2 โค^ลิน^โท

เปา^โล เฟี้ย ปุน โค^ลิน^โท ฒี่ง เญย จิว-ปาง
ตะเหญ่ย เฒ้ย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

เปา^โล เฟี้ย น้าย ตะเหญ่ย เฒ้ย เฝียน ปุน โค^ลิน^โท ฒี่ง เญย จิว-ปาง วั้ว หฒั่น, นิ่น เหธา วั้ว นอม จิว-ปาง ม่าย เต๋ย สี่. ม่าย เต๋ย จิว-ปาง เมี่ยน ก๊อง โตะ เปา^โล มป่า เปา^โล ด่ง หาย อ๋อย เหธา วั้ว เต๋ย โหฒว หลง. หฒะเก้ง ตุ๊ เหธา นิ่น บัว หอบ วั้ว หฒั่น, นิ่น อะเฮน้ย ไห่.

เยียม เฝียน-กอน เปา^โล ก๊อง เม่ง ม่าย เต๋ย จิว-ปาง เมี่ยน ก๊อง โตะ เหธา นิ่น ต๋อย-เตก วั้ว หฒั่น, นิ่น เหว่ย หาย ติ่ว อ๋อย หฒุ ก๊อง เฮนี้ย เญย. ฆะฮ้า จิว-ปาง หมวัง นิ่น เญย หว่า, ก๊อย เฮญี้ยว กวั่ง ฒุ์ย, แอ๋ง เหธา เปา^โล โหฒว หอบ ต้าย, นิ่น ฯฒฯ หลง เฮญี้ยว ไห่.

เฝียน-เตว๊ย เปา^โล โท้ จิว-ปาง ธ้วด ฟิม กั๊บ ญ่าน เถง ยู^เดีย แซ้ง เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน จ่ม เมี่ยน. ฆะฮ้า วั้ว เต๋ย ปัว ฒาง, เปา^โล ก๊อง เม่ง นิ่น โหฒว กง-โฒ่ เญย เจ๊า เหว่ย หฒุ เยียม โค^ลิน^โท ฒี่ง เญย จิว-ปาง ม่าย เต๋ย ก๊อง นิ่น บัว กั้น เซ เฒียน กง-โฒ่, เปา^โล จ๊า เญย.

เฝียน ก๊อง
1:1-11 เจี์ย กอน หว่า
1:12-7:16 เปา^โล เหธา โค^ลิน^โท ฒี่ง เญย จิว-ปาง
8:1-9:15 กั๊บ ญ่าน ปุน ยู^เดีย แซ้ง เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน
10:1-13:10 เปา^โล ก๊อง นิ่น ฮนั้ง หาย นอ ตุ๊ หัด ม์า โหฒว กง-โฒ่
13:11-14 เซ้ด เมว์ย หว่า

2 โค^ลิน^โท 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, เปา^โล, เอย ทิน-ฮู่ง เญย เอ๋ย โหฒว กี^ตู่ เย^ซู เญย กง-โฒ่. เยีย เหธา บัว เญย โย์ว, ทิ^โม^ไท, เฟี้ย เฝียน ปุน เยียม โค^ลิน^โท ฒี่ง, * ทิน-ฮู่ง เญย จิว-ปาง, หย่า เฟี้ย ปุน ก๋อม อา^คา^ยา แซ้ง, ทิน-ฮู่ง เญย หฒวัง เมี่ยน.

2 โท้ บัว เญย หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เหธา เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน เม่ย บัว.

เปา^โล เธง ทิน-ฮู่ง

3 บัว อ๋อย หฒุ เธง บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย เตีย, ทิน-ฮู่ง, ต้ง ค้อ-เลี่ยน เมี่ยน เญย หฒั่ง เตี๋ย, หย่า หฒั่นๆ ออน บัว เญย เฮญี้ยว เญย ทิน-ฮู่ง. 4 บัว ม่าย หญู่งๆ ขวน น่าน, นิ่น ออน บัว เญย เฮญี้ยว, เหว่ย ปุน บัว แอ๋ง ไฮ่ ออน ปวั้ง หฒุ หาย หญู่ง ขวน น่าน เญย เมี่ยน เญย เฮญี้ยว. ทิน-ฮู่ง ฮนั้ง หาย นอ ออน บัว เญย เฮญี้ยว, บัว หย่า ฮนั้ง วั้ว นอ ไฮ่ ออน เมี่ยน เญย เฮญี้ยว. 5 บัว ฮนั้ง หาย นอ เหธา กี^ตู่ ม่าย ป่วน เสี่ยว โค้ว ธั้ม, บัว หย่า ฮนั้ง วั้ว นอ เขา กี^ตู่ ตุ๊ ทิน-ฮู่ง ออน เฮญี้ยว ธั้ม. 6 สี ก๊อง เยีย บัว เสี่ยว โค้ว, เซ เหว่ย ปุน เม่ย บัว ตุ๊ ออน เฮญี้ยว หย่า ตุ๊ เหฌียว. สี ก๊อง ทิน-ฮู่ง ออน เยีย บัว เญย เฮญี้ยว, เซ เหว่ย ปุน เม่ย บัว ตุ๊ ออน เฮญี้ยว, หย่า เถง เม่ย บัว ม่าย หน่อย เตี๊ย ตุ๊ โค้ว, ฮนั้ง เยีย บัว เตี๊ย ตุ๊
โค้ว นอ. 7 เยีย บัว ฯฒฯ เหว่ย เม่ย บัว หฒั่นๆ ม่าย ลั่ม ฮนั้ม ต๋อง, เหว่ย หฒุ เยีย บัว ฮิ้ว ตุ๊ ฮนั้ง เม่ย บัว ม่าย ป่วน เหธา เยีย บัว เสี่ยว โค้ว, เม่ย บัว หย่า ม่าย ป่วน ตุ๊ ทิน-ฮู่ง ออน เฮญี้ยว ฮนั้ง นิ่น ออน เยีย บัว เญย เฮญี้ยว นอ.

8 หฒวัง ก๋อ-โย์ว อ่า, เยีย บัว อ๋อย เม่ย บัว ฮิ้ว เยีย บัว เยียม เอ^เซีย แซ้ง ปวั้ง เจี๋ย เญย โค้ว หน่าน, ฮนั้ง เฮนี้ย ไห่ เญย กะน้าย ดั๊บ เจี๊ยน ซิน นอ, ฒู้ง หล่าย ไม้ ตุ๊ แหม่ง เฒี่ยง. * 9 เยีย บัว เยียม เฮญี้ยว ไฮ์ ฮนั้ง หฒุ ตี่ง ไต๋ ไต่, มป่า น้าย เซ เหว่ย ปุน เยีย บัว ไม้ เขา เยีย บัว กั้น. เซ ปุน เยีย บัว ขูง เขา ทิน-ฮู่ง, ต้ง ไฮ่ ปุน ไต่ มี่ง เญย เมี่ยน นั่ง ต้าย วั้ว เต้า. 10 นิ่น เหฌียว เยีย บัว เล่ย ดุ๊ด เธี้ยว, ไฮ่ ห่อย แหม่ง เญย สี่. นิ่น แอ๋ง อ๋อย เหฌียว เยีย บัว. เยีย บัว ฯฒฯ เขา นิ่น ม่าย ลั่ม ฮนั้ม นิ่น แอ๋ง อ๋อย เหฌียว เยีย บัว, 11 เหว่ย หฒุ เม่ย บัว เถง เยีย บัว เต๋า เก๋า. ฮนั้ง หน่าย ฯฒฯ ม่าย เมี่ยน ธั้ม แล์ง ฒี่ง, ทิน-ฮู่ง เหว่ย หฒุ ทิน-ฮู่ง เตา เมี่ยน ธั้ม เต๋า เก๋า เญย หว่า เหธย เอน ปุน เยีย บัว.

เปา^โล ทิ้ว เฮญี้ยว
ไม้ มี่ง โค^ลิน^โท ฒี่ง

12 น้าย เยีย บัว ปู๋ง หว่า-เหมา ตุ๊ เญย. เยีย บัว เญย เฮญี้ยว ปุน เยีย บัว ฮิ้ว ตุ๊ เยีย บัว เยียม เสย หฒั่ง ฮนั้ง หาย นอ เยียม, หย่า เหล่ง เจ๊ย เญย ฮนั้ง หาย นอ เหธา เม่ย บัว จิว ทง. เซ ทิน-ฮู่ง ปุน เยีย บัว โหฒว ธีง-เหฑ่ง เญย, เฮญี้ยว หฒีง เญย. เยีย บัว หย่า ไม้ เขา ป้าม เมี่ยน เญย ธง-เม่ง. ขูง เขา ทิน-ฮู่ง เญย เอน ฮนั้ง. 13-14 เยีย บัว เฟี้ย ปุน เม่ย บัว เญย, เซ ขูง เฟี้ย ต้ง เม่ย บัว ไฮ่ โตะ, ไฮ่ ฮิ้ว เญย ฮนั้ง. อี้ หฒั่น เม่ย บัว ขูง เม่ง แปะ เต๋ย ป๊า
เยีย บัว ฮนั้ง, มป่า เยีย ฮนั้ม ต้าย เม่ย บัว อ๋อย หมั่นๆ เม่ง แปะ เหฑ่ง เยีย บัว. ฮนั้ง น้าย, เถา เฒี้ยว เย^ซู แอ๋ง ต้าย วั้ว หฒั่น, เม่ย บัว อ๋อย เธง เยีย บัว, ฮนั้ง เยีย บัว อ๋อย เธง เม่ย บัว นอ.

15 เหว่ย หฒุ เยีย เญย เฮญี้ยว ฝุน ตี่ง ฮนั้ง น้าย นอ, เยีย ต้าว ตั้ง อ๋อย มี่ง เม่ย บัว หน่าย, เหว่ย ปุน เม่ย บัว แอ๋ง ตุ๊ หฑุ่น หลง. 16 เยีย มี่ง มา^ซี^โด^เนีย เยีย อ๋อย ยั่ง เม่ย บัว หน่าย มี่ง. หฑวน เญย เฒี่ยง โห่ แอ๋ง ยั่ง หน่าย หฑวน, เหว่ย ปุน เม่ย บัว เถง เยีย ธ้วด เจ๊า มี่ง ยู^เดีย แซ้ง. * 17 เยีย ต๊า น้าย หญู่ง หฒะเอ๋ย, เม่ย บัว ปวัด ฮนั้ง เยีย เฮญี้ยว ไม้ ตี่ง ไฟ? เยีย ขูง เอย เยีย กั้น เญย เฮญี้ยว ต๊า หฒะเอ๋ย ไฟ? เหยียด ปิ่น ก๊อง เฒ์ย, เหยียด ปิ่น ก๊อง ไม้ เฒ์ย. 18 เยีย เฒี้ยง เจี๊ยน เหฒียบ ฒัวะ เญย ทิน-ฮู่ง บั๋ว เม่ย บัว, เยีย บัว แล์ง เญย หว่า ไม้ เฒ์ย เหยียด ปิ่น ก๊อง เฒ์ย, เหยียด ปิ่น ก๊อง ไม้ เฒ์ย. 19 เหว่ย หฒุ เยีย เหธา ซี^ลา * เหธา ทิ^โม^ไท ฒุ่น ทิน-ฮู่ง เญย ตอน, เย^ซู กี^ตู่, เญย โต์ ปุน เม่ย บัว หมวัง. กี^ตู่ ไม้ เฒ์ย เหยียด ปิ่น เฒ์ย, เหยียด ปิ่น ไม้ เฒ์ย. ต๋าว หฑวน เยียม นิ่น หญู่งๆ ขูง ``เฒ์ย.'' * 20 เหว่ย หฒุ ทิน-ฮู่ง แล์ง เญย หว่า เหยียด ฒู้ง, กี^ตู่ ปุน ธีง เซ ``เฒ์ย เญย.'' บัว ฯฒฯ เขา เย^ซู กี^ตู่ ก๊อง, ``อา^เมน'' เหว่ย ท่าย ทิน-ฮู่ง. 21 ทิน-ฮู่ง กั้น ปุน เยีย บัว เหธา เจี๊ยน เม่ย บัว ฮิ้ว ตี่ง บัว เหธา กี^ตู่ จวั่ง แหม่ง เฒี่ยง. นิ่น พ้าย เยีย บัว, 22 หย่า ฆ้าบ เจี๊ยน เหยียน, ปุน ธีง บัว โหฒว นิ่น เญย เมี่ยน. นิ่น หย่า ปุน สีง ลี่ง เยียม บัว เญย เฮญี้ยว โหฒว ตี่ง-ฒิ่น เปว เจี๊ยน ฆะฮ้า อ๋อย ตุ๊ เญย หญู่งๆ.

23 เยีย เห่ว ทิน-ฮู่ง เถง เยีย โหฒว ฒอง-เหฒง เหว่ย หฒุ นิ่น ฮิ้ว ตุ๊ เยีย เญย เฮญี้ยว. เยีย ตี่ง ไม้ มี่ง โค^ลิน^โท ฒี่ง เซ เหว่ย หญ่าง เม่ย บัว. 24 เยีย บัว ไม้ เฒ์ย กุ๊น เม่ย บัว เญย เสียน ฟิม. เยีย บัว เหธา เม่ย บัว จวั่ง กง โหฒว, เหว่ย ปุน เม่ย บัว ตุ๊ เฌียน-โย่ว, เหว่ย หฒุ เม่ย บัว เขา เสียน ฟิม เหลียบ ตุ๊ ว้วน อ๊ะ.

⇑

[Remove Footnotes]