev Nyei Da'yietv Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

Yo^han Fiev Nyei Da'yietv Zeiv Fienx Yo^han maiv zeiz lengc jeiv fiev bun haaix norm jiu-baang fai haaix laanh mienh. Ninh fiev bun sienx Yesu nyei zuangx mienh, maiv gunv gox fai lunx. Yo^han hnamv naaiv deix mienh, oix tengx ninh mbuo sienx gauh henv. Ninh heuc ninh mbuo zoux fu'jueiv, weic zuqc ninh hnamv ninh mbuo hnangv ninh mbuo za'gengh benx ninh ganh nyei fu'jueiv nor.

Yo^han fiev naaiv zeiv fienx weic bun mienh hiuv duqv dingc, haaix dauh sienx kaux Yesu Giduc, wuov dauh za'gengh duqv yietc liuz nyei maengc (1 Yo^han 5:13 ).

Yo^han gorngv ninh duqv buatc, duqv haiz, duqv hluo jiex yungz maengc nyei Doz, se dongh Yesu aqv. Ninh yaac oix bun doqc fienx nyei mienh za'gengh duqv caux Zaangc Diex nyei Dorn maaih jiu tong.

Fienx gorngv mbuo maiv zeiz oix zuqc sienx hnangv, mbuo yaac oix zuqc yiem seix zaangc zoux puix sienx Yesu nyei mienh. Yo^han zorqv camv-diuc jauv bun mbuo hiuv duqv haaix nyungc horpc fai maiv horpc. Ninh beiv nyei jauv maaih hnangv naaiv,

Njang caux hmuangx

Zien leiz caux gorngv-baeqc nyei jauv

Muangx waac caux maiv muangx waac

Nyiemc Yesu caux maiv nyiemc

Zien leiz caux jaav leiz

Tin-Hungh caux Saadaan

Hnamv Tin-Hungh caux hnamv baamh gen

Hnamv mienh caux nzorng mienh

Yo^han yaac njaaux mienh faix fim, maiv dungx gan zunh jaav doz-leiz nyei mienh.

Fienx Gorngv
1:1-4 Yo^han duqv buatc jiex Yesu
1:5-2:29 Njang caux hmuangx nyei jauv
3:1-24 Tin-Hungh nyei naamh nyouz caux mienv nyei naamh nyouz
4:1-6 Zien leiz caux jaav leiz
4:7-21 Tin-Hungh zoux hnamv mienh nyei gorn
5:1-21 Mbuo sienx Yesu ziouc haih hingh baamh gen nyei jauv

1 Yo^han 1

Yungz Maengc Nyei Doz

1-2 Yie mbuo fiev gorngv taux yungz maengc nyei Doz. Maiv gaengh zeix lungh zeix ndau wuov zanc naaiv Doz zungv yiem nyei. Zinh ndaangc Doz caux Zaangc Diex yiem mv baac ih zanc hinc cuotv daaih bun yie mbuo buatc. Yie mbuo ganh haiz jiex nyei, m'zing yaac buatc liuz aqv. Yie mbuo nyei buoz yaac duqv hluo jiex. Naaiv yungz maengc nyei Doz hinc cuotv daaih, yie mbuo yaac duqv buatc ziouc zoux zorng-zengx gorngv taux naaiv yietc liuz nyei maengc. *

3 Yie mbuo buatc jiex yaac haiz jiex nyei ziouc zunh mbuox meih mbuo, oix bun meih mbuo caux yie mbuo jiu tong. Mbuo maaih jiu tong se mbuo caux Zaangc Diex yaac caux ninh nyei Dorn, Yesu Giduc, maaih jiu tong. 4 Yie mbuo fiev naaiv deix jauv bun meih mbuo weic bun mbuo * lomh nzoih njien-youh orn-lorqc.

Tin-Hungh Se Dongh Njang

5 Naaiv se yie mbuo haiz Tin-Hungh nyei Dorn gorngv jiex nyei waac ziouc zunh mbuox meih mbuo. Ninh gorngv, “Tin-Hungh se dongh njang. Ninh maiv maaih yietc deix hmuangx.” 6 Se gorngv mbuo gorngv mbuo caux Tin-Hungh jiu tong mv baac corc yangh hmuangx nyei jauv nor, mbuo kungx gorngv-baeqc hnangv, maiv ei zien leiz zoux. 7 Mv baac se gorngv mbuo yiem njang hnangv Tin-Hungh yiem njang nor, mbuo ziouc laanh caux laanh jiu tong. Ninh nyei Dorn, Yesu, nyei nziaamv yaac nzaaux nzengc mbuo nyei yietc zungv zuiz.

8 Se gorngv mbuo gorngv mbuo maiv maaih zuiz, naaiv se nduov ganh hnangv. Zien leiz maiv yiem mbuo nyei hnyouv aqv. 9 Se gorngv mbuo nyiemc mbuo nyei zuiz, Tin-Hungh se ziepc zuoqv nyei, baengh fim nyei, ziouc guangc mbuo nyei zuiz caux mbuo zoux nyei yietc zungv waaic sic, fioux mbuo cing-nzengc daaih. 10 Se gorngv mbuo gorngv mbuo maiv baamz zuiz, se dorngx hnangv mbuo zoux bun Tin-Hungh gorngv-baeqc nor. Tin-Hungh nyei waac yaac maiv yiem mbuo nyei hnyouv aqv.

⇑

[Remove Footnotes]