Fi^lipv^poi

Baulo Fiev Bun Fi^lipv^poi Zingh Jiu-Baang Nyei Fienx

Biux Mengh Waac

Baulo fiev naaiv zeiv fienx bun Fi^lipv^poi Zingh nyei jiu-baang. Naaiv norm jiu-baang se Baulo yiem Yulopc liepc daaih nyei daauh norm jiu-baang. (Mangc Gong-Zoh 16 zaang.) Fi^lipv^poi Zingh yiem Lomaa Janx gunv wuov norm Maa^si^ndo^nie Saengv.

Baulo fiev naaiv zeiv fienx wuov zanc ninh zuqc wuonx jienv loh. Yiem wuov loh gu'nyuoz maaih camv-nyungc jauv haih zoux bun ninh hnyouv mun hnyouv nzauh. Maaih deix tengx Yesu zoux gong nyei mienh yaac nqemh ninh. Ninh yaac hiuv duqv yiem wuov Fi^lipv^poi jiu-baang maaih deix zunh jaav doz-leiz. Mbuo doqc naaiv zeiv fienx hiuv duqv ninh maaih naaiv deix kuonx hnyouv nyei sic camv haic, mv baac weic zuqc ninh sienx wuonv Yesu Giduc, ninh maaih lamh kaux dorngx ziouc maiv nzauh, njien-youh haic aqv.

Fi^lipv^poi jiu-baang mienh hiuv duqv Baulo buangh zuqc nyei naanc zingh, ninh mbuo ziouc gapv nyaanh fungx bun ninh. Weic naaiv Baulo fiev naaiv zeiv fienx laengz zingh ninh mbuo. Ninh fiev wuov zanc ninh yaac tipv deix waac nunz ninh mbuo jiu-baang mienh, kuinx ninh mbuo, maiv gunv ninh ganh fai ninh mbuo buangh zuqc kuonx hnyouv nyei sic, ninh mbuo kaux duqv zuqc Tin-Hungh. Ninh yaac kuinx ninh mbuo zoux hnangv Ziouv Yesu, nyiemc ganh zoux faix, maiv dungx ceng-hlo, maiv dungx zoux maux, maiv dungx hnamv zoux hlo. Ninh yaac oix bun ninh mbuo jangx zuqc ninh mbuo sienx Ziouv Yesu ninh mbuo cingx daaih caux Yesu juangc maengc ziangh. Naaiv se weic Tin-Hungh nyei en hnangv, maiv zeiz weic ninh mbuo gan Yiutai Mienh nyei diuh diuh leiz. Baulo yaac fiev jienv gorngv caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh wuov deix mienh duqv daaih nyei baengh orn caux njien-youh.

Naaiv zeiv fienx mbuo doqc jienv mingh maaih camv-nyungc mbuo hiuv duqv mengh nyei. Fienx gorngv njien-youh, orn-lorqc nyei jauv camv, yaac bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh kaux duqv wuonv. Fienx yaac gorngv mbuo caux Yesu juangc maengc ziangh hnangv haaix nor, yaac kuinx sienx Yesu nyei mienh jangx jienv oix zuqc weic Ziouv Yesu diev kouv. Fienx yaac bun mbuo hiuv duqv Baulo hnamv Fi^lipv^poi jiu-baang mienh camv nyei.

Fienx Gorngv
1:1-11 Fienx nyei jiez gorn waac
1:12-26 Baulo ganh buangh nyei sic
1:27-2:18 Caux Yesu juangc maengc ziangh nyei mienh
2:19-30 Baulo oix paaiv Ti^mo^tai caux E^baa^fo^ndi^tatv mingh Fi^lipv^poi jiu-baang
3:1-4:9 Baulo kuinx ninh mbuo oix zuqc mbungh win-wangv
4:10-20 Jiu-baang fungx zingh nyeic, Baulo laengz zingh
4:21-23 Setv mueiz waac

Fi^lipv^poi 1

Jiez Gorn Waac

1 Yie, Baulo, caux Ti^mo^tai zoux Giduc Yesu nyei bou. *

Yie mbuo fiev fienx bun Fi^lipv^poi Zingh sienx Giduc Yesu nyei yietc zungv mienh caux jiu-baang nyei mienh gox caux borng-buoz mienh. *

2 Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Baulo Tengx Fi^lipv^poi
Jiu-Baang Daux Gaux

3 Yie haaix zanc jangx taux meih mbuo, yie weic meih mbuo laengz zingh yie nyei Tin-Hungh. 4 Yie haaix zanc tengx meih mbuo zuangx mienh daux gaux, yie a'hneiv nyei tov Tin-Hungh tengx. 5 Weic zuqc yie jangx zuqc yiem daauh hnoi taux ih zanc meih mbuo caux yie juangc jienv kuv fienx nyei gong zoux. 6 Yie sienx dingc Tin-Hungh yiem meih mbuo nyei hnyouv jiez gorn zoux kuv gong, yaac oix zoux jienv mingh taux Giduc Yesu aengx daaih nyei hnoi ziouc zoux ziangx nzengc aqv.

7 Yie yiem hnyouv haaix zanc yaac jangx zuqc meih mbuo zuangx mienh yaac hnamv meih mbuo. Yie hnangv naaiv nor haiz se horpc nyei, weic zuqc maiv gunv yie zuqc wuonx jienv naaiv loh, fai duqv cuotv mingh nzaeng hingh kuv fienx maiv bun ndortv, yaac bun mienh hiuv duqv kuv fienx se zien nyei, meih mbuo lomh nzoih duqv caux yie juangc Tin-Hungh nyei en. 8 Tin-Hungh tengx yie zoux zorng-zengx gorngv yie za'gengh! hnamv meih mbuo zuangx mienh hnangv Giduc Yesu hnamv meih mbuo nor.

9 Yie daux gaux tov Tin-Hungh bun meih mbuo hnamv mienh nyei hnyouv jaa camv jienv faaux, yaac bun meih mbuo maaih cong-mengh yaac haih samx duqv cuotv nyungc-nyungc. 10 Hnangv naaiv, meih mbuo ziouc haih ginv zoux gauh horpc jiex cingx daaih taux Giduc aengx daaih wuov hnoi meih mbuo ziouc cing-nzengc, maiv maaih dorngx nqemh. 11 Meih mbuo yiem seix zaangc kaux Yesu Giduc zoux nyungc-nyungc kuv sic weic bun mienh taaih Tin-Hungh, ceng Tin-Hungh.

Baulo Yiem Weic Fu-Sux Giduc

12 Zuangx gorx-youz aac, yie oix meih mbuo hiuv duqv yie buangh zuqc naaiv deix sic zungv bun kuv fienx hiaangx jangv jienv mingh. 13 Weic zuqc yie yiem naaiv loh, yietc zungv zuov hungh dinc nyei baeng caux yiem naaiv nyei zuangx mienh hiuv duqv se weic Giduc yie cingx zuqc wuonx jienv. * 14 Yie zuqc wuonx jienv loh mv baac naaiv deix sic tengx duqv gorx-youz mbuo camv sienx Ziouv Yesu gauh wuonv ziouc bungx laangc nyei zunh Tin-Hungh nyei doz yaac maiv gamh nziex.

15 Za'gengh maaih deix zunh Giduc nyei doz laaix ninh mbuo mueic jieqv oix nzaeng jaax. Mv baac maaih deix longc hnyouv zunh. 16 Naaiv se weic ninh mbuo hnamv yie yaac hiuv duqv laaix yie nzaeng kuv fienx maiv bun ndortv yie cingx daaih zuqc wuonx jienv naaiv loh. 17 Mueic jieqv nzaeng jaax wuov deix maiv longc hnyouv zunh Giduc nyei kuv fienx, kungx oix douh ganh duqv longx hnangv. Ninh mbuo hnangv naaiv nor zoux se ninh mbuo hnamv daaih oix bun yie yiem naaiv loh aengx zuqc gauh kouv. 18 Mv baac maiv benx haaix nyungc. Maiv gunv ninh mbuo longc hnyouv zunh fai la'guaih * zunh, da'faanh zunh Giduc nyei kuv fienx duqv aqv. Yie ziouc a'hneiv haic.

19 Yie yietc zei oix jaa a'hneiv weic zuqc hiuv duqv meih mbuo tengx yie daux gaux, Yesu Giduc nyei Singx Lingh yaac tengx yie, yie ziouc oix duqv cuotv loh. 20 Yie za'gengh! maaih lamh hnamv yie maiv maaih haaix nyungc bun yie zuqc nyaiv. Yie ih zanc yaac oix hnangv zinh ndaangc wuov nor, bungx laangc nyei gorngv. Hnangv naaic, maiv gunv yie ziangh fai daic, yie oix yie zoux nyei caux gorngv nyei yietc zungv bun mienh taaih Giduc. * 21 Yie ziangh jienv se ziangh weic Giduc. Daic mingh corc duqv gauh longx. 22 Mv baac se gorngv yie ziangh jienv haih zoux duqv maaih lamh longc nyei gong gauh camv nor, yie yaac maiv hiuv duqv oix zuqc ginv haaix diuc gauh longx. 23 Naaiv i diuc baeng jienv yie. Yie haiz oix mingh caux Giduc yiem. Gauh longx naaiv maiv maaih aqv. 24 Mv baac yie ziangh jienv se weic meih mbuo gauh longc jienv jiex. 25 Weic naaiv yie hiuv dingc yie corc oix zuqc yiem seix zaangc. Yie ziouc oix ziangh jienv weic tengx meih mbuo zuangx mienh gauh gan duqv longx meih mbuo sienx nyei jauv yaac gauh njien-youh. 26 Wuov nyungc yie aengx nzuonx meih mbuo naaic, weic zuqc meih mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh meih mbuo ziouc gauh a'hneiv yie.

27 Gauh longc jienv jiex, meih mbuo yiem seix zaangc oix zuqc zoux nyungc-nyungc puix duqv Giduc nyei kuv fienx. Hnangv naaiv, maiv gunv yie duqv mingh meih mbuo naaic fai maiv duqv mingh, yie duqv haiz mienh gorngv meih mbuo sienx wuonv nyei, horpc fim dongh eix, dongh diuc hnyouv nzaeng jienv mbuo sienx nyei kuv fienx, maiv bun ndortv. 28 Maiv dungx gamh nziex caux meih mbuo doix-dekc wuov deix. Meih mbuo maiv gamh nziex se zoux jangx-hoc bun ninh mbuo hiuv duqv ninh mbuo oix zuqc mietc mv baac meih mbuo oix duqv njoux. Se Tin-Hungh oix njoux meih mbuo. 29 Tin-Hungh ceix en bun meih mbuo fu-sux Giduc. Se maiv daan sienx ninh hnangv, yaac oix zuqc weic ninh siouc kouv. 30 Ih zanc meih mbuo oix zuqc hnangv yie nor nzaeng kuv fienx, maiv bun ndortv. Meih mbuo zinh ndaangc buatc yie nzaeng jiex nyei, meih mbuo ih zanc haiz mienh gorngv yie corc nzaeng jienv yiem nyei. *⇑

[Remove Footnotes]