E^fe^so

Baulo Fiev Bun E^fe^so Zingh Jiu-Baang Nyei Fienx

Biux Mengh Waac

Naaiv zeiv fienx Baulo fiev bun E^fe^so Zingh nyei jiu-baang. Longc jienv jiex se oix bun mienh hiuv duqv Tin-Hungh nyei za'eix se, “Oix zorqv yietc zungv yiem tin-dorngh, yiem baamh gen nyei maanc muotc, gapv jienv guei Giduc gunv.”
(E^fe^so 1:10 ) Baulo yaac tov Tin-Hungh nyei mienh oix zuqc yiem naaiv lungh ndiev puix duqv Tin-Hungh nyei za'eix, dongh ninh oix bun maanc mienh caux Giduc juangc maengc ziangh ziouc gapv jienv guei Giduc gunv.

Fienx-gorn Baulo gorngv Tin-Hungh oix hnangv haaix nor bun mienh gapv zunv guei Giduc. Ninh gorngv Zaangc Diex Tin-Hungh ginv mienh yaac longc ninh nyei Dorn, Yesu Giduc, guangc ninh mbuo nyei zuiz. Singx Lingh yaac zoux hnangv dingc-zinh dingc jienv Tin-Hungh laengz nyei waac. Fienx-dueiv Baulo njaaux mienh hiuv duqv ninh mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh ziouc oix zuqc horpc fim dongh eix nyei yiem lungh ndiev, bun cing Tin-Hungh nyei za'eix se bun mienh gapv jienv guei Yesu gunv.

Baulo yaac longc camv-nyungc beiv Tin-Hungh nyei mienh caux Giduc juangc maengc ziangh ziouc hnangv haaix nor duqv gapv jienv bun Giduc gunv. Ninh beiv jiu-baang zoux hnangv norm sin, Giduc zoux m'nqorngv. Yaac beiv jiu-baang zoux hnangv norm biauv, Giduc zoux yiem biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov kuaaiv la'bieiv. Baulo yaac beiv jiu-baang zoux hnangv auv nor, Giduc zoux nqox.

Yiem naaiv zeiv fienx Baulo jangx zuqc Tin-Hungh nyei en ndongc haaix hlo, ziouc ceng Tin-Hungh camv haic. Ninh jangx zuqc Giduc ndongc naaic hnamv mienh, weic mienh siev maengc daic, guangc mienh nyei zuiz.

Fienx Gorngv
1:1-2 Jiez gorn waac
1:3-3:21 Giduc caux jiu-baang
4:1-6:20 Sienx Giduc ziouc duqv daaih nyei siang-maengc
6:21-24 Setv mueiz waac

E^fe^so 1

Jiez Gorn Waac

1 Yie, Baulo, ei Tin-Hungh nyei za'eix zoux Giduc Yesu nyei gong-zoh. Yie fiev fienx bun yiem E^fe^so Zingh, * Tin-Hungh nyei mienh, dongh ziepc zuoqv nyei sienx Giduc Yesu wuov deix. *

2 Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Singx Lingh Ceix Bun Nyei Fuqv

3 Ceng mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei Die, Tin-Hungh, weic zuqc mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh Tin-Hungh ziouc bun Singx Lingh ceix tin-dorngh nyei nyungc-nyungc fuqv bun mbuo. 4 Yiem maiv gaengh zeix lungh zeix ndau wuov zanc, Tin-Hungh zungv ginv mbuo daaih bun mbuo kaux Giduc benx ninh nyei mienh, yiem ninh nyei nza'hmien cing-nzengc, maiv lamh gorngv dorngx. 5 Tin-Hungh hnamv mbuo ziouc jaa-ndaangc dingc ziangx longc Yesu Giduc bun mbuo benx ninh nyei naamh nyouz. Naaiv se ei ninh ganh nyei za'eix yaac horpc ninh nyei hnyouv. 6 Mbuo oix zuqc ceng Tin-Hungh weic ninh hlo haic nyei en, dongh ninh longc ninh nyei Dorn-hnamv baeqc baeqc ceix bun mbuo, nyei en. 7 Mbuo kaux Giduc nyei nziaamv zuoqc mbuo nzuonx daaih, guangc mbuo nyei zuiz. * Naaiv se Tin-Hungh hlo haic nyei en, 8 dongh ninh ei ninh nyei cong-mengh caux ninh hiuv maanc sic camv-camv nyei ceix bun mbuo. 9 Tin-Hungh bun mbuo hiuv duqv ninh jaa-ndaangc dingc longc Giduc zoux ziangx nyei za'eix, dongh maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei za'eix. 10 Ninh nyei za'eix se hnangv naaiv. Zuov dingc daaih nyei nyutc zeiv buangv, Tin-Hungh oix zorqv yietc zungv yiem tin-dorngh, yiem baamh gen nyei maanc muotc gapv jienv guei Giduc gunv.

11 Yietc zungv sic cuotv daaih ei Tin-Hungh nyei za'eix yaac ei ninh dingc ziangx. Tin-Hungh weic ninh ganh nyei za'eix ginv mbuo, bun mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh, benx ninh nyei mienh. Ninh hnangv naaiv zoux se ei ninh jaa-ndaangc dingc ziangx zoux. 12 Weic naaiv, yie mbuo kaux Giduc zoux daauh baan maaih lamh hnamv nyei mienh ziouc oix zuqc ceng Tin-Hungh nyei njang-laangc.

13 Meih mbuo haiz zien leiz nyei doz wuov zanc, dongh bun meih mbuo duqv njoux nyei kuv fienx, meih mbuo yaac sienx Giduc aqv. Tin-Hungh ziouc ei ninh laengz nyei waac bun Singx Lingh meih mbuo hnangv nqaapv jienv yienx nor, bun cing meih mbuo benx ninh nyei mienh. 14 Singx Lingh zoux hnangv dingc-zinh dingc jienv mbuo, zuov ninh zuoqc nzengc ninh nyei mienh nzuonx, ziouc duqv Tin-Hungh laengz bun ninh nyei mienh siouc nyei jaa-dingh. Mbuo oix zuqc ceng ninh nyei njang-laangc.

Baulo Weic Jiu-Baang Daux Gaux

15 Weic naaiv, yiem yie haiz liuz meih mbuo sienx Ziouv Yesu yaac hnamv Tin-Hungh nyei zuangx mienh, 16 yie maiv dingh liouh nyei weic meih mbuo laengz zingh Tin-Hungh. Haaix zanc daux gaux yaac jangx taux meih mbuo. 17 Yie tov mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei Tin-Hungh, njang-laangc nyei Zaangc Diex, ceix Singx Lingh bun * meih mbuo, ziouc bun meih mbuo maaih cong-mengh yaac laauc yaangh bun meih mbuo zien-zien hiuv duqv Tin-Hungh. 18 Yie tov Zaangc Diex koi nqoi meih mbuo nyei hnyouv * bun meih mbuo haih hiuv duqv ninh nyei njang, ziouc hiuv duqv ninh heuc meih mbuo daaih bun meih mbuo maaih lamh hnamv oix duqv haaix nyungc, yaac bun meih mbuo hiuv duqv Tin-Hungh laengz bun ninh nyei mienh siouc nyei jaa-dingh ndongc haaix hlo, ndongc haaix njang-laangc, 19 yaac bun meih mbuo hiuv duqv ninh nyei qaqv weic * mbuo sienx ninh nyei mienh za'gengh hlo haic. Naaiv nyungc qaqv se fih hnangv 20 Giduc daic mingh mv baac Tin-Hungh longc bun Giduc nangh daaih yaac bun yiem tin-dorngh zueiz jienv ninh nyei mbiaauc maengx wuov nyungc domh qaqv. * 21 Ninh bun Giduc zungv gauh hlang jiex yietc zuangx gunv ndaamv-lungh nyei, maaih lingc maaih qaqv nyei, zoux hlo gunv sic wuov deix yietc zungv. Yaac bun ninh maaih mengh hoc gauh hlo jiex, maiv daan yiem naaiv gitv lungh ndiev hnangv, yaac yiem da'nyeic gitv. 22 Tin-Hungh yaac zorqv maanc muotc hietv Giduc nyei zaux-ndiev, * paaiv ninh zoux jiu-baang nyei m'nqorngv gunv jiu-baang nyei nyungc-nyungc. * 23 Jiu-baang se Giduc nyei sin yaac zoux bun Giduc dunh yunh nzengc. Giduc se dongh bun nyungc-nyungc dunh yunh nzengc wuov dauh.

⇑

[Remove Footnotes]