1 Zunh Doic Douh

Biux Mengh Waac

Da'yietv caux Da'nyeic Zunh Doic Douh Sou gauh camv jiex nzamc jienv gorngv yiem Da'yietv, Da'nyeic Saa^mu^en caux Da'yietv, Da'nyeic Hungh Douh Sou nyei jauv-louc mv baac ganh nyungc diqv dien. Naaiv deix i buonv, Da'yietv caux Da'nyeic Zunh Doic Douh, fiev jienv gorngv doix I^saa^laa^en maaih hungh nyei ziangh hoc yaac lengc jeiv nyei oix bun mienh hiuv duqv i nyungc.

1) Sou oix bun cing maiv gunv I^saa^laa^en Guoqv nyei mienh caux Yu^ndaa Guoqv nyei mienh buangh zuqc domh zeqc naanc mv baac Tin-Hungh corc longc yiem Yu^ndaa Guoqv nyei mienh ei jienv ninh nyei za'eix zoux, ziux ninh laengz nyei waac. Weic zoux gorn bun cing Tin-Hungh za'gengh ei ninh laengz nyei waac zoux, fiev sou nyei mienh fiev jienv gorngv camv-dauh mienh zoux nyei sic. Maaih Ndaawitv caux Saa^lo^morn zoux hlo nyei sic, yaac maaih Ye^ho^saa^fatv, He^se^ki^yaa, Yo^si^yaa caux deix ziepc zuoqv nyei gan Tin-Hungh nyei mienh.

2) Sou oix gorngv mengh yiem Ye^lu^saa^lem zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov, zaangc Tin-Hungh nyei yietc nyeic hnangv haaix nor jiez gorn, yaac lengc jeiv gorngv sai mienh caux Lewi Mienh nyei gong. Sou yaac fiev mengh maiv gunv Saa^lo^morn ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv jiez daaih, se Ndaawitv zoux gorn liepc. Ndaawitv Hungh yaac zoux gorn liepc yiem wuov norm biauv zaangc Tin-Hungh nyei leiz-nyeic.

Sou Gorngv
1:1-9:44 Aa^ndam nyei douh zong taux Saulo Hungh nyei ziangh hoc
10:1-14 Saulo guei seix
11:1-29:30 Ndaawitv zoux hungh nyei ziangh hoc
(1) 11:1-22:1 Buangh zuqc nyei kuonx naanh caux zoux nyei sic
(2) 22:2-29:30 Liuc leiz ziangx ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv

1 Zunh Doic Douh 1

Aa^ndam Njiec Taux
Apc^laa^ham Nyei Douh Zong

(Beiv mangc Tin Deic Douh 5:1-32 ;
10:1-32 ; 11:10-26)
1 Aa^ndam zoux Setc nyei die, Setc zoux Enotv nyei die,
2 Enotv zoux Kenan nyei die, Kenan zoux Maa^haa^laa^len nyei die, Maa^haa^laa^len zoux Yaaletv nyei die, 3 Yaaletv zoux Enokv nyei die, Enokv zoux Me^tu^se^laa nyei die, Me^tu^se^laa zoux Laamekv nyei die,
4 Laamekv zoux Noyaa nyei die.

Noyaa Nyei Dorn Noyaa nyei dorn maaih Sem, Haam, caux Yaafetv. *

Yaafetv Mienh

5 Yaafetv nyei dorn maaih Go^me, Maagokc, Maa^ndai, Yaawaan,
Tu^mban, Mesekv, caux Tilaatv. 6 Go^me nyei dorn maaih Atc^ke^natv, Lifaatv, caux To^gaan^maa. 7 Yaawaan nyei dorn maaih E^li^se^aa, Taansitv, Kitv^tim caux
Lo^ndaa^nim. *

Haam Mienh

8 Haam nyei dorn maaih Kutv,
I^yipv, * Putv caux Kaa^naa^an. 9 Kutv nyei dorn maaih Se^mbaa, Haa^wi^laa, Sapc^taa, Laa^aa^maa caux Sapc^te^kaa. Laa^aa^maa nyei dorn maaih Qe^mbaa caux Nde^ndaan. 10 Kutv maaih dauh dorn, mbuox heuc Nimlotv. Nimlotv, se yiem lungh ndiev zoux da'yietv dauh daamv hlo, maaih qaqv henv nyei mienh. * * 11 I^yipv * nyei dorn maaih Lu^ndim, * Aa^naa^mim, Le^haa^mbim, Napv^tu^him, 12 Batc^lu^simx, Katv^lu^him, (dongh zoux Fi^li^saa^die Mienh nyei ong-taaix-ngaeqv wuov dauh), caux Kapv^to Mienh. 13 Kaa^naa^an maaih i dauh dorn. Dorn-hlo heuc Sai^ndorn, dorn-faix heuc Hetv. 14 Kaa^naa^an yaac zoux camv-fingx mienh nyei ong-taaix-ngaeqv. Maaih Ye^mbutc Mienh, Aa^mo^lai Mienh, Ge^gaa^si Mienh, 15 Hiwai Mienh, Aankaa Mienh, Sini Mienh, 16 Aanwatv Mienh, Seme Mienh caux Haamatv Mienh.

Sem Mienh

17 Sem nyei dorn maaih Elaam, Atc^su, Aan^faa^satv, * Lu^nde caux Aalam. Aalam nyei dorn maaih Utc, Hun, Ge^te caux Mesekv. 18 Aan^faa^satv zoux Qelaa nyei die. Qelaa yaac zoux E^mbe nyei die. 19 E^mbe maaih i dauh dorn. Maaih dauh, mbuox heuc Belekv, * weic zuqc yiem ninh nyei seix zeiv mienh bun nqoi ndau-beih yiem. Ninh nyei youz nyei mbuox heuc Yokv^taan. 20 Yokv^taan nyei dorn maaih An^mo^ndatc, Qelepv, Haa^saan^maa^wetv, Yelaa, 21 Haa^ndo^lam, Usaan, Ndikc^laa, 22 E^mbaan, * Aa^mbi^maa^en, Qe^mbaa, 23 Ofi, Haa^wi^laa caux Yo^mbapc. Naaiv deix yietc zungv zoux Yokv^taan nyei dorn. 24 Yiem Sem njiec mingh taux Apc^laam maaih Sem, Aan^faa^satv, Qelaa, 25 E^mbe, Belekv, Le^u, 26 Selukv, Naa^ho, Telaa 27 caux Apc^laam. (Apc^laam aengx maaih norm mbuox heuc Apc^laa^ham.)

Apc^laa^ham Nyei Zeiv-Fun

28 Apc^laa^ham maaih i dauh dorn
I^sakc caux I^saa^maa^en.

I^saa^maa^en Nyei Zeiv-Fun

(Beiv mangc Tin Deic Douh 25:12-16 )
29 Naaiv se I^saa^maa^en nyei zeiv-fun. I^saa^maa^en nyei dorn-hlo heuc Ne^mbaa^yotv. Aengx maaih Ke^ndaa, Atc^mbe^en, Mipv^samx, 30 Mitv^maa, Ndumaa, Matv^saax, Haa^ndatc, Temaa, 31 Yetu, Naafitv, caux Ke^nde^maa. Naaiv se I^saa^maa^en nyei dorn.

Ke^tu^laa Nyei Zeiv-Fun

(Beiv mangc Tin Deic Douh 25:1-4 )
32 Apc^laa^ham nyei jaav-zeih auv, Ke^tu^laa, nyei dorn maaih Simx^laan, Yokv^saan, Me^ndaan, Mi^ndien, Itc^mbaakc caux Quwaa. Yokv^saan nyei dorn maaih Qe^mbaa caux Nde^ndaan. 33 Mi^ndien nyei dorn maaih E^faa, Efe, Haanokv, Aa^mbi^ndaa caux En^ndaa^aa. Naaiv deix yietc zungv zoux Ke^tu^laa nyei zeiv-fun.

Esaau Nyei Zeiv-Fun

(Beiv mangc Tin Deic Douh 36:1-19 )
34 Apc^laa^ham zoux I^sakc nyei die. I^sakc nyei dorn maaih Esaau caux I^saa^laa^en. 35 Esaau nyei dorn maaih E^li^fatv, Le^u^en, Ye^utc, Yaalaam caux Kolaa. 36 E^li^fatv nyei dorn maaih Temaan, Omaa, Zefi, * Gaataam, Kenatv, yaac maaih Timnaa yungz nyei dorn, Aa^maa^lekv. 37 Le^u^en nyei dorn maaih Naa^hatc, Zelaa, Sammaa caux Mitv^saa.

Yiem E^ndom Nyei Se^i Mienh

(Beiv mangc Tin Deic Douh 36:20-30 )
38 Se^i nyei dorn maaih Lotaan, So^mbaan, Si^mbe^on, Aanaa, Ndison, E^se caux Ndisaan. 39 Lotaan nyei dorn maaih Holi caux Homam. Lotaan nyei muoc heuc Timnaa. 40 So^mbaan nyei dorn maaih
Anwaan, * Maa^naa^haatv,
E^mbaan, Sefi caux Onam. Si^mbe^on nyei dorn maaih Ai^aa caux Aanaa. 41 Aanaa maaih dauh dorn, mbuox heuc Ndison. Ndison nyei dorn maaih Hamlaan, Etc^mbaan, Itc^laan caux Kelaan. 42 E^se nyei dorn maaih Mbin^haan, Saax^waan caux Yaa^aa^kaan. * Ndisaan nyei dorn maaih Utc caux Aalan.

E^ndom Deic Nyei Hungh

(Beiv mangc Tin Deic Douh 36:31-43 )

43 Zinh ndaangc I^saa^laa^en Mienh maiv gaengh maaih hungh diex gunv wuov zanc, E^ndom Deic-Bung maaih hungh diex gunv nyei hnangv naaiv. Maaih Mbe^o nyei dorn, Mbelaa. Ninh nyei zingh heuc Ndin^haa^mbaa. 44 Mbelaa guei seix, aengx maaih yiem Mbo^saa^laa Zingh daaih wuov dauh Zelaa nyei dorn,
Yo^mbapc, duqv nzipc zoux hungh. 45 Yo^mbapc guei seix, aengx maaih yiem Temaan Deic-Bung daaih wuov dauh Husaam nzipc zoux hungh. 46 Husaam guei seix, aengx maaih Mbe^ndatc nyei dorn, Haa^ndatc,
duqv nzipc zoux hungh. Haa^ndatc dongh yiem Mo^apc mborqv hingh Mi^ndien Mienh wuov dauh. Ninh nyei zingh heuc Aawitv. 47 Haa^ndatc guei seix, aengx maaih yiem Matv^le^kaa Zingh daaih wuov dauh Samx^laa nzipc zoux hungh. 48 Samx^laa guei seix, aengx maaih yiem Yu^fe^ditc Ndaaih hlen nyei Le^hox^mbotc Zingh daaih wuov dauh Saa^un duqv nzipc zoux hungh. 49 Saa^un guei seix, Mbaa^an Haanan, duqv nzipc zoux hungh. 50 Akc^mbo nyei dorn, Mbaa^an Haanan, guei seix, Haa^ndatc duqv nzipc zoux hungh. Ninh nyei zingh heuc Baa^u. Ninh nyei auv heuc Me^he^taa^mben. Me^he^taa^mben zoux Matv^letv nyei sieqv, Me^saa^hapc nyei fun. 51 Haa^ndatc yaac guei seix mi'aqv. Naaiv se E^ndom Deic nyei bieiv zeiv. Maaih Timnaa, Anwaa, Yetetv, 52 O^ho^li^mbaa^maa, Elaa, Binon, 53 Kenatv, Temaan, Mipv^saa, 54 Makv^ndi^en caux I^laam. Naaiv se E^ndom nyei bieiv zeiv.

⇑

[Remove Footnotes]