1 Ti^mo^tai

Baulo Fiev Bun Ti^mo^tai Da'yietv Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

Ti^mo^tai yiem Esie Saengv cuotv seix. Ninh nyei maa zoux Yiutai Mienh, ninh nyei die, Janx-Gikc. Ti^mo^tai yaac zoux dauh sienx Yesu nyei mienh lunx mienh, caux jienv Baulo mingh zunh kuv fienx. Baulo Fiev Bun Ti^mo^tai Da'yietv Zeiv Fienx wuov zanc, Ti^mo^tai yiem E^fe^so Zingh nyei jiu-baang zoux gong. Naaiv zeiv fienx maaih buo nyungc gauh longc jienv jiex.

Da'yietv, oix zuqc mbungh weic zuqc wuov norm jiu-baang maaih mienh zunh jaav leiz. Naaiv nyungc jaav leiz se Yiutai Mienh caux Janx nyei leiz zorpc jienv benx daaih. Ninh mbuo sienx, da'faanh yiem jienv naaiv norm baamh gen nyei yietc zungv se orqv haic. Hnangv naaic, haaix dauh oix duqv njoux oix zuqc hiuv duqv ziex nyungc bingx jienv nyei sic, yaac maaih ziex nyungc oix zuqc zoux, se oix zuqc gec camv-nyungc nyanc hopv, yaac maiv dungx dorng jaa.

Da'nyeic, naaiv zeiv fienx gorngv taux hnangv haaix nor zoux leiz-baaix, yaac gorngv taux gunv jiu-baang, goux jiu-baang wuov deix oix zuqc zoux haaix nyungc mienh.

Setv mueiz Baulo njaaux Ti^mo^tai hnangv haaix nor haih zoux Yesu Giduc ziepc zuoqv nyei bou, yaac njaaux ninh hnangv haaix nor haih dorh duqv camv-baan sienx Yesu Mienh.

Fienx Gorngv
1:1-2 Jiez gorn waac
1:3-3:16 Jiu-baang caux gunv jiu-baang nyei mienh
4:1-6:21 Njaaux Ti^mo^tai hnangv haaix nor zoux Yesu Giduc nyei gong

1 Ti^mo^tai 1

Jiez Gorn Waac

1 Yie, Baulo, ziux mbuo nyei Njoux Ziouv Tin-Hungh caux bun mbuo maaih lamh hnamv nyei Giduc Yesu nyei lingc zoux Giduc Yesu nyei gong-zoh.

2 Yie fiev fienx bun Ti^mo^tai, * dongh weic mbuo sienx Ziouv dorngx zoux yie nyei cien dorn wuov dauh.

Tov Zaangc Diex Tin-Hungh, yaac tov mbuo nyei Ziouv Giduc Yesu korv-lienh meih, ceix en ceix baengh orn bun meih.

Kuinx Ti^mo^tai Faix Fim Jaav Leiz

3 Yie kuinx meih yiem njiec E^fe^so
Zingh hnangv zinh ndaangc yie oix mingh Maa^si^ndo^nie wuov zanc yie kuinx meih nor. Yiem naaic maaih deix mienh zunh jaav doz-leiz, yie yaac oix meih hatc jienv maiv dungx bun ninh mbuo njaaux. 4 Oix zuqc mbuox ninh mbuo guangc, maiv dungx bun hnyouv nzamc loz-hnoi nyei gouv-laic caux loz-hnoi ong-taaix nyei douh zong maiv haih jomc, doic jiex doic nyei mbuox. Naaiv deix sic kungx zoux gorn bun mienh nzaeng mingh nzaeng daaih hnangv, maiv tengx mienh sienx longx, haih hiuv duqv Tin-Hungh nyei za'eix. 5 Yie hnangv naaiv nor hatc se weic bun meih mbuo laanh hnamv laanh. Laanh hnangv naaiv hnamv laanh oix zuqc longc cing-nzengc nyei hnyouv, longc kuv laangh fim, yaac zien-zien nyei sienx. 6 Mv baac maaih deix mienh guangc naaiv deix jauv mingh pien, kungx nzaeng maiv lamh longc nyei sic hnangv. 7 Ninh mbuo oix zoux fin-saeng njaaux Tin-Hungh nyei leiz-latc mv baac ninh mbuo gorngv nyei waac ninh mbuo ganh maiv mengh baeqc. Ninh mbuo ngaengc jienv gorngv nyei sic ninh mbuo ganh zungv maiv bieqc hnyouv.

8 Se gorngv mienh longc duqv horpc nor, mbuo hiuv duqv leiz-latc se longx nyei. 9 Mv baac oix zuqc jangx jienv leiz-latc se maiv zeiz weic kuv mienh liepc daaih. Leiz-latc liepc daaih weic mienh waaic mienh caux maiv muangx leiz nyei mienh, aengx caux maiv gan Tin-Hungh nyei, baamz zuiz nyei, maiv cing-nzengc nyei, caux mangc piex Tin-Hungh nyei, daix die daix maa nyei, caux daix mienh nyei mienh, 10 maiv luonx horngc nyei, m'jangc hienx m'jangc nyei mienh, nimc mienh maaic nyei, caux gorngv-baeqc nyei, zoux jaav zorng-zengx nyei, yaac weic yietc zungv ngaengc zien doz-leiz nyei mienh. 11 Naaiv zien doz-leiz se horpc zuqc ceng nyei Tin-Hungh jiu bun yie zunh wuov nyungc njang-laangc * nyei kuv fienx.

Baulo Laengz Zingh Weic Zuqc
Tin-Hungh Korv-Lienh Ninh

12 Yie laengz zingh mbuo nyei Ziouv Giduc Yesu, dongh ceix qaqv bun yie wuov dauh, weic zuqc ninh funx yie ziepc zuoqv nyei ziouc paaiv yie zoux ninh nyei gong. 13 Maiv gunv zinh ndaangc yie ki ninh, zoux doqc gorngv doqc ninh, Tin-Hungh korv-lienh yie weic zuqc wuov zanc yie maiv gaengh sienx Giduc, yie ganh zoux nyei yie yaac maiv hiuv. * 14 Mbuo nyei Ziouv ceix en camv-camv nyei ziouc bun yie kaux Giduc Yesu maaih sienx fim yaac maaih hnamv mienh nyei hnyouv.

15 Giduc Yesu njiec baamh gen weic njoux zuiz-mienh. Naaiv joux waac za'gengh zien haic, puix duqv maanc mienh sienx. Yietc zungv zuiz-mienh yie ganh yaac zoux gauh waaic jiex wuov dauh. 16 Mv baac Tin-Hungh korv-lienh yie, weic bun Giduc Yesu yiem yie bun cing ninh maaih nyei yietc zungv noic. Hnangv naaic, maiv gunv yie zoux gauh waaic jiex nyei zuiz-mienh, naaiv zoux nyungc zeiv bun nqa'haav daaih sienx ninh, duqv yietc liuz nyei maengc nyei mienh.

17 Oix zuqc taaih yietc liuz yiem nyei Hungh Diex, dongh maiv haih daic, mbuo mangc maiv buatc nyei nduqc dauh Tin-Hungh. Yaac oix zuqc yietc liuz ceng taux maanc gouv maanc doic. Aamen.

18 Yie nyei dorn, Ti^mo^tai aah! Yie ih zanc heuc meih zoux nyei se ziux zinh ndaangc mienh douc daaih gorngv taux meih wuov deix waac, weic bun meih longc wuov deix waac zoux wuoqc ginc mborqv longx nyei jaax. 19 Oix zuqc zanc-zanc sienx longx yaac maaih kuv laangh fim. Maaih deix mienh waaic laangh fim, ninh mbuo nyei sienx fim ziouc ndortv nzengc mi'aqv. 20 Naaiv nyungc mienh maaih i dauh, mbuox heuc Hi^me^ne^atc caux Aa^lekv^saan^nde. Yie zorqv ninh mbuo jiu bun Saadaan mi'aqv, weic njaaux ninh mbuo maiv dungx ki Tin-Hungh.

⇑

[Remove Footnotes]