Yo^su^waa

Biux Mengh Waac

Yo^su^waa Sou gorngv I^saa^laa^en Mienh caangv bieqc Kaa^naa^an Deic-Bung nyei jauv-louc. Yo^su^waa nzipc jienv Mose zoux bieiv zeiv dorh ninh mbuo. Sou lengc jeiv nyei gorngv ninh mbuo buangh zuqc nyei ziex kang sic. Gorngv ninh mbuo jiex Jor^ndaen Ndaaih nyei sic, Ye^li^ko Zingh mbaang nyei sic, yiem Ai Zingh mborqv jaax nyei sic, yaac gorngv Tin-Hungh caux ninh nyei mienh aengx siang-laengz nzunc liepc jiez nyei ngaengc waac. Yiem naaiv buonv sou mienh buih gauh camv jiex se 24 zaang 15 wuov yiemc, “...ih hnoi meih mbuo oix zuqc ginv meih mbuo oix fu-sux haaix dauh... Mv baac yie ganh caux yie nyei biauv zong mienh aeqv, yie mbuo oix fu-sux Ziouv.

Sou Gorngv
1:1-12:24 Mborqv hingh Kaa^naa^an Deic-Bung
13:1-21:45 Bun nqoi ndau
(1) 13:1-33 Jor^ndaen Ndaaih dong bung nyei ndau
(2) 14:1-19:51 Jor^ndaen Ndaaih fai bung nyei ndau
(3) 20:1-9 Siex maengc zingh
(4) 21:1-45 Lewi Mienh nyei zingh
22:1-34 Yiem dong bung maengx nyei fingx nzuonx ganh nyei loz-deic-bung
23:1-16 Yo^su^waa gorngv nqa'haav laai nyei waac
24:1-33 Yiem Sekem aengx siang-liepc nzunc ngaengc waac

Yo^su^waa 1

Ziouv Paaiv Yo^su^waa

1 Ziouv nyei bou, Mose, guei seix liuz, nqa'haav Ziouv gorngv mbuox Mose nyei borng-buoz mienh, Nun nyei dorn, Yo^su^waa, 2 “Yie nyei bou, Mose, guei seix mi'aqv. Ih zanc meih oix zuqc jiez daaih. Meih caux naaiv deix yietc zungv baeqc fingx oix zuqc jiex Jor^ndaen Ndaaih, bieqc yie oix jiu bun ninh mbuo, se bun I^saa^laa^en Mienh, wuov norm deic-bung. 3 Da'faanh meih mbuo nyei zaux-benv caaiv nyei norm-norm dorngx, yie oix jiu bun meih mbuo nzengc, hnangv yie caux Mose laengz jiex wuov nor. * 4 Meih mbuo nyei gapv-jaaix ziouc yiem naamh bung nyei deic-bung-huaang mingh taux baqv bung Le^mbaa^norn Geh, yaac yiem dong bung Yu^fe^ditc Domh Ndaaih, se Hitv^tai Mienh nyei yietc zungv deic-bung, aengx mingh taux mba'hnoi ndortv maengx nyei Domh Koiv. * 5 Yiem meih nyei seix zeiv maiv maaih haaix dauh haih mborqv duqv hingh meih. Yie hnangv haaix nor caux Mose yiem, yie yaac oix hnangv wuov nor caux meih yiem. Yie zungv maiv leih nqoi meih, yaac maiv guangc meih. *

6 “Meih oix zuqc henv yaac zungx jienv daamv, weic zuqc meih zungv oix bun naaiv deix baeqc fingx duqv wuov norm deic-bung benx ninh mbuo nzipc nyei buonc, dongh yie caux ninh mbuo nyei ong-taaix houv jienv oix jiu bun ninh mbuo wuov norm deic-bung. * 7 Meih oix zuqc henv yaac zungx jienv domh daamv. Oix zuqc faix fim ei jienv yie nyei bou, Mose, jiu bun nyei yietc zungv leiz-latc, maiv dungx bungx ndortv yietc diuh, * weic bun meih, maiv gunv mingh taux haaix, haih duqv longx. 8 Maiv dungx la'kuqv zanc-zanc doqc naaiv buonv Leiz-Latc Sou. Ndorm-ndorm muonz-muonz oix zuqc fei-fangv, weic bun meih faix fim ei jienv sou fiev nyei yietc zungv waac. Hnangv naaic meih zoux nyei nyungc-nyungc ziouc zoux duqv longx yaac zoux duqv dunh yunh. 9 Yie hatc liuz meih maiv zeiz? Meih oix zuqc henv yaac zungx jienv daamv. Maiv dungx gamh nziex yaac maiv dungx hnyouv namx, weic zuqc maiv gunv meih mingh taux haaix, Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, caux meih yiem.”

10 Yo^su^waa ziouc paaiv baeqc fingx nyei yietc zungv bieiv zeiv. Ninh gorngv, 11 “Meih mbuo oix zuqc mingh gormx ndopv-liuh ciangv mbuox baeqc fingx, ‘Oix zuqc mbenc nzoih bienh fuix. Aengx maaih buo hnoi meih mbuo oix zuqc jiex naaiv Jor^ndaen Ndaaih bieqc mingh yiem jienv dongh Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun weic benx meih mbuo nzipc nyei deic-bung.’”

12 Yo^su^waa gorngv mbuox Lu^mben Mienh, Gaatc Mienh caux Maa^natv^se ndaamv-fingx mienh, * 13 “Oix zuqc jangx jienv Ziouv nyei bou, Mose, mbuox meih mbuo nyei waac. Ninh gorngv, ‘Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, liuc leiz ziangx dorngx bun meih mbuo hitv kuonx yaac jiu naaiv norm deic-bung bun meih mbuo.’ 14 Meih mbuo nyei auv, meih mbuo nyei fu'jueiv caux saeng-kuv yiem jienv naaiv Jor^ndaen Ndaaih dong bung, dongh Mose paaiv bun meih mbuo nyei deic-bung duqv nyei. Mv baac yiem meih mbuo mbu'ndongx yietc zungv haih mborqv jaax nyei m'jangc dorn oix zuqc dorh jienv wuoqc ginc jiex ndaaih mingh ndaangc tengx meih mbuo nyei gorx-youz mborqv jaax, 15 zuov Ziouv bun ninh mbuo hnangv meih mbuo nor, duqv hitv kuonx yaac duqv nzipc dongh Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun weic benx ninh mbuo nyei buonc deic-bung. Nqa'haav meih mbuo haih nzuonx daaih yiem meih mbuo ganh nyei deic-bung, dongh Ziouv nyei bou, Mose, jiu bun meih mbuo yiem Jor^ndaen Ndaaih dong bung maengx, se yiem mba'hnoi cuotv maengx nyei deic-bung.”

16 Ninh mbuo dau Yo^su^waa, “Meih heuc yie mbuo zoux nyei yietc zungv, yie mbuo ziouc zoux aqv. Meih paaiv yie mbuo mingh haaix ndau, yie mbuo ziouc mingh aqv. 17 Yie mbuo zinh ndaangc yiem maanc sic hnangv haaix nor muangx Mose nyei waac, ih zanc yaac hnangv wuov nor oix muangx meih nyei waac. Kungx tov Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, caux meih yiem hnangv ninh zinh ndaangc caux Mose yiem wuov nor. 18 Haaix dauh ngaengc jienv meih hatc nyei waac, yaac maiv ei jienv meih nyei waac zoux, maiv gunv meih paaiv ninh zoux haaix nyungc, wuov dauh zungv oix zuqc daic aqv. Meih kungx oix zuqc henv yaac zungx jienv daamv.

⇑

[Remove Footnotes]