1 ทิ^โม^ไท

เปา^โล เฟี้ย ปุน ทิ^โม^ไท ตะเยี้ยด เฒ้ย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ทิ^โม^ไท เยียม เอ^เซีย แซ้ง ธ้วด เสย. นิ่น เญย มา โหฒว ยิว^ไท เมี่ยน, นิ่น เญย เตีย, จั๋น-กีก. ทิ^โม^ไท หย่า โหฒว เต้า เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน หลุน เมี่ยน, เหธา เจี๊ยน เปา^โล มี่ง ฒุ่น คู้ เฝียน. เปา^โล เฟี้ย ปุน ทิ^โม^ไท ตะเยี้ยด เฒ้ย เฝียน วั้ว หฒั่น, ทิ^โม^ไท เยียม เอ^เฟ^โซ ฒี่ง เญย จิว-ปาง โหฒว กง. น้าย เฒ้ย เฝียน ม่าย ปัว หญู่ง เก้า หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย.

ตะเยี้ยด, อ๋อย หฒุ บู้ง เหว่ย หฒุ วั้ว นอม จิว-ปาง ม่าย เมี่ยน ฒุ่น จ๊า เล์ย. น้าย หญู่ง จ๊า เล์ย เซ ยิว^ไท เมี่ยน เหธา จั๋น เญย เล์ย หฒอบ เจี๊ยน เป๋น ต้าย. นิ่น บัว เสียน, ตะฟ่าน เยียม เจี๊ยน
น้าย นอม ป้าม เกน เญย เหยียด ฒู้ง เซ เอ๊าะ ไห่. ฮนั้ง หน่าย, หาย เต้า อ๋อย ตุ๊ เหฌียว อ๋อย หฒุ ฮิ้ว ตุ๊ เหฒีย หญู่ง ปี๋ง เจี๊ยน เญย สี่, หย่า ม่าย เหฒีย หญู่ง อ๋อย หฒุ โหฒว, เซ อ๋อย หฒุ เก่ ธั้ม-หญู่ง หญั่น ฮบ, หย่า ไม้ ตู๋ง ตอง จา.

ตะเหญ่ย, น้าย เฒ้ย เฝียน ก๊อง เถา ฮนั้ง หาย นอ โหฒว เล์ย-ป๋าย, หย่า ก๊อง เถา กุ๊น จิว-ปาง,
โก๋ว จิว-ปาง วั้ว เต๋ย อ๋อย หฒุ โหฒว หาย หญู่ง เมี่ยน.

เซ้ด เมว์ย เปา^โล หฌาว ทิ^โม^ไท ฮนั้ง หาย นอ ไฮ่ โหฒว เย^ซู กี^ตู่ เหฒียบ ฒัวะ เญย โปว, หย่า หฌาว นิ่น ฮนั้ง หาย นอ ไฮ่ ต้อ ตุ๊ ธั้ม-ปาน เสียน เย^ซู เมี่ยน.

เฝียน ก๊อง
1:1-2 เจี์ย กอน หว่า
1:3-3:16 จิว- ปาง เหธา กุ๊น จิว-ปาง เญย เมี่ยน
4:1-6:21 หฌาว ทิ^โม^ไท ฮนั้ง หาย นอ โหฒว เย^ซู กี^ตู่ เญย กง

1 ทิ^โม^ไท 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, เปา^โล, หฒิว บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว ทิน-ฮู่ง เหธา ปุน บัว ม่าย ลั่ม ฮนั้ม เญย กี^ตู่ เย^ซู เญย หลี่ง โหฒว กี^ตู่ เย^ซู เญย กง-โฒ่.

2 เยีย เฟี้ย เฝียน ปุน ทิ^โม^ไท, * ต้ง เหว่ย บัว เสียน เฒี้ยว ต๋อง โหฒว เยีย เญย เธียน ตอน วั้ว เต้า.

โท้ หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง, หย่า โท้ บัว เญย เฒี้ยว กี^ตู่ เย^ซู ค้อ-เลี่ยน เม่ย, เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน เม่ย.

ขวิน ทิ^โม^ไท ไฝ ฟิม จ๊า เล์ย

3 เยีย ขวิน เม่ย เยียม เหฌี่ย เอ^เฟ^โซ ฒี่ง ฮนั้ง ฒิ่น ด่าง เยีย อ๋อย มี่ง มา^ซี^โด^เนีย วั้ว หฒั่น เยีย ขวิน เม่ย นอ. เยียม หน่าย ม่าย เต๋ย เมี่ยน ฒุ่น จ๊า โต์-เล์ย, เยีย หย่า อ๋อย เม่ย หัด เจี๊ยน ไม้ ตู๋ง ปุน นิ่น บัว หฌาว. 4 อ๋อย หฒุ บั๋ว นิ่น บัว กวั่ง, ไม้ ตู๋ง ปุน เฮญี้ยว หฑั่ม โล์-ฮนอย เญย โก๊ว-ไหล่ เหธา โล์-ฮนอย อง-ถาย เญย โต้ว ฒง ไม้ ไฮ่ จ่ม, ต่อย เจี๋ย ต่อย เญย บั๋ว. น้าย เต๋ย สี่ ขูง โหฒว กอน ปุน เมี่ยน แฑง มี่ง แฑง ต้าย ฮนั้ง, ไม้ เถง เมี่ยน เสียน หลง, ไฮ่ ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย. 5 เยีย ฮนั้ง น้าย นอ หัด เซ เหว่ย ปุน เม่ย บัว ล่าน ฮนั้ม ล่าน. ล่าน ฮนั้ง น้าย ฮนั้ม ล่าน อ๋อย หฒุ หล่ง ธีง-เหฑ่ง เญย เฮญี้ยว, หล่ง คู้ ล่าง ฟิม, หย่า เฒียนๆ เญย เสียน. 6 มป่า ม่าย เต๋ย เมี่ยน กวั่ง น้าย เต๋ย เจ๊า มี่ง เพียน, ขูง แฑง ไม้ ลั่ม หล่ง เญย สี่ ฮนั้ง. 7 นิ่น บัว อ๋อย โหฒว ฟิน-แซง หฌาว ทิน-ฮู่ง เญย เล์ย-หลัด มป่า นิ่น บัว ก๊อง เญย หว่า นิ่น บัว กั้น ไม้ เม่ง แปะ. นิ่น บัว แหง่ง เจี๊ยน ก๊อง เญย สี่ นิ่น บัว กั้น ฒู้ง ไม้ เปียะ เฮญี้ยว.

8 สี ก๊อง เมี่ยน หล่ง ตุ๊ หอบ นอ, บัว ฮิ้ว ตุ๊ เล์ย-หลัด เซ หลง เญย. 9 มป่า อ๋อย หฒุ จั๋ง เจี๊ยน เล์ย-หลัด เซ ไม้ เฒ์ย เหว่ย คู้ เมี่ยน เหลียบ ต้าย. เล์ย-หลัด เหลียบ ต้าย เหว่ย เมี่ยน หว่าย เมี่ยน เหธา ไม้ หมวัง เล์ย เญย เมี่ยน, แอ๋ง เหธา ไม้ กัน ทิน-ฮู่ง เญย, ป์าม ฒุ์ย เญย, ไม้ ธีง-เหฑ่ง เญย, เหธา หมั่ง เผีย ทิน-ฮู่ง เญย, ไต๋ เตีย ไต๋ มา เญย, เหธา ไต๋ เมี่ยน เญย เมี่ยน, 10 ไม้ หลวน ห่อง เญย, มจั่ง เหฮยียน มจั่ง เญย เมี่ยน, หนิ่ม เมี่ยน หม่าย เญย, เหธา ก๊อง-แปะ เญย, โหฒว จ๊า ฒอง-เหฒง เญย, หย่า เหว่ย เหยียด ฒู้ง แหง่ง เฒียน โต์-เล์ย เญย เมี่ยน. 11 น้าย เฒียน โต์-เล์ย เซ หอบ หฒุ เธง เญย ทิน-ฮู่ง จิว ปุน เยีย ฒุ่น วั้ว หญู่ง ฌัง-หล่าง * เญย คู้ เฝียน.

เปา^โล แล์ง ฒี่ง เหว่ย หฒุ
ทิน-ฮู่ง ค้อ-เลี่ยน นิ่น

12 เยีย แล์ง ฒี่ง บัว เญย เฒี้ยว กี^ตู่ เย^ซู, ต้ง เหธย ชะ ปุน เยีย วั้ว เต้า, เหว่ย หฒุ นิ่น ฝุน เยีย เหฒียบ ฒัวะ เญย ฯฒฯ พ้าย เยีย โหฒว นิ่น เญย กง. 13 ไม้ กุ๊น ฒิ่น ด่าง เยีย คี นิ่น, โหฒว โตะ ก๊อง โตะ นิ่น, ทิน-ฮู่ง ค้อ-เลี่ยน เยีย เหว่ย หฒุ วั้ว หฒั่น เยีย ไม้ แก้ง เสียน กี^ตู่, เยีย กั้น โหฒว เญย เยีย หย่า ไม้ ฮิ้ว. * 14 บัว เญย เฒี้ยว เหธย เอน ธั้มๆ เญย ฯฒฯ ปุน เยีย เขา กี^ตู่ เย^ซู ม่าย เสียน ฟิม หย่า ม่าย ฮนั้ม เมี่ยน เญย เฮญี้ยว.

15 กี^ตู่ เย^ซู เหฌี่ย ป้าม เกน เหว่ย เหฌียว ฒุ์ย-เมี่ยน. น้าย โจ๋ว หว่า หฒะเก้ง เฒียน ไห่, ผุย ตุ๊ หม่าน เมี่ยน เสียน. เหยียด ฒู้ง ฒุ์ย-เมี่ยน เยีย กั้น หย่า โหฒว เก้า หว่าย เจี๋ย วั้ว เต้า. 16 มป่า ทิน-ฮู่ง ค้อ-เลี่ยน เยีย, เหว่ย ปุน กี^ตู่ เย^ซู เยียม เยีย ปุน ธีง นิ่น ม่าย เญย เหยียด ฒู้ง หน่อย. ฮนั้ง หน่าย, ไม้ กุ๊น เยีย โหฒว เก้า หว่าย เจี๋ย เญย ฒุ์ย-เมี่ยน, น้าย โหฒว หญู่ง เฒ้ย ปุน ฆะฮ้า ต้าย เสียน นิ่น, ตุ๊ เหยียด ลิ์ว เญย แหม่ง เญย เมี่ยน.

17 อ๋อย หฒุ ท่าย เหยียด ลิ์ว เยียม เญย ฮู่ง เตี๋ย, ต้ง ไม้ ไฮ่ ไต่, บัว หมั่ง ไม้ ปวัด เญย ดุ เต้า ทิน-ฮู่ง. หย่า อ๋อย หฒุ เหยียด ลิ์ว เธง เถา หม่าน โก๊ว หม่าน ต่อย. อา^เมน.

18 เยีย เญย ตอน, ทิ^โม^ไท อ้า! เยีย อี้ หฒั่น เห่ว เม่ย โหฒว เญย เซ หฒิว ฒิ่น ด่าง เมี่ยน โต่ว ต้าย ก๊อง เถา เม่ย วั้ว เต๋ย หว่า, เหว่ย ปุน เม่ย หล่ง วั้ว เต๋ย หว่า โหฒว หวัวะ กิ่น เบ๊าะ หลง เญย จ๋า. 19 อ๋อย หฒุ หฒั่นๆ เสียน หลง หย่า ม่าย คู้ ล่าง ฟิม. ม่าย เต๋ย เมี่ยน หว่าย ล่าง ฟิม, นิ่น บัว เญย เสียน ฟิม ฯฒฯ ด๊อด เหฑ่ง หมี่ อ๊ะ. 20 น้าย หญู่ง เมี่ยน ม่าย อี เต้า, บั๋ว เห่ว ฮี^เม^เน^อัด เหธา อา^เล้ก^ซาน^เด. เยีย เฒาะ นิ่น บัว จิว ปุน ซา^ตาน หมี่ อ๊ะ, เหว่ย หฌาว นิ่น บัว ไม้ ตู๋ง คี ทิน-ฮู่ง.

⇑

[Remove Footnotes]