Matv^taai

Matv^taai Fiev Nyei Kuv Fienx

Biux Mengh Waac

Matv^taai Fiev Nyei Kuv Fienx Matv^taai fiev bun mbuo hiuv duqv Yesu se dongh Tin-Hungh laengz paaiv daaih wuov dauh Njoux Ziouv. Zinh ndaangc yiem Loz-Ngaengc Waac Sou, Tin-Hungh laengz paaiv dauh Njoux Ziouv daaih njoux ninh nyei mienh, se dongh Yesu Giduc. Yesu cuotv seix daaih benx dauh Yiutai Mienh mv baac naaiv kuv fienx se maiv zeiz weic Yiutai Mienh hnangv. Se weic lungh ndiev maanc mienh.

Matv^taai gorngv muonc Yesu nyei douh zong caux Yesu cuotv seix nyei jauv-louc. Ninh yaac gorngv Yesu jiex wuom nyei leiz, nqa'haav yiem wuov deic-bung-huaang zuqc Saadaan seix. Matv^taai aengx gorngv Yesu yiem Gaa^li^li Saengv zunh doz, njaaux mienh, zorc mienh nyei baengc. Setv mueiz fiev Yesu yiem Gaa^li^li njiec taux Ye^lu^saa^lem Zingh, yaac gorngv Yesu maiv gaengh daic wuov norm leiz-baaix gu'nyuoz cuotv daaih nyei sic. Ninh yaac gorngv muonc Yesu yiem ziepc nzaangc jaax daic, nqa'haav aengx nangh daaih nyei jauv.

Naaiv buonv Matv^taai Fiev Nyei Kuv Fienx bun mbuo hiuv duqv Yesu zoux Domh Fin-Saeng. Ninh maaih Tin-Hungh nyei hatc maaz porv mengh Tin-Hungh nyei leiz-latc yaac njaaux mienh hiuv duqv Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh hnangv haaix nor. Yesu njaaux nyei waac bun nqoi zoux biaa ginc. Da'yietv, ninh yiem mbong zunh doz njaaux mienh, dongh duqv Tin-Hungh zoux Ziouv gunv nyei mienh hnangv haaix nor (5-7 zaang). Da'nyeic, Yesu paaiv ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx mingh zunh kuv fienx (10 zaang). Da'faam, Yesu gorngv Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh nyei waac-beiv (13 zaang). Da'feix, Yesu gorngv haaix dauh oix zoux ninh nyei sai-gorx oix zuqc hnangv haaix nor
(18 zaang). Da'hmz, naaiv norm lungh ndiev nyei hnoi-nyieqc oix jiex, Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh nyei ziangh hoc oix taux (24-25 zaang).

Sou Gorngv
1:1-2:23 Yesu Giduc nyei douh zong caux Yesu cuotv seix nyei jauv
3:1-12 Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han
zoux nyei gong
3:13-4:11 Yesu jiex wuom nyei leiz yaac zuqc Saadaan seix
4:12-18:35 Yesu yiem Gaa^li^li Saengv zoux gong
19:1-20:34 Yesu yiem Gaa^li^li Saengv njiec taux Ye^lu^saa^lem Zingh
21:1-27:66 Yesu maiv gaengh daic wuov norm leiz-baaix
28:1-20 Yesu nangh daaih yaac hinc cuotv bun mienh buatc

Matv^taai 1

Yesu Giduc Nyei Douh Zong

(Beiv mangc Lugaa 3:23-38 )

1 Yesu Giduc zoux Ndaawitv Hungh nyei zeiv-fun. Ndaawitv Hungh yaac zoux Apc^laa^ham nyei zeiv-fun. Ih zanc fiev naaiv se Yesu Giduc doic jiex doic nyei douh zong.

17 Hnangv naaic, yiem Apc^laa^ham mingh taux Ndaawitv Hungh maaih ziepc feix doic mienh. Aengx yiem Ndaawitv Hungh mingh taux
I^saa^laa^en Mienh zuqc guaatv mingh Mbaa^mbi^lon Deic-Bung maaih ziepc feix doic. Aengx yiem zuqc guaatv mingh nyei ziangh hoc taux Giduc cuotv seix wuov zanc, maaih ziepc feix doic.

Yesu Giduc Cuotv Seix

(Beiv mangc Lugaa 2:1-7 )

18 Yesu Giduc cuotv seix nyei jauv-louc se hnangv naaiv. Yesu nyei maa, mbuox heuc Maa^li^yaa. Yosepv gorngv ziangh ninh mi'aqv. Ninh mbuo maiv gaengh juangc dorngx bueix jiex mv baac Maa^li^yaa maaih sin aqv, se yiem Singx Lingh nyei qaqv daaih. * 19 Ninh nyei nqox, Yosepv, se kuv mienh yaac maiv oix bun Maa^li^yaa dorng zuangx zuqc nyaiv. Ninh ziouc yiem hnyouv hnamv oix beic ndiev tuix.

20 Yosepv yiem hnyouv hnangv naaiv nor hnamv. Maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh daaih box mbeix mbuox ninh, “Ndaawitv nyei zeiv-fun, Yosepv aah! Maiv dungx gamh nziex. Gunv longc Maa^li^yaa zoux meih nyei auv aqv oc. Ninh maaih jienv wuov norm sin se Singx Lingh bun ninh maaih. 21 Ninh oix duqv dauh dorn. Meih oix zuqc tengx wuov dauh dorn cuotv mbuox heuc Yesu, * weic zuqc ninh oix njoux ninh nyei baeqc fingx leih ndutv ninh mbuo nyei zuiz.” *

22 Naaiv deix sic cuotv daaih weic bun doix nzengc zinh ndaangc Ziouv longc wuov dauh douc waac mienh gorngv nyei waac. Ninh gorngv,

24 Yosepv nyie daaih, ninh ei jienv Ziouv nyei fin-mienh mbuox nyei waac zoux, ziouc dorh Maa^li^yaa daaih zoux ninh nyei auv aqv. 25 Mv baac ninh mbuo maiv nitv doic taux Maa^li^yaa duqv naaiv dauh dorn daaih. Yosepv tengx wuov dauh dorn cuotv mbuox heuc Yesu. *

⇑

[Remove Footnotes]