Laauc Yaangh

Yesu Giduc Laauc Yaangh Bun Yo^han Nyei Sic

Biux Mengh Waac

Naaiv buonv sou se Yesu Giduc Laauc Yaangh Bun Yo^han Nyei Sic. Yo^han fiev wuov zanc, sienx Yesu nyei mienh zuqc mienh zoux doqc. Yo^han ganh laaix sienx Yesu zungv zuqc wuonx jienv wuov koiv-nzou. Gauh longc jienv jiex, Yo^han oix bun doqc naaiv buonv sou nyei mienh maaih lamh hnamv yaac orn ninh mbuo nyei hnyouv. Ninh yaac kuinx mienh, se gorngv zuqc mienh zoux doqc zuqc siouc kouv, oix zuqc ziepc zuoqv nyei gan longx Tin-Hungh.

Naaiv buonv sou camv jiex gorngv camv-baan laauc yaangh caux hinc yaangh nyei sic, yaac longc camv-nyungc jangx-hoc gorngv. Naaiv deix jangx-hoc, wuov jaax lungh ndiev sienx Yesu nyei mienh bieqc hnyouv nyei, mv baac maiv sienx nyei mienh maiv haih bieqc hnyouv. Ih jaax hnoi, maiv gunv mienh haih porv cuotv camv-nyungc eix leiz, sou nyei domh eix leiz se mengh nyei. Naaiv se taux setv mueiz nyei ziangh hoc Tin-Hungh oix longc Ziouv Yesu Giduc hingh jiex ninh nyei yietc zungv win-wangv, liemh Saadaan. Taux hingh liuz nyei ziangh hoc, Tin-Hungh yaac oix ceix fuqv bun ziepc zuoqv nyei gan longx ninh nyei mienh, yaac bun ninh mbuo yiem siang-lungh siang-ndau.

Sou Gorngv
1:1-8 Jiez gorn waac
1:9-3:22 Yo^han buatc daauh nzunc hinc yaangh nyei sic
yaac fiev fienx bun siec norm jiu-baang
4:1-8:1 Naetv siec norm yienx nyei sou-njunc
8:2-11:19 Siec norm nzatc
12:1-13:18 Jung-hungh caux i dauh hieh ga'naaiv
14:1-15:8 Ziex nyungc hinc yaangh nyei sic
16:1-21 Siec norm bunh
17:1-20:10 Tin-Hungh mietc nzengc Mbaa^mbi^lon Zingh, hingh jiex wuov dauh hieh ga'naaiv, caux jaav douc waac mienh,
caux mienv nyei hungh
20:11-15 Siemv zuiz nqa'haav laai wuov nzunc
21:1-22:5 Siang-lungh siang-ndau siang-Ye^lu^saa^lem Zingh
22:6-21 Setv mueiz waac

Laauc Yaangh 1

Jiez Gorn Waac

1 Naaiv buonv sou fiev jienv gorngv Yesu Giduc laauc yaangh nyei sic, se Tin-Hungh jiu bun ninh weic bun Tin-Hungh nyei zuangx bou hiuv duqv maiv lauh oix maaih haaix nyungc sic cuotv. Giduc ziouc paaiv ninh nyei fin-mienh mingh mbuox ninh nyei bou, Yo^han, hiuv duqv naaiv deix sic. 2 Yo^han yaac zoux zorng-zengx gorngv nzengc ninh buatc liuz nyei yietc zungv sic. Ninh gorngv nyei se Tin-Hungh nyei waac caux Yesu Giduc zoux nyei zorng-zengx.

3 Doqc naaiv buonv sou nyei mienh maaih orn-lorqc aqv. Muangx haiz naaiv deix douc daaih nyei waac yaac ei jienv zoux nyei mienh yaac maaih orn-lorqc, weic zuqc naaiv deix sic oix cuotv nyei ziangh hoc taux fatv aqv.

Yo^han Fiev Bun
Siec Norm Jiu-Baang Nyei Waac

4-5 Yie, Yo^han, fiev bun yiem Esie Saengv nyei siec norm jiu-baang.

Tov zinh ndaangc yiem, ih zanc yiem, nqa'haav oix daaih nyei Tin-Hungh, yaac tov yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien fu-sux ninh wuov deix siec norm lingh wuonh, * * yaac tov Yesu Giduc, dongh ziepc zuoqv nyei zoux zorng-zengx yaac zoux daic mingh nangh daaih nyei da'yietv dauh, se gunv nzengc baamh gen nyei maanc hungh wuov dauh, ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo yietc zungv.

Yesu hnamv mbuo yaac longc ninh nyei nziaamv bun mbuo leih ndutv zuiz, * 6 yaac bun mbuo zoux ninh nyei guoqv nyei baeqc fingx yaac zoux sai mienh fu-sux ninh nyei die, Tin-Hungh. Ninh yietc liuz maaih njang-laangc, maaih qaqv taux maanc gouv maanc doic. Aamen. *

8 Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yie zoux An^faa yaac zoux
O^me^gaa, * dongh zinh ndaangc yiem, ih zanc yiem, nqa'haav oix daaih wuov dauh.” *

Yo^han Buatc Yesu Hinc Yaangh

9 Yie, Yo^han, zoux meih mbuo nyei gorx-youz. Mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh, yie ziouc caux meih mbuo lomh nzoih siouc kouv, longc noic diev, yaac juangc zoux Tin-Hungh nyei guoqv nyei baeqc fingx. Weic yie zunh Tin-Hungh nyei doz yaac tengx Yesu zoux zorng-zengx, yie zuqc yiem Batc^mortv Koiv-Nzou. 10 Yiem Ziouv nyei Hnoi, Singx Lingh gunv jienv yie, yie ziouc haiz yiem yie nqa'haav maengx maaih qiex gorngv waac hnangv nzatc nor mbui. 11 Yie haiz gorngv, “Meih buatc nyei sic oix zuqc fiev jienv sou-njunc, juix mingh bun naaiv deix siec norm zingh nyei jiu-baang, se yiem E^fe^so, Saa^me^naa, Be^gaa^mam, Ti^yaa^ti^laa, Saa^nditc, Fi^laa^nden^fie caux Lau^ndi^sie Zingh nyei jiu-baang.”

12 Yie huin nzuonx mangc gaax haaix dauh caux yie gorngv waac, ziouc buatc siec norm don dang nyei jiem-jaax. 13 Yiem wuov deix jaax mbu'ndongx maaih dauh hnangv baamh mienh nor, * * zuqv jienv lui-ndaauv suoh taux zaux mingh, yaac maaih jiem-kou kou jienv la'kuotv. * 14 Ninh nyei mba'biei * mbopv baeqc, hnangv ba'gi yungh baeqc nyei biei * yaac hnangv sorng nor baeqc. M'zing yaac hnangv douz-mbietc. * 15 Ninh nyei zaux youc! youc wuov hnangv longc louh douz sinx daaih zien haic nyei dongh siqv nor. Qiex yaac hnangv wuom buangv mouh cuotv wuov nor mbui. * 16 Ninh nyei mbiaauc jieqv buoz nanv jienv siec norm hleix. Yiem nzuih cuotv zung i maengx laic nyei nzuqc ndaauv. Ninh nyei hmien njang haic, hnangv lungh aanx zanc nyei mba'hnoi wuov nor njang.

17 Yie yietv buatc ninh, yie ziouc king njiec ninh nyei zaux-hlen hnangv daic mi'aqv nor. Ninh ziouc longc ninh nyei mbiaauc jieqv buoz maan jienv yie yaac gorngv, “Maiv dungx gamh nziex. Yie zoux Gorn yaac zoux Setv Mueiz, * 18 yaac zoux Ziangh Jienv Wuov Dauh. Yie daic mingh mv baac mangc gaax, ih zanc yie yietc liuz ziangh jienv taux maanc gouv maanc doic. Yie yaac nanv jienv daic nyei caux yiemh gen nyei forv-zeih.

19 “Meih oix zuqc fiev jienv meih buatc jiex nyei, caux ih zanc buatc nyei, caux nqa'haav hingv oix cuotv daaih nyei sic. 20 Gorngv taux yiem yie nyei mbiaauc jieqv buoz wuov deix siec norm hleix caux wuov deix siec norm don dang nyei jiem-jaax maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei eix leiz. Siec norm hleix se wuov deix siec norm jiu-baang nyei fin-mienh. Siec norm don dang nyei jaax se wuov deix siec norm jiu-baang.

⇑

[Remove Footnotes]