Yaagorpc

Yaagorpc Fiev Nyei Fienx

Biux Mengh Waac

Yaagorpc Fiev Nyei Fienx Yaagorpc fiev bun Tin-Hungh nyei baeqc fingx, dongh nzaanx mingh yiem buangv lungh ndiev nyei mienh. Ninh fiev daaih kuinx sienx Yesu nyei mienh yiem seix zaangc zoux nyei sic caux gorngv nyei waac oix zuqc doix ninh mbuo sienx nyei jauv.

Yaagorpc gorngv camv-nyungc bun naaiv deix sienx Yesu nyei mienh haih zieqv duqv horpc zuqc hnangv haaix nor yiem. Ninh yaac beiv camv-nyungc bun mienh mengh baeqc. Ninh njaaux sienx fim caux cong-mengh nyei jauv, mienh jomc mienh caux mienh maaih mienh nyei jauv, zuqc seix hnyouv nyei sic, hnangv haaix nor gunv mbuo nyei mbietc, nzaeng jaax nyei jauv, ceng-hlo caux nyiemc ganh zoux faix nyei jauv.

Naaiv zeiv fienx longc jienv nyei se oix bun mienh hiuv duqv oix zuqc maaih sienx fim, yaac oix zuqc bun zoux nyei sic puix sienx nyei.

Fienx Gorngv
1:1 Jiez gorn waac
1:2-8 Sienx fim caux cong-mengh
1:9-11 Mienh jomc mienh caux butv-zoih mienh
1:12-18 Zuqc seix hnyouv nyei sic
1:19-27 Haiz liuz doz, oix zuqc ei jienv zoux
2:1-13 Kuinx mienh maiv dungx mangc piex haaix dauh
2:14-26 Sienx fim caux zoux nyei sic oix zuqc doix
3:1-12 Giduc Mienh oix zuqc gunv jienv ninh nyei mbietc
3:13-18 Yiem gu'nguaaic daaih nyei cong-mengh
4:1-5:6 Giduc Mienh oix zuqc hnangv haaix nor yiem lungh ndiev
5:7-20 Camv-nyungc njaaux nyei waac

Yaagorpc 1

1 Yie, Yaagorpc, * zoux Tin-Hungh nyei bou yaac zoux Ziouv Yesu Giduc nyei bou.

Yie jangx taux meih mbuo yiem nzaanx nyei ziepc nyeic fingx.

Sienx Fim Caux Cong-Mengh

2 Yie nyei gorx-youz aac, meih mbuo buangh zuqc nyungc-nyungc kouv naanc oix zuqc funx benx njien-youh nyei sic, 3 weic zuqc meih mbuo hiuv duqv buangh naaiv deix sic se seix mangc meih mbuo nyei sienx fim, weic bun meih mbuo maaih noic diev duqv. 4 Oix zuqc longc noic diev taux daauh weic bun meih mbuo haih benx dunh yunh nzoih nyei mienh, maiv caa yietc nyungc. 5 Se gorngv meih mbuo haaix dauh cong-mengh maiv gaux, oix zuqc tov Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc ceix bun aqv. Weic zuqc Tin-Hungh nyei hnyouv jangv haic, oix bun zuangx mienh yaac maiv hemx. 6 Mv baac tov nyei mienh oix zuqc longc sienx fim daux gaux, maiv dungx hlungh hluotv, weic zuqc haaix dauh hlungh hluotv se hnangv nziaaux buonc koiv jiez laangc mietv mingh mietv daaih nor. 7 Wuov dauh maiv zuqc hnamv daaih Ziouv oix bun haaix nyungc ninh, 8 weic zuqc wuov nyungc mienh maaih i diuc hnyouv. Zoux haaix nyungc yaac maiv dingc.

Mienh Jomc Mienh
Caux Mienh Maaih Mienh

9 Jomc wuov dauh gorx-youz duqv Tin-Hungh taaih ninh faaux hlang ziouc oix zuqc a'hneiv. 10 Butv zoih wuov dauh zuqc Tin-Hungh bun ninh zoux faix yaac oix zuqc a'hneiv weic zuqc butv-zoih mienh oix hnangv miev nyei biangh nor, ziec mi'aqv. * 11 Weic zuqc mba'hnoi cuotv daaih, nyutc doqc pui nyaux nqaai, biangh ziouc bioh mi'aqv. Nzueic nyei jaax tuix nzengc. Butv-zoih mienh zoux jienv ninh nyei gong yiem, yaac hnangv naaiv deix biangh nor, manc-manc baac nzengc mi'aqv.

Seix Hnyouv Nyei Sic Caux
Nduov Mienh Baamz Zuiz Nyei Sic

12 Haaix dauh zuqc seix yaac diev duqv taux daauh, wuov dauh maaih orn-lorqc aqv, weic zuqc diev liuz, ziouc duqv Tin-Hungh ceix bun nyei maengc. * Se dongh Tin-Hungh laengz bun hnamv ninh wuov deix mienh duqv nyei maengc. 13 Haaix dauh buangh zuqc nduov ninh baamz zuiz nyei sic maiv dungx gorngv, “Tin-Hungh nduov yie baamz zuiz,”weic zuqc hiuang orqv nyei sic maiv haih nduov maiv zuqc Tin-Hungh. Tin-Hungh yaac maiv nduov haaix dauh baamz zuiz. 14 Mv baac mienh zuqc nduov se laaix ganh nyei hnyouv hanc ziouc yuoqc ganh mingh baamz zuiz. 15 Hnyouv hanc haaix nyungc se beiv maaih jienv sin nor. Yungz cuotv daaih benx zuiz mi'aqv. Zuiz hlo dingc, ziouc bun wuov dauh mienh zuqc daic mi'aqv.

16 Yie hnamv haic nyei gorx-youz aac, maiv dungx zuqc nduov. 17 Yietc zungv longx nyei, dunh yunh nyei zingh nyeic yiem tin-dorngh njiec daaih. Se Tin-Hungh, dongh zeix cuotv lungh nyei nyungc-nyungc njang wuov dauh, ceix bun mbuo. Ninh yietc liuz maiv goiv yienc, * yaac maiv guinh dongz torngv zuqc hmuangx. 18 Tin-Hungh ziux ninh ganh nyei za'eix longc zien leiz nyei doz yungz mbuo daaih weic bun mbuo yiem ninh zeix daaih nyei maanc muotc zoux da'yietv. *

Muangx Liuz
Oix Zuqc Ei Jienv Zoux

19 Yie hnamv haic nyei gorx-youz aac, naaiv meih mbuo oix zuqc hiuv. Dauh dauh oix zuqc siepv-siepv nyei muangx, mv baac maiv dungx zoux nzuih siepv, yaac maiv dungx qiex jiez siepv. * 20 Weic zuqc mienh qiex jiez maiv haih zoux maiv cuotv Tin-Hungh horpc haic nyei za'eix. 21 Weic naaiv meih mbuo oix zuqc guangc nzengc yietc zungv laih hlopv caux hiuang orqv nyei sic. Oix zuqc suonc hnyouv muangx Tin-Hungh zuangx jienv meih mbuo nyei hnyouv nyei doz, dongh haih njoux meih mbuo wuov nyungc doz.

22 Maiv dungx nduov ganh laaic haiz liuz doz ziouc gaux aqv. Daaux nzuonx oix zuqc ei jienv zoux. 23 Haaix dauh haiz liuz doz yaac maiv ei jienv zoux, se hnangv dauh mienh longc gingx mangc ninh ganh nyei hmien. 24 Mangc liuz, ziouc mingh mi'aqv. Yaac liemh zeih la'kuqv nzengc ninh ganh nyei hmien-mueic hnangv haaix nor. 25 Tin-Hungh dunh yunh nyei leiz-latc bun mienh duqv zoux bungx nqoi nyei mienh. Haaix dauh zaah mangc, yaac zanc-zanc zaah jienv, maiv la'kuqv ninh haiz nyei leiz, haiz liuz ziouc ei jienv zoux, wuov nyungc mienh yiem ninh zoux nyei sic ziouc duqv orn-lorqc.

26 Haaix dauh funx ninh ganh sienx duqv longx mv baac maiv gunv ganh nyei nzuih nor, se kungx nduov ganh hnangv. Ninh sienx nyei jauv maiv lamh longc aqv. 27 Ei Zaangc Diex Tin-Hungh mangc, mbuo sienx duqv horpc, zoux cing-nzengc se hnangv naaiv. Buatc guh hanh dorn caux auv-guaav ndortv naanc, oix zuqc goux. Yaac oix zuqc goux jienv ganh, maiv bun baamh gen nyei haaix nyungc jauv guoqv mbuo laih hlopv.

⇑

[Remove Footnotes]