1 ปี^เต

ปี^เต เฟี้ย เญย ตะเยี้ยด เฒ้ย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ปี^เต เฟี้ย เญย ตะเยี้ยด เฒ้ย เฝียน นิ่น เฟี้ย ปุน เยียม หฑาน เญย เสียน เย^ซู เมี่ยน. เยียม น้าย เฒ้ย เฝียน ปี^เต เห่ว เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน โหฒว ``ทิน-ฮู่ง กิ๊น ต้าย เญย เมี่ยน.''

เฝียน เญย ต้ม เอ๋ย เล์ย เซ อ๋อย ออน โตะ เฝียน เญย เมี่ยน เญย เฮญี้ยว เหว่ย หฒุ นิ่น บัว หลาย เสียน เย^ซู หฒุ เมี่ยน โหฒว โตะ หย่า เตี๊ย โค้ว. ปี^เต เญย หฒะเอ๋ย เซ อ๋อย เถง น้าย เต๋ย เมี่ยน จั๋ง เจี๊ยน เย^ซู เญย คู้ เฝียน. เย^ซู ไต่ มี่ง แอ๋ง นั่ง ต้าย, หฑวน มี่ง เยียม ทิน-ต้อง หย่า แล์ง ฆะฮ้า
แอ๋ง ต้าย, ฯฒฯ ปุน นิ่น บัว ม่าย ลั่ม ฮนั้ม ต๋อง. เหว่ย น้าย นิ่น บัว อ๋อย หฒุ แล์ง เสี่ยว โค้ว, ฮิ้ว ตี่ง
นิ่น บัว เสี่ยว เญย โค้ว หน่าน เซ เสย หมั่ง นิ่น บัว เญย เสียน ฟิม. ฒั้ว เถา เฒี้ยว เย^ซู แอ๋ง ต้าย วั้ว ฮนอย นิ่น บัว ฯฒฯ ตุ๊ ฒี่ง เหญ่ย.

ปี^เต ไม้ ตาน ออน น้าย เต๋ย หฒุ เสี่ยว โค้ว เญย เมี่ยน เญย เฮญี้ยว, นิ่น หย่า ขวิน นิ่น บัว เยียม น้าย เสย หฒั่ง อ๋อย หฒุ โหฒว ผุย เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน.

เฝียน ก๊อง
1:1-2 เจี์ย กอน หว่า
1:3-12 เถง เมี่ยน จั๋ง หฒุ ทิน-ฮู่ง เญย เหฌียว เอน
1:13-2:10 ขวิน เมี่ยน เยียม เสย หฒั่ง โหฒว ธีง-เหฑ่ง เญย
2:11-4:19 หฒุ เสี่ยว โค้ว เญย เฒี่ยง โห่ เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ โหฒว
5:1-11 อ๋อย หฒุ เหญี่ยม กั้น โหฒว ไฝ, ล่าน ฟู-สู ล่าน
5:12-14 เซ้ด เมว์ย หว่า

1 ปี^เต 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, ปี^เต, โหฒว เย^ซู กี^ตู่ เญย
กง-โฒ่.

เยีย เฟี้ย เฝียน ปุน ทิน-ฮู่ง กิ๊น ต้าย เญย เมี่ยน, ต้ง หฒุ เปย๋า เยียม หฑาน ปอน^ทัด แซ้ง, กา^ลา^เทีย, คับ^ปา^โด^เซีย, เอ^เซีย เหธา บิ^ที^เนีย แซ้ง เญย เมี่ยน. 2 หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เอย นิ่น เญย หฒะเอ๋ย จา-ด่าง กิ๊น เม่ย บัว ต้าย. นิ่น เญย สีง ลี่ง ปุน เม่ย บัว โหฒว ธีง-เหฑ่ง เมี่ยน เหว่ย ปุน เม่ย บัว หมวัง เย^ซู กี^ตู่ หย่า ตุ๊ เย^ซู เญย ฑย้าม หฑาว * เหฑ่ง เม่ย บัว.

โท้ ทิน-ฮู่ง เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ธั้มๆ เญย ปุน เม่ย บัว.

เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน ม่าย ลั่ม ฮนั้ม

3 บัว อ๋อย หฒุ เธง บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย เตีย, ทิน-ฮู่ง. นิ่น หฒะเก้ง! ค้อ-เลี่ยน ไห่ บัว. เย^ซู กี^ตู่ ไต่ มี่ง, ทิน-ฮู่ง แอ๋ง ปุน นั่ง ต้าย, ปุน บัว เขา นิ่น แอ๋ง เซียง-ยู์ง เจี๋ย, ฯฒฯ ตุ๊ เหยียด ลิ์ว ม่าย ลั่ม ฮนั้ม ต๋อง. 4 ฮนั้ง หน่าย บัว ฯฒฯ ไฮ่ เสี่ยว ไม้ ไฮ่ เหมียด, ไม้ ไฮ่ ฮู้, ไม้ ไฮ่ หฒิด เญย ป่วน, ต้ง ทิน-ฮู่ง เหว่ย นิ่น เญย เมี่ยน เซียว เจี๊ยน วั้ว ทิน-ต้อง เญย ป่วน. 5 เหว่ย เม่ย บัว เสียน, เม่ย บัว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เญย ชะ เปว เจี๊ยน, ฒั้ว เถา เซ้ด เมว์ย เญย ฮนอย ทิน-ฮู่ง หลิ่ว เล์ย เหฒียง เญย เหฌียว เอน ธ้วด ต้าย.

6 เหว่ย น้าย เม่ย บัว อ๋อย หฒุ ออน-เหลาะ ไม้ กุ๊น อี้ หฒั่น หฒุ เสย, เสี่ยว ธั้ม-หญู่ง
โค้ว หน่าน, เฑ่า หธาม ป๊า. 7 น้าย เต๋ย สี่ เซ เหว่ย ปุน ธีง เม่ย บัว เฒียนๆ เญย เสียน. เสียน ฟิม เซ เก้า จ๋าย เจี๋ย เจียม. ไม้ กุ๊น เจียม ไฮ่ หฒิด หธ่อ อ๋อย หฒุ หล่ง โต์ว สิน. ฮนั้ง หน่าย, อ๋อย หฒุ เสย หมั่ง เม่ย บัว เญย เสียน ฟิม. เถา เย^ซู กี^ตู่ แอ๋ง ต้าย วั้ว หฒั่น, ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ เธง เม่ย บัว, ท่าย เม่ย บัว, ปุน เม่ย บัว ตุ๊ ฌัง-หล่าง. 8 ไม้ กุ๊น เม่ย บัว ไม้ แก้ง ปวัด เจี๋ย นิ่น, เม่ย บัว ฮนั้ม นิ่น. ไม้ กุ๊น เม่ย บัว อี้ หฒั่น หมั่ง ไม้ ปวัด นิ่น, เม่ย บัว หย่า เสียน นิ่น ฯฒฯ หฒะเก้ง! ม่าย ออน-เหลาะ อ๊ะ, ฒู้ง ไม้ ม่าย หว่า ก๊อง, 9 เหว่ย หฒุ เม่ย บัว เญย ลี่ง ว่วน ตุ๊ เหฌียว. น้าย เซ เหว่ย เม่ย บัว เญย เสียน ฟิม.

10 โต่ว หว่า เมี่ยน ก๊อง เถา ทิน-ฮู่ง อ๋อย ปุน เม่ย บัว เญย เอน. นิ่น บัว หลงๆ เญย ฒ่า หมั่ง หย่า ฒิ่ม ล์อ น้าย เหฌียว เอน. 11 น้าย เต๋ย เมี่ยน ม่าย กี^ตู่ เญย สีง ลี่ง เยียม นิ่น บัว กะญั์ว จา-ด่าง ก๊อง กี^ตู่ อ๋อย หฒุ เสี่ยว โค้ว, มป่า ฆะฮ้า อ๋อย ตุ๊ เญย ฌัง-หล่าง. นิ่น บัว ชะ ฒ่า หมั่ง น้าย เต๋ย สี่ เถา หาย หฒั่น ธ้วด หย่า อ๋อย ฮนั้ง หาย นอ ธ้วด. 12 ทิน-ฮู่ง ปุน น้าย เต๋ย โต่ว หว่า เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น บัว โหฒว เญย กง เซ ไม้ เฒ์ย เหว่ย เถง นิ่น บัว กั้น, เซ เหว่ย เถง เม่ย บัว. นิ่น บัว โต่ว ต้าย ก๊อง เญย สี่ เม่ย บัว อี้ หฒั่น ไฮ์ เมี่ยน ฒุ่น คู้ เฝียน บั๋ว เม่ย บัว. น้าย เต๋ย ฒุ่น คู้ เฝียน เญย เมี่ยน หย่า เขา เยียม ทิน-ต้อง พ้าย ต้าย เญย สีง ลี่ง ฒุ่น. เลี่ยม ฟิน-เมี่ยน หย่า อ๋อย ฮิ้ว * น้าย เต๋ย สี่.

บัว อ๋อย หฒุ โหฒว ธีง-เหฑ่ง เญย เมี่ยน

13 เหว่ย น้าย อ๋อย หฒุ หลิ่ว เล์ย เหฒียง เฮญี้ยว, กุ๊น เจี๊ยน กั้น, หย่า หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เย^ซู กี^ตู่ แอ๋ง ต้าย วั้ว หฒั่น นิ่น อ๋อย เหธย ปุน เม่ย บัว เญย เอน. 14 เม่ย บัว โหฒว หมวัง ทิน-ฮู่ง เญย หว่า เญย น่าม โญ์ว. ไม้ ตู๋ง เอย เจี๊ยน เม่ย บัว เญย เฮญี้ยว หั่น โหฒว,
ฮนั้ง ฒิ่น ด่าง เม่ย บัว ไม้ แก้ง ฮิ้ว เญย เฒี่ยง โห่ โหฒว เญย นอ. 15 เห่ว เม่ย บัว ต้าย วั้ว เต้า เซ ธีง-เหฑ่ง เญย. เยียม เม่ย บัว โหฒว เญย หญู่งๆ สี่ เม่ย บัว หย่า อ๋อย หฒุ ฮนั้ง นิ่น นอ, ธีง-เหฑ่ง. 16 เหว่ย หฒุ กีง-โซว ก๊อง,

17 เม่ย บัว เต๋า เก๋า เญย เฒี่ยง โห่ เม่ย บัว เห่ว ทิน-ฮู่ง โหฒว ``อา เตีย อ่า.'' นิ่น ไม้ หมั่ง หาย เต้า เญย เฮมียน. นิ่น หฒิว เก๊าะ-เมี่ยน โหฒว เญย สี่ เซี้ยม. เหว่ย น้าย เม่ย บัว เยียม เสย หฒั่ง อ๋อย หฒุ กั้ม เหฑีย นิ่น, ท่าย นิ่น. 18 เม่ย บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง หฒัวะ เม่ย บัว เยียม อง-ถาย, ต่อย เจี๋ย ต่อย, ไม้ ลั่ม หล่ง เญย เจ๊า ธ้วด ต้าย. นิ่น ไม้ เฒ์ย หล่ง ไฮ่ หฒิด เญย กะน้าย ฮนั้ง เจียม ไฟ ญ่าน. 19 นิ่น หล่ง กี^ตู่ จ๋าย ไห่ เญย ฑย้าม หฒัวะ เม่ย บัว. กี^ตู่ เซ ฮนั้ง ไม้ หว่าย ฝัง หย่า ไม้ ม่าย ต๋อง เฆ่ม เญย ปะกี ยู่ง ตอน นอ. 20 ทิน-ฮู่ง ไม้ แก้ง เหฒย ลู่ง เหฒย เดา วั้ว หฒั่น นิ่น กิ๊น กี^ตู่ ต้าย. แอ๋ง เถา น้าย เต๋ย ฆะฮ้า ลาย เญย ฮนอย-เหญียะ กี^ตู่ ธ้วด ต้าย เหว่ย เถง เม่ย บัว. 21 เม่ย บัว เขา กี^ตู่ เสียน ทิน-ฮู่ง, ต้ง กี^ตู่ ไต่ มี่ง ปุน นิ่น แอ๋ง นั่ง ต้าย ตุ๊ ฌัง-หล่าง วั้ว เต้า. ฮนั้ง หน่าย, เม่ย บัว เญย เสียน ฟิม เหธา ม่าย ลั่ม ฮนั้ม เญย เซ เยียม ทิน-ฮู่ง.

22 เม่ย บัว เอย เจี๊ยน เฒียน เล์ย โหฒว ฯฒฯ ปุน เม่ย บัว เญย เฮญี้ยว ธีง-เหฑ่ง ต้าย หย่า หฒะเก้ง ฮนั้ม เสียน เย^ซู เญย ก๋อ-โย์ว. ฮนั้ง หน่าย เม่ย บัว อ๋อย หฒุ หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว ล่าน ฮนั้ม ล่าน. 23 เม่ย บัว เซ กั้น เซียง-ยู์ง เจี๋ย, ไม้ เฒ์ย เยียม ไฮ่ ไต่ เญย ป๊วน ยู์ง, เซ เยียม ไม้ ไฮ่ ไต่ เญย ป๊วน ยู์ง. เหว่ย หฒุ เม่ย บัว เขา ทิน-ฮู่ง เหยียด ลิ์ว เฒี่ยง เจี๊ยน เญย โต์ กั้น เซียง-ยู์ง เจี๋ย. 24 ฮนั้ง กีง-โซว ก๊อง นอ,

น้าย โต์ เซ ฒุ่น ปุน เม่ย บัว หมวัง เญย คู้ เฝียน.

⇑

[Remove Footnotes]