1 Hungh Douh

Biux Mengh Waac

Da'yietv Hungh Douh Sou borqv jienv Saa^mu^en wuov deix i buonv sou gorngv jienv I^saa^laa^en Mienh nyei hungh douh. Naaiv buonv sou haih bun nqoi zoux buo ginc. 1) Da'yietv ginc gorngv Saa^lo^morn nzipc zoux I^saa^laa^en caux Yu^ndaa Deic-Bung nyei hungh. Saa^lo^morn nyei die, Ndaawitv, yaac guei seix mi'aqv. 2) Da'nyeic ginc gorngv Saa^lo^morn Hungh zoux nyei jauv-louc. Naaiv douc sou lengc jeiv gorngv ninh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv. 3) Da'faam ginc gorngv I^saa^laa^en bun nqoi benx baqv bung caux naamh bung nyei guoqv. Sou yaac gorngv gunv naaiv deix i norm guoqv nyei hungh douh, gorngv njiec taux Yesu maiv gaengh cuotv seix ndaangc 850 hnyangx nyei dorngx.

Da'yietv caux da'nyeic buonv Hungh Douh Sou samx mangc gunv naaiv deix i norm deic-bung nyei hungh. Buatc hungh diex gan longx Tin-Hungh nyei ziangh hoc ninh mbuo tengx deic-bung duqv longx. Ngaengc Tin-Hungh mingh zaangc miuc-fangx wuov deix, hoic deic-bung zuqc kouv. Buatc yiem baqv bung nyei guoqv wuov deix yietc zungv hungh diex maiv gan longx Tin-Hungh. Naamh bung Yu^ndaa Guoqv maaih deix hungh diex longx, maaih deix waaic.

Yiem Da'yietv Hungh Douh Sou gorngv duqv mengh nyei, douc waac mienh bungx laangc douc Tin-Hungh nyei waac donv mienh, kuinx mienh maiv dungx baaix miuc-fangx ngaengc Tin-Hungh nyei waac. Yiem 18 zaang fiev jienv gorngv E^li^yaa caux Mbaa^an zienh nyei sai mienh nzaeng oix zuqc zaangc haaix dauh gauh longx.

Sou gorngv
1:1-2:12 Ndaawitv gunv nyei setv mueiz hnoi
2:13-46 Saa^lo^morn duqv nzipc zoux hungh
3:1-11:43 Saa^lo^morn zoux hungh nyei ziangh hoc
(1) 3:1-4:34 Jiez gorn gunv nyei ziangh hoc
(2) 5:1-8:66 Ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv
(3) 9:1-11:43 Gunv nqa'haav laai nyei ziangh hoc
12:1-22:53 Guoqv bun nqoi
(1) 12:1-14:20 Baqv bung fingx faanv
(2) 14:21-16:34 Yu^ndaa caux I^saa^laa^en nyei hungh diex
(3) 17:1-19:21 Douc waac mienh, E^li^yaa
(4) 20:1-22:40 I^saa^laa^en nyei Aa^hapc Hungh
(5) 22:41-53 Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^saa^fatv, caux I^saa^laa^en nyei hungh, Aa^hatc^yaa

1 Hungh Douh 1

Ndaawitv Hungh
Hnyangx-Jeiv Gox Nyei Ziangh Hoc

1 Ndaawitv Hungh hnyangx-jeiv hlang, za'gengh gox haic aqv. Maiv gunv bun ninh homc suangx camv, ninh maiv haih siouv. 2 Ninh nyei zuangx jien ziouc gorngv mbuox ninh, “Hungh diex aac, bun yie mbuo tengx meih lorz dauh maiv bueix jiex dorn nyei sieqv-dorn yaang daaih fu-sux goux hungh diex. Ninh haih bueix hungh diex nyei sin-hlen tengx yie mbuo nyei ziouv, yie mbuo nyei hungh, siouv.”

3 Ninh mbuo ziouc mingh gormx
I^saa^laa^en Deic-Bung lorz sieqv-nzueic ziouc lorz duqv dauh Sunem Mienh nyei sieqv, mbuox heuc Aa^mbi^qaakv, dorh daaih bun hungh diex. 4 Naaiv dauh sieqv za'gengh nzueic haic. Ninh fu-sux goux hungh diex mv baac hungh diex maiv caux ninh.

5 Hakv^gitc zoux Aa^ndo^ni^yaa nyei maa. * Aa^ndo^ni^yaa taaih ninh ganh zoux hlo ziouc gorngv, “Yie zungv oix duqv zoux hungh.” Ninh ziouc liuc leiz mborqv jaax cie caux maaz * yaac maaih hmz ziepc dauh mienh tiux mingh ndaangc. 6 (Ninh nyei die maiv gorngv jiex yietc nzunc ninh, naaic gaax ninh, “Meih fungc zoux naaiv zoux wuov?” Aa^ndo^ni^yaa ziangh duqv nzueic haic. Ninh yaac zoux Apc^saa^lom nyei youz.) * 7 Ninh caux Se^lu^yaa nyei dorn, Yo^aapc, caux Aa^mbi^yaa^taa sai mienh caangh laangh. Wuov deix i dauh ziouc ei jienv ninh, tengx ninh. 8 Mv baac Saax^ndokc sai mienh caux Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn, Mbe^nai^yaa, caux douc waac mienh, Naatan, caux Si^me^i caux Le^i, caux Ndaawitv henv haic nyei baeng maiv tengx Aa^ndo^ni^yaa wuov bung.

9 Aa^ndo^ni^yaa yiem So^he^letv nyei La'bieiv-Zorng * nitv En Logen longc ba'gi yungh, ngongh caux ngongh dorn-junc ziec. Ninh yaac cingv hungh diex nyei dorn mbuo, se ninh nyei yietc zungv youz mbuo, caux yiem Yu^ndaa zoux hungh nyei jien wuov deix yietc zungv. 10 Mv baac ninh maiv cingv douc waac mienh, Naatan, fai Mbe^nai^yaa, fai henv haic nyei baeng, fai ninh nyei youz, Saa^lo^morn.

11 Naatan ziouc gorngv mbuox Saa^lo^morn nyei maa, Mbatc^qe^mbaa, * “Meih maiv haiz fai? Hakv^gitc nyei dorn, Aa^ndo^ni^yaa, benx hungh mi'aqv. Mbuo nyei ziouv, Ndaawitv, zungv maiv hiuv. 12 Weic naaiv, tov bun yie tengx meih caangh laangh hnangv haaix nor haih njoux meih ganh caux meih nyei dorn, Saa^lo^morn, nyei maengc. 13 Meih oix zuqc bieqc mingh lorz Ndaawitv Hungh, gorngv mbuox ninh, ‘Yie nyei ziouv, hungh diex aah! Meih houv waac bun yie, meih nyei m'sieqv bou, gorngv, “Yie nyei dorn, Saa^lo^morn, zungv oix duqv nzipc meih zoux hungh, zueiz meih nyei weic” maiv zeiz? Wuov nyungc, Aa^ndo^ni^yaa weic haaix diuc duqv zoux hungh mi'aqv?’ 14 Meih caux hungh diex corc gorngv jienv waac wuov zanc, yie ziouc bieqc mingh tengx meih dongh joux waac gorngv.”

15 Mbatc^qe^mbaa ziouc bieqc hungh diex nyei gen buangh hungh diex. Hungh diex gox haic aqv. Maaih Sunem Mienh nyei sieqv, Aa^mbi^qaakv, yiem wuov goux ninh. 16 Mbatc^qe^mbaa guei njiec baaix hungh diex.

Hungh diex ziouc naaic ninh, “Meih oix longc haaix nyungc?” 17 Mbatc^qe^mbaa gorngv mbuox ninh, “Yie nyei ziouv aac, meih ziangv jienv Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, laengz waac bun yie. Meih laengz, ‘Meih nyei dorn, Saa^lo^morn, oix duqv nzipc jienv meih zoux hungh zueiz jienv meih nyei weic.’ 18 Mv baac ih zanc Aa^ndo^ni^yaa duqv zoux hungh mi'aqv. Yie nyei ziouv, hungh diex, yaac maiv hiuv. 19 Ninh longc ngongh caux ngongh dorn-junc caux ba'gi yungh camv nyei ziec yaac cingv hungh diex nyei yietc zungv dorn caux Aa^mbi^yaa^taa sai mienh caux domh baeng-bieiv, Yo^aapc, mv baac ninh maiv cingv meih nyei bou, Saa^lo^morn. 20 Yie nyei ziouv, hungh diex aac, ih zanc I^saa^laa^en zuangx mienh nyei m'zing mangc jienv meih, oix meih mbuox ninh mbuo haaix dauh duqv nzipc jienv yie nyei ziouv, hungh diex, zoux hungh zueiz weic. 21 Maiv zei aeqv, yie nyei ziouv, hungh diex, guei seix mi'aqv. * Nqa'haav yie caux yie nyei dorn, Saa^lo^morn, zuqc funx benx zuiz-mienh mi'aqv.”

22 Mbatc^qe^mbaa caux hungh diex corc gorngv jienv waac wuov zanc, douc waac mienh, Naatan, daaih taux aqv. 23 Maaih mienh mbuox hungh diex, “Douc waac mienh, Naatan, daaih taux.” Naatan ziouc yiem hungh diex nyei nza'hmien puoqv njiec taux ndau.

24 Naatan gorngv, “Yie nyei ziouv, hungh diex aac, meih za'gengh gorngv Aa^ndo^ni^yaa duqv nzipc zoux hungh, duqv zueiz meih nyei weic fai? 25 Ih hnoi ninh mingh longc ngongh caux ngongh dorn-junc caux ba'gi yungh camv nyei ziec. Ninh yaac cingv hungh diex nyei yietc zungv dorn caux yietc zungv domh baeng-bieiv * caux Aa^mbi^yaa^taa sai mienh. Ih zanc ninh mbuo caux ninh yiem wuov nyanc, yiem wuov hopv yaac gorngv, ‘Aa^ndo^ni^yaa Hungh aah! Ziangh duqv maanc fuix aav loh!’ 26 Mv baac yie, meih nyei bou, caux Saax^ndokc sai mienh caux Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn, Mbe^nai^yaa, caux meih nyei bou, Saa^lo^morn, ninh maiv cingv. 27 Naaiv deix sic cuotv se yie nyei ziouv, hungh diex, hnangv naaiv nor zoux yaac maiv mbuox meih nyei bou mbuo haaix dauh duqv nzipc zoux hungh, zueiz yie nyei ziouv, hungh diex nyei weic fai?”

Ndaawitv Liepc Saa^lo^morn
Zoux Hungh

28 Ndaawitv Hungh gorngv, “Heuc Mbatc^qe^mbaa daaih.” Mbatc^qe^mbaa ziouc bieqc daaih souv jienv hungh diex nyei nza'hmien. 29 Hungh diex ziouc laengz waac gorngv, “Ziouv, dongh tengx yie leih ndutv nyungc-nyungc kouv naanc wuov dauh, za'gengh ziangh jienv. 30 Ndongc naaiv zien, yie ih hnoi oix ziux yie ziangv jienv Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, houv bun meih wuov deix waac zoux. Meih nyei dorn, Saa^lo^morn, duqv nzipc yie zoux hungh yaac duqv zueiz jienv yie nyei weic.”

31 Mbatc^qe^mbaa ziouc puoqv njiec hmien taux ndau baaix hungh diex yaac gorngv, “Tov bun yie nyei ziouv, Ndaawitv Hungh, ziangh duqv maanc fuix.”

32 Ndaawitv Hungh gorngv, “Heuc Saax^ndokc sai mienh caux douc waac mienh, Naatan, caux Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn, Mbe^nai^yaa, bieqc daaih.”Ninh mbuo ziouc daaih yiem hungh diex nyei nza'hmien. 33 Hungh diex gorngv mbuox ninh mbuo, “Dorh meih mbuo nyei ziouv nyei bou caux jienv meih mbuo mingh yaac bun yie nyei dorn, Saa^lo^morn, geh jienv yie ganh nyei lorh fungx ninh mingh taux Gi^hon Wuom-Zingv. 34 Yiem wuov bun Saax^ndokc sai mienh caux douc waac mienh, Naatan, dox youh orn ninh zoux I^saa^laa^en Mienh nyei hungh. Oix zuqc biomv jorng yaac heuc jienv gorngv, ‘Tov bun Saa^lo^morn Hungh ziangh duqv maanc fuix.’ 35 Nqa'haav oix zuqc gan jienv ninh faaux daaih. Ninh ziouc zueiz jienv yie nyei weic div yie zoux hungh. Yie yaac paaiv ninh gunv I^saa^laa^en caux Yu^ndaa.”

36 Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn, Mbe^nai^yaa, dau hungh diex, “Aamen. Tov Ziouv, yie mbuo nyei ziouv, hungh diex, nyei Tin-Hungh, yaac dingc hnangv naaic. 37 Zinh ndaangc Ziouv hnangv haaix nor caux yie nyei ziouv, hungh diex, yiem, tov Ziouv yaac hnangv wuov nor caux Saa^lo^morn yiem, yaac bun ninh nyei hungh hoc * gauh hlo yie nyei ziouv, Ndaawitv Hungh.”

38 Saax^ndokc sai mienh caux douc waac mienh, Naatan, caux Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn, Mbe^nai^yaa, caux Ke^le^ti Mienh, caux Peletv Mienh, * ziouc bun Saa^lo^morn geh jienv Ndaawitv Hungh nyei lorh aengx fungx ninh mingh taux Gi^hon Wuom-Zingv. 39 Yiem wuov Saax^ndokc sai mienh ziouc zorqv yiem zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh dapv jienv orn mienh nyei youh wuov norm jorng daaih, longc youh orn Saa^lo^morn. Ninh mbuo yaac biomv jorng. Zuangx baeqc fingx heuc jienv gorngv, “Tov bun Saa^lo^morn Hungh ziangh duqv maanc fuix.” 40 Zuangx baeqc fingx yaac gan jienv ninh nzuonx, biomv jienv hlauv-ndongh nux, za'gengh! njien-njien youh youh nyei heuc, qiex zungv ndanc ndau dongz.

41 Aa^ndo^ni^yaa aengx caux ninh yiem nyei zuangx kaeqv mienh coqv hoqc nyanc baac houc ninh wuov donx hnaangx wuov zanc, ninh mbuo haiz wuov deix qiex mbui. Yo^aapc haiz jorng nyei qiex mbui ninh ziouc naaic gaax, “Yiem wuov zingh gu'nyuoz nyei qiex ndongc naaic mbui maaih haaix nyungc eix leiz?”

42 Ninh mbuo corc gorngv jienv waac wuov zanc, maaih Aa^mbi^yaa^taa sai mienh nyei dorn, Yo^naa^taan, daaih taux. Aa^ndo^ni^yaa gorngv, “Bieqc maah! Meih zoux kuv mienh. Daaix meih yaac dorh kuv fienx daaih.”

43 Yo^naa^taan dau, “Maiv zeiz sic aqv loh! Mbuo nyei ziouv, Ndaawitv Hungh, liepc Saa^lo^morn zoux hungh mi'aqv. 44 Hungh diex paaiv Saax^ndokc sai mienh caux douc waac mienh, Naatan, caux Ye^ho^yaa^ndaa nyei dorn, Mbe^nai^yaa caux Ke^le^ti Mienh caux Peletv Mienh gan ninh mingh. Ninh mbuo yaac bun ninh geh jienv hungh diex nyei lorh. 45 Saax^ndokc sai mienh caux douc waac mienh, Naatan, yiem Gi^hon Wuom-Zingv longc youh orn ninh zoux hungh. Ninh mbuo yiem naaic njien-njien youh youh nyei nzuonx, qiex ziouc aengv buangv yietc norm zingh. Naaiv se meih mbuo muangx haiz nyei qiex. 46 Saa^lo^morn zungv zueiz jienv hungh weic aqv. 47 Maiv daan mbuoqc naaiv. Hungh nyei jien yaac daaih buang waac bun mbuo nyei ziouv, Ndaawitv Hungh. Ninh mbuo gorngv, ‘Tov meih nyei Tin-Hungh bun Saa^lo^morn nyei mengh gauh hlo meih nyei, yaac bun ninh nyei hungh hoc gauh hlo meih nyei.’ Hungh diex ziouc yiem ninh nyei coux ndoqv njiec baaix 48 aengx gorngv, ‘Ceng Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, weic zuqc ninh ih hnoi bun yie nyei m'zing duqv buatc nzipc yie wuov dauh zueiz yie nyei weic.’”

49 Aa^ndo^ni^yaa nyei zuangx kaeqv haiz liuz naaiv deix waac, ninh mbuo hnyouv waaic nzengc, ziang naaic jiez sin biaux nzaanx nzengc mi'aqv. 50 Aa^ndo^ni^yaa gamh nziex Saa^lo^morn ziouc mingh nanv jienv ziec-dorngh nyei jorng. 51 Maaih mienh mbuox Saa^lo^morn, “Aa^ndo^ni^yaa gamh nziex Saa^lo^morn Hungh ziouc nanv jienv ziec-dorngh nyei jorng. Ninh gorngv, ‘Tov Saa^lo^morn Hungh ih hnoi houv waac ninh maiv longc nzuqc ndaauv daix yie, ninh nyei bou.’”

52 Saa^lo^morn gorngv, “Se gorngv buatc ninh zoux kuv mienh, yietc diuh ninh nyei mba'biei maiv zuqc ndortv njiec ndau. Mv baac se gorngv buatc ninh zoux orqv sic, ninh zungv oix zuqc daic.” 53 Saa^lo^morn Hungh ziouc paaiv mienh mingh wuov ziec-dorngh dorh ninh daaih. Aa^ndo^ni^yaa ziouc daaih puoqv njiec Saa^lo^morn Hungh nyei nza'hmien. Saa^lo^morn gorngv, “Nzuonx meih ganh nyei biauv aqv.”

⇑

[Remove Footnotes]