Maako

Maako Fiev Nyei Kuv Fienx

Biux Mengh Waac

Naaiv buonv Maako Fiev Nyei Kuv Fienx gorngv Tin-Hungh nyei Dorn, Yesu Giduc, nyei jauv-louc. Maako fiev Yesu Giduc zoux nyei sic gauh camv, fiev ninh gorngv nyei waac gauh zoqc. Yesu njaaux leiz, zunc mienv cuotv, guangc mienh nyei zuiz, bun mbuo zieqv duqv Yesu nyei hatc maaz za'gengh hlo haic. Yesu ganh gorngv ninh zoux Baamh Mienh nyei Dorn, daaih siev maengc weic bun mienh biaux ndutv zuiz.

Sou-gorn gorngv taux tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han, aengx gorngv taux Yesu jiex wuom nyei leiz, zuqc Saadaan seix. Naaiv deix jauv gorngv nangv nyei, aengx borqv jienv gorngv Yesu zoux nyei sic, njaaux nyei waac. Gan Yesu wuov deix gunv zoux gunv bieqc hnyouv Yesu, mv baac ninh nyei win-wangv gunv zoux gunv nzorng. Sou-dueiv gorngv Yesu maiv gaengh zuqc ding ziepc nzaangc jaax wuov norm leiz-baaix gu'nyuoz, yaac gorngv ninh daic mingh aengx nangh daaih nyei jauv.

Sou Gorngv
1:1-13 Kuv fienx nyei gorn
1:14-9:50 Yesu yiem Gaa^li^li zoux nyei gong
10:1-52 Yesu yiem Gaa^li^li mingh Ye^lu^saa^lem Zingh
11:1-15:47 Yesu maiv gaengh daic wuov norm leiz-baaix gu'nyuoz
16:1-8 Yesu nangh daaih
16:9-20 Yesu nangh daaih, mienh yaac duqv buatc.
Nqa'haav ninh faaux lungh mi'aqv.

Maako 1

Tengx Mienh Jiex Wuom Nyei Leiz
Wuov Dauh Yo^han Zunh Doz

(Beiv mangc Matv^taai 3:1-12 ;
Lugaa 3:1-18 ; Yo^han 1:19-28 )

1 Tin-Hungh nyei Dorn, Yesu Giduc, nyei kuv fienx hnangv naaiv jiez gorn. 2 Douc waac mienh, I^saa^yaa, fiev jienv,

4 Yo^han daaih yiem deic-bung-huaang tengx mienh jiex wuom nyei leiz yaac zunh doz gorngv, “Oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz, jiex wuom nyei leiz, Tin-Hungh ziouc guangc meih mbuo nyei zuiz.” 5 Yiem Yu^ndie Deic caux Ye^lu^saa^lem Zingh nyei mienh camv cuotv mingh muangx Yo^han. Ninh mbuo nyiemc ninh mbuo nyei zuiz, Yo^han ziouc yiem wuov Jor^ndaen Ndaaih tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz.

6 Yo^han zuqv nyei lui-houx longc lorh torh biei ndatv daaih, yaac longc ndopv-hlaang sai jienv jaaiv. Ninh nyanc nyei ga'naaiv se jopv-nyeic caux lomc nyei mueiz-dorngh. * 7 Ninh zunh mbuox mienh, “Yie daaih ndaangc, maaih dauh nqa'haav daaih. Wuov dauh gauh hlo yie. Yie liemh maiv puix ndoqv njiec tengx ninh jaiv heh hlaang. 8 Yie longc wuom tengx meih mbuo jiex leiz, mv baac ninh oix longc Singx Lingh tengx meih mbuo jiex leiz.”

Yesu Jiex Wuom Nyei Leiz

(Beiv mangc Matv^taai 3:13-17 ;
Lugaa 3:21-22 )

9 Doix wuov deix hnoi-nyieqc, Yesu yiem Gaa^li^li Saengv nyei Naa^saa^letv Mungv mingh Yo^han wuov. Yo^han ziouc yiem wuov Jor^ndaen Ndaaih tengx ninh jiex wuom nyei leiz. 10 Yesu yiem wuom yietv cuotv daaih wuov zanc, ninh buatc lungh nqoi yaac buatc Singx Lingh hnangv norqc nqo nor njiec daaih nzopc jienv ninh. 11 Maaih qiex yiem gu'nguaaic lungh gorngv, “Meih se yie nyei Dorn-hnamv. Yie za'gengh a'hneiv haic meih.” *

Yesu Zuqc Saadaan Seix

(Beiv mangc Matv^taai 4:1-11 ;
Lugaa 4:1-13 )

12 Singx Lingh liemh zeih paaiv Yesu mingh wuov deic-bung-huaang. 13 Ninh ziouc yiem wuov feix ziepc hnoi zuqc Saadaan seix. Ninh caux hieh zoih yiem wuov, yaac maaih fin-mienh daaih liuc leiz ninh.

Yesu Heuc Biei Dauh Mienh
Daaih Zoux Sai-Gorx

(Beiv mangc Matv^taai 4:12-22 ;
Lugaa 4:14-15 ; 5:1-11 )

14 Yo^han zuqc wuonx jienv loh, nqa'haav Yesu mingh Gaa^li^li Saengv zunh Tin-Hungh nyei kuv fienx. 15 Ninh gorngv, “Ziangh hoc taux aqv. Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei hnoi fatv aqv. Meih mbuo oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz sienx kuv fienx.” *

16 Yesu yangh jauv gan jienv Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen mingh wuov zanc, buatc i dauh zorqv mbiauz nyei mienh, Simon caux ninh nyei youz An^ndaa^lu, yiem wuov koiv borngz mbiauz. 17 Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo daaih gan yie oc. Yie oix njaaux meih mbuo lorz mienh hnangv ih zanc meih mbuo lorz mbiauz nor.” 18 Ninh mbuo liemh zeih guangc ninh mbuo nyei mungz, gan jienv Yesu mingh aqv.

19 Yesu jiex mingh deix aengx buatc Se^mbe^ndi nyei i dauh dorn, Yaagorpc caux Yo^han. Naaiv deix i muoz caux ninh mbuo nyei die yiem wuov nzangv liuc leiz mungz. 20 Yesu liemh zeih heuc ninh mbuo daaih, ninh mbuo ziouc guangc jienv ninh mbuo nyei die caux gong-mienh yiem wuov nzangv, gan Yesu mingh mi'aqv.

Yesu Zunc Hieh Guaiv Mienv Cuotv

(Beiv mangc Lugaa 4:31-37 )

21 Yesu caux ninh nyei sai-gorx mingh taux Kaa^be^naa^um Mungv. Taux Dingh Gong Hnoi, Yesu mingh wuov wuic dorngh njaaux mienh. 22 Zuangx mienh mbuoqc horngh haic, weic zuqc ninh njaaux nyei waac maaih hatc maaz. Ninh njaaux maiv hnangv njaaux leiz nyei fin-saeng. *

23 Wuov zanc, liemh zeih maaih dauh zuqc hieh guaiv mienv muoqv nyei mienh * bieqc ninh mbuo nyei wuic dorngh nauc-nauc nyei gorngv, 24 “Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu aah! Meih maaih haaix nyungc guen zuqc yie mbuo? Meih daaih naaiv oix mietc nzengc yie mbuo? Meih haaix dauh yie hiuv nyei. Meih se Tin-Hungh nyei wuov dauh Cing-Nzengc Mienh.” 25 Yesu hatc wuov dauh mienv, “Maiv dungx ko lo. Cuotv naaiv dauh mienh nyei sin daaih maah!” 26 Wuov dauh hieh guaiv mienv bun wuov dauh mienh ndatc ndatc nyei ciou, ngaauv-ngaauv nyei heuc jienv cuotv mi'aqv.27 Zuangx mienh mbuoqc horngh haic, laanh ziouc naaic laanh, “Naaiv haaix nyungc orqv? Siang-njaaux nyei leiz fai ni? Naaiv laanh mienh maaih hatc maaz hatc hieh guaiv mienv, mienv yaac muangx ninh nyei waac.”

28 Yesu nyei mengh dauh ziouc siepv-siepv nyei sing gormx Gaa^li^li Saengv.

Yesu Zorc Mienh Camv Nyei Baengc

(Beiv mangc Matv^taai 8:14-17 ;
Lugaa 4:38-41 )

29 Yesu mbuo cuotv wuic dorngh wuov zanc, baeng zaqc nyei mingh Simon caux An^ndaa^lu nyei biauv. Yaagorpc caux Yo^han yaac mingh nyei. 30 Simon nyei maa-diev butv baengc, sin jorm nyei, bueix jienv coux. Yesu yietv taux, mienh ziouc gorngv baengc mbuox ninh. 31 Yesu ziouc bieqc mingh nanv jienv baengc mienh nyei buoz, ken jiez sin daaih. Sin ziang naaic laangh mi'aqv. Ninh yaac fu-sux Yesu mbuo.

32 Dongh naaic hnoi mba'hnoi muotv, nziemx-yaangh nyei ziangh hoc, mienh dorh yietc zungv butv baengc caux zuqc mienv muoqv nyei mienh mingh Yesu wuov. 33 Mungv nyei zuangx mienh daaih gapv zunv wuov gaengh ndaangc. 34 Yesu ziouc zorc longx mienh camv nyei nyungc-nyungc baengc, yaac zunc cuotv camv-dauh mienv. Ninh yaac maiv bun mienv gorngv haaix nyungc weic zuqc mienv hiuv duqv ninh dongh haaix dauh.

Yesu Yiem Gaa^li^li Saengv Zunh Doz

(Beiv mangc Lugaa 4:42-44 )

35 Da'nyeic ndorm nziouv nyei, lungh zungv maiv gaengh njang, Yesu jiez sin cuotv mingh lengh nyei dorngx, yiem wuov daux gaux. 36 Simon caux jienv ninh nyei doic cuotv mingh lorz. 37 Lorz buatc, ninh mbuo gorngv, “Zuangx mienh haaix dauh yaac lorz meih.”

38 Yesu mbuox ninh mbuo, “Mbuo oix zuqc mingh huing nzuonx naaiv deix laangz weic zuqc yie yaac oix zuqc yiem wuov deix dorngx zunh doz. Yie daaih se weic hnangv naaiv nor zoux.”

39 Yesu ziouc mingh gormx Gaa^li^li Saengv, yiem ninh mbuo nyei wuic dorngh zunh doz, yaac zunc mienv cuotv mienh nyei sin. *

Yesu Zorc Dauh Butv Gomh Huv Baengc Nyei Mienh Longx

(Beiv mangc Matv^taai 8:1-4 ;
Lugaa 5:12-16 )

40 Maaih dauh butv gomh huv baengc nyei mienh daaih gueic njiec Yesu nyei nza'hmien tov ninh tengx. Ninh gorngv, “Se gorngv meih oix nor, meih haih zorc longx yie nyei baengc.”

41 Yesu haiz korv-lienh haic ziouc sung buoz maan jienv ninh yaac gorngv, “Yie oix zorc nyei. Meih longx daaih maah!” 42 Wuov dauh mienh nyei baengc liemh zeih tuix, ninh ziouc longx nzengc mi'aqv.

43 Yesu jaa waac hniev nyei, heuc ninh nzuonx aqv. 44 Ninh gorngv, “Naaiv deix sic cin-maanc maiv dungx mbuox haaix dauh oc. Baeng zaqc nyei mingh sai mienh wuov bun ninh zaah mangc. Mangc liuz, oix zuqc ei Mose fiev nyei leiz dorh saeng-kuv mingh ziec bun Tin-Hungh weic saax meih nyei uix, zoux zorng-zengx bun zuangx mienh hiuv duqv meih nyei baengc longx nzengc.” *

45 Mv baac wuov dauh mienh mingh taux haaix, qaqv gorngv naaiv deix jauv-louc. Ninh gorngv camv haic, Yesu cingx daaih maiv haih dorng zuangx bieqc haaix norm mungv. Ninh oix zuqc yiem zingh ga'nyiec lengh nyei dorngx, mv baac corc maaih faam-bung feix louc nyei mienh daaih lorz ninh.

Maako 1

⇑

[Remove Footnotes]