Lugaa

Lugaa Fiev Nyei Kuv Fienx

Biux Mengh Waac

Naaiv buonv Lugaa Fiev Nyei Kuv Fienx, Lugaa fiev daaih bun mienh hiuv duqv Yesu zoux I^saa^laa^en Mienh nyei Njoux Ziouv yaac zoux maanc mienh nyei Njoux Ziouv. Singx Lingh paaiv Yesu lengc jeiv nyei zunh kuv fienx bun mienh jomc mienh muangx. Maiv gunv mienh qiemx zuqc Yesu hnangv haaix nor tengx, ninh korv-lienh haic ziouc tengx. Sou yaac gorngv mienh kaux Yesu haih duqv njien-youh. Naaiv buonv sou gorngv Yesu cuotv seix yiem baamh gen zoux nyei gong taux ninh nzuonx tin-dorngh. Lugaa aengx fiev buonv sou heuc Gong-Zoh Mbuo Zoux Nyei Gong bun mienh hiuv duqv Yesu nzuonx tin-dorngh, nqa'haav sienx Yesu nyei mienh hnangv haaix nor hiaangx jiez daaih.

Sou Gorngv
1:1-4 Lugaa fiev bun haaix dauh yaac weic haaix diuc fiev
1:5-2:52 Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han
caux Yesu cuotv seix zoux fu'jueiv nyei ziangh hoc
3:1-20 Yo^han zoux nyei gong
3:21-4:13 Yesu jiex wuom nyei leiz
aengx zuqc mienv nyei hungh daaih seix ninh
4:14-9:50 Yesu yiem Gaa^li^li zoux nyei gong
9:51-19:27 Yesu yiem Gaa^li^li mingh taux Ye^lu^saa^lem Zingh
19:28-23:56 Yesu maiv gaengh zuqc mienh daix
wuov norm leiz-baaix gu'nyuoz
24:1-53 Yesu nangh daaih bun mienh buatc,
nqa'haav faaux tin-dorngh mi'aqv

Lugaa 1

Jiez Gorn Waac

1 Zien oix nyei domh gorx, Te^o^fi^latv aac,

Yiem yie mbuo gu'nyuoz cuotv liuz nyei sic maaih mienh camv nyei fiev jienv. 2 Zunh doz mienh nyei m'zing buatc naaiv deix sic yiem gorn cuotv wuov zanc yaac zunh mbuox yie mbuo, mienh ziouc ei jienv fiev. 3 Naaiv deix jauv yiem gorn daaih yietc zungv yie ganh dimv liuz ziouc zueih yietv zueih nyeic nyei fiev jienv bun meih. 4 Hnangv naaiv, meih haih hiuv duqv mienh njaaux jiex meih wuov deix waac yietc zungv zien nyei.

Fin-Mienh Douc
Yo^han Oix Cuotv Seix Nyei Fienx

5 Yiem Yu^ndie nyei hungh, Helotv, gunv nyei ziangh hoc, maaih dauh sai mienh, mbuox heuc Se^kaa^li^yaa, benx Aa^mbi^yaa sai mienh nyei guanh. Ninh nyei auv, E^li^saa^mbetc, yaac zoux Aalon sai mienh nyei zeiv-fun. * 6 Ziux Tin-Hungh mangc, ninh mbuo i hmuangv benx kuv mienh, muangx Ziouv hatc nyei yietc zungv waac caux leiz. Maiv maaih dorngx nqemh aqv. 7 Mv baac ninh mbuo maiv maaih fu'jueiv weic zuqc E^li^saa^mbetc maiv haih maaih. Ninh mbuo i hmuangv yaac gox haic aqv.

8 Maaih hnoi Se^kaa^li^yaa yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv zoux sai mienh nyei gong ei ninh mbuo nyei luonh baan hnoi zoux. 9 Dongh naaic hnoi, ei sai mienh nyei leiz dingc daaih, ndortv zuqc Se^kaa^li^yaa oix zuqc bieqc Ziouv nyei biauv buov hung. 10 Ninh buov hung nyei ziangh hoc, zuangx mienh yiem ga'nyiec daux gaux.

11 Wuov zanc maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh hinc cuotv daaih souv jienv buov hung dieh mbiaauc maengx. 12 Se^kaa^li^yaa yietv buatc ziouc haeqv ninh hnyouv huaang nzengc, gamh nziex haic. 13 Fin-mienh mbuox ninh, “Se^kaa^li^yaa aah! Meih maiv dungx gamh nziex oc. Dongh meih tov Tin-Hungh wuov deix waac, Tin-Hungh haiz mi'aqv. Meih nyei m'sieqv dorn, E^li^saa^mbetc, oix maaih dauh dorn. Oix zuqc gan ninh cuotv mbuox heuc Yo^han. 14 Meih ziouc njien-youh, orn-lorqc haic. Naaiv dauh fu'jueiv cuotv seix, mienh camv yaac a'hneiv haic. 15 Ei Ziouv mangc, naaiv dauh fu'jueiv yaac zoux dauh maaih mengh hoc nyei mienh. Ninh yietc seix maiv hopv a'ngunc diuv fai haih nquin mienh nyei ga'naaiv. Ninh cuotv seix daaih ziouc maaih Singx Lingh buangv nzengc ninh nyei hnyouv aqv. * 16 Ninh oix dorh I^saa^laa^en Mienh camv nyei aengx nzuonx daaih lorz Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh. 17 Ninh oix mingh ndaangc Ziouv, yaac maaih hatc maaz, maaih qaqv hnangv E^li^yaa nor. Ninh oix tengx zoux die nyei mienh caux ninh mbuo nyei fu'jueiv horpc hnyouv daaih. Maiv muangx waac nyei mienh, ninh yaac haih tengx goiv hnyouv daaih gan doz-leiz. Ninh yaac oix tengx Tin-Hungh nyei mienh liuc leiz zipv Ziouv.” *

18 Se^kaa^li^yaa naaic fin-mienh, “Meih hnangv naaic gorngv, yie fungc haih hiuv duqv zien? Yie gox haic aqv. Yie nyei m'sieqv dorn yaac gox haic.”

19 Fin-mienh dau, “Yie se Gaa^mbe^lien, dongh souv jienv Tin-Hungh nyei nza'hmien fu-sux ninh. Tin-Hungh paaiv yie daaih douc naaiv deix kuv fienx mbuox meih. * 20 Meih maiv sienx yie nyei waac, mv baac taux horpc zuqc cuotv wuov zanc za'gengh oix ei jienv yie nyei waac cuotv daaih aqv lorqc. Laaix meih maiv sienx yie nyei waac, meih oix zuqc hngongx mingh. Zuov taux naaiv deix sic cuotv liuz, cingx daaih haih gorngv waac.”

21 Zuangx mienh corc yiem ga'nyiec maengx zuov jienv Se^kaa^li^yaa. Ninh mbuo maiv mengh baeqc ninh weic haaix diuc yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz ndongc naaic lauh.

22 Zoux gau, Se^kaa^li^yaa cuotv daaih maiv haih caux ninh mbuo gorngv waac. Zuangx mienh ziouc hiuv duqv ninh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz buatc hinc yaangh nyei sic. Ninh kungx longc buoz uv hnangv. Yietc joux waac yaac maiv haih gorngv aqv.

23 Se^kaa^li^yaa yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv zoux ziangx ninh nyei buonc gong ziouc nzuonx mi'aqv. 24 Nqa'haav E^li^saa^mbetc maaih jienv sin. Ninh ziouc yiem biaa hlaax nyieqc biauv, maiv mingh haaix ndau. 25 Ninh gorngv, “Ih zanc Ziouv a'hneiv yie, tengx yie haih maaih fu'jueiv, yie ziouc maiv zuqc nyaiv mienh aqv.”

Fin-Mienh Douc
Yesu Oix Cuotv Seix Nyei Fienx

26 E^li^saa^mbetc maaih jienv sin duqv juqv hlaax nyieqc, Tin-Hungh paaiv Gaa^mbe^lien wuov dauh fin-mienh mingh taux Gaa^li^li Saengv, Naa^saa^letv Mungv, 27 douc fienx mbuox dauh sieqv, * mbuox heuc Maa^li^yaa. Maaih dauh Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun, mbuox heuc Yosepv, daaih gorngv ziangh ninh mi'aqv. *

28 Fin-mienh mingh taux Maa^li^yaa wuov mbuox ninh, “Maa^li^yaa aac, baengh orn nyei saah? Ziouv caux meih yiem yaac ceix en bun meih.”

29 Maa^li^yaa haiz naaiv deix waac, liemh zeih hnyouv huaang nzengc, hnamv maiv hiuv fin-mienh weic haaix diuc hnangv naaiv nor gorngv mv bei. 30 Fin-mienh aengx gorngv mbuox ninh, “Maa^li^yaa aac, meih maiv dungx gamh nziex oc. Tin-Hungh ceix en bun meih. 31 Meih oix maaih norm sin, yungz duqv dauh dorn. Meih yaac oix zuqc tengx ninh cuotv mbuox heuc Yesu. * 32 Ninh oix duqv zoux hlo, yaac duqv heuc benx Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei Dorn. Ziouv Tin-Hungh oix bun ninh nzipc ninh nyei ong-taaix-ngaeqv, Ndaawitv, nyei weic. * * 33 Ninh oix yietc liuz gunv Yaakopv nyei zeiv-fun. Ninh nyei hungh hoc yietc liuz maiv haih jiex.”

34 Maa^li^yaa naaic gaax fin-mienh, “Yie liemh maiv caux haaix dauh m'jangc dorn bueix jiex. Hnangv haaix nor haih maaih sin?”

35 Fin-mienh aengx dau, “Singx Lingh oix njiec daaih yiem meih. Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh nyei qaqv oix nzie jienv meih. Hnangv naaiv meih ziouc duqv dauh maiv maaih zuiz, cing-nzengc nyei fu'jueiv, heuc Tin-Hungh nyei Dorn. 36 Meih hnamv mangc gaax meih nyei cien-ceqv,
E^li^saa^mbetc. Mienh gorngv ninh maiv haih maaih gu'nguaaz. Ih zanc ninh ndongc naaic gox mv baac ninh zungv maaih jienv sin duqv juqv hlaax nyieqc aqv loh! 37 Maiv maaih haaix nyungc Tin-Hungh maiv haih zoux.” *

38 Maa^li^yaa dau, “Yie zoux Ziouv nyei bou. M'daaih oix zuqc hnangv meih gorngv nor aqv.” Gorngv liuz naaiv deix waac, fin-mienh mingh mi'aqv.

Maa^li^yaa Mingh
E^li^saa^mbetc Wuov Nziaauc

39 Nqa'haav maiv lauh Maa^li^yaa ziouc mbenc ga'naaiv gaanv jienv cuotv jauv mingh Yu^ndie Saengv, mbong zaangc nyei yietc norm mungv. 40 Mingh taux, ninh ziouc bieqc Se^kaa^li^yaa nyei biauv caux E^li^saa^mbetc gorngv wuic buangh waac. 41 E^li^saa^mbetc yietv haiz Maa^li^yaa nyei qiex, gu'nguaaz yiem ga'sie dongz duqv seix haic. E^li^saa^mbetc yaac duqv Singx Lingh buangv nzengc hnyouv 42 ziouc heuc qiex mbui nyei gorngv, “Yiem zuangx m'sieqv dorn mbu'ndongx, Tin-Hungh ceix fuqv bun meih gauh camv jiex. Tin-Hungh yaac ceix fuqv bun meih maaih jienv naaiv dauh gu'nguaaz. 43 Yie weic haaix diuc duqv ndongc naaiv longx? Duqv yie nyei Ziouv nyei maa daaih caux yie nziaauc ni? 44 Yie yietv haiz meih nyei qiex, yie maaih jienv naaiv norm sin a'hneiv haic, ziouc liemh zeih dongz duqv seix haic. 45 Meih sienx Ziouv gorngv liuz wuov deix waac za'gengh oix cuotv daaih zien nyei, meih ziouc maaih orn-lorqc haic.”

46 Maa^li^yaa gorngv,

56 Maa^li^yaa caux E^li^saa^mbetc yiem aav lamh duqv buo hlaax nyieqc nyei dorngx, Maa^li^yaa ziouc nzuonx mi'aqv.

Yo^han Cuotv Seix

57 E^li^saa^mbetc maaih sin nyei ziangh hoc gaux, ninh ziouc yungz duqv dauh dorn. 58 Ninh nyei laangz zaangc mienh caux cien-ceqv haiz Ziouv hnangv naaiv nor korv-lienh ninh, yietc zungv ziouc lomh nzoih tengx ninh a'hneiv.

59 Gu'nguaaz cuotv seix daaih duqv hietc hnoi, oix jiex gaatv nyei leiz wuov zanc, mienh oix tengx gu'nguaaz cuotv mbuox heuc nitv ninh nyei die, Se^kaa^li^yaa. * 60 Mv baac ninh nyei maa gorngv, “Maiv zeiz lorqc. Ninh nyei mbuox oix zuqc heuc Yo^han.”

61 Wuov deix mienh gorngv mbuox ninh, “Meih nyei cien-ceqv nyei mbuox maiv maaih haaix dauh hnangv naaic nor heuc niaa.”

62 Gorngv liuz ninh mbuo ziouc longc buoz uv naaic gaax gu'nguaaz nyei die oix tengx ninh nyei dorn cuotv mbuox heuc haaix nyungc. 63 Se^kaa^li^yaa tov kuaaiv fiev nzaangc benv daaih fiev jienv gorngv, “Ninh nyei mbuox heuc Yo^han.”Zuangx mienh ziouc hnamv maiv mengh baeqc. 64 Se^kaa^li^yaa liemh zeih aengx haih gorngv cuotv waac daaih ziouc ceng Tin-Hungh. 65 Laangz zaangc mienh za'gengh gamh nziex haic. Naaiv deix sic nyei fienx nqa'haav sing buangv Yu^ndie Saengv, mbong zaangc nyei dorngx.

66 Haiz liuz nyei mienh zorqv naaiv deix sic an jienv hnyouv hnamv, “Aa, naaiv dauh fu'jueiv hlo daaih benx haaix nyungc mienh ni?”Weic zuqc mengh mengh baeqc baeqc nyei buatc jienv Ziouv * caux ninh yiem.

Se^kaa^li^yaa Douc
Tin-Hungh Nyei Waac

67 Yo^han nyei die, Se^kaa^li^yaa, duqv Singx Lingh buangv nzengc hnyouv ziouc douc waac gorngv,

80 Naaiv dauh fu'jueiv gunv hlo, ninh nyei hnyouv gunv henv. Ninh yiem deic-bung-huaang zuov taux ziangh hoc ninh cuotv daaih bun I^saa^laa^en Mienh hiuv duqv ninh.

⇑

[Remove Footnotes]