Ndaa^ni^en

Biux Mengh Waac

Ndaa^ni^en Sou fiev daaih nyei ziangh hoc, I^saa^laa^en Mienh zuqc dauh maiv sienx Tin-Hungh nyei hungh diex zeix ninh mbuo, hoic ninh mbuo kouv. Fiev sou nyei mienh fiev ziex diuh jauv-louc caux laauc yaangh nyei sic weic tengx wuov doic mienh zungx qaqv. Ninh mbuo ziouc maaih lamh hnamv Tin-Hungh oix bun hoic ninh mbuo wuov dauh hungh zuqc suei, bun Tin-Hungh ganh nyei baeqc fingx aengx duqv gunv.

Sou bun nqoi zoux i ginc. 1) Da'yietv ginc gorngv Ndaa^ni^en aengx caux ninh zuqc guaatv mingh nyei doic buangh nyei jauv-louc. Ninh mbuo sienx longx Tin-Hungh yaac muangx ninh nyei waac ziouc hingh jiex ninh mbuo nyei win-wangv. Naaiv deix jauv-louc cuotv daaih doix Mbaa^mbi^lon caux Besie yiem lungh ndiev zoux hlo jiex, henv jiex nyei deic-bung.

2) Da'nyeic ginc gorngv Ndaa^ni^en buatc ziex nyungc laauc yaangh nyei sic. Naaiv deix laauc yaangh nyei sic maaih ziex nyungc jangx-hoc biux mengh zinh hoz nyei jauv. Maaih ziex norm guoqv oix henv jienv faaux aengx ndortv jienv njiec. Daauh dangh gorngv zuqc Mbaa^mbi^lon Deic-Bung, dongh maiv sienx Tin-Hungh nyei hungh diex, zeix Tin-Hungh nyei mienh, mv baac ninh oix zuqc suei. Tin-Hungh nyei baeqc fingx oix hingh jiex.

Sou gorngv
1:1-6:28 Ndaa^ni^en caux ninh nyei loz-gaeng doic
7:1-12:13 Ndaa^ni^en buatc laauc yaangh nyei sic
7:1-28 Biei dauh hieh ga'naaiv
8:1-9:27 Yungh gouv caux yungh
10:1-11:45 Fin-mienh douc waac
12:1-13 Setv mueiz nyei nyutc zeiv

Ndaa^ni^en 1

Ndaa^ni^en Caux
Ninh Nyei Loz-Gaeng Doic
Hoqc Hiuv Ziex Nyungc

1 Yiem Ye^ho^yaa^kim zoux Yu^ndaa nyei hungh da'faam hnyangx wuov hnyangx, Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, daaih weih jienv oix mborqv Ye^lu^saa^lem. * 2 Ziouv zorqv Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^yaa^kim, jiu bun yiem Ne^mbu^katv^netv^saa nyei buoz-ndiev yaac bun Ne^mbu^katv^netv^saa zorqv duqv deix zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei jaa-dorngx. Naaiv deix ga'naaiv ninh dorh nzuonx Sinaa Deic, * ninh nyei zienh nyei biauv, an jienv ninh nyei zienh nyei biauv, siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx. *

3 Hungh diex ziouc heuc yiem hungh dinc zoux hlo jiex nyei domh jien, * Atc^be^natv, ginv cuotv deix I^saa^laa^en Mienh nyei mienh lunx mienh. Se ginv cuotv maaih hungh douh nyei caux zaangc horngh mienh nyei dorn. 4 Naaiv deix mienh lunx mienh nyei sin zaangc oix zuqc maiv maaih dorngx nqemh yaac nzueic nyei. Ninh mbuo oix zuqc maaih banh zeic hoqc nyungc-nyungc, maaih wuonh zaang, maaih cong-mengh huv duqv jangv nyei, maaih banh zeic yiem hungh dinc fu-sux. Oix zuqc njaaux ninh mbuo hiuv duqv Ken^ndie Mienh * nyei nzaangc caux waac. 5 Hungh diex yaac paaiv ziangx bun ninh mbuo hnoi-hnoi duqv buonc hungh diex nyanc gauh longx jiex nyei ga'naaiv caux ninh hopv nyei a'ngunc diuv. Ninh mbuo oix zuqc hoqc buangv buo hnyangx, nqa'haav bun ninh mbuo bieqc mingh zoux hungh diex nyei gong.

6 Yiem naaiv deix mienh mbu'ndongx maaih Yu^ndaa Fingx, Ndaa^ni^en, Han^nan^yaa, Mi^saa^en caux Aa^saa^li^yaa. 7 Wuov dauh hlo jiex nyei domh jien cuotv siang-mbuox bun ninh mbuo. Ndaa^ni^en ninh heuc Mben^te^satv^saa, Haa^nan^yaa ninh heuc Satv^lakv, Mi^saa^en ninh heuc Mesaakv. Aengx maaih Aa^saa^li^yaa ninh cuotv mbuox heuc Aa^mbetc^ne^go.

Ndaa^ni^en Dingc Hnyouv Maiv Nyanc Hungh Diex Nyei Nyanc Hopv

8 Mv baac Ndaa^ni^en dingc hnyouv maiv nyanc hungh diex gauh longx jiex nyei ga'naaiv yaac maiv hopv hungh diex nyei a'ngunc diuv bun ganh maaih uix. Ninh ziouc tov wuov dauh domh jien nqoi nzuih bun ninh maiv zoux bun ganh maaih uix. 9 Tin-Hungh ziouc bun domh jien horpc hnyouv Ndaa^ni^en yaac korv-lienh ninh. 10 Domh jien gorngv mbuox Ndaa^ni^en, “Yie gamh nziex yie nyei ziouv, hungh diex. Ninh paaiv ziangx meih mbuo nyei nyanc hopv. Se gorngv hungh diex buatc meih mbuo nyei hmien-mueic maiv nzueic, maiv ndongc caux meih mbuo hnyangx-jeiv fih ndongc wuov deix nyei nor, meih mbuo ziouc bun yie zuqc hungh diex hngaqv yie nyei m'nqorngv ndutv.”

11 Ndaa^ni^en ziouc gorngv mbuox domh jien paaiv daaih gunv Ndaa^ni^en, Haa^nan^yaa, Mi^saa^en caux Aa^saa^li^yaa wuov dauh mienh, 12 “Tov seix yie mbuo, meih nyei bou, ziepc hnoi. Bun yie mbuo kungx nyanc lai, hopv wuom-baeqc hnangv. 13 Nqa'haav beiv mangc yie mbuo nyei hmien-mueic caux nyanc hungh diex ginv daaih kuv nyei wuov deix mienh lunx mienh nyei hmien, ziouc ziux meih buatc horpc nyei gunv hnangv naaiv nor zoux bun yie mbuo, meih nyei bou aqv.” 14 Gunv ninh mbuo wuov dauh jien ziouc laengz nzuih hnangv naaiv nor zoux, ziouc seix ninh mbuo ziepc hnoi.

15 Jiex liuz ziepc hnoi buatc ninh mbuo nyei hmien-mueic gauh wangc siangx, hmien gauh nzueic nyanc hungh diex nyei nyanc hopv wuov deix yietc zungv mienh lunx mienh. 16 Gunv ninh mbuo wuov dauh jien ziouc siou nqoi hungh diex paaiv bun ninh mbuo nyei nyanc hopv caux a'ngunc diuv aengx bun lai ninh mbuo nyanc.

17 Tin-Hungh bun naaiv deix biei laanh mienh lunx mienh maaih wuonh zaang guai haic, haih hiuv duqv nyungc-nyungc sou-nzaangc nyei jauv, maaih cong-mengh haic. Ndaa^ni^en yaac haih mengh baeqc yietc zungv laauc yaangh nyei sic caux mbeix nyei mbeix.

18 Taux hungh diex dingc ziangx dorh naaiv deix mienh lunx mienh bieqc daaih buangh ninh nyei hnoi-nyieqc, zoux hlo jiex wuov dauh domh jien, * Atc^be^natv, dorh ninh mbuo bieqc daaih yiem Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh nyei nza'hmien. 19 Hungh diex caux ninh mbuo gorngv waac, buatc yiem naaiv deix mienh lunx mienh mbu'ndongx maiv maaih yietc dauh ndongc Ndaa^ni^en, Haa^nan^yaa, Mi^saa^en caux Aa^saa^li^yaa. Ninh mbuo ziouc duqv yiem hungh diex nyei nza'hmien fu-sux. 20 Maiv gunv hungh diex naaic taux haaix nyungc wuonh zaang caux cong-mengh nyei jauv, beiv yietc zungv yiem guoqv gu'nyuoz zoux huaax-nyinz caux zoux faatv nyei mienh, Ndaa^ni^en mbuo gauh longx ziepc gouv.

21 Ndaa^ni^en yiem wuov zoux jienv mingh taux Sailatv zoux hungh gunv Mbaa^mbi^lon daauh hnyangx.

⇑

[Remove Footnotes]