Hipv^lu

Fiev Bun Hipv^lu Mienh Nyei Fienx

Biux Mengh Waac

Naaiv zeiv fienx fiev bun guanh sienx Yesu nyei Hipv^lu Mienh. Naaiv deix mienh laaix sienx Yesu gunv zoux gunv buangh zuqc mienh zoux doqc. Fiev fienx nyei mienh nzauh heix naaiv deix mienh haih cuotv Yesu, ziouc fiev daaih kuinx ninh mbuo sienx longx. Gauh longc jienv jiex, ninh oix bun mienh zieqv duqv Tin-Hungh paaiv Yesu Giduc daaih weic bun mienh haih za'gengh hiuv duqv Tin-Hungh ganh hnangv haaix nor. Ninh ziouc lengc jeiv gorngv buo nyungc jienv jiex nyei zien leiz.

(1) Yesu Giduc zoux Tin-Hungh nyei Dorn yaac yietc liuz ziangh jienv. Ninh zuqc siouc nyei kouv naanc bun ninh hoqc linc muangx Zaangc Diex nyei waac. Weic zuqc Giduc se Tin-Hungh nyei Dorn ninh zoux gauh hlo jiex Loz-Ngaengc Waac Sou fiev jienv wuov deix zuangx douc waac mienh, yaac zoux gauh hlo zuangx fin-mienh, yaac gauh hlo Mose.

(2) Tin-Hungh ganh gorngv Yesu zoux yietc liuz ziangh nyei sai mienh, yaac zoux gauh hlo jiex yiem Loz-Ngaengc Waac Sou gorngv wuov deix zuangx sai mienh.

(3) Mienh sienx kaux Yesu, Tin-Hungh ziouc njoux ninh mbuo leih ndutv zuiz, maiv zuqc gamh nziex, yaac maiv zuqc daic. Zinh ndaangc Hipv^lu Mienh oix zuqc daix saeng-kuv ziec bun Tin-Hungh yaac gan camv-nyungc leiz, mv baac naaiv deix sic kungx zoux nyungc zeiv biux mengh nqa'haav hingv oix cuotv nyei sic. Ih zanc maanc mienh oix zuqc kaux Yesu cingx daaih duqv njoux.

Ziepc yietv zaang zorqv loz-hnoi maaih mengh dauh sienx longx nyei camv-dauh I^saa^laa^en Mienh zoux nyungc zeiv kuinx doqc fienx nyei mienh sienx longx, maiv dungx cuotv Yesu. Ziepc nyeic zaang kuinx mienh oix zuqc sienx taux daauh taux mueiz, zanc-zanc mangc dingc Yesu, diev jienv nyungc-nyungc kouv caux zuqc mienh zoux doqc nyei sic. Fienx setv mueiz gorngv camv-nyungc kuinx mienh, donv mienh nyei waac.

Fienx Gorngv
1:1-3 Jiez gorn waac, Giduc biux mengh nzengc Tin-Hungh
1:4-2:18 Giduc zoux gauh hlo jiex zuangx fin-mienh
3:1-4:13 Giduc zoux gauh hlo jiex Mose caux Yo^su^waa
4:14-7:28 Giduc zoux gauh hlo jiex zuangx sai mienh
8:1-9:22 Giduc liepc jiez nyei ngaengc waac se gauh hlo jiex
9:23-10:39 Giduc siev ninh ganh nyei maengc ziec bun Tin-Hungh
se gauh hlo jiex longc saeng-kuv ziec
11:1-12:29 Gauh longc jienv jiex se oix zuqc maaih sienx fim
13:1-25 Kuinx mienh yaac gorngv setv mueiz waac

Hipv^lu 1

Tin-Hungh Longc Ninh Nyei Dorn
Caux Mbuo Gorngv

1 Loz-hnoi Tin-Hungh longc ninh nyei zuangx douc waac mienh yaac longc camv-nyungc za'eix caux mbuo nyei ong-taaix mbuo gorngv camv-nzunc. 2 Mv baac yiem naaiv deix setv mueiz nyei hnoi Tin-Hungh longc ninh nyei Dorn caux mbuo gorngv. Naaiv dauh Dorn Tin-Hungh longc zeix maanc muotc yaac paaiv ninh nzipc maanc muotc benx ninh nyei jaa-dingh. 3 Ninh aengv Tin-Hungh nyei njang-laangc, yaac zuangv nzengc Tin-Hungh, aengx longc ninh maaih lingc nyei waac bouh jienv maanc muotc. Ninh nzaaux liuz baamh mienh nyei zuiz, nqa'haav yiem tin-dorngh zueiz jienv maaih haangh daauh nyei Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx.

Tin-Hungh Nyei Dorn Zoux
Gauh Hlo Jiex Zuangx Fin-Mienh

4 Naaiv dauh Dorn duqv zoux gauh hlo jiex fin-mienh ndongc Tin-Hungh cuotv bun ninh wuov norm mbuox * gauh hlo jiex zuangx fin-mienh nyei mbuox. 5 Weic zuqc Tin-Hungh maiv mbuox jiex haaix dauh fin-mienh,

Ninh yaac maiv nuqv jiex haaix dauh fin-mienh gorngv,

6 Aengx maaih nzunc, dongh Tin-Hungh oix paaiv ninh nyei dorn-la'gauv bieqc baamh gen wuov zanc, ninh gorngv,

7 Gorngv taux fin-mienh wuov zanc Tin-Hungh gorngv,

8 Mv baac gorngv taux ninh nyei Dorn wuov zanc, Tin-Hungh gorngv,

10 Tin-Hungh yaac gorngv,

13 Tin-Hungh maiv mbuox jiex haaix dauh fin-mienh,

14 Wuov nyungc, fin-mienh hnangv haaix nor? Fin-mienh maiv maaih sin, mienh yaac mangc maiv buatc. Ninh mbuo yaac fu-sux Tin-Hungh. Tin-Hungh paaiv ninh mbuo mingh tengx oix duqv njoux nyei mienh.

⇑

[Remove Footnotes]