1 Saa^mu^en

Biux Mengh Waac

Da'yietv Saa^mu^en fiev jienv gorngv I^saa^laa^en Guoqv doix domh jien gunv nyei lungh ndiev tiuv benx hungh diex gunv nyei lungh ndiev. Wuov zanc I^saa^laa^en Guoqv nyei jauv-louc gauh camv jiex gorngv zuqc buo laanh mienh. Maaih nqa'haav laai wuov dauh domh jien, Saa^mu^en, maaih I^saa^laa^en nyei da'yietv dauh hungh diex, Saulo, yaac maaih Ndaawitv Hungh. Ndaawitv maiv gaengh duqv zoux hungh nyei ziangh hoc, ninh nyei jauv-louc zorpc jienv Saa^mu^en caux Saulo gorngv.

Naaiv buonv sou nyei domh eix leiz se hnangv yiem Loz-Ngaengc Waac Sou gorngv I^saa^laa^en nyei jauv-louc nyei ziex buonv sou nor. Sou gorngv, se gorngv I^saa^laa^en Mienh ziepc zuoqv nyei gan Tin-Hungh nyei waac, ninh mbuo ziouc duqv longx. Maiv ziepc zuoqv nyei gan Tin-Hungh nyei waac wuov deix zuqc kouv aqv. Yiem 1 Saa^mu^en 2:30 hnangv naaiv gorngv duqv mengh nyei. Ziouv gorngv mbuox Eli sai mienh, “Taaih yie wuov deix, yie oix taaih ninh mbuo. Mangc piex yie wuov deix, ninh mbuo zungv zuqc mangc piex.”

Naaiv buonv sou gorngv ziex nyungc taux I^saa^laa^en Mienh liepc hungh nyei jauv-louc. Ziouv se I^saa^laa^en Mienh nyei zien hungh mv baac baeqc fingx tov bun dauh mienh zoux. Ziouv ziouc ginv dauh hungh bun ninh mbuo. Gauh longc jienv jiex, liemh hungh diex caux baeqc fingx oix zuqc muangx Tin-Hungh gunv yaac ei jienv ninh nyei waac zoux (1 Saa^mu^en 2:7-10 ). Yiem Tin-Hungh nyei leiz-latc ga'ndiev nyei mienh, maiv gunv jomc fai butv zoih, yietc zungv horpc zuqc duqv fih hnangv nyei.

Sou Gorngv
1:1-7:17 Saa^mu^en zoux I^saa^laa^en nyei domh jien
8:1-10:27 Saulo duqv zoux hungh
11:1-15:35 Saulo jiez gorn zoux hungh gunv nyei ziangh hoc
16:1-30:31 Ndaawitv caux Saulo
31:1-13 Saulo caux ninh nyei dorn mbuo zuqc daic

1 Saa^mu^en 1

Saa^mu^en Cuotv Seix

1 Yiem E^faa^im mbong-aiv dorngx nyei Laa^maa^taa^im Mungv, * maaih dauh E^faa^im Mienh, mbuox heuc En^kaa^naa. Ninh zoux Ye^lo^ham nyei dorn, E^li^hu nyei fun, To^hu nyei faqv. To^hu zoux Supc nyei dorn. 2 En^kaa^naa maaih i dauh auv. Maaih dauh heuc Hannaa, maaih dauh heuc Be^nin^naa. Be^nin^naa maaih fu'jueiv, mv baac Hannaa maiv maaih.

3 En^kaa^naa hnyangx-hnyangx yiem ninh nyei buonv-zingh mingh Silo baaix yaac fongc horc ziec bun Nernh Jiex nyei Ziouv. Yiem wuov maaih Eli nyei i dauh dorn, Hopv^ni caux Fi^ne^hatc, zoux Ziouv nyei sai mienh. 4 En^kaa^naa fongc horc ziec wuov hnoi, ninh zorqv ziec nyei orv daaih bun yietc gouv ninh nyei auv, Be^nin^naa, caux Be^nin^naa yungz nyei dorn sieqv fih hnangv nyei. 5 Mv baac ninh bun i gouv Hannaa, weic zuqc ninh hnamv haic Hannaa. Ziouv yaac bun Hannaa maiv haih maaih fu'jueiv. * 6 Be^nin^naa qaqv cuoqv Hannaa, bun ninh qiex jiez haic, weic zuqc Ziouv bun Hannaa maiv haih maaih saeng-yungz. 7 Hnyangx jiex hnyangx maaih naaiv deix sic cuotv. Haaix zanc Hannaa mingh zaangc Ziouv nyei biauv, caux ninh zoux i huov-jeix wuov dauh Be^nin^naa ziouc gorngv cuoqv Hannaa. Hannaa ziouc nyiemv yaac maiv nyanc hnaangx. 8 Hannaa nyei nqox, En^kaa^naa, naaic ninh, “Hannaa aac, meih weic haaix diuc nyiemv, maiv nyanc hnaangx? Meih nyei hnyouv weic haaix diuc nzauh? Maaih yie maiv zeiz gauh longx ziepc dauh dorn fai?”

9 Ninh mbuo yiem Silo nyanc liuz hopv liuz, Hannaa ziouc jiez sin daaih, mingh yiem Ziouv nyei nza'hmien. * Wuov zanc Eli sai mienh zueiz jienv zaangc Ziouv nyei ndopv-liuh nyei gaengh zouc ga'hlen nyei eiv. 10 Hannaa nzauh duqv kouv, hnyouv mun haic, nyiemv jienv daux gaux jouh Ziouv. 11 Ninh ziouc laengz jiez ngaengc waac gorngv, “Nernh Jiex nyei Ziouv aah! Se gorngv meih mangc yie, meih nyei m'sieqv bou nyei naanc zingh, yaac jangx yie, maiv la'kuqv yie, meih nyei m'sieqv bou nor, meih yaac ceix dauh dorn bun yie, meih nyei m'sieqv bou, yie oix fungx ninh bun meih weic yietc seix. Yie yietc liuz yaac maiv teix ninh nyei m'nqorngv.” *

12 Hannaa yiem Ziouv nyei nza'hmien daux gaux jienv nyei ziangh hoc, Eli mangc Hannaa nyei nzuih. 13 Hannaa kungx yiem hnyouv daux gaux, nzuih meix nyapv nyapv deix hnangv. Muangx maiv haiz ninh nyei qiex. Eli ziouc laaic Hannaa diuv nquin mi'aqv. 14 Eli gorngv mbuox ninh, “Meih oix nquin taux haaix zanc? Guangc nqoi meih nyei a'ngunc diuv aqv maah!”

15 Hannaa dau, “Domh Gorx aac, yie maiv zeiz hnangv naaic. Yie se hnyouv nzauh haic nyei m'sieqv dorn. Yie maiv hopv a'ngunc diuv, yaac maiv hopv haaix nyungc diuv-kuv. Yie zorqv yiem hnyouv nyei nyungc-nyungc sic gorngv mbuox Ziouv. 16 Tov meih maiv dungx laaic yie, meih nyei m'sieqv bou, benx maiv ziangh horngh nyei m'sieqv dorn. Dongh yie daux gaux gorngv wuov deix waac se laaix yie hnyouv mun, hnyouv nzauh jienv gorngv.”

17 Eli gorngv, “Wuov nyungc, gunv baengh orn nyei nzuonx aqv. Tov I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh ziux meih daux gaux tov nyei waac ceix bun meih.”

18 Hannaa ziouc dau, “Tov meih korv-lienh yie, meih nyei m'sieqv bou.”Ninh ziouc mingh mi'aqv yaac nyanc hnaangx. Yiem naaic daaih ninh nyei hmien maiv nzauh aqv.

19 Da'nyeic ndorm nziouv nyei ninh mbuo jiez sin daaih baaix liuz Ziouv ziouc nzuonx Laamaa Zingh, ninh mbuo nyei biauv wuov. En^kaa^naa caux ninh nyei auv bueix, Ziouv yaac jangx Hannaa daux gaux nyei waac. 20 Nqa'haav taux ziangh hoc, Hannaa ziouc maaih jienv sin, yungz duqv dauh dorn, tengx ninh cuotv mbuox heuc Saa^mu^en, * weic zuqc ninh gorngv, “Yie tov Ziouv bun daaih.”

Hannaa Zorqv Saa^mu^en
Fungx Bun Ziouv

21 En^kaa^naa caux ninh nyei yietc biauv mienh mingh Silo fongc horc hnyangx-hnyangx fongc horc ziec nyei ga'naaiv bun Ziouv yaac mingh jaauv sung ziux ninh laengz nyei ngaengc waac. 22 Mv baac Hannaa maiv mingh. Ninh gorngv mbuox ninh nyei nqox, “Yie maiv gaengh mingh. Zuov taux naaiv dauh gu'nguaaz guangc liuz nyorx yie cingx dorh ninh mingh taux Ziouv nyei nza'hmien yaac bun ninh yietc liuz yiem wuov.”

23 Ninh nyei nqox, En^kaa^naa, gorngv mbuox ninh, “Gunv ziux meih nyei hnyouv zoux maah! Zuov taux ninh guangc liuz nyorx manc daaih mingh. Kungx tov Ziouv ei ninh nyei waac zoux ziangx.”Hannaa ziouc yiem jienv biauv bun ganh nyei nyorx ninh nyei dorn hopv yaac zuov taux guangc nyorx.

24 Nqa'haav naaiv dauh dorn guangc liuz nyorx, Hannaa ziouc dorh jienv ninh caux yietc dauh buo hnyangx nyei ngongh gouv * caux yietc tongv * mbuonv caux yietc ndopv-mbuoqc a'ngunc diuv mingh. Hannaa dorh mingh Silo, taux zaangc Ziouv nyei ndopv-liuh wuov zanc, wuov dauh dorn corc faix nyei. 25 Ninh mbuo daix wuov dauh ngongh gouv yaac dorh wuov dauh fu'jueiv taux Eli wuov. 26 Hannaa gorngv mbuox Eli, “Domh Gorx aac, zinh ndaangc yiem meih nyei nza'hmien souv jienv daux gaux tov Ziouv wuov dauh m'sieqv dorn se dongh yie aqv. 27 Yie daux gaux weic oix duqv naaiv dauh fu'jueiv. Ziouv yaac ziux yie tov nyei waac ceix bun yie. 28 Weic naaiv yie cingx daaih dorh ninh daaih fungx bun Ziouv. Ninh yietc seix benx Ziouv nyei mi'aqv.” Ninh * ziouc yiem wuov baaix Ziouv.

⇑

[Remove Footnotes]