1 โย^ฮัน

โย^ฮัน เฟี้ย เญย ตะเยี้ยด เฒ้ย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

โย^ฮัน เฟี้ย เญย ตะเยี้ยด เฒ้ย เฝียน โย^ฮัน ไม้ เฒ์ย เหล่ง เจ๊ย เฟี้ย ปุน หาย นอม จิว-ปาง ไฟ หาย ล่าน เมี่ยน. นิ่น เฟี้ย ปุน เสียน เย^ซู เญย หฒวัง เมี่ยน, ไม้ กุ๊น โก๋ ไฟ หลุน. โย^ฮัน ฮนั้ม น้าย เต๋ย เมี่ยน, อ๋อย เถง นิ่น บัว เสียน เก้า เฮ้น. นิ่น เห่ว นิ่น บัว โหฒว ฝุเจว๊ย, เหว่ย หฒุ นิ่น ฮนั้ม นิ่น บัว ฮนั้ง นิ่น บัว หฒะเก้ง เป๋น นิ่น กั้น เญย ฝุเจว๊ย นอ.

โย^ฮัน เฟี้ย น้าย เฒ้ย เฝียน เหว่ย ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ ตี่ง, หาย เต้า เสียน เขา เย^ซู กี^ตู่, วั้ว เต้า หฒะเก้ง ตุ๊ เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง (1 โย^ฮัน 5:13 .)

โย^ฮัน ก๊อง นิ่น ตุ๊ ปวัด, ตุ๊ ไฮ์, ตุ๊ ฮลัว เจี๋ย ยู์ง แหม่ง เญย โต์, เซ ต้ง เย^ซู อ๊ะ. นิ่น หย่า อ๋อย ปุน
โตะ เฝียน เญย เมี่ยน หฒะเก้ง ตุ๊ เหธา หฒั่ง เตี๋ย เญย ตอน ม่าย จิว ทง.

เฝียน ก๊อง บัว ไม้ เฒ์ย อ๋อย หฒุ เสียน ฮนั้ง, บัว หย่า อ๋อย หฒุ เยียม เสย หฒั่ง โหฒว ผุย เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน. โย^ฮัน เฒาะ ธั้ม-ติ่ว เจ๊า ปุน บัว ฮิ้ว ตุ๊ หาย หญู่ง หอบ ไฟ ไม้ หอบ. นิ่น เป๊ย เญย
เจ๊า ม่าย ฮนั้ง น้าย,

ฌัง เหธา หฮมวัง

เฒียน เล์ย เหธา ก๊อง-แปะ เญย เจ๊า

หมวัง หว่า เหธา ไม้ หมวัง หว่า

เหญี่ยม เย^ซู เหธา ไม้ เหญี่ยม

เฒียน เล์ย เหธา จ๊า เล์ย

ทิน-ฮู่ง เหธา ซา^ตาน

ฮนั้ม ทิน-ฮู่ง เหธา ฮนั้ม ป้าม เกน

ฮนั้ม เมี่ยน เหธา ฑอง เมี่ยน

โย^ฮัน หย่า หฌาว เมี่ยน ไฝ ฟิม, ไม้ ตู๋ง กัน ฒุ่น จ๊า โต์-เล์ย เญย เมี่ยน.

เฝียน ก๊อง
1:1-4 โย^ฮัน ตุ๊ ปวัด เจี๋ย เย^ซู
1:5-2:29 ฌัง เหธา หฮมวัง เญย เจ๊า
3:1-24 ทิน-ฮู่ง เญย น่าม โญ์ว เหธา เมี้ยน เญย น่าม โญ์ว
4:1-6 เฒียน เล์ย เหธา จ๊า เล์ย
4:7-21 ทิน-ฮู่ง โหฒว ฮนั้ม เมี่ยน เญย กอน
5:1-21 บัว เสียน เย^ซู ฯฒฯ ไฮ่ ฮี่ง ป้าม เกน เญย เจ๊า

1 โย^ฮัน 1

ยู์ง แหม่ง เญย โต์

1-2 เยีย บัว เฟี้ย ก๊อง เถา ยู์ง แหม่ง เญย โต์. ไม้ แก้ง เหฒย ลู่ง เหฒย เดา วั้ว หฒั่น น้าย โต์ ฒู้ง เยียม เญย. ฒิ่น ด่าง โต์ เหธา หฒั่ง เตี๋ย เยียม มป่า อี้ หฒั่น หิ่น ธ้วด ต้าย ปุน เยีย บัว ปวัด. เยีย บัว กั้น ไฮ์ เจี๋ย เญย, มฒีง หย่า ปวัด ลิ์ว อ๊ะ. เยีย บัว เญย ปั์ว หย่า ตุ๊ ฮลัว เจี๋ย. น้าย ยู์ง แหม่ง เญย โต์ หิ่น ธ้วด ต้าย, เยีย บัว หย่า ตุ๊ ปวัด ฯฒฯ โหฒว ฒอง-เหฒง ก๊อง เถา น้าย เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง. *

3 เยีย บัว ปวัด เจี๋ย หย่า ไฮ์ เจี๋ย เญย ฯฒฯ ฒุ่น บั๋ว เม่ย บัว, อ๋อย ปุน เม่ย บัว เหธา เยีย บัว จิว ทง. บัว ม่าย จิว ทง เซ บัว เหธา หฒั่ง เตี๋ย หย่า เหธา นิ่น เญย ตอน, เย^ซู กี^ตู่, ม่าย จิว ทง. 4 เยีย บัว เฟี้ย น้าย เต๋ย เจ๊า ปุน เม่ย บัว เหว่ย ปุน บัว * ล่ม ฑ่อย เฌียน-โย่ว ออน-เหลาะ.

ทิน-ฮู่ง เซ ต้ง ฌัง

5 น้าย เซ เยีย บัว ไฮ์ ทิน-ฮู่ง เญย ตอน ก๊อง เจี๋ย เญย หว่า ฯฒฯ ฒุ่น บั๋ว เม่ย บัว.
นิ่น ก๊อง, ``ทิน-ฮู่ง เซ ต้ง ฌัง. นิ่น ไม้ ม่าย เหยียด เต๋ย หฮมวัง.'' 6 สี ก๊อง บัว ก๊อง บัว เหธา ทิน-ฮู่ง จิว ทง มป่า หธ่อ ยั่ง หฮมวัง เญย เจ๊า นอ, บัว ขูง ก๊อง-แปะ ฮนั้ง, ไม้ เอย เฒียน เล์ย โหฒว. 7 มป่า สี ก๊อง บัว เยียม ฌัง ฮนั้ง ทิน-ฮู่ง เยียม ฌัง นอ, บัว ฯฒฯ ล่าน เหธา ล่าน จิว ทง. นิ่น เญย ตอน, เย^ซู, เญย ฑย้าม หย่า หฑาว เ-หฑ่ง บัว เญย เหยียด ฒู้ง ฒุ์ย.

8 สี ก๊อง บัว ก๊อง บัว ไม้ ม่าย ฒุ์ย, น้าย เซ ดั๊ว กั้น ฮนั้ง. เฒียน เล์ย ไม้ เยียม บัว เญย เฮญี้ยว อ๊ะ. 9 สี ก๊อง บัว เหญี่ยม บัว เญย ฒุ์ย, ทิน-ฮู่ง เซ เหฒียบ ฒัวะ เญย, แป้ง ฟิม เญย, ฯฒฯ กวั่ง บัว เญย ฒุ์ย เหธา บัว โหฒว เญย เหยียด ฒู้ง หว่าย สี่, เฝียว บัว ธีง-เหฑ่ง ต้าย. 10 สี ก๊อง บัว ก๊อง บัว ไม้ ป์าม ฒุ์ย, เซ ต๋อง ฮนั้ง บัว โหฒว ปุน ทิน-ฮู่ง ก๊อง-แปะ นอ. ทิน-ฮู่ง เญย หว่า หย่า ไม้ เยียม บัว เญย เฮญี้ยว อ๊ะ.

⇑

[Remove Footnotes]