Gaa^laa^tie

Baulo Fiev Bun Gaa^laa^tie Saengv
Zuangx Jiu-Baang Nyei Fienx

Biux Mengh Waac

Yesu nyei kuv fienx zunh mingh taux camv-norm dorngx, maiv daan Yiutai Mienh sienx, liemh Janx yaac sienx. Mv baac maaih deix mienh gorngv oix zuqc gan longx Mose nyei Leiz-Latc cingx daaih benx zien sienx Yesu nyei mienh. Baulo nzaeng jienv gorngv maiv zeiz. Oix duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv nor, kungx oix zuqc sienx kaux Yesu hnangv. Mv baac yiem Esie Deic-Bung, Gaa^laa^tie Saengv nyei jiu-baang, maaih deix mienh caux Baulo doix-dekc nzaeng. Ninh mbuo gorngv oix zuqc ei nzengc Mose nyei Leiz-Latc cingx duqv caux Tin-Hungh horpc.

Baulo ziouc fiev naaiv zeiv fienx bun Gaa^laa^tie Saengv zuangx jiu-baang mienh weic tengx zuqc nduov wuov deix hnamv-nzuonx, aengx sienx longx Yesu. Fienx-gorn Baulo gorngv ninh hnangv haaix nor maaih leiz duqv zoux gong-zoh. Ninh gorngv Tin-Hungh paaiv ninh zoux, maiv zeiz haaix dauh baamh mienh heuc ninh zoux. Yaac gorngv Tin-Hungh lengc jeiv nyei paaiv ninh mingh zunh kuv fienx bun Janx muangx. Nqa'haav Baulo gorngv kungx maaih nduqc nyungc za'eix cingx haih duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv hnangv, se oix zuqc sienx kaux Yesu. Fienx-dueiv Baulo gorngv mienh sienx Yesu yaac hnamv Yesu nor, ninh mbuo zoux nyei sic oix zuqc puix Yesu.

Fienx Gorngv
1:1-10 Jiez gorn waac
1:11-2:21 Baulo zoux gong-zoh ziouc maaih hatc maaz
3:1-4:31 Tin-Hungh nyei en nyei kuv fienx
5:1-6:10 Giduc Mienh zoux bungx nqoi nyei mienh
ziouc oix zuqc hnangv haaix nor yiem
6:11-18 Setv mueiz waac

Gaa^laa^tie 1

Jiez Gorn Waac

1 Yie, Baulo, zoux gong-zoh. Maiv zeiz baamh mienh paaiv yie zoux fai orn yie zoux, se Yesu Giduc caux Yesu Giduc daic mingh bun ninh nangh daaih nyei Zaangc Diex Tin-Hungh, paaiv yie zoux.

2 Yie caux yiem naaiv nyei gorx-youz fiev fienx bun meih mbuo Gaa^laa^tie Saengv nyei zuangx jiu-baang.

3 Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

4 Giduc weic mbuo nyei zuiz siev ninh ganh nyei maengc weic njoux mbuo leih ndutv naaiv hiuang orqv nyei lungh ndiev. Naaiv se ei mbuo nyei Die, Tin-Hungh, nyei za'eix. 5 Oix zuqc yietc liuz ceng Tin-Hungh taux maanc gouv maanc doic. Aamen.

Zien Kuv Fienx
Maaih Nduqc Nyungc Hnangv

6 Yie mbuoqc horngh haic meih mbuo guangc longc Giduc nyei en heuc meih mbuo daaih wuov dauh ndongc naaic siepv, aengx mingh gan ganh nyungc kuv fienx. 7 Zungv maiv maaih ganh nyungc kuv fienx. Yie hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc maaih deix mienh jiuv lunc meih mbuo, yaac oix goiv pien Giduc nyei kuv fienx. 8 Maiv gunv yie mbuo fai yiem tin-dorngh daaih nyei fin-mienh zunh ganh nyungc kuv fienx, maiv hnangv yie mbuo zunh bun meih mbuo wuov nyungc kuv fienx nor, bun ninh zuqc zioux * aqv. 9 Yie mbuo zungv gorngv jiex nyei, ih zanc yie aengx gorngv nzunc. Se gorngv haaix dauh zunh ganh nyungc kuv fienx bun meih mbuo muangx, maiv hnangv meih mbuo zinh ndaangc zipv wuov nyungc kuv fienx nor, tov bun wuov dauh zuqc zioux aqv.

10 Yie hnangv naaiv nor gorngv se oix duqv mienh ceng yie fai oix bun Tin-Hungh ceng? Yie oix zoux bun mienh a'hneiv yie fai? Se gorngv yie corc oix zoux bun mienh a'hneiv nor, yie ziouc maiv zeiz Giduc nyei bou. *

Tin-Hungh Paaiv Baulo
Zoux Gong-Zoh

11 Gorx-youz aac, yie oix meih mbuo hiuv duqv yie zunh nyei kuv fienx se maiv zeiz baamh mienh hnamv cuotv daaih nyei kuv fienx. 12 Naaiv kuv fienx yie maiv zeiz yiem haaix laanh mienh zipv daaih, yaac maiv zeiz mienh njaaux yie, se Yesu Giduc ganh laauc yaangh bun yie.

13 Meih mbuo haiz jiex yie zinh ndaangc gan longx Yiutai Mienh sienx nyei jauv wuov zanc, yie maiv nyaangc zingh hoic Tin-Hungh nyei jiu-baang, oix mietc nzengc jiu-baang. * 14 Caux yie dongh baan Yiutai Mienh, ei Yiutai Mienh sienx nyei jauv yie gauh bieqc bouc jiex, yaac gauh jorm hnyouv jiex gan ong-taaix mbuo nyei ei-douh. *

15 Mv baac yie maiv gaengh cuotv seix wuov zanc, Tin-Hungh ginv yie daaih yaac ei ninh nyei en heuc yie fu-sux ninh. Ninh a'hneiv * 16 zorqv ninh nyei Dorn laauc yaangh weic bun yie zunh ninh nyei Dorn nyei kuv fienx bun maanc fingx Janx muangx. Wuov zanc yie maiv caux haaix dauh baamh mienh caangh laangh. 17 Yie yaac maiv mingh Ye^lu^saa^lem Zingh lorz dongh zoux gong-zoh ndaangc yie wuov deix. Yie siepv-siepv nyei mingh Aa^laa^mbie Deic-Bung, nqa'haav aengx nzuonx Ndaa^matv^gatc Zingh. 18 Jiex liuz buo hnyangx yie cingx daaih mingh Ye^lu^saa^lem Zingh lorz Bide * yaac caux ninh yiem wuov ziepc hmz hnoi. * 19 Mv baac cuotv liuz Ziouv nyei youz, Yaagorpc, yie maiv buatc ganh dauh gong-zoh aqv. 20 (Yie dorng jienv Tin-Hungh mbuox meih mbuo, yie fiev naaiv deix waac se zien nyei. Yie maiv gorngv-baeqc.)

21 Nqa'haav yie aengx mingh Silie caux Si^li^sie Deic nyei horngc zaangc. 22 Wuov zanc yiem Yu^ndie Saengv zuangx jiu-baang nyei Giduc Mienh maiv buatc jiex yie. 23 Ninh mbuo kungx haiz mienh gorngv, “Zinh ndaangc zoux doqc yie mbuo wuov dauh, ih zanc ninh zunh mbuox mienh sienx dongh zinh ndaangc ninh zoux doqc oix mietc nyei doz-leiz.” 24 Hnangv naaic, ninh mbuo weic yie ceng Tin-Hungh.

⇑

[Remove Footnotes]