Fi^le^mon

Baulo Fiev Bun Fi^le^mon Nyei Fienx

Biux Mengh Waac

Fi^le^mon se yietc dauh butv-zoih mienh, yaac sienx longx Yesu, maaih mengh hoc nyei. Daaix ninh zoux dauh Ko^lo^si jiu-baang nyei mienh.

Fi^le^mon maaih dauh nouh gauv, mbuox heuc O^ne^si^matv. O^ne^si^matv yaac biaux ninh nyei ziouv. Nqa'haav ninh buangh zuqc Baulo doix Baulo zuqc wuonx jienv loh nyei ziangh hoc. Baulo dorh O^ne^si^matv sienx Yesu.

Baulo fiev naaiv zeiv fienx tov Fi^le^mon zipv ninh nyei nouh nzuonx, guangc ninh nyei zuiz, yaac caux ninh horpc hnyouv daaih. Maiv zeiz kungx hnangv naaiv nor zipv ninh nzuonx hnangv, oix zuqc zipv ninh hnangv zipv dauh sienx Yesu nyei gorx-youz nor.

Fienx Gorngv
1-3 Jiez gorn waac
4-7 Baulo ceng Fi^le^mon
8-22 Baulo tov Fi^le^mon zipv nouh nzuonx
23-25 Setv mueiz waac

Fi^le^mon 1

1 Yie, Baulo, weic Giduc Yesu zuqc wuonx jienv loh. Yie caux mbuo nyei youz, Ti^mo^tai, fiev fienx bun yie mbuo hnamv nyei doic, dongh caux yie mbuo juangc gong zoux nyei mienh, Fi^le^mon, 2 yaac fiev bun yie mbuo nyei muoc, Apc^fie, aengx caux yie mbuo lomh nzoih zoux baeng wuov dauh Aan^kipv^batc, * caux yiem Fi^le^mon nyei biauv gapv zunv zoux leiz-baaix nyei jiu-baang.

3 Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Fi^le^mon Sienx Longx

4 Fi^le^mon youz aac, yie daux gaux nyei ziangh hoc yie jangx zuqc meih yaac zanc-zanc weic meih laengz zingh yie nyei Tin-Hungh, 5 weic zuqc yie haiz gorngv meih sienx longx Ziouv Yesu yaac hnamv haic Tin-Hungh nyei zuangx mienh. 6 Yie tov Tin-Hungh bun mbuo weic mbuo dongh nyungc sienx maaih nyei jiu tong, tengx mbuo jaa hiuv duqv mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh duqv daaih longx nyei yietc zungv. 7 Youz aac, meih ndongc naaic hnamv mienh bun yie gengh njien-youh orn-lorqc haic, weic zuqc meih tengx Tin-Hungh nyei zuangx mienh nyei hnyouv henv jiez daaih.

Baulo Tengx O^ne^si^matv
Tov Fi^le^mon

8 Weic zuqc mbuo se lomh nzoih sienx Giduc nyei gorx-youz, yie haih bungx laangc nyei paaiv meih zoux meih horpc zuqc zoux nyei sic. 9 Mv baac weic zuqc yie hnamv meih, yie cingx daaih tov meih hnangv. Yie, Baulo, mienh gox mienh, * ih zanc yaac weic Giduc Yesu zuqc wuonx jienv loh. 10 Yie tengx yie nyei dorn,
O^ne^si^matv, * tov. Yie zuqc wuonx jienv loh nyei ziangh hoc yie duqv O^ne^si^matv daaih zoux yie nyei dorn. * 11 Zinh ndaangc meih buatc ninh maiv lamh longc. Mv baac ih zanc ninh weic meih yaac weic yie maaih lamh longc haic aqv.

12 Ih zanc yie fungx ninh nzuonx meih naaic, se hnangv maeqv yietc buonc yie nyei mba'nziu gan jienv mingh mi'aqv nor. 13 Yie weic kuv fienx zuqc wuonx jienv loh yaac haiz oix liouh ninh yiem naaiv div meih tengx yie. 14 Mv baac yie maiv gaengh zoux haaix nyungc taux meih nqoi nzuih, weic bun meih zoux haaix nyungc longx se yiem meih ganh maaih hnyouv zoux, maiv zeiz aapv zoux.

15 Nziex O^ne^si^matv leih caamx baav meih se weic bun meih duqv ninh nzuonx daaih yietc liuz yiem. 16 Mv baac ih zanc ninh maiv zeiz kungx zoux nouh, ninh zoux gauh longx jiex nouh, se zoux hnamv nyei gorx-youz. Yie za'gengh hnamv ninh, mv baac meih zungv oix hnamv ninh gauh camv weic zuqc ninh se meih nyei mienh yaac caux meih zoux sienx Ziouv nyei gorx-youz.

17 Hnangv naaiv, se gorngv meih funx yie caux meih juangc gong zoux nyei mienh, oix zuqc zipv O^ne^si^matv hnangv zipv yie nor. 18 Se gorngv ninh zoux haaix nyungc dorngc meih fai qiemx meih nyei haaix nyungc zaeqv, oix zuqc funx benx yie nyei. 19 Yie longc yie ganh nyei buoz fiev naaiv. “Yie, Baulo, laengz jaauv sung meih.” Yie maiv gorngv meih qiemx yie nyei zaeqv, se meih zungv qiemx meih ganh yie. 20 Youz aac, tov meih weic Ziouv hnangv naaiv nor tengx yie, bun yie nyei hnyouv orn-lorqc, weic zuqc mbuo lomh nzoih sienx Giduc.

21 Yie fiev naaiv zeiv fienx, yie hiuv dingc meih oix ei jienv yie tov nyei zoux. Yaac hiuv duqv meih zungv oix zoux camv jiex ndaangc yie tov nyei. 22 Aengx maaih diuc. Tov meih mbuo liuc leiz dorngx bun yie hitv. Yie hnamv daaih Tin-Hungh oix dau meih mbuo daux gaux nyei waac bun yie maiv lauh aengx duqv nzuonx meih mbuo naaic.

Setv Mueiz Waac

23 E^baa^faa, * dongh weic Giduc Yesu zuqc caux yie wuonx jienv naaiv loh wuov dauh, jangx taux meih mbuo. 24 Caux yie juangc gong zoux nyei mienh, Maako, * Aa^litv^taa^katv, * Ndemaatv * caux Lugaa * yaac jangx taux meih mbuo. 25 Tov Ziouv Yesu Giduc ceix en bun meih mbuo. *

⇑

[Remove Footnotes]