Yopv

Biux Mengh Waac

Naaiv buonv Yopv Sou fiev jienv gorngv yietc laanh kuv mienh nyei jauv-louc. Naaiv laanh kuv mienh zuqc hniev nyei domh zeqc naanc. Ninh nyei yietc zungv dorn-jueiv daic nzengc, ninh nyei jaa-dingh zuqc baaic, ninh nyei sin yaac butv gamh nziev nyei baengc. Nqa'haav maaih buo kang nzung nyei waac. Fiev sou mienh fiev jienv gorngv Yopv ganh caux ninh nyei buo dauh loz-gaeng doic buatc zuqc naaiv deix yietc kang jiex yietc kang nyei zeqc naanc, ninh mbuo haiz hnangv haaix nor. Camv jiex ninh mbuo gorngv Tin-Hungh hnangv haaix nor dorh baamh mienh. Nqa'haav Tin-Hungh ganh caux Yopv gorngv waac.

Yopv nyei loz-gaeng doic longc ong-taaix mbuo sienx nyei jauv porv mengh Yopv buangh nyei zeqc naanc. Ninh mbuo hnamv daaih Tin-Hungh ziux mienh zoux longx winh longx, mienh zoux waaic ziouc winh waaic. Ninh mbuo funx Yopv zuqc zeqc naanc se laaix ninh baamz zuiz. Mv baac Yopv haiz ninh nyei loz-gaeng doic gorngv duqv liangv haic. Ninh maiv zic duqv dingc zuiz ndongc naaiv hniev, weic zuqc beiv ganh dauh ninh se yietc dauh hnyouv zingx nyei kuv mienh. Ninh maiv bieqc hnyouv Tin-Hungh weic haaix diuc bun mienh hnangv ninh nor zuqc ndongc naaic ciouv nyei sic, ninh ziouc zungx jienv daamv naaic Tin-Hungh. Mv baac Yopv nyei sienx fim maiv ndortv. Ninh corc maaih lamh hnamv ninh aengx haih yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien duqv Tin-Hungh a'hneiv yaac duqv mienh taaih ninh zoux kuv mienh hnangv loz wuov nor.

Tin-Hungh maiv dau Yopv naaic nyei waac, mv baac ninh buatc Yopv nyei sienx fim ziouc longc nzung nyei waac biux mengh ninh ganh nyei domh qaqv caux cong-mengh. Setv mueiz Yopv nyiemc ganh zoux faix, nyiemc Tin-Hungh se hlo haic, cong-mengh haic. Yopv yaac nyiemc ninh qiex jiez jienv gorngv hniev nyei waac bun Tin-Hungh.

Naaiv buonv sou setv mueiz gorngv Yopv aengx duqv longx hnangv loz wuov nor, zungv gauh longx jiex zinh ndaangc. Tin-Hungh gorngv Yopv nyei loz-gaeng doic, weic zuqc ninh mbuo maiv haih bieqc hnyouv Yopv weic haaix diuc zuqc siouc kouv. Beiv ong-taaix mbuo ziux ei-douh njaaux nyei jauv, kungx Yopv gauh samx duqv cuotv, Tin-Hungh se gauh hlo.

Sou Gorngv
1:1-2:13 Jiez gorn waac
3:1-31:40 Yopv caux ninh nyei loz-gaeng doic
3:1-26 Yopv ngopv
4:1-14:22 Da'yietv kang waac
15:1-21:34 Da'nyeic kang waac
22:1-27:23 Da'faam kang waac
28:1-28 Ceng cong-mengh nyei nzung
29:1-31:40 Yopv nqa'haav laai nyei waac
32:1-37:24 E^li^hu nyei waac
38:1-42:6 Ziouv dau Yopv
42:7-17 Setv mueiz waac

Yopv 1

Yopv Caux Ninh Nyei Hmuangv Doic

1 Yiem Utc Deic maaih laanh mienh, mbuox heuc Yopv. Naaiv laanh mienh se hnyouv zingx nyei mienh, maiv maaih dorngx nqemh. Ninh taaih Tin-Hungh, yaac simv nqoi, maiv zoux haaix nyungc orqv sic. 2 Ninh maaih siec dauh dorn, buo dauh sieqv. 3 Ninh maaih siec cin dauh ba'gi yungh, buo cin dauh lorh torh, hmz baeqv doix ngongh, hmz baeqv dauh lorh nyeiz, yaac maaih bou camv nyei. Beiv yiem dong bung nyei yietc zungv mienh, naaiv dauh gauh butv zoih jiex. *

4 Jiex daaih nyei ziangh hoc, ninh nyei dorn tiuv jienv yiem ninh mbuo ganh nyei biauv, ziux ninh mbuo nyei hnoi mbenc hnaangx hlo nyei, yaac paaiv mienh mingh heuc ninh mbuo nyei buo dauh muoc daaih caux ninh mbuo nyanc yaac hopv. 5 Mbenc nyanc nyei hnoi-nyieqc jiex liuz, Yopv paaiv mienh mingh heuc ninh nyei dorn mbuo saax nzengc uix. Ninh lungh ndorm jiez sin nziouv nyei, yaac ziux ninh mbuo yietc zungv mienh nyei soux mouc fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv. Ninh zanc-zanc hnangv naaic zoux weic zuqc ninh gorngv, “Nziex yie nyei naamh nyouz baamz zuiz, yiem hnyouv zioux Tin-Hungh.”

Ziouv Caux Saadaan Caangh Laangh Yopv Nyei Jauv Daauh Nzunc

6 Maaih hnoi nor, fin-mienh * daaih yiem Ziouv nyei nza'hmien. Saadaan * yaac daaih yiem ninh mbuo mbu'ndongx. 7 Ziouv naaic Saadaan, “Meih yiem haaix daaih?”

Saadaan dau Ziouv, “Yie youh lungh ndiev mingh mingh daaih daaih, faaux-faaux njiec-njiec.”

8 Ziouv naaic Saadaan, “Meih samx mangc yie nyei bou Yopv nyei fai? Yiem lungh ndiev maiv maaih yietc laanh mienh hnangv ninh zoux hnyouv zingx, maiv lamh nqemh dorngx. Ninh taaih Tin-Hungh yaac simv nqoi, maiv zoux haaix nyungc orqv sic.” *

9 Saadaan dau Ziouv, “Yopv taaih Tin-Hungh se baeqc baeqc taaih nyei fai? * 10 Meih beu jienv ninh caux ninh nyei biauv zong mienh, liemh bung-bung ninh maaih nyei yietc zungv ga'naaiv maiv zeiz? Meih ceix fuqv ninh nyei buoz zoux nyei gong yaac bun ninh nyei jaa-dingh hiaangx jienv faaux camv. 11 Mv baac tov sung meih nyei buoz muoqv ninh maaih nyei yietc zungv ga'naaiv, ninh ziouc dorng jienv meih zioux meih aqv.”

12 Ziouv gorngv mbuox Saadaan, “Wuov nyungc, ninh maaih nyei yietc zungv ga'naaiv se yiem meih nyei buoz-ndiev. Kungx ninh ganh nyei sin meih maiv dungx hoic.”Saadaan ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien mingh aqv.

Yopv Zuqc Seix Daauh Nzunc

13 Maaih hnoi Yopv nyei dorn sieqv yiem ninh mbuo nyei domh gorx nyei biauv nyanc hnaangx, hopv a'ngunc diuv. 14 Maaih dauh douc fienx mienh daaih mbuox Yopv, “Ngongh laih jienv ndeic, lorh yaac yiem ga'hlen nyanc miev. 15 Liemh zeih maaih Se^mbaa Mienh daaih zorqv saeng-kuv caangv mingh nzengc, yaac longc nzuqc ndaauv daix nzengc bou. Kungx yie ganh duqv biaux cuotv daaih mbuox meih hnangv.”

16 Ninh corc gorngv jienv waac wuov zanc, aengx maaih dauh mienh daaih gorngv, “Tin-Hungh nyei douz yiem lungh njiec daaih buov ba'gi yungh guanh caux goux yungh guanh nyei bou qui nzengc. Kungx yie ganh biaux ndutv daaih mbuox meih hnangv.”

17 Ninh corc gorngv jienv waac wuov zanc, aengx maaih ganh dauh daaih gorngv, “Ken^ndie Mienh bun nqoi zoux buo guanh caangv lorh torh dorh mingh nzengc, yaac longc nzuqc ndaauv daix nzengc wuov deix bou. Kungx zengc yie ganh biaux ndutv daaih mbuox meih hnangv.”

18 Ninh corc gorngv jienv waac wuov zanc, aengx maaih dauh bou daaih gorngv, “Meih nyei dorn sieqv yiem ninh mbuo nyei domh gorx nyei biauv nyanc hnaangx, hopv a'ngunc diuv, 19 ziouc maaih gorng domh nziaaux-zunc yiem deic-bung-huaang daaih buonc biauv nyei biei norm gorqv. Biauv ziouc mbaang, ndapv zuqc wuov deix mienh lunx mienh daic nzengc mi'aqv. Kungx yie ganh biaux ndutv daaih mbuox meih hnangv.”

Yopv Ceng Tin-Hungh

20 Yopv ziouc jiez sin daaih betv ninh nyei lui, yaac teix ninh nyei m'nqorngv, puoqv njiec ndau baaix 21 yaac gorngv,

22 Yiem naaiv deix yietc zungv sic, Yopv maiv baamz zuiz yaac maiv guaix Tin-Hungh.

⇑

[Remove Footnotes]