2 Yo^han

Yo^han Fiev Nyei Da'nyeic Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

Yo^han Fiev Nyei Da'nyeic Zeiv Fienx Yo^han fiev bun “Hnamv nyei domh dorc caux ninh nyei fu'jueiv.” Wuov dauh domh dorc, eix leiz daaix beiv zuqc yietc norm jiu-baang. Fu'jueiv yaac beiv zuqc wuov norm jiu-baang nyei mienh. Naaiv zeiv fienx se nangv nyei, fiev daaih kuinx jiu-baang mienh laanh hnamv laanh, yaac mbuox ninh mbuo oix zuqc faix fim zunh jaav leiz nyei mienh caux ninh mbuo njaaux nyei waac.

Fienx Gorngv
1-3 Jiez gorn waac
4-6 Kuinx laanh hnamv laanh
7-11 Mbuox ninh mbuo faix fim jaav leiz
12-13 Setv mueiz waac

2 Yo^han 1

1 Yie, jiu-baang nyei mienh gox, fiev fienx bun Tin-Hungh ginv daaih nyei domh dorc caux ninh nyei fu'jueiv. Yie za'gengh hnamv meih mbuo. Maiv daan yie hnamv hnangv. Yietc zungv hiuv zien leiz nyei mienh yaac hnamv meih mbuo, 2 weic zuqc maaih zien leiz yiem mbuo nyei hnyouv yaac oix yietc liuz caux mbuo yiem.

3 Tov Zaangc Diex Tin-Hungh caux ninh nyei Dorn, Yesu Giduc, korv-lienh mbuo, ceix en ceix baengh orn bun mbuo yietc zungv hiuv duqv zien leiz, laanh yaac hnamv laanh.

Oix Zuqc Ei Jienv
Giduc Njaaux Nyei Waac

4 Yie za'gengh a'hneiv haic buatc maaih deix meih nyei fu'jueiv ei jienv Zaangc Diex bun mbuo nyei lingc gan longx zien leiz. 5 Domh dorc aah! Ih zanc yie kuinx meih mbuo oix zuqc laanh hnamv laanh. * Naaiv maiv zeiz yie fiev siang-lingc bun meih mbuo. Naaiv diuh lingc yiem gorn mbuo m'daaih maaih jienv daaih aqv. 6 Hnamv Tin-Hungh caux hnamv mienh se hnangv naaiv. Mbuo oix zuqc ei jienv Tin-Hungh nyei lingc. Yiem gorn wuov zanc meih mbuo haiz jiex ninh nyei lingc se oix zuqc hnamv Tin-Hungh. Laanh yaac oix zuqc hnamv laanh.

7 Maaih nduov mienh nyei mienh camv nyei cuotv mingh youh lungh ndiev. Ninh mbuo maiv nyiemc Yesu Giduc njiec daaih benx dauh baamh mienh. Naaiv nyungc mienh se kungx nduov mienh hnangv yaac zoux Giduc nyei win-wangv. 8 Meih mbuo oix zuqc faix fim, maiv dungx bun meih mbuo * zoux jiex nyei gong ndortv, mv baac duqv zipv zingh nyeic buangv.

9 Haaix dauh guai mbiangx-nziaaux, maiv ei jienv Giduc njaaux nyei waac, wuov dauh maiv maaih Tin-Hungh. Mv baac haaix dauh ei jienv Giduc njaaux nyei waac, ninh maaih Zaangc Diex yaac maaih Zaangc Diex nyei Dorn. 10 Se gorngv haaix dauh daaih yaac maiv zunh naaiv deix njaaux nyei waac, maiv dungx zipv ninh bieqc biauv. Liemh maiv dungx caux ninh gorngv haaix nyungc wuic buangh waac. 11 Se gorngv haaix dauh caux ninh gorngv wuic buangh waac, wuov dauh caux ninh dongh hnyouv zoux orqv sic.

Setv Mueiz Waac

12 Yie corc maaih camv nyei yie oix mbuox meih mbuo mv baac maiv oix longc zeiv longc matc fiev. Yie ganh oix mingh caux meih mbuo doix hmien gorngv weic bun mbuo lomh nzoih njien-youh taux daauh.

13 Meih nyei nziez, dongh Tin-Hungh ginv daaih wuov dauh nyei fu'jueiv, * yaac jangx taux meih.

⇑

[Remove Footnotes]