Hakv^gai

Biux Mengh Waac

Hakv^gai Sou se nzutv zunv gorngv nangv nyei, yiem ndaangc Yesu cuotv seix 520 hnyangx, Ziouv longc douc waac mienh, Hakv^gai, douc waac. Baeqc fingx zuqc caangv mingh aengx nzuonx daaih yiem jienv Ye^lu^saa^lem Zingh duqv camv-hnyangx aqv, mv baac zaangc Tin-Hungh nyei biauv corc mbaang, ndui jienv wuov. Naaiv deix douc daaih nyei waac kuinx baeqc fingx nyei bieiv zeiv ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv jiez daaih. Ziouv yaac laengz bun naaiv deix baeqc fingx daaih gan longx Ziouv, zoux cing-nzengc nyei mienh, duqv longx, duqv baengh orn.

Sou Gorngv
1:1-15 Ziouv heuc ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv
2:1-23 Douc daaih nunz mienh, bun mienh maaih lamh hnamv nyei waac

Hakv^gai 1

Heuc Ceix
Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

1 Yiem Ndaa^li^atc zoux hungh diex da'nyeic hnyangx luoqc hlaax saeng-yietv, Ziouv longc douc waac mienh, Hakv^gai, douc waac mbuox Se^an^ti^en nyei dorn, Yu^ndaa nyei saengv-ziouv, Se^lupv^mbaa^mben, caux Ye^ho^saa^ndakc nyei dorn, Yo^su^waa domh sai mienh. *

2 Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, “Naaiv deix mienh gorngv, ‘Ih zanc maiv gaengh taux ziangh hoc ceix zaangc Ziouv nyei biauv.’”

3 Ziouv aengx longc douc waac mienh, Hakv^gai, douc waac gorngv, 4 “Hnangv naaic, ih zanc taux ziangh hoc meih mbuo ganh yiem ceix daaih longx nyei biauv, guangc jienv zaangc Ziouv nyei biauv benx biauv-mbaang fai?”

5 Ih zanc Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Hnamv mangc gaax, meih mbuo hnangv haaix nor yiem! 6 Meih mbuo zuangx camv mv baac siou duqv zoqc. Meih mbuo duqv nyanc mv baac yietc liuz maiv beuv. Duqv hopv mv baac yietc liuz maiv gaux. Meih mbuo duqv lui-houx zuqv mv baac maiv maaih haaix dauh siouv. Haaix dauh duqv gong-zinh yaac maiv gaux yungz maengc.” *

7 Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Hnamv mangc gaax, meih mbuo hnangv haaix nor yiem! 8 Oix zuqc faaux wuov jiex mbong lorz ndiangx daaih zoux zaangc Ziouv nyei biauv. Hnangv naaic yie ziouc a'hneiv naaiv norm biauv yaac duqv mienh taaih yie.”

9 Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Meih mbuo hnamv daaih meih mbuo duqv siou camv mv baac duqv zoqc. Meih mbuo siou ga'naaiv taux biauv, yie yaac zoux waaic. * Weic haaix diuc? Weic zuqc yie nyei biauv corc benx biauv-mbaang. Meih mbuo gorqv-mienh kungx goux gorqv-mienh ganh nyei biauv hnangv. 10 Weic naaiv lungh maiv bun mbiungc-suiv njiec. Ndau yaac maiv cuotv gaeng-zuangx. 11 Yie heuc deic-bung haanz, bun ndau nqaai, liemh ndeic liemh mbong, mbiauh ndeic, a'ngunc huingx, ga'lanv huingx caux ndau cuotv nyei nyungc-nyungc ga'naaiv, liemh mienh liemh saeng-kuv aengx caux meih mbuo nyei buoz zoux nyei yietc zungv gong.”

Baeqc Fingx Muangx
Ziouv Nyei Waac

12 Hnangv naaic, Se^an^ti^en nyei dorn, Se^lupv^mbaa^mben, caux Ye^ho^saa^ndakc nyei dorn, Yo^su^waa domh sai mienh caux yietc zungv zuqc guaatv mingh nzuonx daaih nyei baeqc fingx * muangx Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, nyei qiex caux douc waac mienh, Hakv^gai, nyei waac weic zuqc Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, paaiv ninh daaih. Zuangx baeqc fingx yaac taaih Ziouv.

13 Ziouv nyei douc fienx mienh, Hakv^gai, douc Ziouv nyei waac mbuox baeqc fingx, “Ziouv gorngv, ‘Yie caux meih mbuo yiem.’” 14 Ziouv dongz zuqc Se^an^ti^en nyei dorn, Yu^ndaa nyei saengv-ziouv, Se^lupv^mbaa^mben, caux Ye^ho^saa^ndakc nyei dorn, Yo^su^waa domh sai mienh, nyei hnyouv, yaac dongz zuqc zuangx baeqc fingx nyei hnyouv. Ninh mbuo ziouc daaih ceix Nernh Jiex nyei Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, nyei biauv. 15 Se yiem Ndaa^li^atc zoux hungh da'nyeic hnyangx, luoqc hlaax, nyic ziepc feix wuov hnoi jiez gorn.

⇑

[Remove Footnotes]