E^saa^laa

Biux Mengh Waac

E^saa^laa Sou borqv jienv Zunh Doic Douh Sou nyei jauv-louc, gorngv zuqc guaatv mingh nyei Yiutai Mienh yiem Mbaa^mbi^lon Deic-Bung nzuonx daaih liepc Ye^lu^saa^lem Zingh zoux ninh mbuo yiem nyei dorngx aengx zaangc Tin-Hungh hnangv loz wuov nor. Naaiv deix jauv-louc bun njiec zoux buo ginc hnangv naaiv. 1) Da'yietv ginc gorngv taux da'yietv guanh zuqc guaatv mingh nyei Yiutai Mienh ziux Besie nyei hungh diex, Sailatv, paaiv nyei waac yiem Mbaa^mbi^lon nzuonx. 2) Da'nyeic ginc Yiutai Mienh siang-liepc zaangc Tin-Hungh nyei biauv aengx fungx bun Tin-Hungh, ziouc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zaangc Tin-Hungh hnangv loz wuov nor. 3) Da'faam ginc gorngv nqa'haav lauh nyei, aengx maaih guanh Yiutai Mienh nzuonx Ye^lu^saa^lem yaac maaih E^saa^laa dorh ninh mbuo. E^saa^laa hiuv duqv Tin-Hungh nyei leiz-latc toux haic ziouc tengx baeqc fingx zorc ninh mbuo sienx nyei jauv, weic beu jienv doic jiex doic nzipc nyei leiz, bun I^saa^laa^en Mienh zaangc duqv horpc Tin-Hungh.

Sou Gorngv
1:1-2:70 Da'yietv guanh zuqc guaatv mingh nyei mienh nzuonx
3:1-6:22 Liepc zaangc Tin-Hungh nyei biauv jiez daaih
fungx bun Tin-Hungh
7:1-10:44 E^saa^laa caux ganh guanh zuqc guaatv mingh nyei mienh nzuonx

E^saa^laa 1

Sailatv Hungh Bun Yiutai Mienh
Nzuonx Ninh Mbuo Nyei Guoqv

1 Sailatv zoux Besie Guoqv nyei hungh daauh hnyangx wuov hnyangx, weic bun Ziouv longc Ye^le^mi douc nyei waac cuotv daaih doix-diuc, * Ziouv dongz zuqc Sailatv Hungh nyei hnyouv, bun ninh fiev zeiv sou yaac zunh gormx ninh nyei guoqv gorngv, *

2 “Besie Guoqv nyei hungh diex, Sailatv, hnangv naaiv nor gorngv.

“‘Ziouv, lungh zaangc nyei Tin-Hungh, zorqv lungh ndiev maanc guoqv jiu bun yie. Ninh yaac paaiv yie yiem Yu^ndaa Deic-Bung, Ye^lu^saa^lem Zingh, weic ninh ceix norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv. * 3 Yiem meih mbuo zuangx mienh mbu'ndongx, da'faanh zoux Tin-Hungh nyei baeqc fingx wuov deix, tov ninh mbuo nyei Tin-Hungh caux ninh mbuo gorqv-mienh yiem. Gunv nzuonx Yu^ndaa Deic-Bung, Ye^lu^saa^lem Zingh, ceix zaangc Ziouv nyei biauv, se I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, dongh yiem Ye^lu^saa^lem wuov dauh Tin-Hungh nyei biauv. 4 Maaih haaix dauh zuqc guaatv daaih nyei mienh, maiv gunv yiem haaix norm dorngx, bun wuov norm dorngx nyei mienh tengx jiem nyaanh caux qiemx longc nyei ga'naaiv caux saeng-kuv. Cuotv liuz naaiv, sueih mienh cuotv fim fongc horc ga'naaiv weic Ye^lu^saa^lem Zingh, zaangc Tin-Hungh nyei biauv.’”

Zuqc Guaatv Mingh Nyei Mienh
Nzuonx Ye^lu^saa^lem

5 Yu^ndaa caux Mben^yaa^min Fingx nyei bungh buonc bieiv zeiv caux sai mienh caux Lewi Mienh, se dongh Tin-Hungh dongz zuqc hnyouv nyei yietc zungv mienh, ziouc liuc leiz nzuonx Ye^lu^saa^lem ceix zaangc Ziouv nyei biauv. 6 Yiem nitv fatv ninh mbuo wuov deix mienh bun ga'naaiv weic tengx ninh mbuo. Bun nyaanh jaa-dorngx, bun jiem, bun qiemx longc nyei ga'naaiv caux saeng-kuv, aengx caux maaih jaax-zinh nyei ga'naaiv. Cuotv liuz naaiv deix, ganh ca'lengc maaih mienh cuotv fim fongc horc ga'naaiv. 7 Sailatv Hungh Diex aengx zorqv cuotv zaangc Ziouv nyei biauv nyei jaa-dorngx, dongh zinh ndaangc Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh yiem Ye^lu^saa^lem caangv daaih an jienv ninh ganh nyei zienh nyei miuc-biauv. 8 Besie Guoqv nyei hungh, Sailatv, paaiv goux hungh diex nyei jaa-dingh nyei jien, Mitv^le^ndaatc, zorqv naaiv deix jaa-dorngx cuotv daaih. Mitv^le^ndaatc saauv liuz aengx bun Yu^ndaa nyei domh jien, Setv^mbatc^saa.

9 Jaa-dorngx nyei soux mouc maaih hnangv naaiv.

Jiem-bunh 30 norm
nyaanh bunh 1,000 norm
nyaanh bienh * 29 norm
10 jiem-nzormc 30 norm
nyaanh nzormc 410 norm *
ganh nyungc jaa-dorngx 1,000 norm

11 Jiem nyaanh nyei jaa-dorngx yietc zungv maaih biaa cin feix baeqv norm. * Zuqc guaatv mingh Mbaa^mbi^lon nyei mienh nzuonx Ye^lu^saa^lem wuov zanc, Setv^mbatc^saa dorh naaiv deix yietc zungv jaa-dorngx caux jienv nzuonx.


⇑

[Remove Footnotes]