E^se^ken

Biux Mengh Waac

Douc waac mienh E^se^ken zuqc caangv mingh yiem Mbaa^mbi^lon ndaangc Ye^lu^saa^lem mbaang, yiem Yesu maiv gaengh cuotv seix 586 wuov hnyangx. Nqa'haav E^se^ken corc yiem Mbaa^mbi^lon ziex hnyangx. Ninh douc waac bun zuqc guaatv mingh Mbaa^mbi^lon nyei mienh caux yiem jienv Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx.

E^se^ken Sou bun nqoi zoux juqv ginc. 1) Da'yietv ginc gorngv Tin-Hungh heuc E^se^ken zoux douc waac mienh. 2) Da'nyeic ginc gorngv donv baeqc fingx weic zuqc Tin-Hungh oix dingc zuiz, yaac gorngv Ye^lu^saa^lem oix zuqc mbaang, zuqc mietc. 3) Da'faam ginc gorngv Tin-Hungh oix dingc dongh zeix ninh nyei baeqc fingx, dorh ninh nyei baeqc fingx dorngc jauv wuov deix guoqv nyei zuiz.
4) Da'feix ginc gorngv Ye^lu^saa^lem zuqc mbaang liuz, orn baeqc fingx nyei hnyouv nyei waac yaac gorngv nqa'haav hingv mienh aengx oix duqv longx.
5) Da'hmz ginc douc Tin-Hungh nyei waac gorngv Gokc. 6) Da'luoqc ginc gorngv aengx liepc jiez zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux guoqv.

E^se^ken maaih sienx fim wuonv nyei, hnyouv hnamv duqv ndo nyei, go nyei. Maaih deix jauv ninh buatc benx laauc yaangh nyei sic, maaih deix ninh zoux nyungc zeiv, zoux jangx-hoc biux mengh ninh oix mienh hiuv nyei jauv. E^se^ken gorngv duqv jienv nyei, mienh nyei hnyouv oix zuqc fingv jiez daaih siang nyei, gorqv-mienh yaac oix zuqc weic gorqv-mienh ganh nyei zuiz ndaam-dorng. E^se^ken zunh gorngv ninh maaih lamh hnamv, liemh guoqv liemh mienh oix fingv jiez daaih siang nyei. Ninh ganh maiv daan zoux douc waac mienh, ninh yaac zoux sai mienh ziouc maaih hnyouv lengc jeiv nyei hnamv taux zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux cing-nzengc nyei jauv.

Sou Gorngv
1:1-3:27 Tin-Hungh paaiv E^se^ken
4:1-24:27 Douc waac gorngv Ye^lu^saa^lem oix zuqc kouv
25:1-32:32 Tin-Hungh dingc ziex norm guoqv nyei zuiz
33:1-37:28 Tin-Hungh caux ninh nyei baeqc fingx laengz waac
38:1-39:29 Douc waac gorngv Gokc
40:1-48:35 Laauc yaangh nqa'haav hingv oix maaih wuov norm
zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux deic-bung

E^se^ken 1

E^se^ken Buatc
Tin-Hungh Nyei Njang-Laangc

1 Yiem faah ziepc wuov hnyangx, * feix hlaax saeng-hmz wuov hnoi, yie caux zuqc guaatv mingh nyei mienh yiem Ke^mbaa Ndaaih hlen wuov zanc, lungh ziouc nqoi. Yie duqv buatc Tin-Hungh yiem laauc yaangh nyei sic. *

2 Taux saeng-hmz wuov hnoi, se Ye^ho^yaa^kin Hungh zuqc guaatv mingh nyei da'hmz hnyangx wuov hnyangx, * 3 yiem Mbaa^mbi^lon Mienh * nyei deic-bung, Ke^mbaa Ndaaih hlen, Mbusi nyei dorn, E^se^ken sai mienh, duqv zipv Ziouv nyei waac. Yiem wuov Ziouv nyei qaqv njiec daaih yiem ninh. *

4 Yie cau hmien mangc, buatc nziaaux-jieqv yiem baqv bung buonc daaih. Maaih dorv mbuonx hlo nyei, maaih njang haic nyei njang weih gormx, yaac maaih douz cuotv jienv njapc njapc nyei. Yiem douz gu'nyuoz buatc hnangv dongh siqv youc-youc nyei aengv cuotv njang. 5 Yiem douz gu'nyuoz buatc hnangv biei dauh nangh nyei ga'naaiv. Ninh mbuo nyei mou zeiv se hnangv naaiv. Fangx zeiv hnangv mienh, * 6 mv baac dauh dauh maaih biei norm hmien, biei kuaaiv ndaatv. 7 Ninh mbuo nyei zaux zaqc nyei. Zaux-benv hnangv ngongh dorn nyei deih yaac aengv cuotv njang hnangv dongh siqv youc-youc wuov. 8 Yiem ninh mbuo nyei biei bung, biei kuaaiv ndaatv ga'ndiev maengx maaih mienh nyei buoz. Naaiv deix biei dauh nangh nyei ga'naaiv nyei hmien caux ndaatv se hnangv naaiv. 9 Ninh mbuo nyei ndaatv yang cuotv camx jienv jaax. Dauh dauh ndaix hungx jienv wuov ndaangc mingh. Mingh nyei ziangh hoc yaac maiv huin nzuonx.

10 Naaiv deix biei dauh nangh nyei ga'naaiv dauh dauh maaih biei norm hmien. Biei dauh nyei nza'hmien maengx maaih hmien hnangv mienh nyei hmien. Dauh dauh nyei mbiaauc bung hmien hnangv sienh, zaaix bung hnangv ngongh nyei hmien, dauh dauh nyei nqa'haav nqaang nyei hmien hnangv domh jaangv nyei hmien. * 11 Ninh mbuo nyei hmien hnangv wuov nor. Ninh mbuo nyei ndaatv yang cuotv faaux gu'nguaaic. Dauh dauh maaih i kuaaiv ndaatv doix jienv jaax, maaih i kuaaiv buang jienv sin. 12 Dauh dauh baeng zaqc hungx jienv wuov ndaangc mingh. Ninh mbuo nyei hnyouv * oix mingh haaix ziouc mingh wuov aqv, yaac maiv huin nzuonx. 13 Yiem naaiv deix nangh nyei ga'naaiv mbu'ndongx buatc hnangv zieqc jienv douz nyei douz-taanx, yaac hnangv douz-baav yiem naaic deix nangh nyei ga'naaiv mbu'ndongx mingh mingh daaih daaih. Naaiv deix douz njang haic yaac maaih mba'lingc yiem douz cuotv njapc njapc nyei. * 14 Naaiv deix nangh nyei ga'naaiv njapc jiex naaiv, njapc jiex wuov hnangv mba'lingc nor.

15 Yie mangc jienv naaiv deix nangh nyei ga'naaiv wuov zanc, buatc dauh nangh nyei ga'naaiv ga'hlen dauh dauh maaih norm yienh yiem wuov ndau, yietc dauh yietc norm. * 16 Naaiv deix yienh nyei fangx zeiv caux nyungc zeiv se hnangv naaiv. Norm-norm aengv cuotv njapc njapc nyei, hnangv nzang nyei la'bieiv-jaaix. Biei norm yienh yaac fih hnangv nyei. Norm-norm buatc maaih ganh norm yienh gungh gangc fapv bieqc gu'nyuoz. 17 Haaix zanc mingh, biei bung zungv mingh duqv nyei. Maiv zuqc guinh nzuonx. 18 Cie-yienh nyei kuing hlang haic, mbuoqc horngh haic. Naaiv deix kuing yaac maaih m'zing buangv nzengc. * *

19 Wuov deix nangh nyei ga'naaiv haaix zanc mingh, naaiv deix yienh gan jienv ninh mbuo nyei ga'hlen mingh. Naaiv deix nangh nyei ga'naaiv haaix zanc yiem ndau faaux, naaiv deix yienh yaac caux jienv faaux. 20 Hnyouv * oix mingh haaix, nangh nyei ga'naaiv ziouc mingh wuov. Yienh yaac gan jienv nangh nyei ga'naaiv mingh, weic zuqc nangh nyei ga'naaiv nyei maengc * yiem wuov deix yienh gu'nyuoz. 21 Wuov deix nangh nyei ga'naaiv mingh, naaiv deix yienh yaac mingh. Wuov deix nangh nyei ga'naaiv dingh, naaiv deix yienh yaac caux jienv dingh. Wuov deix nangh nyei ga'naaiv yiem ndau faaux, yienh yaac caux jienv faaux, weic zuqc nangh nyei ga'naaiv nyei maengc yiem wuov deix yienh gu'nyuoz.

22 Yiem wuov deix nangh nyei ga'naaiv nyei m'nqorngv gu'nguaaic maaih hnangv lungh nyei fangx zeiv, yaac hnangv nzang haic nyei gingx aengv cuotv njang njapc njapc nyei, corng jienv yiem ninh mbuo nyei m'nqorngv gu'nguaaic. * 23 Yiem naaiv norm lungh ga'ndiev, naaiv deix nangh nyei ga'naaiv nyei ndaatv yang jienv zaqc nyei, yietc dauh caux yietc dauh nyei ndaatv doix jienv jaax. Dauh dauh yaac maaih i kuaaiv ndaatv buang jienv sin. 24 Mingh nyei ziangh hoc yie haiz hnangv domh wuom mbui, hnangv Nernh Jiex Wuov Dauh * nyei qiex mbui, yaac hnangv domh baeng-guanh nyei qiex. * Naaiv deix nangh nyei ga'naaiv dingh nyei ziangh hoc ninh mbuo bungx ninh mbuo nyei ndaatv njiec.

25 Aengx maaih qiex yiem ninh mbuo nyei m'nqorngv gu'nguaaic nyei lungh. Ninh mbuo souv jienv dingc nyei, ninh mbuo yaac bungx ndaatv njiec. 26 Yiem ninh mbuo nyei m'nqorngv gu'nguaaic nyei lungh gu'nguaaic buatc hnangv norm weic, longc mbanv mbuov, nzang nyei la'bieiv-jaaix zoux daaih. Zueiz jienv weic gu'nguaaic maaih dauh, fangx zeiv hnangv mienh nor. * 27 Yie buatc yiem ninh nyei jaaiv faaux maengx hnangv dongh siqv youc-youc nyei, mou zeiv hnangv douz weih gormx sin. Aengx buatc yiem ninh nyei jaaiv ga'ndiev, mou zeiv hnangv douz nor, yaac maaih njang haic nyei njang weih gormx. * 28 Weih gormx ninh wuov deix njang se hnangv duih mbiungc nyei hnoi yiem wuov mbuonx hinc cuotv jung nyei mou zeiv.

Buatc Ziouv nyei njang-laangc nyei mou zeiv se hnangv naaiv. Yie buatc wuov zanc, yie puoqv njiec ndau yaac haiz yietc dauh gorngv waac nyei qiex.

⇑

[Remove Footnotes]