Lomaa

Baulo Fiev Bun Lomaa Zingh Jiu-Baang Nyei Fienx

Biux Mengh Waac

Naaiv zeiv fienx Baulo fiev bun Lomaa Zingh nyei jiu-baang hiuv duqv ninh oix mingh caux ninh mbuo yiem douc wuov njaaux ninh mbuo, tengx ninh mbuo. Nqa'haav wuov deix mienh haih tengx ninh mingh Saaben Guoqv mv bei. Baulo fiev gorngv mengh sienx Yesu nyei jauv-louc, yaac gorngv sienx liuz Yesu oix zuqc hnangv haaix nor yiem. Se dongh naaiv zeiv fienx gorngv ninh zunh doz nyei waac gauh nzoih jiex.

Baulo nzutv zunv gorngv naaiv zeiv fienx nyei domh eix leiz se, “Naaiv kuv fienx biux mengh Tin-Hungh hnangv haaix nor bun mienh caux ninh horpc hnyouv, se yiem gorn oix zuqc sienx yaac sienx taux setv mueiz.” (Lomaa 1:17 )

Baulo aengx gorngv muonc naaiv zeiv fienx nyei domh eix leiz. Maiv gunv Yiutai Mienh fai Janx, maanc fingx zungv zuqc zuiz nyei qaqv gunv jienv ziouc qiemx zuqc caux Tin-Hungh horpc hnyouv daaih. Mienh oix caux Tin-Hungh horpc hnyouv kungx maaih nduqc diuc jauv hnangv, oix zuqc sienx kaux Ziouv Yesu. Baulo yaac gorngv mengh sienx liuz, mbuo hnangv haaix nor duqv caux Yesu juangc maengc ziangh. Ninh yaac gorngv Singx Lingh yaac tengx mbuo biaux ndutv daic nyei jauv caux zuiz nyei qaqv.

Da'hmz zaang taux da'betv zaang bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh weic haaix diuc bun leiz-latc mbuo, yaac gorngv Singx Lingh nyei qaqv hnangv haaix nor tengx mbuo.

Gorngv jienv mingh Baulo bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei za'eix bun Yiutai Mienh caux Janx sienx ninh. Yiutai Mienh guangc Yesu mv baac naaiv se ei Tin-Hungh nyei za'eix bun maanc fingx haih kaux Yesu zipv Tin-Hungh nyei en. Baulo yaac hiuv duqv Yiutai Mienh maiv zeiz yietc liuz oix guangc Yesu.

Nqa'haav Baulo aengx fiev taux sienx liuz Yesu oix zuqc hnangv haaix nor yiem, yaac lengc jeiv nyei gorngv laanh hnamv laanh nyei jauv. Ninh yaac gorngv oix zuqc hnangv haaix nor zoux Tin-Hungh nyei gong, muangx hungh jaa nyei waac, laanh oix zuqc hnangv haaix nor tengx laanh, oix zuqc zoux haaix nyungc caux haaix nyungc cingx horpc. Fienx nyei setv mueiz waac ninh yaac ceng Tin-Hungh.

Fienx Gorngv
1:1-17 Jiez gorn waac caux fienx nyei domh eix leiz
1:18-3:20 Maanc mienh qiemx zuqc Tin-Hungh njoux ninh mbuo
3:21-4:25 Tin-Hungh nyei za'eix njoux maanc mienh
5:1-8:39 Sienx Yesu duqv daaih nyei siang-maengc
9:1-11:36 Tin-Hungh nyei za'eix bun maanc fingx sienx ninh
12:1-15:13 Sienx Yesu nyei mienh oix zuqc hnangv haaix nor yiem
15:14-16:27 Setv mueiz waac

Lomaa 1

1 Yie, Baulo, zoux Yesu Giduc nyei bou. Tin-Hungh ginv yie daaih zoux gong-zoh yaac paaiv yie zunh ninh nyei kuv fienx. 2 Naaiv kuv fienx zinh ndaangc Tin-Hungh laengz liuz aqv, yaac longc ninh nyei zuangx douc waac mienh fiev jienv wuov Ging-Sou. 3 Kuv fienx gorngv ninh nyei Dorn, mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc, cuotv seix daaih benx dauh baamh mienh, zoux Ndaawitv nyei Zeiv-Fun. 4 Cing-nzengc nyei Singx Lingh yaac bun cing ninh zoux Tin-Hungh nyei Dorn, weic zuqc ninh daic mingh, Tin-Hungh longc domh qaqv bun ninh aengx nangh daaih. 5 Tin-Hungh longc ninh ceix en bun yie mbuo zoux gong-zoh, weic ninh nyei mengh dorh maanc fingx mienh sienx yaac muangx ninh nyei waac. 6 Liemh meih mbuo Lomaa Zingh nyei mienh, Tin-Hungh yaac heuc daaih benx Yesu Giduc nyei mienh mi'aqv.

7 Yie ziouc fiev fienx bun meih mbuo yiem Lomaa Zingh nyei zuangx mienh, dongh Tin-Hungh hnamv yaac heuc daaih benx ninh ganh nyei mienh * wuov deix.

Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Baulo Oix Mingh
Yiem Douc Lomaa Zingh

8 Da'yietv, Yesu Giduc bun yie weic meih mbuo zuangx mienh laengz zingh yie nyei Tin-Hungh, weic zuqc lungh ndiev mienh haiz gorngv meih mbuo sienx duqv longx. 9 Tin-Hungh, dongh yie buangv hnyouv tengx zoux gong zunh ninh nyei Dorn nyei kuv fienx wuov dauh, haih tengx yie zoux zorng-zengx. Ninh hiuv duqv yie haaix zanc daux gaux yie tih taux meih mbuo. 10 Yie oix mingh meih mbuo naaic lauh haic aqv, mv baac mingh maiv ziangh. Yie tov Tin-Hungh, se gorngv ei ninh nyei za'eix, koi jauv bun yie ih zanc maaih qangx duqv mingh meih mbuo naaic.

11 Yie za'gengh! oix buatc haic meih mbuo, weic bun meih mbuo duqv Singx Lingh nyei zingh nyeic ziouc tengx meih mbuo sienx gauh henv. 12 Yie gorngv nyei se, meih mbuo duqv buatc yie nyei sienx fim, yie yaac duqv buatc meih mbuo nyei sienx fim, laanh ziouc haih tengx laanh sienx gauh henv.

13 Zuangx gorx-youz aac, yie oix meih mbuo hiuv duqv yie jiez ziex nzunc hnyouv oix mingh meih mbuo naaic mv baac maaih sic zorv jienv, mingh maiv ziangh. Yie oix mingh meih mbuo naaic, yiem meih mbuo mbu'ndongx dorh mienh sienx Ziouv hnangv yie yiem camv-fingx Janx mbu'ndongx dorh nor. * 14 Maiv gunv haaix nyungc mienh, yiem mungv fai yiem lomc nyei, doqc jiex sou fai maiv doqc jiex sou nyei, yie ndongc haaix zungv qiemx zuqc tengx. 15 Weic naaiv yie za'gengh oix zunh kuv fienx bun meih mbuo Lomaa Zingh nyei mienh.

Kuv Fienx Nyei Domh Qaqv

16 Yie zungv maiv nyaiv kuv fienx * weic zuqc naaiv kuv fienx se Tin-Hungh nyei domh qaqv haih njoux yietc zungv sienx nyei mienh, njoux Yiutai Mienh ndaangc, nqa'haav cingx taux fingx-fingx Janx. 17 Naaiv kuv fienx biux mengh Tin-Hungh hnangv haaix nor bun mienh caux ninh horpc hnyouv, se yiem gorn oix zuqc sienx yaac sienx taux setv mueiz. Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor,

Lungh Ndiev Mienh
Yietc Zungv Baamz Zuiz

18 Tin-Hungh yiem wuov tin-dorngh biux mengh ninh nouz haic mienh mangc piex ninh, yaac nouz haic mienh zoux nyei yietc zungv waaic sic. Ninh mbuo zoux nyei waaic sic muangh jienv zien leiz, maiv bun mienh hiuv. 19 Tin-Hungh ziouc dingc ninh mbuo nyei zuiz, weic zuqc ninh mbuo haih hiuv duqv Tin-Hungh. Se Tin-Hungh ganh biux mengh bun ninh mbuo hiuv. 20 Yiem zeix lungh zeix ndau daaih wuov zanc, Tin-Hungh yietc liuz yiem nyei domh qaqv caux ninh nyei fiem-fingx, maiv gunv m'zing mangc maiv buatc mv baac Tin-Hungh bun mienh mengh mengh hiuv duqv nyei. Buatc Tin-Hungh zeix daaih nyei ga'naaiv ziouc bun ninh mbuo hiuv duqv Tin-Hungh aqv. Ninh mbuo ziouc maiv maaih dorngx jaiv sin. 21 Ninh mbuo hiuv duqv Tin-Hungh mv baac maiv taaih ninh zoux Tin-Hungh yaac maiv laengz zingh ninh. Ninh mbuo hnamv nyei jauv ziouc maiv lamh longc aqv. Hnyouv hngongx yaac hmuangx mi'aqv. * 22 Ninh mbuo ceng ganh cong-mengh mv baac ninh mbuo hngongx haic. 23 Ninh mbuo horpc zuqc zaangc yietc liuz ziangh, njang-laangc nyei Tin-Hungh. Daaux nzuonx ninh mbuo zaangc miuc-fangx, dongh haih daic nyei mienh nyei fangx zeiv caux norqc caux saeng-kuv caux nyorng ndau nyei ga'naaiv nyei fangx. * 24 Weic naaiv, Tin-Hungh sueih ninh mbuo ei ganh nyei hnyouv hanc zoux laih hlopv nyei sic, longc ninh mbuo nyei sin, laanh caux laanh zoux nyaiv haic nyei sic. 25 Ninh mbuo dorh Tin-Hungh nyei zien leiz goiv benx jaav leiz daaih longc. Ninh mbuo buoqc zaangc zeix daaih nyei ga'naaiv div Zeix Maanc Muotc Wuov Dauh, dongh mienh yietc liuz oix zuqc ceng wuov dauh. Aamen.

26 Laaix mienh hnangv naaiv nor zoux, Tin-Hungh sueih ninh mbuo ei ganh nyei hnyouv hanc zoux nyaiv haic nyei sic. M'sieqv dorn horpc zuqc longc m'jangc dorn, daaux nzuonx m'sieqv longc m'sieqv. 27 M'jangc dorn yaac fih hnangv nyei guangc m'sieqv dorn maiv longc. M'jangc dorn hanc oix longc m'jangc hnangv douz zieqc jienv hnyouv nor jorm, laanh caux laanh zoux nyaiv haic nyei sic. Ninh mbuo zoux nyei waaic sic ziouc winh bun ninh mbuo ganh aqv. 28 Laaix mienh hnyouv ngaengc, maiv oix hiuv Tin-Hungh, Tin-Hungh cingx daaih maiv gunv ninh mbuo. Sueih ninh mbuo gan ninh mbuo ganh waaic haic nyei hnyouv zoux maiv horpc zuqc zoux nyei sic. 29 Ninh mbuo kungx zoux nyungc-nyungc waaic haic, orqv haic nyei sic, mauv ga'naaiv, laanh caux laanh zoux maiv benx nyei jauv. Ninh mbuo mueic jieqv, daix mienh, nzaeng jaax, nduov mienh, hnamv oix hoic mienh, gorngv waac-huv, 30 pien buix daanh mienh, nzorng Tin-Hungh, gorngv doqc mienh, zoux maux, ceng-hlo, daav za'eix zoux waaic sic, maiv muangx diex maac. 31 Ninh mbuo hngongx, maiv ei laengz nyei waac zoux, maiv hnamv mienh yaac maiv korv-lienh mienh. 32 Ninh mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei leiz gorngv zoux naaiv nyungc sic nyei mienh oix zuqc daic. Maiv daan ninh mbuo ganh zoux hnangv, mienh zoux, ninh mbuo yaac a'hneiv nyei.

⇑

[Remove Footnotes]