2 Ti^mo^tai

Baulo Fiev Bun Ti^mo^tai Da'nyeic Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

Baulo Fiev Bun Ti^mo^tai Da'nyeic Zeiv Fienx camv jiex Baulo njaaux Ti^mo^tai, weic zuqc Ti^mo^tai caux ninh dongh wuov nyungc gong zoux, mv baac Ti^mo^tai gauh lunx camv. Naaiv zeiv fienx nyei domh eix leiz se njaaux Ti^mo^tai oix zuqc longc noic diev. Baulo kuinx Ti^mo^tai oix zuqc zanc-zanc zoux zorng-zengx gorngv Yesu nyei jauv, yaac oix zuqc ei jienv kuv fienx caux Loz-Ngaengc Waac Sou njaaux nyei zien waac zoux. Maiv gunv buangh zuqc kouv, fai maaih mienh caux ninh doix-dekc, ninh corc oix zuqc njaaux mienh yaac zunh jienv kuv fienx mingh.

Baulo lengc jeiv nyei kuinx Ti^mo^tai oix zuqc simv nqoi mienh gorngv nyei henh mbienx waac, se “Hngongx haic, maiv maaih eix leiz nyei waac” (2 Ti^mo^tai 2:3 ). Maiv dungx caux ninh mbuo nzaeng. Naaiv nyungc waac maiv tengx haaix nyungc. Kungx hoic muangx nyei mienh hnangv.

Baulo fiev jienv naaiv deix jauv ninh yaac tengx Ti^mo^tai jangx zuqc Baulo ganh nyei jauv-louc, ninh hnangv haaix nor sienx, longc noic diev kouv, hnamv Tin-Hungh yaac hnamv mienh, zuqc mienh zoux doqc ziouc zuqc siouc kouv.

Fienx Gorngv
1:1-2 Jiez gorn waac
1:3-2:13 Baulo ceng Tin-Hungh yaac kuinx Ti^mo^tai
2:14-4:5 Baulo njaaux yaac mbuox Ti^mo^tai oix zuqc faix fim
4:6-18 Baulo ganh nyei jauv-louc
4:19-22 Setv mueiz waac

2 Ti^mo^tai 1

Jiez Gorn Waac

1 Yie, Baulo, ei Tin-Hungh nyei za'eix zoux Giduc Yesu nyei gong-zoh weic zunh Tin-Hungh laengz bun nyei maengc, dongh mienh kaux Giduc Yesu duqv daaih nyei ziangh maengc.

2 Yie fiev fienx bun yie hnamv haic nyei dorn, Ti^mo^tai. *

Tov Zaangc Diex Tin-Hungh caux mbuo nyei Ziouv Giduc Yesu korv-lienh meih, ceix en ceix baengh orn bun meih.Baulo Orn Ti^mo^tai Nyei Hnyouv

3 Yie laengz zingh Tin-Hungh, dongh yie, hnangv yie nyei ong-taaix mbuo nor, longc cing-nzengc hnyouv * fu-sux wuov dauh. Yie hnoi-hnoi muonz-muonz daux gaux nyei ziangh hoc yie zanc-zanc jangx zuqc meih. 4 Yie jangx zuqc meih nyiemv nyei wuom-mueic ziouc za'gengh! oix buatc meih haic. Duqv buatc meih nor, yie ziouc njien-youh orn-lorqc aqv. 5 Yie jangx zuqc meih zien-zien nyei sienx, hnangv zinh ndaangc meih nyei daa gux, Lo^itc, caux meih nyei maa, Yunitv, zien-zien sienx wuov nor. Yie sienx dingc meih ih zanc yaac hnangv wuov nor sienx. * 6 Weic naaiv yie tengx meih jangx jienv yie maan jienv meih wuov zanc, Tin-Hungh ceix bun nyei zingh nyeic, meih oix zuqc bun hnangv douz nor hiaangx daaih. 7 Tin-Hungh ceix bun mbuo se maiv zeiz gamh nziex nyei hnyouv. * Ninh bun mbuo nyei hnyouv maaih qaqv, bun mbuo hnamv mienh, yaac haih gunv duqv ganh.

Maiv Dungx Nyaiv

8 Hnangv naaic, maiv dungx nyaiv tengx mbuo nyei Ziouv Yesu zoux zorng-zengx. Yie weic Giduc zuqc wuonx jienv loh, meih yaac maiv dungx weic yie nyaiv. Daaux nzuonx meih yaac oix zuqc kaux Tin-Hungh nyei qaqv weic kuv fienx maaih buonc siouc kouv. 9 Tin-Hungh njoux mbuo, yaac heuc mbuo daaih zoux ninh nyei cing-nzengc mienh, maiv zeiz weic mbuo zoux nyei haaix nyungc kuv sic, se ei ninh ganh nyei za'eix caux ninh nyei en hnangv. Naaiv nyungc en, yiem dongh cor maanc gouv maanc doic wuov zanc Tin-Hungh longc Giduc Yesu ceix bun mbuo. 10 Mv baac ih zanc mbuo nyei Njoux Ziouv Giduc Yesu njiec daaih biux mengh naaiv nyungc en, weic zuqc Giduc mietc nzengc daic nyei qaqv, yaac longc kuv fienx bun mienh hiuv duqv yietc liuz maiv haih daic nyei maengc.

11 Tin-Hungh paaiv yie zoux zunh doz mienh, zoux gong-zoh yaac zoux fin-saeng zunh naaiv kuv fienx. * 12 Weic naaiv kuv fienx yie ih zanc hnangv naaiv nor siouc kouv. Mv baac yie maiv nyaiv, weic zuqc hiuv duqv yie sienx nyei se haaix dauh yaac hiuv dingc yie jiu bun ninh nyei, ninh haih beu jienv taux siemv zuiz wuov norm hnoi.

13 Oix zuqc longc meih haiz yie njaaux jiex nyei zien waac zoux nyungc zeiv. Yaac oix zuqc kaux Giduc Yesu duqv daaih nyei sienx fim caux hnamv mienh nyei hnyouv ei jienv zoux. 14 Singx Lingh yiem mbuo gu'nyuoz. Oix zuqc kaux Singx Lingh goux jienv jiu bun meih nyei zien leiz.

15 Meih hiuv duqv Esie Saengv nyei mienh yietc zungv guangc yie nzengc, liemh Fi^je^latv caux He^mo^ge^netv guangc yie.

16 Yie tov Ziouv korv-lienh O^ne^si^fo^latv wuov biauv mienh weic zuqc
O^ne^si^fo^latv nunz yie nyei hnyouv ziex nzunc. Yie zuqc limc ndoh jienv, ninh yaac maiv nyaiv. 17 Yietv taux Lomaa Zingh ninh ziouc njiec qaqv zimh lorz yie, yaac lorz taux buatc. 18 Meih yaac hiuv duqv yiem E^fe^so Zingh wuov zanc ninh tengx yie ndongc haaix camv! Yie ziouc tov Ziouv, taux siemv zuiz wuov hnoi, oix zuqc korv-lienh ninh.

⇑

[Remove Footnotes]