3 Yo^han

Yo^han Fiev Nyei Da'faam Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

Yo^han Fiev Nyei Da'faam Zeiv Fienx Yo^han fiev bun dauh dorh jiu-baang nyei mienh, mbuox heuc Gaai^atc. Yo^han fiev ceng Gaai^atc weic zuqc Gaai^atc hnyouv longx, a'hneiv zipv sienx Yesu nyei mienh. Fienx yaac mbuox Gaai^atc oix zuqc faix fim mbungh jienv dauh mienh, mbuox heuc Ndi^o^de^fetv.

Fienx Gorngv
1-4 Jiez gorn waac
5-8 Ceng Gaai^atc nyei waac
9-10 Nqemh Ndi^o^de^fetv
11-12 Ceng Nde^metv^li^atc
13-15 Setv mueiz waac

3 Yo^han 1

1 Yie, jiu-baang nyei mienh gox, fiev fienx bun cien hnamv nyei Gaai^atc. * Yie zien-zien hnamv meih.

2 Hnamv nyei loz-gaeng aah! Yie tov Tin-Hungh bun meih zoux haaix nyungc yaac haengh wangc aengx bun meih wangc siangx, hnangv yie hiuv duqv meih nyei lingh wuonh wangc siangx nor. 3 Yie a'hneiv haic maaih deix gorx-youz daaih naaiv mbuox yie, meih ziepc zuoqv nyei gan zien leiz, haaix zanc yaac ei jienv zien leiz zoux. 4 Maiv maaih haaix nyungc bun yie gauh njien-youh jiex naaiv aqv! Se yie haiz mienh gorngv yie nyei fu'jueiv zanc-zanc gan longx zien leiz.

Ceng Gaai^atc Zipv Kaeqv Longx

5 Hnamv nyei loz-gaeng aac, meih za'gengh tengx duqv sienx Yesu nyei gorx-youz longx haic. Maiv gunv maiv buatc jiex nyei mienh, meih yaac longc hnyouv tengx ninh mbuo. 6 Ninh mbuo yiem naaiv norm jiu-baang zoux zorng-zengx gorngv meih ndongc naaic hnamv ninh mbuo. Tov meih tengx ninh mbuo aengx haih cuotv jauv mingh puix duqv Tin-Hungh paaiv nyei mienh. 7 Ninh mbuo weic Giduc nyei Mengh cuotv mingh yaac maiv longc maiv sienx nyei mienh tengx haaix nyungc ninh mbuo. 8 Weic naaiv mbuo oix zuqc juang naaiv nyungc mienh, cingx daaih duqv juangc jienv weic zien leiz zoux gong.

Ndi^o^de^fetv Zoux
Maiv Benx Nyei Sic

9 Yie fiev jiex fienx bun jiu-baang mv baac Ndi^o^de^fetv nzaeng zoux hlo, maiv oix muangx yie nyei waac. 10 Hnangv naaic, se gorngv yie mingh taux meih mbuo naaic, yie oix wetv cuotv ninh nyei gorn-baengx. Ninh kungx gorngv doqc, gorngv waac-huv, zoux waaic yie mbuo nyei mengh dauh. Mbuoqc naaiv ninh nyei hnyouv corc maiv gaengh nqaai, ninh yaac maiv zipv jiex jauv nyei gorx-youz. Oix zipv nyei mienh ninh haangh jienv maiv bun zipv, zungv zunc ninh mbuo cuotv jiu-baang.

Nde^metv^li^atc Zoux Kuv Sic

11 Hnamv nyei loz-gaeng aac, maiv dungx zuotc waaic nyei sic. Oix zuqc zuotc kuv sic hnangv. Haaix dauh zoux kuv sic, wuov dauh se Tin-Hungh nyei mienh. Haaix dauh zoux waaic sic, wuov dauh maiv buatc jiex Tin-Hungh. 12 Zuangx mienh ceng Nde^metv^li^atc zoux duqv longx. Zien leiz yaac tengx ninh zoux zorng-zengx. Yie mbuo yaac fih hnangv nyei zoux zorng-zengx ceng Nde^metv^li^atc zoux duqv longx. Meih yaac hiuv duqv yie mbuo gorngv nyei waac se zien nyei.

Setv Mueiz Waac

13 Yie aengx maaih waac camv nyei oix mbuox meih mv baac maiv oix longc batv longc matc fiev. 14 Yie hnamv daaih maiv lauh yie duqv buatc meih, mbuo ziouc duqv doix hmien gorngv waac.

15 Tov Tin-Hungh bun meih maaih baengh orn. Yiem naaiv nyei zuangx gorx-youz yaac jangx taux meih. Tov meih tengx mbuox yietc dauh yietc dauh yiem naaic nyei gorx-youz, yie mbuo yaac jangx taux ninh mbuo oc.

⇑

[Remove Footnotes]