Cuotv I^yipv

Biux Mengh Waac

Naaiv buonv Cuotv I^yipv Sou gorngv I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung nyei jauv-louc. Zinh ndaangc ninh mbuo yiem I^yipv Deic-Bung zoux nouh, diev kouv, mv baac Tin-Hungh dorh ninh mbuo biaux cuotv, oix bun norm siang-deic-bung ninh mbuo yiem. Naaiv buonv sou bun nqoi zoux biei ginc. 1) Da'yietv ginc gorngv I^saa^laa^en Mienh biaux cuotv I^yipv Mienh nyei buoz-ndiev, maiv zuqc zoux nouh. 2) Da'nyeic ginc gorngv ninh mbuo mingh taux Sinaai Mbong.

3) Da'faam ginc gorngv ninh mbuo yiem Sinaai Mbong, Tin-Hungh caux ninh mbuo liepc jiez ngaengc waac, yaac mbuox ninh mbuo hiuv duqv oix zuqc gan haaix nyungc leiz cingx daaih horpc Tin-Hungh nyei hnyouv, ninh mbuo laanh caux laanh yaac haih horpc.

4) Da'feix ginc gorngv I^saa^laa^en Mienh zoux norm ndopv-liuh zaangc Tin-Hungh, yaac zoux ndopv-liuh nyei jaa-dorngx lo haaix. Yaac gorngv sai mienh zoux sai nyei leiz, aengx gorngv mienh hnangv haaix nor zaangc Tin-Hungh.

Naaiv buonv sou gauh jienv jiex oix bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh hnangv haaix nor korv-lienh ninh nyei mienh, hnangv haaix nor tengx ninh mbuo biaux ndutv zoux nouh nyei jauv yaac liepc ninh mbuo benx yietc domh fingx.

Cuotv I^yipv Sou gorngv Mose zoux nyei jauv-louc gauh camv. Tin-Hungh ginv ninh dorh I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung.

Naaiv buonv sou mienh gauh hiuv duqv camv se nyic ziepc zaang, gorngv Tin-Hungh nyei ziepc diuh leiz-latc wuov norm dorngx.

Sou Gorngv
1:1-15:21 I^saa^laa^en Mienh biaux cuotv I^yipv Deic-Bung
(1) 1:1-22 Yiem I^yipv Deic-Bung zoux nouh
(2) 2:1-4:31 Mose cuotv seix daaih, taux hlo benx domh mienh nyei ziangh hoc
(3) 5:1-11:10 Mose caux Aalon mingh tov I^yipv Hungh
bun I^saa^laa^en Mienh cuotv deic-bung
(4) 12:1-15:21 Tin-Hungh siex maengc bun I^saa^laa^en Mienh
biaux cuotv I^yipv Deic-Bung
15:22-18:27 I^saa^laa^en Mienh yiem Koiv-Siqv
mingh taux Sinaai Mbong
19:1-24:18 Tin-Hungh bun daaih nyei leiz caux
ninh laengz jiez nyei ngaengc waac
25:1-40:38 Zoux Wuic Buangh Ndopv-Liuh
yaac gorngv zaangc Tin-Hungh nyei leiz-nyeic

Cuotv I^yipv 1

I^saa^laa^en Mienh Yiem
I^yipv Deic-Bung Zuqc Kouv

1 Naaiv se Yaakopv * nyei dorn nyei mbuox, dongh caux Yaakopv bieqc I^yipv Deic-Bung, gorqv-mienh dorh gorqv-mienh nyei hmuangv doic gan jienv mingh. * 2 Ninh nyei dorn nyei mbuox heuc Lu^mben, Si^me^on, Lewi, Yu^ndaa, 3 Itc^saax^kaa, Se^mbu^lun, Mben^yaa^min, 4 Ndaan, Napv^taa^li, Gaatc caux Aa^se. 5 Yaakopv nyei dorn-jueiv fun-faqv yietc zungv maaih cietv ziepc dauh. Maaih Yosepv wuov dauh zungv yiem I^yipv Deic-Bung mi'aqv.

6 Hoz daaih, Yosepv caux ninh nyei muoz-doic, liemh wuov doic mienh yietc zungv, guei seix nzengc mi'aqv. 7 Mv baac I^saa^laa^en Mienh maaih fun-faqv camv, * youc hiaangx youc henv, ziouc yiem buangv wuov norm deic-bung.

8 Nqa'haav ganh maaih dauh siang-hungh gunv I^yipv Deic-Bung. Ninh maiv hiuv yietc deix taux Yosepv. * 9 Wuov dauh hungh diex gorngv mbuox ninh nyei baeqc fingx, “Naaiv deix
I^saa^laa^en Mienh gauh camv mbuo yaac gauh henv mbuo. 10 Daaih maah! Mbuo oix zuqc longc guv guaix nyei za'eix bun ninh mbuo maiv haih hiaangx. * Maiv zeiz nor, ninh mbuo haih hiaangx camv jienv faaux. Nqa'haav se gorngv cuotv mborqv domh jaax nyei sic, ninh mbuo haih caux mbuo nyei win-wangv dongh hnyouv daaih mborqv mbuo yaac haih biaux cuotv mbuo nyei deic-bung.”

11 I^yipv Mienh ziouc paaiv gong-bou-bieiv gunv jienv I^saa^laa^en Mienh, aapv ninh mbuo zoux gong kouv. Ninh mbuo ceix Bitom caux Laa^maa^setc zoux Faalo Hungh siou ga'naaiv nyei zingh. 12 I^yipv Mienh yietc zei zoux hoic, I^saa^laa^en Mienh yietc zei camv jienv faaux, hiaangx jienv cuotv. I^yipv Mienh ziouc gamh nziex haic I^saa^laa^en Mienh, 13 qaqv hoic ninh mbuo zoux gong kouv.
14 I^yipv Mienh hoic I^saa^laa^en Mienh zoux gong kouv, bun ninh mbuo maiv benx haaix nyungc maengc aqv. Aapv ninh mbuo zoux nie-zun, naetv nie-zun, yaac hoic ninh mbuo zoux nyungc-nyungc liangx-ndeic gong. Ninh mbuo zuqc hoic zoux gong kouv taux ndoqv.

15 I^yipv Deic-Bung nyei hungh gorngv mbuox tengx Hipv^lu Mienh yungz gu'nguaaz wuov deix m'sieqv dorn, maaih dauh nyei mbuox heuc Sipv^faa, maaih dauh heuc Pu^aa, 16 “Meih mbuo tengx Hipv^lu Mienh yungz gu'nguaaz, buatc yungz duqv gu'nguaaz-dorn nor, daix guangc aqv. Gu'nguaaz-sieqv nor, liouh ninh nyei maengc.” 17 Mv baac tengx yungz gu'nguaaz nyei m'sieqv dorn gamh nziex Tin-Hungh, taaih Tin-Hungh, ziouc maiv ei I^yipv Hungh nyei waac. Ninh mbuo liouh gu'nguaaz-dorn nyei maengc. 18 I^yipv Hungh ziouc heuc tengx yungz gu'nguaaz wuov deix m'sieqv dorn daaih, naaic ninh mbuo, “Meih mbuo weic haaix diuc hnangv naaiv nor zoux? Weic haaix diuc liouh cuotv gu'nguaaz-dorn nyei maengc?”

19 Wuov deix m'sieqv dorn dau, “Hipv^lu Mienh m'sieqv dorn maiv hnangv I^yipv Mienh m'sieqv dorn. Ninh mbuo yungz gu'nguaaz siepv haic. Yie mbuo mingh maiv gaengh taux, ninh mbuo zungv yungz ndaangc mi'aqv.”

20 Tin-Hungh ziouc zoux longx bun tengx yungz gu'nguaaz wuov deix m'sieqv dorn. I^saa^laa^en Mienh aengx jaa hiaangx jienv faaux yaac henv jienv faaux. 21 Weic zuqc tengx yungz gu'nguaaz wuov deix m'sieqv dorn gamh nziex Tin-Hungh, taaih Tin-Hungh, Tin-Hungh bun ninh mbuo ganh yaac haih maaih jaa-junx.

22 Zoux gau, Faalo Hungh hatc ninh nyei zuangx baeqc fingx, “Oix zuqc zorqv Hipv^lu Mienh yungz nyei yietc zungv siang-gu'nguaaz-dorn guangc Nai^aa Ndaaih nzengc. Sieqv nor, liouh jienv.” *

⇑

[Remove Footnotes]