1 Te^saa^lo^ni^gaa

Baulo Fiev Bun Te^saa^lo^ni^gaa Zingh Nyei Jiu-Baang
Da'yietv Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

Te^saa^lo^ni^gaa zoux Maa^si^ndo^nie Saengv nyei domh zingh. Baulo cuotv
Fi^lipv^poi Zingh wuov zanc ninh mingh Te^saa^lo^ni^gaa Zingh aengx liepc norm jiu-baang. Mv baac nqa'haav maiv lauh maaih deix Yiutai Mienh mueic jieqv Baulo weic zuqc Baulo zunh Giduc nyei kuv fienx bun Janx muangx, Janx yaac sienx camv nyei. Wuov deix Yiutai Mienh ziouc caux Baulo maiv horpc, Baulo ziouc cuotv Te^saa^lo^ni^gaa Zingh mingh Mbe^lo^aa Zingh. Nqa'haav, dongh Baulo taux Ko^lin^to Zingh wuov zanc, caux Baulo juangc gong zoux wuov dauh Ti^mo^tai mbuox Baulo, Te^saa^lo^ni^gaa Zingh nyei jiu-baang hnangv haaix nor.

Baulo ziouc fiev naaiv da'yietv zeiv fienx bun Te^saa^lo^ni^gaa Zingh nyei jiu-baang weic orn sienx Yesu Mienh nyei hnyouv. Ninh laengz zingh Tin-Hungh weic zuqc wuov deix mienh sienx longx, yaac hnamv mienh. Ninh yaac fiev weic tengx ninh mbuo jangx jienv Baulo caux ninh mbuo yiem nyei ziangh hoc ninh hnangv haaix nor yiem. Nqa'haav ninh dau deix jiu-baang mienh naaic nyei waac. Ninh mbuo naaic Baulo, Giduc aengx daaih hnangv haaix nor? Se gorngv Giduc maiv gaengh daaih da'nyeic nzunc, maaih laanh sienx nyei mienh daic ndaangc nor, wuov dauh corc haih duqv yietc liuz nyei maengc fai? Giduc haaix zanc aengx daaih? Baulo ziouc dau, yaac mbuox ninh mbuo zanc-zanc zoux jienv gong mingh zuov Giduc aengx daaih.

Fienx Gorngv
1:1 Jiez gorn waac
1:2-3:13 Baulo laengz zingh yaac ceng Tin-Hungh
4:1-12 Kuinx mienh oix zuqc puix sienx Yesu nyei mienh
4:13-5:11 Giduc aengx daaih nyei ziangh hoc hnangv haaix nor
5:12-22 Baulo kuinx ziex nyungc ninh mbuo
5:23-28 Setv mueiz waac

1 Te^saa^lo^ni^gaa 1

Jiez Gorn Waac

1 Yie, Baulo, caux Silaa * caux
Ti^mo^tai fiev fienx bun Te^saa^lo^ni^gaa Zingh * nyei jiu-baang, dongh Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc nyei mienh.

Tov Tin-Hungh ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Te^saa^lo^ni^gaa Jiu-Baang
Nyei Nyungc Zeiv Longx

2 Yie mbuo zanc-zanc weic meih mbuo zuangx mienh laengz zingh Tin-Hungh. Haaix zanc daux gaux yaac tih taux meih mbuo. 3 Yie mbuo yiem yie mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh nyei nza'hmien zanc-zanc jangx meih mbuo weic sienx Yesu zoux nyei gong. Meih mbuo hnamv ninh ziouc zoux gong kouv, yaac kaux wuonv mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc maaih lamh hnamv. 4 Tin-Hungh hnamv nyei zuangx gorx-youz aah! Yie mbuo hiuv duqv Tin-Hungh ginv meih mbuo, 5 weic zuqc yie mbuo taux meih mbuo naaic zunh kuv fienx, yie mbuo maiv daan longc waac gorngv hnangv, yaac maaih Singx Lingh nyei qaqv bun meih mbuo hiuv dingc naaiv kuv fienx se za'gengh zien nyei. Meih mbuo ganh hiuv duqv, yie mbuo yiem meih mbuo mbu'ndongx wuov zanc, yie mbuo hnangv haaix nor yiem. Naaiv se weic bun meih mbuo duqv longx. 6 Meih mbuo zuotc yie mbuo nyei nyungc yaac zuotc Ziouv nyei nyungc. Maiv gunv meih mbuo zuqc siouc kouv camv, meih mbuo maaih Singx Lingh bun daaih nyei njien-youh zipv naaiv kuv fienx. * 7 Weic naaiv meih mbuo zoux nyungc zeiv bun yiem Maa^si^ndo^nie caux Aa^kaa^yaa Saengv nyei sienx Yesu nyei zuangx mienh zuotc.

8 Ziouv nyei doz maiv daan yiem meih mbuo naaic zunh cuotv mingh gormx Maa^si^ndo^nie Saengv caux
Aa^kaa^yaa Saengv hnangv, norm-norm dorngx nyei mienh yaac haiz gorngv meih mbuo sienx longx Tin-Hungh, yie mbuo ziouc maiv zuqc aengx gorngv haaix nyungc aqv. 9 Wuov deix zuangx mienh gorngv yie mbuo mingh meih mbuo naaic meih mbuo hnangv haaix nor zipv yie mbuo, yaac gorngv meih mbuo hnangv haaix nor guangc liuz miuc-fangx daaih lorz Tin-Hungh, weic fu-sux ziangh jienv nyei, zien nyei Tin-Hungh. 10 Ninh mbuo gorngv meih mbuo yaac zuov Tin-Hungh nyei Dorn yiem tin-dorngh njiec daaih, dongh daic mingh, Tin-Hungh bun nangh daaih nyei Yesu. Ninh yaac njoux mbuo leih ndutv, nqa'haav hingv maiv zuqc Tin-Hungh nouz.

⇑

[Remove Footnotes]