Gong-Zoh

Gong-Zoh Mbuo Zoux Nyei Gong

Biux Mengh Waac

Naaiv buonv sou se gorngv Gong-Zoh Mbuo Zoux Nyei Gong yaac borqv jienv Lugaa Fiev Nyei Kuv Fienx wuov buonv. Sou bun mbuo hiuv duqv Yesu faaux tin-dorngh, nqa'haav Singx Lingh hnangv haaix nor njiec daaih, Singx Lingh hnangv haaix nor dorh sienx Yesu Mienh nyei jauv, bun ninh mbuo zunh kuv fienx buangv lungh ndiev (Gong-Zoh 1:8 ). Giduc nyei jauv-louc yiem Yiutai Mienh jiez gorn cuotv daaih, nqa'haav hiaangx buangv lungh ndiev fingx-fingx mienh. Fiev naaiv buonv sou wuov dauh Lugaa yaac oix gorngv mengh sienx Yesu se maiv zeiz oix zoux haaix nyungc dorngc Lomaa hungh jaa. Ninh yaac oix gorngv mengh Yiutai Mienh zuov jienv wuov dauh Njoux Ziouv se Yesu.

Naaiv buonv sou bun nqoi zoux buo ginc, bun mbuo zieqv duqv sienx Yesu nyei jauv-louc hiaangx mingh taux haaix. 1) Da'yietv ginc Yesu faaux lungh mingh, nqa'haav sienx Yesu nyei jauv-louc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh jiez gorn hiaangx.
2) Da'nyeic ginc gorngv Yesu nyei kuv fienx zunh jienv mingh buangv I^saa^laa^en Deic-Bung. 3) Da'faam ginc yaac gorngv Yesu nyei kuv fienx hiaangx jienv cuotv taux Lomaa Zingh.

Naaiv buonv sou nuqv jienv Singx Lingh zoux nyei gong. Yesu faaux lungh nqa'haav ziepc hnoi, Singx Lingh njiec daaih yiem sienx Yesu Mienh nyei hnyouv, bun ninh mbuo maaih qaqv zunh Yesu nyei kuv fienx, yaac liepc jiez jiu-baang daaih. Sou bun mbuo zieqv duqv sienx liuz Yesu, Singx Lingh hnangv haaix nor tengx mienh yaac hnangv haaix nor tengx jiu-baang henv.

Sou Gorngv
1:1-26 Liuc leiz zoux zorng-zengx
(1) 1:1-14 Yesu gorngv nqa'haav laai nyei waac
caux laengz nyei waac
(2) 1:15-26 Sai-gorx mbuo aengx ginv dauh div Yu^ndaatc
2:1-8:3 Yiem Ye^lu^saa^lem zoux zorng-zengx
8:4-12:25 Yiem Yu^ndie caux Saa^maa^lie zoux zorng-zengx
13:1-28:31 Baulo zoux nyei gong
(1) 13:1-14:28 Baulo cuotv mingh zunh da'yietv nzunc kuv fienx
(2) 15:1-35 Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh koi wuic
(3) 15:36-18:22 Baulo cuotv mingh zunh da'nyeic nzunc kuv fienx
(4) 18:23-21:16 Baulo cuotv mingh zunh da'faam nzunc kuv fienx
(5) 21:17-28:31 Baulo zuqc mienh zorqv mingh wuonx yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, nqa'haav zuqc wuonx yiem Si^saa^li^yaa caux Lomaa Zingh

Gong-Zoh 1

Jiez Gorn Waac

1 Zien oix nyei Te^o^fi^latv aac,

Yie fiev da'yietv buonv sou gorngv Yesu zoux nyei gong caux njaaux nyei waac yiem ninh jiez gorn zoux gong * 2 taux Tin-Hungh dorh ninh faaux tin-dorngh. Maiv gaengh faaux tin-dorngh wuov zanc, ninh longc Singx Lingh nyei qaqv paaiv ziangx waac bun ninh ginv daaih nyei gong-zoh .

3 Yesu zuqc hoic liuz maengc, nqa'haav feix ziepc hnoi gu'nyuoz ninh hinc cuotv camv-nzunc bun ninh nyei gong-zoh mbuo buatc, yaac zoux ziex nyungc bun ninh mbuo hiuv duqv dingc ninh za'gengh ziangh jienv. Ninh yaac caux ninh mbuo gorngv taux Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei jauv-louc.

4 Yesu caux gong-zoh mbuo yiem wuov zanc, ninh hatc gong-zoh mbuo, “Maiv dungx cuotv Ye^lu^saa^lem Zingh. Zuov jienv zipv yie nyei Die laengz bun nyei zingh nyeic, dongh yie mbuox meih mbuo wuov. * 5 Yo^han longc wuom tengx meih mbuo jiex leiz mv baac maiv maaih mbu'ziex hnoi Tin-Hungh oix longc Singx Lingh tengx meih mbuo jiex leiz.” *

Yesu Nzuonx Tin-Dorngh

6 Gapv zunv wuov zanc, gong-zoh mbuo naaic gaax, “Ziouv aah! Ih zanc taux ziangh hoc meih oix liepc I^saa^laa^en Guoqv jiez daaih hnangv loz wuov nor fai?”

7 Yesu dau ninh mbuo, “Zaangc Diex longc ninh ganh nyei hatc maaz dingc daaih nyei ziangh hoc caux nyutc zeiv haaix zanc taux maiv zeiz meih mbuo oix zuqc hiuv. 8 Mv baac Singx Lingh njiec daaih yiem meih mbuo nyei sin wuov zanc, meih mbuo ziouc duqv Singx Lingh nyei qaqv yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, mingh gormx Yu^ndie caux Saa^maa^lie Saengv, aengx mingh jomc lungh ndiev tengx yie zoux zorng-zengx.” *

9 Yesu gorngv liuz naaiv deix waac, dorng jienv ninh mbuo nyei hmien Tin-Hungh dorh ninh faaux lungh mi'aqv. Gong-zoh mbuo mangc jienv ninh faaux wuov zanc, maaih dorv mbuonx daaih torngv jienv Yesu, ninh mbuo ziang naaic maiv buatc mi'aqv. * 10 Gong-zoh mbuo corc yiem wuov nuqv-nuqv nyei mangc jienv lungh, liemh zeih maaih i dauh mienh zuqv jienv lui-baeqc souv jienv ninh mbuo nyei ga'hlen gorngv, 11 “Gaa^li^li Mienh aah! Meih mbuo zoux haaix nyungc souv naaiv qaqv mangc gu'nguaaic lungh? Leih nqoi meih mbuo naaiv dauh Yesu, Tin-Hungh dorh faaux lungh mi'aqv. Meih mbuo buatc ninh hnangv haaix nor mingh, ninh aengx oix hnangv wuov nor daaih.”

Lorz Mienh Div Yu^ndaatc

12 Gong-Zoh mbuo yiem Ga'lanv Mbong nzuonx Ye^lu^saa^lem Zingh, se leih maiv go yietc gilo jauv. * 13 Taux zingh ninh mbuo faaux gu'nguaaic ninh mbuo dingh wuov nzangh biauv. Daaih zunv wuov zanc maaih Bide, Yo^han, Yaagorpc, An^ndaa^lu, Filipv, Tomatv, Mbaa^to^lo^miu, Matv^taai, An^fe^atc nyei dorn, Yaagorpc, hnamv guoqv zaangc wuov dauh Simon, caux Yaagorpc nyei dorn, Yu^ndaatc. * 14 Aengx maaih deix m'sieqv dorn caux Yesu nyei maa, Maa^li^yaa, caux Yesu nyei youz mbuo. Ninh mbuo lomh nzoih yiem wuov dongh hnyouv guv jienv daux gaux.

15 Wuov deix hnoi gapv zunv nyei mienh nziex maaih leih maiv go yietc baeqv nyic ziepc dauh. Bide yiem zuangx gorx-muoc mbu'ndongx souv jiez daaih gorngv, 16 “Zuangx gorx-youz aac, Ging-Sou fiev jienv zinh ndaangc Singx Lingh longc Ndaawitv Hungh douc daaih nyei waac gorngv taux Yu^ndaatc, dongh dorh mienh mingh zorqv Yesu wuov dauh. Naaiv deix sic yaac cuotv daaih doix-diuc nzengc. 17 Yu^ndaatc zoux yietc dauh mbuo naaiv guanh mienh nyei mienh yaac caux mbuo juangc naaiv nyungc gong zoux.”

18 (Naaiv dauh Yu^ndaatc longc ninh zoux waaic sic duqv daaih nyei nyaanh maaiz nzong ndau. Ninh yiem wuov nzong ndau ndorpc, orpv zuqc ga'sie mbaaix, jaangh baetv cuotv nzengc. * 19 Ye^lu^saa^lem Zingh nyei zuangx mienh hiuv duqv naaiv kang sic ziouc ei ninh mbuo nyei waac cuotv wuov nzong ndau nyei mbuox heuc “Aa^ken^ndaa^maa.”Eix leiz se “Maaih Nziaamv nyei Ndau”).

20 Bide aengx gorngv, “Singx Nzung Sou yaac fiev jienv gorngv,

Yaac gorngv,

21-22 Hnangv naaiv oix zuqc aengx ginv dauh mienh daaih caux mbuo juangc jienv zoux Ziouv Yesu nangh daaih nyei zorng-zengx. Naaiv dauh oix zuqc zoux mbuo nyei guanh nyei mienh, dongh gan Ziouv Yesu bieqc bieqc cuotv-cuotv, yiem Yo^han tengx jiex wuom nyei leiz taux Yesu leih nqoi mbuo, Tin-Hungh dorh faaux tin-dorngh.” *

23 Ninh mbuo ziouc ginv cuotv i dauh mienh. Maaih dauh heuc Yosepv, dongh mienh heuc Mbaa^sapv^mbaatc, aengx maaih norm mbuox heuc Yu^saa^tatv. Maaih dauh heuc Matv^ti^atc. 24 Ginv liuz, ninh mbuo daux gaux gorngv, “Ziouv aah! Meih hiuv nzengc dauh dauh mienh nyei hnyouv. Tov bun yie mbuo hiuv duqv naaiv deix i dauh horpc zuqc longc haaix dauh 25 zoux gong-zoh fu-sux div Yu^ndaatc, dongh guangc jienv ninh nyei buonc gong-zoh nyei gong mingh ninh horpc zuqc yiem nyei dorngx wuov dauh.”

26 Daux gaux liuz ninh mbuo ziouc dingc maengc mangc, ndortv zuqc Matv^ti^atc, ziouc tim Matv^ti^atc bieqc gong-zoh mbuo ziepc yietv dauh.

⇑

[Remove Footnotes]