1 เท^สะ^โล^นิ^กา

เปา^โล เฟี้ย ปุน เท^สะ^โล^นิ^กา ฒี่ง เญย จิว-ปาง
ตะเยี้ยด เฒ้ย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

เท^สะ^โล^นิ^กา โหฒว มา^ซี^โด^เนีย แซ้ง เญย ต้ม ฒี่ง. เปา^โล ธ้วด ฟี^ลิบ^พอย ฒี่ง วั้ว หฒั่น นิ่น มี่ง เท^สะ^โล^นิ^กา ฒี่ง แอ๋ง เหลียบ นอม จิว-ปาง. มป่า ฆะฮ้า ไม้ เล่า ม่าย เต๋ย ยิว^ไท เมี่ยน เหมว่ย เจี๊ยะ เปา^โล เหว่ย หฒุ เปา^โล ฒุ่น กี^ตู่ เญย คู้ เฝียน ปุน จั๋น หมวัง, จั๋น หย่า เสียน ธั้ม เญย. วั้ว เต๋ย ยิว^ไท เมี่ยน ฯฒฯ เหธา เปา^โล ไม้ หอบ, เปา^โล ฯฒฯ ธ้วด เท^สะ^โล^นิ^กา ฒี่ง มี่ง เบ^โล^อา ฒี่ง. ฆะฮ้า, ต้ง เปา^โล เถา โค^ลิน^โท ฒี่ง วั้ว หฒั่น, เหธา เปา^โล จวั่ง กง โหฒว วั้ว เต้า ทิ^โม^ไท บั๋ว เปา^โล, เท^สะ^โล^นิ^กา ฒี่ง เญย จิว-ปาง ฮนั้ง หาย นอ.

เปา^โล ฯฒฯ เฟี้ย น้าย ตะเยี้ยด เฒ้ย เฝียน ปุน เท^สะ^โล^นิ^กา ฒี่ง เญย จิว-ปาง เหว่ย ออน เสียน เย^ซู เมี่ยน เญย เฮญี้ยว. นิ่น แล์ง ฒี่ง ทิน-ฮู่ง เหว่ย หฒุ วั้ว เต๋ย เมี่ยน เสียน หลง, หย่า ฮนั้ม เมี่ยน. นิ่น หย่า เฟี้ย เหว่ย เถง นิ่น บัว จั๋ง เจี๊ยน เปา^โล เหธา นิ่น บัว เยียม เญย เฒี่ยง โห่ นิ่น ฮนั้ง หาย นอ เยียม. ฆะฮ้า นิ่น เตา เต๋ย จิว-ปาง เมี่ยน หน่าย เญย หว่า. นิ่น บัว หน่าย เปา^โล, กี^ตู่ แอ๋ง ต้าย ฮนั้ง หาย นอ? สี ก๊อง กี^ตู่ ไม้ แก้ง ต้าย ตะเหญ่ย หฑุ่น, ม่าย ล่าน เสียน เญย เมี่ยน ไต่ ด่าง นอ, วั้ว เต้า หธ่อ ไฮ่ ตุ๊ เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง ไฟ? กี^ตู่ หาย หฒั่น แอ๋ง ต้าย? เปา^โล ฯฒฯ เตา, หย่า บั๋ว นิ่น บัว หฒั่นๆ โหฒว เจี๊ยน กง มี่ง ฒั้ว กี^ตู่ แอ๋ง ต้าย.

เฝียน ก๊อง
1:1 เจี์ย กอน หว่า
1:2-3:13 เปา^โล แล์ง ฒี่ง หย่า เธง ทิน-ฮู่ง
4:1-12 ขวิน เมี่ยน อ๋อย หฒุ ผุย เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน
4:13-5:11 กี^ตู่ แอ๋ง ต้าย เญย เฒี่ยง โห่ ฮนั้ง หาย นอ
5:12-22 เปา^โล ขวิน เหฒีย หญู่ง นิ่น บัว
5:23-28 เซ้ด เมว์ย หว่า

1 เท^สะ^โล^นิ^กา 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, เปา^โล, เหธา ซี^ลา * เหธา ทิ^โม^ไท เฟี้ย เฝียน ปุน เท^สะ^โล^นิ^กา ฒี่ง * เญย จิว-ปาง, ต้ง หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เหธา เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย เมี่ยน.

โท้ ทิน-ฮู่ง เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน เม่ย บัว.

เท^สะ^โล^นิ^กา จิว-ปาง
เญย หญู่ง เฒ้ย หลง

2 เยีย บัว หฒั่นๆ เหว่ย เม่ย บัว หฒวัง เมี่ยน แล์ง ฒี่ง ทิน-ฮู่ง. หาย หฒั่น เต๋า เก๋า หย่า ที่ เถา เม่ย บัว. 3 เยีย บัว เยียม เยีย บัว เญย หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เญย หฑะเฮมียน หฒั่นๆ จั๋ง เม่ย บัว เหว่ย เสียน เย^ซู โหฒว เญย กง. เม่ย บัว ฮนั้ม นิ่น ฯฒฯ โหฒว กง โค้ว, หย่า เขา ว้วน บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ ม่าย ลั่ม ฮนั้ม. 4 ทิน-ฮู่ง ฮนั้ม เญย หฒวัง ก๋อ-โย์ว อ้า! เยีย บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง กิ๊น เม่ย บัว, 5 เหว่ย หฒุ เยีย บัว เถา เม่ย บัว หน่าย ฒุ่น คู้ เฝียน, เยีย บัว ไม้ ตาน หล่ง หว่า ก๊อง ฮนั้ง, หย่า ม่าย สีง ลี่ง เญย ชะ ปุน เม่ย บัว ฮิ้ว ตี่ง น้าย คู้ เฝียน เซ หฒะเก้ง เฒียน เญย. เม่ย บัว กั้น ฮิ้ว ตุ๊, เยีย บัว เยียม เม่ย บัว บุด๋ง วั้ว หฒั่น, เยีย บัว ฮนั้ง หาย นอ เยียม. น้าย เซ เหว่ย ปุน เม่ย บัว ตุ๊ หลง. 6 เม่ย บัว หฒวด เยีย บัว เญย หญู่ง หย่า หฒวด เฒี้ยว เญย หญู่ง. ไม้ กุ๊น เม่ย บัว หฒุ เสี่ยว โค้ว ธั้ม, เม่ย บัว ม่าย สีง ลี่ง ปุน ต้าย เญย เฌียน-โย่ว ฒิบ น้าย คู้ เฝียน. * 7 เหว่ย น้าย เม่ย บัว โหฒว หญู่ง เฒ้ย ปุน เยียม มา^ซี^โด^เนีย เหธา อา^คา^ยา แซ้ง เญย เสียน เย^ซู เญย หฒวัง เมี่ยน หฒวด.

8 เฒี้ยว เญย โต์ ไม้ ตาน เยียม เม่ย บัว หน่าย ฒุ่น ธ้วด มี่ง ก๋อม มา^ซี^โด^เนีย แซ้ง เหธา อา^คา^ยา แซ้ง ฮนั้ง, นอมๆ ต๋อง เญย เมี่ยน หย่า ไฮ์ ก๊อง เม่ย บัว เสียน หลง ทิน-ฮู่ง, เยีย บัว ฯฒฯ ไม้ หฒุ แอ๋ง ก๊อง หาย หญู่ง อ๊ะ. 9 วั้ว เต๋ย หฒวัง เมี่ยน ก๊อง เยีย บัว มี่ง เม่ย บัว หน่าย เม่ย บัว ฮนั้ง หาย นอ ฒิบ เยีย บัว, หย่า ก๊อง เม่ย บัว ฮนั้ง หาย นอ กวั่ง ลิ์ว หมิ่ว-ฝัง ต้าย ล์อ ทิน-ฮู่ง, เหว่ย ฟู-สู เฒี่ยง เจี๊ยน เญย, เฒียน เญย ทิน-ฮู่ง. 10 นิ่น บัว ก๊อง เม่ย บัว หย่า ฒั้ว ทิน-ฮู่ง เญย ตอน เยียม ทิน-ต้อง เหฌี่ย ต้าย, ต้ง ไต่ มี่ง, ทิน-ฮู่ง ปุน นั่ง ต้าย เญย เย^ซู. นิ่น หย่า เหฌียว บัว เล่ย ดุ๊ด, ฆะฮ้า ฮี้ง ไม้ หฒุ ทิน-ฮู่ง โน์ว.

⇑

[Remove Footnotes]