Tidatc

Baulo Fiev Bun Tidatc Nyei Fienx

Biux Mengh Waac

Tidatc se Janx yaac sienx Yesu. Ninh caux Baulo juangc gong zoux, mingh zunh doz, tengx jiu-baang. Baulo fiev naaiv zeiv fienx bun Tidatc wuov zanc Tidatc corc lunx nyei. Baulo paaiv ninh yiem wuov Kelitv Koiv-Nzou goux jiu-baang. Naaiv zeiv fienx lengc jeiv nyei gorngv buo diuc jauv.

Da'yietv Baulo mbuox Tidatc jangx jienv gunv jiu-baang wuov deix mienh nyei nyungc zeiv oix zuqc hnangv haaix nor. Ninh hnangv naaiv nor gorngv muonc nyei, weic zuqc Kelitv Mienh camv nyei maaih maiv benx nyei mengh dauh. Da'nyeic, Baulo mbuox Tidatc oix zuqc hnangv haaix nor njaaux jiu-baang nyei ziex baan mienh, m'jangc dorn gox wuov baan caux m'sieqv dorn gox wuov baan, (gox wuov wuov deix m'sieqv dorn yaac oix zuqc njaaux lunx wuov baan), mienh lunx wuov baan m'jangc dorn caux zoux nouh nyei mienh. Da'faam, Baulo mbuox Tidatc, sienx Yesu nyei mienh oix zuqc hnangv haaix nor yiem. Lengc jeiv nyei kuinx mienh, laanh caux laanh oix zuqc baengh orn nyei yiem. Laanh caux laanh jiu tong, maiv dungx nzorng mienh, nzaeng jaax, hoic jiu-baang bun nqoi.

Fienx Gorngv
1:1-4 Jiez gorn waac
1:5-16 Gunv jiu-baang nyei mienh
2:1-15 Oix zuqc hnangv haaix nor njaaux
jiu-baang gu'nyuoz nyei ziex baan mienh
3:1-11 Kuinx mienh, donv mienh
3:12-15 Setv mueiz waac

Tidatc 1

Jiez Gorn Waac

1 Yie, Baulo, zoux Tin-Hungh nyei bou yaac zoux Yesu Giduc nyei gong-zoh weic tengx Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh sienx duqv henv, yaac bun ninh mbuo hiuv duqv zien leiz, dongh dorh mienh gan longx Tin-Hungh nyei zien leiz. 2 Ninh mbuo sienx nyei caux hiuv nyei zien leiz nyei gorn-ndoqv se bun mienh maaih lamh hnamv oix duqv yietc liuz nyei maengc, se maiv gorngv-baeqc nyei Tin-Hungh yiem dongh cor maanc gouv maanc doic wuov zanc laengz bun nyei maengc. 3 Dingc daaih nyei nyutc zeiv taux, Tin-Hungh bun ninh nyei doz biux mengh cuotv daaih. Naaiv doz ninh jiu bun yie zunh, yie ziouc ei mbuo nyei Njoux Ziouv Tin-Hungh hatc yie zunh bun mienh muangx.

4 Tidatc * aah! Yie fiev fienx bun meih, dongh weic mbuo lomh nzoih sienx Yesu, meih se dorngx yie nyei cien dorn.

Tov Zaangc Diex Tin-Hungh caux mbuo nyei Njoux Ziouv Giduc Yesu ceix en ceix baengh orn bun meih.

Tidatc Yiem Kelitv Koiv-Nzou
Zoux Nyei Gong

5 Yie liouh meih yiem wuov Kelitv Koiv-Nzou, weic bun meih mbenc maiv gaengh sung nyei sic, yaac yiem norm-norm mungv paaiv mienh zoux jiu-baang nyei mienh gox hnangv yie mbuox jiex meih wuov nor. 6 Jiu-baang nyei mienh gox oix zuqc zoux maiv maaih dorngx daanh nyei mienh, kungx longc nduqc dauh auv hnangv. Ninh nyei fu'jueiv yaac oix zuqc sienx Yesu, maiv bun mienh maaih dorngx nqemh ninh mbuo maiv muangx waac, bungx laangc nyei ceux sic. * 7 Weic zuqc jiu-baang nyei mienh gox se Tin-Hungh nyei gunv gong mienh, ziouc maiv horpc zuqc maaih dorngx bun mienh daanh. Ninh maiv nzaeng-ngaengc, qiex maiv beqv, maiv hengx hopv diuv, maiv zoux ciouv, yaac maiv mauv zinh zoih. 8 Daaux nzuonx ninh oix zuqc maaih hnyouv zipv kaeqv, hnamv zoux kuv sic, haih zanv duqv ganh, zoux baengh fim nyei, cing-nzengc nyei, yaac haih gunv duqv ganh. 9 Ninh oix zuqc goux longx kaux duqv wuonv nyei zien doz, dongh doix mienh njaaux jiex nyei zien doz. Hnangv naaic ninh haih longc zien doz-leiz kuinx mienh yaac haih biux mengh bun ngaengc naaiv zien doz nyei mienh hiuv duqv ninh mbuo dorngc.

10 Weic zuqc maaih mienh camv nyei, lengc jeiv nyei sienx Yesu wuov deix Yiutai Mienh, * ngaengc doz yaac gorngv maiv lamh longc nyei waac nduov mienh. 11 Meih ndongc haaix zungv oix zuqc zoux bun naaiv deix mienh sekv, weic zuqc maiv horpc zuqc njaaux nyei leiz ninh mbuo njaaux ziouc zoux bun ziex norm jaa-dingh lunc nzengc. Naaiv deix mienh yaac kungx njaaux weic mauv zinh zoih hnangv. 12 Ninh mbuo Kelitv Mienh ganh maaih dauh douc waac mienh gorngv jiex naaiv deix waac. “Kelitv Mienh zanc-zanc gorngv-baeqc, yaac hnangv hieh zoih nor ciouv, youc cei youc lueic.” 13 Ninh gorngv nyei waac za'gengh zien nyei. Weic naaiv meih oix zuqc hniev-hniev nyei gorngv ninh mbuo, weic bun ninh mbuo sienx wuonv zien doz, 14 maiv muangx Yiutai Mienh nyei gouv-laic, fai wuov deix maiv gan zien leiz nyei mienh benx daaih nyei leiz-latc. 15 Cing-nzengc nyei mienh funx nyungc-nyungc se cing-nzengc nyei. Mv baac waaic nyei, maiv sienx nyei mienh funx maiv maaih yietc nyungc cing-nzengc, weic zuqc ninh mbuo nyei hnyouv caux laangh fim yietc zungv waaic nzengc. 16 Ninh mbuo gorngv ninh mbuo hiuv duqv Tin-Hungh mv baac ninh mbuo zoux nyei sic bun cing ninh mbuo maiv hiuv duqv ninh. Ninh mbuo se mienh youx mienh, maiv muangx waac yaac maiv puix zoux haaix nyungc kuv sic.

⇑

[Remove Footnotes]