1 โค^ลิน^โท

เปา^โล เฟี้ย ปุน โค^ลิน^โท ฒี่ง เญย จิว-ปาง
ตะเยี้ยด เฒ้ย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

โค^ลิน^โท เญย ตะเยี้ยด เฒ้ย เฝียน เปา^โล เฟี้ย ปุน ต้ง นิ่น กั้น เยียม โค^ลิน^โท ฒี่ง เหลียบ ต้าย เญย จิว-ปาง. นิ่น เหล่ง เจ๊ย เญย อ๋อย ขวิน น้าย เต๋ย จิว-ปาง เมี่ยน ฮนั้ม หลง นิ่น บัว เสียน เญย เจ๊า เหธา โหฒว เญย สี่ ม่าย เหฒีย หญู่ง ไม้ หอบ. วั้ว จ๋า ลู่ง เดี๊ย โค^ลิน^โท ฒี่ง เซ กีก เต่ย-ปูง, อา^คา^ยา แซ้ง เญย ต้ม ฒี่ง. น้าย นอม ต้ม ฒี่ง ม่าย ธั้ม-หญู่ง เม่ง เต้า. ม่าย โหฒว แซง-เอ๋ย เญย เม่ง เต้า, ม่าย กัน หลง นิ่น บัว โล์-ฮนอย เหลียบ ต้าย เญย เล์ย เญย เม่ง เต้า. น้าย นอม ฒี่ง เญย เมี่ยน หย่า ม่าย เม่ง เต้า เสียน ธั้ม-หญู่ง เจ๊า, หย่า ม่าย โหฒว ไม้ หลวน ห่อง เญย สี่ เญย เม่ง เต้า.

เปา^โล มี่ง โค^ลิน^โท ฒี่ง เหลียบ เจี์ย จิว-ปาง (โตะ กง-โฒ่ โซว 18 ฒาง). ฆะฮ้า เปา^โล ไฮ์ ก๊อง น้าย นอม จิว-ปาง เสียน เญย เจ๊า เหธา โหฒว เญย สี่ ม่าย ธั้ม-หญู่ง ไม้ หอบ, หธีง ต้าย เฟี้ย เฝียน ขวิน จิว-ปาง. นิ่น ก๊อง จิว-ปาง ปุน ฆอย โหฒว เหฒีย กวั้น, หย่า ก๊อง ม่าย เต๋ย ไม้ หลวน ห่อง เญย เจ๊า เปียะ จิว-ปาง. นิ่น หฌาว หล่ง เอ๊า หล่ง โหฆ เญย เจ๊า, หฌาว เมี่ยน ไฮ่ เฒียะ ตุ๊ หาย หญู่ง หอบ หฒุ โหฒว ไฟ ไม้ หอบ หฒุ โหฒว. นิ่น หฌาว โหฒว เล์ย-ป๋าย ฮนั้ง หาย นอ โหฒว, หญั่น เย^ซู เหลียบ ต้าย เหว่ย จั๋ง นิ่น วั้ว ต๋น หฮนาง ฮนั้ง หาย นอ หญั่น, สีง ลี่ง เญย ฒี่ง เหญ่ย ฮนั้ง หาย นอ หล่ง. หย่า ก๊อง เมี่ยน ไต่ มี่ง แอ๋ง นั่ง ต้าย เญย เจ๊า. เปา^โล ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ คู้ เฝียน ฮนั้ง หาย นอ เถง เมี่ยน ม่าย เฮญี้ยว โหฒว หอบ น้าย เต๋ย เจ๊า.

เฝียน ก๊อง
1:1-9 เจี์ย กอน หว่า
1:10-4:21 จิว-ปาง ปุน ฆอย โหฒว เหฒีย กวั้น
5:1-7:40 ไม้ หลวน ห่อง เญย เจ๊า เหธา หล่ง เอ๊า หล่ง โหฆ เญย เจ๊า
8:1-11:1 เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน เหธา ไม้ เสียน เญย เมี่ยน
ม่าย หาย หญู่ง จิว ทง
11:2-14:40 ฮนั้ง หาย นอ โหฒว เล์ย-ป๋าย
15:1-58 เย^ซู ไต่ มี่ง แอ๋ง นั่ง ต้าย.
เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน ไต่ มี่ง แอ๋ง นั่ง ต้าย
16:1-4 ฝ่ง ห่อ ญ่าน ปุน ยู^เดีย แซ้ง เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน
16:5-24 เซ้ด เมว์ย หว่า

1 โค^ลิน^โท 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, เปา^โล, ต้ง ทิน-ฮู่ง เอย นิ่น เญย เอ๋ย พ้าย ต้าย โหฒว นิ่น เญย กง-โฒ่, เหธา เจี๊ยน บัว เญย ก๋อ-โย์ว, โส^สะ^เท^เน้ด, 2 เฟี้ย น้าย เฒ้ย เฝียน ปุน เยียม โค^ลิน^โท ฒี่ง, ทิน-ฮู่ง เญย จิว-ปาง, ต้ง เหธา กี^ตู่ เย^ซู จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง ฯฒฯ เป๋น นิ่น เญย เมี่ยน หย่า ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เห่ว ต้าย โหฒว ธีง-เหฑ่ง เมี่ยน วั้ว เต๋ย. น้าย เฒ้ย เฝียน หย่า เฟี้ย ปุน เยียม นอมๆ ต๋อง เห่ว เจี๊ยน บัว เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย บั๋ว วั้ว เต๋ย. เย^ซู โหฒว นิ่น บัว เญย เฒี้ยว หย่า โหฒว บัว เญย เฒี้ยว. * 3 โท้ บัว เญย หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เหธา เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน เม่ย บัว.

ทิน-ฮู่ง หล่ง เย^ซู ปุน บัว ตุ๊ ต้าย เญย ฟุ

4 เยีย หฒั่นๆ เหว่ย เม่ย บัว แล์ง ฒี่ง ทิน-ฮู่ง * เหว่ย หฒุ ทิน-ฮู่ง หล่ง กี^ตู่ เย^ซู เหธย เอน ปุน เม่ย บัว. 5 เหว่ย หฒุ เม่ย บัว เหธา เย^ซู จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง เม่ย บัว หญู่งๆ ม่าย ฑ่อย, เยียม เม่ย บัว ก๊อง เญย เหยียด ฒู้ง หว่า เหธา เม่ย บัว ม่าย เญย เหยียด ฒู้ง ว่วน ฒาง. 6 เยีย บัว เถง กี^ตู่ โหฒว ฒอง-เหฒง วั้ว เต๋ย หว่า เหลียบ ว้วน เยียม เม่ย บัว เญย เฮญี้ยว. 7 เหว่ย น้าย, เม่ย บัว ฒั้ว เจี๊ยน เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ หิ่น ธ้วด วั้ว หฒั่น, เม่ย บัว ไม้ ธา สีง ลี่ง เหธย ปุน เญย เหยียด หญู่ง ฒี่ง เหญ่ย. 8 ทิน-ฮู่ง หย่า อ๋อย ปุน เม่ย บัว เสียน ตุ๊ ว้วน เถา เซ้ด เมว์ย. เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ แอ๋ง ต้าย เญย ฮนอย เม่ย บัว ฯฒฯ ไม้ ม่าย ต๋อง หฒุ ต้าน. 9 ทิน-ฮู่ง เซ เขา ตุ๊ ว้วน เญย. นิ่น เห่ว เม่ย บัว ต้าย เหธา นิ่น เญย ตอน, บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่, ม่าย จิว ทง.

จิว-ปาง ปุน ฆอย

10 หฒวัง ก๋อ-โย์ว อ่า, เยีย เต๊ง บัว เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย บั๋ว โท้ เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ต้ง โจ๋ว หว่า ก๊อง. ไม้ ตู๋ง ปุน ฆอย โหฒว เหฒีย กวั้น. อ๋อย หฒุ หอบ ฟิม ต้ง เอ๋ย, ต้ง ติ่ว เฮญี้ยว. 11 ก๋อ-โย์ว อ่า, ม่าย เต๋ย คะ^โล^เอ เญย เปย๊า ฒง เมี่ยน บั๋ว เยีย, เยียม เม่ย บัว หน่าย ม่าย ฟิ้ว-แฑง เญย สี่. 12 เยีย เญย เอ๋ย เล์ย เซ เก๊าะ-เมี่ยน ม่าย เก๊าะ-เมี่ยน เญย เจ๊า ก๊อง. ม่าย เต้า ก๊อง, ``เยีย กัน เปา^โล,'' ม่าย เต้า ก๊อง, ``เยีย กัน อา^ปอ^โล,'' ม่าย เต้า ก๊อง, ``เยีย กัน ปี^เต,'' * แอ๋ง ม่าย เต้า ก๊อง, ``เยีย กัน กี^ตู่.'' *

13 กี^ตู่ ปุน ฆอย โหฒว เหฒีย กวั้น ไฟ? เปา^โล เหว่ย เม่ย บัว หฒุ ตีง เหฒียบ หฑั่ง จ๋า ไฟ? เม่ย บัว เต๊ง เปา^โล เญย บั๋ว เจี๋ย ววม เญย เล์ย ไฟ?

14 เยีย แล์ง ฒี่ง ทิน-ฮู่ง, ธ้วด ลิ์ว คะ^ลิด^ปัด เหธา กาย^อัด, เยีย ไม้ เถง เม่ย บัว หาย เต้า เจี๋ย ววม เญย เล์ย. * 15 ฮนั้ง หน่าย, ไม้ ม่าย หาย เต้า ไฮ่ ก๊อง เม่ย บัว เต๊ง เยีย เญย บั๋ว เจี๋ย ววม เญย เล์ย. 16 (โอ้, เฒ์ย เญย, เยีย หย่า เถง สะ^เท^ฟา^นัด เหธา นิ่น เญย เปย๊า ฒง เมี่ยน เจี๋ย ววม เญย เล์ย. ธ้วด ลิ์ว น้าย เต๋ย เยีย จั๋ง ไม้ ตุ๊ เยีย เถง หาย เต้า.) * 17 กี^ตู่ ไม้ เฒ์ย พ้าย เยีย มี่ง เถง เมี่ยน เจี๋ย ววม เญย เล์ย. นิ่น พ้าย เยีย มี่ง ฒุ่น คู้ เฝียน, หย่า ไม้ เฒ์ย หล่ง ป้าม เมี่ยน ธง-เม่ง เญย หว่า ฒุ่น. เฑ่า เหย น้าย หญู่ง หว่า โหฒว ปุน เย^ซู เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า ไต่ เญย ชะ หฒิด หมี่ อ๊ะ.

กี^ตู่ โหฒว ทิน-ฮู่ง เญย ชะ,
ทิน-ฮู่ง เญย ธง-เม่ง

18 กี^ตู่ เยียม เหฒียบ หฑั่ง จ๋า ไต่ วั้ว หญู่ง โต์-เล์ย, เหว่ย อ๋อย หฒุ เหมียด เญย เมี่ยน เซ หฮงง ไห่. มป่า เหว่ย บัว ตุ๊ เหฌียว เญย เมี่ยน เซ ทิน-ฮู่ง เญย ชะ. 19 เหว่ย หฒุ กีง-โซว เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง,

20 วั้ว หญู่ง, อี้ จ๋า เญย ธง-เม่ง เมี่ยน, โหะ ฮลัง เญย เมี่ยน, เหธา ฑุ่ย บย่าง เญย เมี่ยน ฮนั้ง หาย นอ? ทิน-ฮู่ง โหฒว ปุน น้าย ป้าม เกน เญย ธง-เม่ง หฮงง หมี่ อ๊ะ. *

21 ทิน-ฮู่ง หล่ง นิ่น กั้น เญย ธง-เม่ง ปุน เมี่ยน ไม้ ไฮ่ เขา นิ่น บัว กั้น เญย ธง-เม่ง
ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น. ต๋าว หฑวน, ทิน-ฮู่ง อะเฮน้ย หล่ง ต้ง เมี่ยน ฝุน หฮงง เญย ฒุ่น โต์ หว่า, เหฌียว เสียน นิ่น เญย เมี่ยน. 22 ยิว^ไท เมี่ยน โท้ จั๋ง-โห่, จั๋น-กีก หย่า ล์อ ธง-เม่ง. 23 มป่า เยีย บัว ฒุ่น กี^ตู่ หฒุ ตีง เหฒียบ หฑั่ง จ๋า ไต่ เญย เจ๊า. ยิว^ไท เมี่ยน โหย่ว เฆ่ม หฒิ ฒุ์ย * นิ่น บัว. จั๋น หย่า ฝุน หฮงง, 24 มป่า เหว่ย ทิน-ฮู่ง กิ๊น ต้าย เญย เมี่ยน, ไม้ กุ๊น ยิว^ไท เมี่ยน ไฟ จั๋น, บัว ฮิ้ว ตุ๊ กี^ตู่ เซ ทิน-ฮู่ง เญย ต้ม ชะ หย่า ต้ง ทิน-ฮู่ง เญย ธง-เม่ง. 25 เหว่ย หฒุ ทิน-ฮู่ง หฮงง เญย สี่, ฒู้ง เก้า ไกว ป้าม เมี่ยน เญย ธง-เม่ง. ทิน-ฮู่ง เมา เญย ต๋อง, หธ่อ เก้า เฮ้น ป้าม เมี่ยน เญย ชะ.

26 ก๋อ-โย์ว อ่า, ฮนั้ม หมั่ง ก๋า! ทิน-ฮู่ง เห่ว เม่ย บัว ต้าย วั้ว หฒั่น, เอย ป้าม เมี่ยน ปวัด, ธง-เม่ง เญย เมี่ยน ไม้ ม่าย ธั้ม. ม่าย หัด ม์า เญย เมี่ยน เหธา หฒั่ง ตั๊ง เญย เมี่ยน หย่า ไม้ ม่าย ธั้ม. 27 มป่า ป้าม เมี่ยน ฝุน หฮงง เญย, ทิน-ฮู่ง กิ๊น ต้าย เหว่ย ปุน ธง-เม่ง เญย เมี่ยน ไญ้. ป้าม เมี่ยน ฝุน เมา เญย, ทิน-ฮู่ง หย่า กิ๊น ต้าย เหว่ย ปุน เฮ้น วั้ว เต๋ย ไญ้. 28 ป้าม เมี่ยน ฝุน ห่า ตั๊ง เญย, หมั่ง เผีย เญย, ไม้ ลั่ม หล่ง เญย, ทิน-ฮู่ง กิ๊น ต้าย เหว่ย เหมียด ต้ง ป้าม เมี่ยน ฝุน หล่ง เจี๊ยน เญย. 29 ฮนั้ง หน่าย, ไม้ ม่าย หาย เต้า เยียม ทิน-ฮู่ง เญย หฑะเฮมียน ไฮ่ ปู๋ง หว่า-เหมา. 30 ทิน-ฮู่ง ปุน เม่ย บัว เหธา กี^ตู่ เย^ซู จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง, หย่า ปุน กี^ตู่ โหฒว บัว เญย ธง-เม่ง. ทิน-ฮู่ง หล่ง กี^ตู่ ปุน บัว เหธา นิ่น หอบ เฮญี้ยว, เป๋น นิ่น เญย ธีง-เหฑ่ง เมี่ยน, หฒัวะ บัว หฑวน, เล่ย ดุ๊ด ฒุ์ย. 31 ฮนั้ง หน่าย, เซ ฮนั้ง กีง-โซว เฟี้ย เจี๊ยน ก๊อง,

⇑

[Remove Footnotes]