Nzamc Leiz-Latc

Biux Mengh Waac

Nzamc Leiz-Latc Sou fiev jienv Mose yiem Mo^apc Deic gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh nyei ziex kang jauv-louc. Wuov zanc I^saa^laa^en Mienh yangh jauv go haic, jiex liuz deic-bung-huaang taux Mo^apc ziouc dingh jienv wuov. Ninh mbuo aav lamh duqv bieqc mingh yiem Kaa^naa^an Deic-Bung.

Naaiv buonv sou fiev ziex nyungc. Gauh longc jienv jiex nyei se hnangv naaiv.
1) Da'yietv, Mose gorngv jiex daaih wuov deix feix ziepc hnyangx cuotv nyei sic. Ninh tov baeqc fingx jangx jienv Tin-Hungh hnangv haaix nor dorh ninh mbuo jiex deic-bung-huaang, yaac kuinx ninh mbuo ziepc zuoqv nyei gan longx Tin-Hungh, muangx ninh nyei waac. 2) Da'nyeic, Mose nzamc wuov deix ziepc diuh lingc yaac lengc jeiv nyei gorngv da'yietv diuh weic kuinx baeqc fingx kungx oix zuqc zaangc nduqc dauh Ziouv, se Tin-Hungh hnangv. Nqa'haav ninh aengx nzamc I^saa^laa^en Mienh bieqc Tin-Hungh laengz bun nyei deic-bung oix zuqc gan nyei leiz. 3) Da'faam, Mose aengx tengx baeqc fingx jangx jienv Tin-Hungh caux ninh mbuo laengz jiex nyei ngaengc waac yaac kuinx ninh mbuo ei jienv naaiv deix ngaengc waac zoux. 4) Da'feix, Mose paaiv Yo^su^waa nzipc jienv zoux I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv div ninh. Nqa'haav ninh baaux diuh nzung ceng Tin-Hungh weic zuqc Tin-Hungh ziepc zuoqv nyei goux mienh. Baaux liuz ninh buang waac bun fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh ziouc yiem Mo^apc Deic-Bung, Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx, guei seix.

Naaiv buonv sou nyei domh eix leiz se oix bun mienh hiuv duqv Tin-Hungh hnamv haic ninh ginv daaih nyei mienh yaac njoux ninh mbuo. Se gorngv Tin-Hungh nyei baeqc fingx jangx jienv ninh nyei njoux en ziouc hnamv ninh, muangx ninh nyei waac, ninh oix beu jienv bun maaih maengc ziangh jienv yaac ceix fuqv bun ninh mbuo.

Nzamc Leiz-Latc 6:4-6 tengx porv mengh naaiv buonv sou nyei eix leiz. Se naaiv deix waac Yesu gorngv se gauh longc jienv jiex nyei leiz-latc. “Oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix, longc nzengc qaqv hnamv Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.”

Sou Gorngv
1:1-4:49 Mose zunh da'yietv nzunc
5:1-26:19 Mose zunh da'nyeic nzunc
(1) 5:1-10:22 Ziepc diuh leiz-latc
(2) 11:1-26:19 Leiz-latc caux leiz caux kuinx nyei waac
27:1-28:68 Paaiv ziangx waac bieqc Kaa^naa^an nyei ziangh hoc
oix zuqc hnangv haaix nor zoux
29:1-30:20 Aengx liepc nzunc ngaengc waac
31:1-33:29 Mose gorngv nqa'haav laai nyei waac
34:1-12 Mose guei seix

Nzamc Leiz-Latc 1

Mose Nzamc Yiem Holepv,
Tin-Hungh Caux I^saa^laa^en Mienh Laengz Nyei Ngaengc Waac

1 Mose gorngv naaiv deix waac mbuox I^saa^laa^en nyei zuangx mienh wuov zanc, ninh mbuo yiem Jor^ndaen Ndaaih dong bung maengx nyei deic-bung-huaang, se yiem Aa^laa^mbaa, * Supc^aa nyei doix-ngaanc, yiem Baalaan caux Tofen, Laa^mbaan, Haa^se^lotv, Ndi^saa^hapc naaiv deix fiuv-mungv mbu'ndongx. 2 Yiem Holepv Mbong * gan Se^i Mbong * mingh Kaa^ndetc Mbaanie se ziepc yietv hnoi nyei jauv-dingh.

3 Yiem I^saa^laa^en Mienh cuotv
I^yipv Deic-Bung, nqa'haav feix ziepc hnyangx wuov hnyangx, ziepc yietv hlaax saeng-yietv, Mose ziux Ziouv longc ninh paaiv bun I^saa^laa^en Mienh nyei yietc zungv waac zunh mbuox ninh mbuo. 4 Wuov zanc ninh * mborqv hingh yiem Hetv^mbon Zingh, Aa^mo^lai Mienh nyei Si^honx Hungh, yaac yiem E^nden^i mborqv hingh yiem Atc^taa^lotv Zingh, Mbaasaan Deic nyei Okc Hungh. *

5 Mose yiem Mo^apc Deic, Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx jiez gorn gorngv naaiv deix leiz-latc. Ninh gorngv,

6 Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, yiem Holepv Mbong mbuox mbuo, “Meih mbuo yiem naaiv norm mbong lauh aqv, gaux aqv. 7 Oix zuqc caeqv ciangv hungx jienv Aa^mo^lai Mienh nyei mbong-aiv dorngx caux huin nzuonx Aa^laa^mbaa Deic * wuov deix mienh nyei norm-norm dorngx, mingh wuov jiex mbong-hlang, caux fai bung nyei mbong-aiv dorngx, caux Negepc, yaac gan Me^ndi^de^le^nien Koiv-hlen, * taux Kaa^naa^an Mienh nyei deic-bung, yaac taux Le^mbaa^norn Geh, aengx taux Yu^fe^ditc domh ndaaih. 8 Mangc maah! Yie zorqv naaiv norm deic-bung jiu bun meih mbuo. Meih mbuo gunv bieqc mingh yiem aqv. Se yie, Ziouv, houv jienv laengz bun meih mbuo nyei ong-taaix, Apc^laa^ham, I^sakc caux Yaakopv caux ninh mbuo nyei zeiv-fun nyei deic-bung.”

Mose Orn Mbenc Sic Mienh

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 18:13-27 )

9 Mbuo corc yiem Holepv Mbong wuov zanc yie mbuox meih mbuo, “Yie ganh nduqc laanh mienh hnangv ndaam maiv dongz meih mbuo. * 10 Ih zanc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, bun meih mbuo hiaangx ndongc lungh nyei hleix camv. 11 Tov Ziouv, meih mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, bun meih mbuo hiaangx camv jienv faaux yietc cin gouv, yaac ceix fuqv bun meih mbuo hnangv ninh laengz bun meih mbuo wuov nor. 12 Meih mbuo maaih la'nyauv nyei sic, maaih kuonx hnyouv nyei sic, maaih nzaeng nyinh nzaeng nyouz nyei sic, kungx yie ganh hnangv haaix nor haih ndaam duqv dongz? 13 Oix zuqc yiem meih mbuo nyei fingx-fingx ginv cuotv maaih cong-mengh, maaih hnyouv-zoih, yaac maaih banh zeic nyei mienh, dongh mienh taaih nyei mienh. Yie ziouc orn ninh mbuo zoux meih mbuo nyei bieiv zeiv.”

14 Meih mbuo dau yie, “Meih heuc yie mbuo hnangv naaiv nor zoux se horpc nyei.”

15 Yie ziouc zorqv yiem fingx-fingx zoux hlo nyei mienh, dongh maaih cong-mengh, zuangx mienh taaih nyei mienh, orn ninh mbuo zoux bieiv zeiv. Maaih deix gunv yietc cin dauh, maaih deix gunv yietc baeqv dauh, maaih deix gunv hmz ziepc dauh, maaih deix gunv ziepc dauh. Yie aengx orn deix zoux yietc fingx yietc fingx nyei jien. 16 Wuov zanc yie aengx kuinx meih mbuo nyei mbenc sic jien, gorx-youz maaih sic oix zuqc zaah longx, baengh fim nyei dunx sic, maiv gunv juangc I^saa^laa^en Fingx nyei gorx-youz fai I^saa^laa^en Mienh caux ganh fingx mienh maaih sic. 17 Siemv nyei ziangh hoc maiv dungx mangc haaix dauh nyei hmien. Oix zuqc zaah zoux hlo zoux faix nyei fih hnangv nzengc. Yaac maiv dungx gamh nziex haaix dauh mienh weic zuqc siemv mienh se guei Tin-Hungh. Haaix deix sic meih mbuo haiz aqc duqv dunx, gunv dorh daaih yie naaiv, yie ziouc dunx aqv. 18 Wuov zanc yie yaac zorqv meih mbuo oix zuqc zoux nyei nyungc-nyungc sic mbuox meih mbuo.

Yiem Kaa^ndetc Mbaanie Paaiv Mienh Mingh Zaah Deic-Bung

(Beiv mangc Saauv Mienh 13:1-33 )

19 Mbuo ziouc ziux Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, paaiv nyei waac cuotv Holepv, mingh tong meih mbuo buatc jiex wuov norm gamh nziex haic nyei domh deic-bung-huaang hungx jienv Aa^mo^lai Mienh nyei mbong zaangc dorngx daaih taux Kaa^ndetc Mbaanie. 20 Yie aengx mbuox meih mbuo, “Meih mbuo daaih taux Aa^mo^lai Mienh nyei mbong-aiv dorngx, se Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun mbuo nyei dorngx. 21 Mangc maah! Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zorqv naaiv norm deic-bung jiu bun meih mbuo mi'aqv. Gunv bieqc mingh zorqv naaiv norm deic-bung hnangv Ziouv, meih mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, mbuox meih mbuo wuov nor. Maiv dungx gamh nziex yaac maiv dungx hnyouv huaang.”

22 Meih mbuo yietc zungv ziouc daaih mbuox yie, “Mbuo oix zuqc bun mienh mingh ndaangc tengx mbuo zaah wuov norm deic-bung, ziouc nzuonx daaih gorngv mbuo oix zuqc yangh haaix diuh jauv bieqc yaac oix taux haaix norm caux haaix norm zingh.”

23 Hnangv naaiv zoux yie haiz horpc nyei, ziouc ginv ziepc nyeic dauh meih mbuo nyei mienh, yietc fingx yietc dauh. 24 Ninh mbuo ziouc cuotv jauv yangh mbong mingh taux Etc^ko Horngz zaah wuov deix ndau. 25 Ninh mbuo dorh deix wuov norm deic-bung nyei biouv daaih bun mbuo yaac mbuox mbuo, “Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, ceix bun mbuo nyei deic-bung se longx haic.”

Baeqc Fingx Ngaengc Ziouv

(Beiv mangc Saauv Mienh 13:28-14:10 )

26 Mv baac meih mbuo ngaengc jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, paaiv nyei waac, maiv kangv bieqc wuov norm deic-bung. * 27 Yiem meih mbuo nyei ndopv-liuh meih mbuo ngopv jienv gorngv, “Ziouv nzorng mbuo ziouc dorh mbuo yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih jiu bun Aa^mo^lai Mienh mietc nzengc mbuo. 28 Mbuo maiv haih mingh haaix. Mbuo nyei gorx-youz zungv bun mbuo nyei mba'nziu yuqc nzengc mi'aqv. Weic zuqc ninh mbuo gorngv, ‘Wuov deix mienh gauh henv mbuo, youc hlo youc hlang. Ninh mbuo nyei zingh youc hlo youc wuonv, zingh laatc mbaengc lungh hlang. Yie mbuo zungv buatc Aanaakv Mienh * yiem naaic.’”

29 Yie ziouc mbuox meih mbuo, “Maiv dungx haeqv ganh, maiv dungx gamh nziex ninh mbuo. 30 Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, mingh ndaangc dorh meih mbuo, oix weic meih mbuo mborqv jaax, hnangv yiem I^yipv Deic-Bung dorng jienv meih mbuo zoux nor. 31 Yiem wuov deic-bung-huaang meih mbuo buatc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ziangh diuh jauv dorh meih mbuo gan jauv zaangc baengh orn nyei taux naaiv norm dorngx, hnangv die hlorpv ganh nyei dorn nor.” *

32 Mv baac maiv gunv yie hnangv naaiv nor gorngv, meih mbuo zungv maiv sienx kaux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, * 33 dongh yiem jauv zaangc mingh ndaangc meih mbuo wuov dauh. Lungh muonz zanc ninh yiem douz gu'nyuoz, lungh hnoi zanc yiem dorv mbuonx, mingh ndaangc lorz dorngx bun meih mbuo liepc ciangv yaac bun meih mbuo hiuv duqv oix zuqc yangh haaix mingh.

Ziouv Dingc
I^saa^laa^en Mienh Nyei Zuiz

(Beiv mangc Saauv Mienh 14:20-45 ; 32:8-13 )

34 Ziouv muangx haiz meih mbuo ngopv nyei waac ziouc qiex jiez! haic, houv jienv gorngv, * 35 “Naaiv doic waaic haic nyei mienh liemh yietc dauh maiv duqv buatc yie laengz bun meih mbuo nyei ong-taaix wuov norm longx haic nyei deic-bung. 36 Kungx maaih Ye^fun^ne nyei dorn, Kaalepv, duqv buatc hnangv. Yie oix zorqv ninh daapc jiex nyei deic-bung jiu bun ninh caux ninh nyei zeiv-fun, weic zuqc ninh longc nzengc hnyouv gan Ziouv.

37 Laaix meih mbuo, Ziouv yaac qiex jiez yie. Ninh gorngv, “Mose aah! Liemh meih yaac maiv duqv bieqc wuov norm deic-bung aqv. 38 Mv baac meih nyei borng-buoz mienh, Nun nyei dorn, Yo^su^waa, duqv bieqc. Meih oix zuqc tengx ninh zungx qaqv, weic zuqc ninh oix zuqc dorh I^saa^laa^en Mienh bieqc mingh nzipc wuov norm deic-bung. 39 Liemh meih mbuo nyei fu'jueiv-faix, dongh meih mbuo gorngv oix zuqc caangv mingh wuov deix, se taux ih hnoi maiv hiuv duqv longx, maiv hiuv duqv ciouv nyei fu'jueiv, zungv duqv bieqc wuov norm deic-bung. Yie oix zorqv wuov norm deic-bung jiu bun ninh mbuo ziouc benx ninh mbuo nzipc nyei buonc. 40 Mv baac meih mbuo oix zuqc daaux sin hungx jienv deic-bung-huaang, gan Koiv-Siqv wuov diuh jauv nzuonx.”

Yiem Homaa Zuqc Suei

(Beiv mangc Saauv Mienh 14:39-45 )

41 Wuov zanc meih mbuo dau, “Yie mbuo baamz zuiz dorngc Ziouv. Yie mbuo oix cuotv mingh mborqv jaax hnangv Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, mbuox yie mbuo zoux nor.” Meih mbuo yietc zungv ziouc buix jienv wuoqc ginc, hnamv daaih faaux mbong-aiv nyei dorngx se hungh hec nyei.

42 Mv baac Ziouv gorngv mbuox yie, “Mbuox ninh mbuo, ‘Maiv dungx mingh mborqv jaax weic zuqc yie maiv caux meih mbuo yiem. Nziex meih mbuo zuqc suei meih mbuo nyei win-wangv.’”

43 Yie ziouc mbuox meih mbuo mv baac meih mbuo maiv kangv muangx. Meih mbuo ngaengc jienv Ziouv hatc nyei waac, zoux maux, cuotv mingh faaux mbong zaangc nyei dorngx mi'aqv. 44 Yiem wuov mbong nyei Aa^mo^lai Mienh cuotv daaih mborqv meih mbuo, hnangv yietc bungh mueiz nor, zunc meih mbuo yiem Se^i Mbong daix jienv mingh taux Homaa. 45 Meih mbuo ziouc nzuonx daaih yiem Ziouv nyei nza'hmien nyiemv. Ziouv yaac hnangv maiv haiz nor, maiv muangx meih mbuo nyiemv. 46 Meih mbuo ziouc aengx yiem Kaa^ndetc camv-hnoi nyei, ziux meih mbuo duqv yiem naaic nyei hnoi-nyieqc.

⇑

[Remove Footnotes]