Ho^se^yaa

Biux Mengh Waac

Yiem douc waac mienh, Aamotv, nyei ziangh hoc jiex liuz, Ho^se^yaa yiem I^saa^laa^en Baqv Bung nyei Guoqv zunh Tin-Hungh nyei fienx doix Saa^maa^lie maiv gaengh mbaang mv baac deic-bung jiez gorn lunc nyei ziangh hoc. Mbaang wuov zanc se Yesu maiv gaengh cuotv seix 721 wuov hnyangx.

Ho^se^yaa gorngv gauh camv jiex se ninh nzauh baeqc fingx weic zuqc ninh mbuo baaix miuc-fangx, maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun Tin-Hungh. Ninh daamv hlo nyei zoux nyungc zeiv biux mengh naaiv deix maiv ziepc zuoqv nyei jauv, weic zuqc ninh dorng jaa mv baac kouv nyei. Ninh longc maiv ziepc zuoqv nyei auv. Ninh nyei auv hnangv haaix nor maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun Ho^se^yaa, baeqc fingx yaac hnangv wuov nor maiv ziepc zuoqv nyei zoux aengx guangc Ziouv. Weic naaiv I^saa^laa^en Mienh oix zuqc dingc zuiz. Mv baac setv mueiz, weic zuqc Tin-Hungh ziepc zuoqv nyei hnamv ninh nyei baeqc fingx, ninh oix dorh ninh nyei baeqc fingx nzuonx daaih caux ninh horpc, maaih jiu tong. Yiem Ho^se^yaa 11:8 gorngv duqv mengh Tin-Hungh ndongc haaix hnamv ninh nyei mienh. Naaiv yiemc gorngv, “...I^saa^laa^en aah! Yie hnangv haaix nor haih zorqv meih jiu bun ganh dauh? ...Yie nyei hnyouv faanv-fei lunc,

Sou Gorngv
1:1-3:5 Ho^se^yaa dorng jaa nyei jauv caux ninh nyei jaa-dingh
4:1-13:16 Douc waac gorngv I^saa^laa^en
14:1-9 Douc fienx gorngv goiv hnyouv caux laengz nyei waac

Ho^se^yaa 1

1 Utc^si^yaa, * Yotaam, * Aa^hatc * caux He^se^ki^yaa * zoux Yu^ndaa hungh nyei ziangh hoc, Yo^aatc nyei dorn, Ye^le^mbo^am, * zoux I^saa^laa^en nyei hungh gunv nyei hnoi-nyieqc, Mbe^e^li nyei dorn, Ho^se^yaa, zipv Ziouv nyei waac.

Ho^se^yaa Nyei Auv Caux Fu'jueiv

2 Ziouv longc Ho^se^yaa douc daauh nzunc waac, Ziouv gorngv mbuox ninh, “Meih oix zuqc mingh lorz dauh maaic buonv-sin nyei sieqv zoux auv, yaac duqv maaic sin mienh nyei fu'jueiv, weic zuqc naaiv norm deic-bung maaih hienx nyei sic hlo haic laaix ninh mbuo guangc Ziouv. 3 Weic naaiv Ho^se^yaa mingh longc Ndipc^laa^im nyei sieqv, Go^me. Go^me ziouc maaih jienv sin, yungz duqv dauh dorn bun Ho^se^yaa.

4 Ziouv gorngv mbuox Ho^se^yaa, “Oix zuqc tengx ninh cuotv mbuox heuc, Yitv^le^en, * weic zuqc aengx maiv lauh yie oix dingc Ye^hu nyei zeiv-fun nyei zuiz, laaix Ye^hu yiem Yitv^le^en daix mienh, bun nziaamv liouc cuotv. Yie yaac oix bun I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei guoqv zutc. * 5 Taux wuov hnoi yie oix yiem Yitv^le^en Horngz wuotv nauv I^saa^laa^en nyei juang-zinx.” *

6 Go^me aengx maaih jienv sin, yungz duqv dauh sieqv. Ziouv gorngv mbuox Ho^se^yaa, “Oix zuqc tengx ninh cuotv mbuox heuc Lo Lu^haa^maa. * Weic zuqc yiem naaiv mingh yie maiv korv-lienh I^saa^laa^en nyei zeiv-fun, zungv maiv guangc ninh mbuo nyei zuiz. 7 Mv baac yie oix korv-lienh Yu^ndaa nyei zeiv-fun, yaac bun Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, njoux ninh mbuo. Yie maiv zeiz longc juang-zinx fai nzuqc ndaauv fai mborqv jaax nyei jauv fai maaz fai geh maaz baeng njoux ninh mbuo.”

8 Go^me bun Lo Lu^haa^maa guangc liuz nyorx, ninh aengx maaih jienv sin, yungz duqv dauh dorn. 9 Ziouv gorngv, “Oix zuqc cuotv ninh nyei mbuox heuc Lo Ammi * weic zuqc meih mbuo maiv zoux yie nyei baeqc fingx. Yie yaac maiv zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh.

I^saa^laa^en Aengx Duqv Ceix
Jiez Daaih Hnangv Loz Wuov Nor

10 “Mv baac I^saa^laa^en nyei mienh soux oix hnangv koiv nyei saa-ziou, hlaau maiv duqv yaac saauv maiv hingh. Yiem Tin-Hungh gorngv mbuox jiex ninh mbuo, ‘Meih mbuo maiv zeiz yie nyei baeqc fingx,’ yiem wuov norm dorngx Tin-Hungh heuc ninh mbuo, ‘Ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei naamh nyouz.’ * 11 Yu^ndaa nyei zeiv-fun caux I^saa^laa^en nyei zeiv-fun yietc zungv duqv gapv zunv daaih, weic ganh liepc yietc dauh zoux bieiv zeiv. Meih mbuo ziouc yiem naaic norm deic-bung faaux mingh, * weic zuqc Yitv^le^en nyei hnoi za'gengh hlo haic aqv.⇑

[Remove Footnotes]