2 Hungh Douh

Biux Mengh Waac

2 Hungh Douh Sou borqv jienv 1 Hungh Douh Sou gorngv I^saa^laa^en bun nqoi liuz, benx i norm guoqv nyei jauv-louc. Naaiv buonv sou haih bun nqoi zoux i ginc. 1) Da'yietv ginc zorqv wuov deix i norm guoqv yiem Yesu maiv gaengh cuotv seix 850 wuov hnyangx nyei dorngx, gorngv njiec mingh taux 722 wuov hnyangx, Saa^maa^lie mbaang, baqv bung nyei guoqv baaic mi'aqv. 2) Da'nyeic ginc gorngv Yu^ndaa Guoqv nyei jauv-louc yiem I^saa^laa^en Guoqv baaic aengx gorngv njiec mingh taux Yesu maiv gaengh cuotv seix 586 wuov hnyangx, Mbaa^mbi^lon nyei Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh caangv duqv yaac mietc nzengc Ye^lu^saa^lem Zingh. Sou-dueiv gorngv taux Yu^ndaa yiem Mbaa^mbi^lon nyei buoz-ndiev, Ge^ndaa^li^yaa zoux Yu^ndaa nyei zungx. Setv mueiz yaac gorngv Ye^ho^yaa^kin Hungh yiem Mbaa^mbi^lon nyei loh duqv bungx cuotv.

I^saa^laa^en caux Yu^ndaa Guoqv buangh zuqc naaiv deix domh zeqc naanc laaix hungh diex caux baeqc fingx maiv ziepc zuoqv nyei gan Tin-Hungh. Ye^lu^saa^lem ziouc zuqc mietc, Yu^ndaa Mienh zuqc guaatv mingh ganh norm deic-bung benx yietc kang domh sic bun I^saa^laa^en Mienh nyei jauv-louc goiv yienc nzengc.

Naaiv buonv sou gorngv gauh camv jiex wuov dauh douc waac mienh se nzipc jienv E^li^yaa zoux douc waac mienh wuov dauh E^li^saa.

Sou Gorngv
1:1-17:41 Bun nqoi nyei i norm guoqv
(1) 1:1-8:15 Douc waac mienh, E^li^saa
(2) 8:16-17:4 Yu^ndaa caux I^saa^laa^en nyei hungh
(3) 17:5-41 Saa^maa^lie mbaang
18:1-25:30 Yu^ndaa Guoqv
(1) 18:1-21:26 Gorngv Yu^ndaa nyei hungh yiem He^se^ki^yaa njiec taux Yo^si^yaa
(2) 22:1-23:30 Yo^si^yaa gunv nyei ziangh hoc
(3) 23:31-24:20 Yu^ndaa Guoqv nqa'haav laai nyei ziex dauh hungh
(4) 25:1-30 Ye^lu^saa^lem mbaang

2 Hungh Douh 1

Ziouv Dingc Aa^hatc^yaa Nyei Zuiz

1 Aa^hapc daic mingh, nqa'haav Mo^apc Mienh ngaengc jienv I^saa^laa^en Mienh.

2 Aa^hatc^yaa yiem Saa^maa^lie, ninh nyei gu'nguaaic wuov qongx biauv, mbaeqc jienv ga'hlen nyei piaeng nyei dorngx, ndortv njiec daaih, mun mi'aqv. * Ninh ziouc paaiv douc fienx mienh yaac jaa ziangx waac gorngv, “Mingh naaic gaax E^ko^lon Zingh nyei zienh, Mbaa^an Se^mbupc, yie hnangv naaiv zuqc mun haih longx fai maiv haih longx?”

3 Mv baac Ziouv nyei fin-mienh gorngv mbuox Titv^mbi Mienh, E^li^yaa, “Mingh buangh Saa^maa^lie nyei hungh nyei douc fienx mienh naaic ninh mbuo, ‘Meih mbuo mingh naaic E^ko^lon Zingh nyei zienh, Mbaa^an Se^mbupc, weic zuqc I^saa^laa^en Deic-Bung maiv maaih Tin-Hungh fai?’ 4 Weic naaiv Ziouv gorngv, ‘Meih maiv duqv njiec meih ih zanc bueix jienv nyei coux aqv. Meih ndongc haaix zungv oix zuqc daic.’”E^li^yaa ziouc mingh mi'aqv.

5 Douc fienx mienh nzuonx taux hungh wuov. Hungh naaic ninh mbuo, “Meih mbuo weic haaix diuc nzuonx daaih?”

6 Ninh mbuo dau, “Maaih dauh mienh daaih buangh yie mbuo. Ninh gorngv, ‘Meih mbuo nzuonx mingh mbuox paaiv meih mbuo daaih wuov dauh hungh, “Ziouv hnangv naaiv gorngv. I^saa^laa^en Deic-Bung maiv maaih Tin-Hungh meih cingx daaih paaiv mienh mingh naaic E^ko^lon Zingh nyei zienh, Mbaa^an Se^mbupc, fai? Weic naaiv meih maiv duqv njiec meih ih zanc bueix jienv nyei coux. Meih ndongc haaix zungv oix zuqc daic.”’”

7 Hungh diex naaic ninh mbuo, “Daaih buangh meih mbuo aengx gorngv naaiv deix waac wuov dauh mienh hnangv haaix nor?”

8 Ninh mbuo dau, “Ninh zuqv jienv maaih biei nyei ndopv-lui. * Jaaiv yaac sai jienv ndopv-hlaang.” *

Hungh diex gorngv, “Se Titv^mbi Mienh, E^li^yaa.”

9 Hungh diex ziouc paaiv gunv hmz ziepc dauh baeng nyei baeng-bieiv caux ninh nyei hmz ziepc dauh baeng-guanh mingh lorz E^li^yaa. Mingh taux wuov zanc, E^li^yaa zueiz jienv mbong-ningv gu'nguaaic. Baeng-bieiv gorngv mbuox ninh, “Tin-Hungh nyei mienh aah! Hungh diex hnangv naaiv nor gorngv, ‘Njiec daaih maah!’”

10 E^li^yaa dau wuov dauh baeng-bieiv, “Se gorngv yie zoux Tin-Hungh nyei mienh, tov douz yiem wuov lungh njiec daaih buov mietc nzengc meih caux meih nyei hmz ziepc dauh mienh.” Douz ziouc yiem wuov lungh njiec daaih buov mietc baeng-bieiv caux ninh nyei hmz ziepc dauh mienh. *

11 Hungh diex aengx paaiv gunv hmz ziepc dauh baeng nyei baeng-bieiv caux ninh nyei hmz ziepc dauh baeng mingh. Wuov dauh baeng-bieiv gorngv mbuox E^li^yaa, “Tin-Hungh nyei mienh aah! Hungh diex hatc meih, ‘Siepv-siepv nyei njiec daaih maah!’”

12 E^li^yaa dau, “Se gorngv yie zoux Tin-Hungh nyei mienh, tov Tin-Hungh bun douz yiem wuov lungh njiec daaih buov mietc nzengc meih caux meih nyei hmz ziepc dauh mienh.” Tin-Hungh ziouc bun douz * yiem wuov lungh njiec daaih buov mietc baeng-bieiv caux ninh nyei hmz ziepc dauh mienh.

13 Hungh diex ziouc aengx paaiv da'faam dauh gunv hmz ziepc dauh baeng nyei baeng-bieiv caux ninh nyei hmz ziepc dauh baeng mingh. Da'faam dauh baeng-bieiv faaux mingh gueic njiec E^li^yaa nyei nza'hmien njiec qaqv tov ninh, “Tov bun yie nyei maengc caux meih nyei bou naaiv deix hmz ziepc dauh mienh nyei maengc ziux meih mangc funx jaaix. 14 Mangc maah! Douz yiem wuov lungh njiec daaih buov mietc daaih ndaangc wuov deix i dauh gunv hmz ziepc dauh baeng nyei baeng-bieiv caux ninh mbuo nyei hmz ziepc dauh mienh. Ih zanc tov bun yie nyei maengc ziux meih mangc funx jaaix.”

15 Ziouv nyei fin-mienh gorngv mbuox E^li^yaa, “Caux ninh njiec mingh maah! Maiv dungx gamh nziex hungh diex.”E^li^yaa ziouc caux ninh njiec mingh taux hungh diex wuov.

16 E^li^yaa gorngv mbuox hungh diex, “Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Se weic zuqc I^saa^laa^en Deic-Bung maiv maaih Tin-Hungh meih cingx paaiv douc fienx mienh mingh lorz
E^ko^lon Zingh nyei zienh, Mbaa^an Se^mbupc, fai? Laaix meih hnangv naaiv nor zoux, meih maiv duqv njiec meih bueix jienv nyei coux. Meih ndongc haaix zungv oix zuqc daic.’” 17 Aa^hatc^yaa ziouc daic mi'aqv, ziux Ziouv longc E^li^yaa douc daaih nyei waac.

Weic zuqc Aa^hatc^yaa maiv maaih dorn, ninh nyei youz, Yolam, * nzipc jienv ninh zoux hungh. Yolam faaux weic doix Ye^ho^saa^fatv nyei dorn, Ye^ho^lam, zoux Yu^ndaa nyei hungh, da'nyeic hnyangx. 18 Yiem Aa^hatc^yaa gunv nyei ziangh hoc ninh zoux zengc njiec nyei sic caux ninh zoux cuotv nyei yietc zungv, fiev jienv I^saa^laa^en Hungh nyei hungh douh daan.

⇑

[Remove Footnotes]