2 ปี^เต

ปี^เต เฟี้ย เญย ตะเหญ่ย เฒ้ย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

ปี^เต เฟี้ย เญย ตะเหญ่ย เฒ้ย เฝียน นิ่น เฟี้ย ปุน โล์-ฮนอย เสียน เญย เมี่ยน ธั้ม. เก้า หล่ง
เจี๊ยน เจี๋ย นิ่น อ๋อย แหง่ง ตุ๊ ฮี่ง ฒุ่น จ๊า เล์ย เญย ฟิน-แซง หฌาว เญย เล์ย หย่า หลาย กัน จ๊า เล์ย เมี่ยน โหฒว ไม้ เป๋น เญย สี่. นิ่น ก๊อง เมี่ยน อ๋อย ฮี่ง เจี๋ย น้าย เต๋ย สี่ นอ, อ๋อย หฒุ หฒะเก้ง ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง หย่า ฮิ้ว เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย เฒียน เล์ย, ต้ง ปวัด เจี๋ย เย^ซู หย่า ไฮ์ นิ่น หฌาว เจี๋ย วั้ว เต๋ย เมี่ยน หฌาว เญย เล์ย.

ปี^เต เก้า เฑ่า เจี๋ย เซ เย^ซู แล์ง นิ่น แอ๋ง อ๋อย ต้าย หฑุ่น มป่า ม่าย เต๋ย ก๊อง นิ่น ไม้ ต้าย อ๊ะ. ปี^เต บั๋ว เมี่ยน ไม้ เฒ์ย เย^ซู ไม้ ต้าย. ปวัด เย^ซู ไม้ แก้ง ต้าย เซ เหว่ย หฒุ ทิน-ฮู่ง ไม้ อ๋อย หาย เต้า หฒุ เหมียด. นิ่น อ๋อย ฒั้ว ปุน หฒวัง เมี่ยน ม่าย ฉัง ก๊อย เฮญี้ยว กวั่ง นิ่น บัว เญย ฒุ์ย.

เฝียน ก๊อง
1:1-2 เจี์ย กอน หว่า
1:3-21 เสียน เย^ซู เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ เยียม
2:1-22 ฒุ่น จ๊า เล์ย เญย ฟิน-แซง
3:1-18 กี^ตู่ แอ๋ง ต้าย หฑุ่น

2 ปี^เต 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, ซี^โมน ปี^เต, โหฒว เย^ซู กี^ตู่ เญย โปว หย่า โหฒว นิ่น เญย กง-โฒ่.

เยีย เฟี้ย เฝียน ปุน เขา บัว แป้ง ฟิม เญย ทิน-ฮู่ง เหธา เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ ตุ๊ เหธา บัว จวั่ง ต้ง หญู่ง จ๋าย เญย โต์ เสียน เญย เมี่ยน.

2 เยีย โท้ ทิน-ฮู่ง เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน เม่ย บัว จา ธั้ม เจี๊ยน ฝาว, เหว่ย หฒุ เม่ย บัว ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง หย่า ฮิ้ว ตุ๊ บัว เญย
เฒี้ยว เย^ซู.

ทิน-ฮู่ง กิ๊น ต้าย เญย เมี่ยน
อ๋อย หฒุ ฮนั้ง หาย นอ เยียม

3 ทิน-ฮู่ง หล่ง นิ่น เญย ชะ เฒาะ บัว เยียม น้าย เสย หฒั่ง เหว่ย กัน หลง ทิน-ฮู่ง เฉียม หล่ง เญย หญู่งๆ เหธย ปุน บัว. บัว ฮนั้ง น้าย นอ ตุ๊ เหว่ย หฒุ บัว ฮิ้ว ตุ๊ นิ่น, ต้ง เห่ว บัว ต้าย จวั่ง นิ่น เญย ฌัง-หล่าง เหธา นิ่น หลง เญย เหยียด ฒู้ง วั้ว เต้า. 4 ฮนั้ง น้าย, นิ่น แล์ง โฮล ไห่, จ๋าย ไห่ เญย หว่า ปุน บัว. เม่ย บัว ฯฒฯ ไฮ่ เขา น้าย เต๋ย แล์ง เญย หว่า ตุ๊ จวั่ง ทิน-ฮู่ง เญย เฟียม-ฝีง, หย่า ไฮ่ เปย๋า ดุ๊ด ป้าม เกน เญย หว่าย สี่, ต้ง ป้าม เมี่ยน เอย กั้น
เญย เฮญี้ยว หั่น โหฒว เญย หว่าย สี่.

5 เหว่ย น้าย เม่ย บัว อ๋อย หฒุ หล่ง เหฑ่ง เฮญี้ยว ปุน เม่ย บัว เญย เสียน ฟิม จา โหฒว คู้ สี่. โหฒว คู้ สี่ หย่า อ๋อย หฒุ จา ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง. * 6 ฮิ้ว ตุ๊ ทิน-ฮู่ง หย่า อ๋อย หฒุ จา ไฮ่
กุ๊น ตุ๊ กั้น. ไฮ่ กุ๊น ตุ๊ กั้น หย่า อ๋อย หฒุ จา ม่าย หน่อย เตี๊ย. ม่าย หน่อย เตี๊ย หย่า อ๋อย หฒุ จา กัน หลง ทิน-ฮู่ง. 7 กัน หลง ทิน-ฮู่ง หย่า อ๋อย หฒุ จา ฮนั้ม เสียน เย^ซู เญย ก๋อ-โย์ว. ฮนั้ม เสียน เย^ซู เญย ก๋อ-โย์ว หย่า อ๋อย หฒุ จา ฮนั้ม หฒวัง เมี่ยน. 8 สี ก๊อง เม่ย บัว ม่าย น้าย เต๋ย โหฒว หลง เญย สี่ หย่า จา ม่าย ธั้ม เจี๊ยน ฝาว, ฯฒฯ ปุน เม่ย บัว ธ้วด ปั้น เหฒ่ย, ม่าย ลั่ม หล่ง, หย่า เก้า ฮิ้ว ตุ๊ บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่. 9 มป่า หาย เต้า ไม้ ม่าย น้าย เต๋ย โหฒว หลง เญย สี่ นอ, วั้ว เต้า เซ มฒีง บั๊ว, หมั่ง ไม้ ตุ๊ โก, หย่า หละคุ นิ่น ฒิ่น ด่าง โหฒว เญย ฒุ์ย ตุ๊ หฑาว เหฑ่ง หมี่ อ๊ะ.

10 หฒวัง ก๋อ-โย์ว อ่า, เหว่ย น้าย เม่ย บัว อ๋อย หฒุ จา จอม เฮญี้ยว โหฒว, ปุน ธีง เม่ย บัว หฒะเก้ง โหฒว ทิน-ฮู่ง เห่ว ต้าย กิ๊น ต้าย เญย เมี่ยน. สี ก๊อง เม่ย บัว ฮนั้ง น้าย นอ โหฒว, เม่ย บัว เหยียด ลิ์ว หย่า ไม้ ด๊อด. 11 ฮนั้ง หน่าย ทิน-ฮู่ง ฯฒฯ ปุน เม่ย บัว ม่าย ตุ้น ยุ่น เญย เล์ย เปียะ บัว เหฌียว เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เหยียด ลิ์ว เญย กั๊วะ.

12 เหว่ย น้าย, ไม้ กุ๊น เม่ย บัว ฒู้ง ฮิ้ว ลิ์ว หย่า เขา ว้วน เม่ย บัว ฒิบ ต้าย เญย เฒียน เล์ย, เยีย อ๋อย หฒั่นๆ เถง เม่ย บัว จั๋ง เจี๊ยน น้าย เต๋ย สี่. 13 เยีย ฮนั้ม เยีย หธ่อ เฒี่ยง เจี๊ยน * เญย เฒี่ยง โห่ เยีย หอบ หฒุ เถง เม่ย บัว จั๋ง ตุ๊ น้าย เต๋ย สี่. 14 เยีย ฮิ้ว ตุ๊ ไม้ เล่า เยีย อ๋อย หฒุ กวั่ง เยีย น้าย นอม ไฮ่ ไต่ เญย ซิน, * ฮนั้ง บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เม่งๆ เญย บั๋ว เยีย นอ. 15 เยีย อ๋อย หล่ง เหฑ่ง ชะ ล์อ เจ๊า เหว่ย ปุน เม่ย บัว ฒั้ว เยีย เกวย เสย ฯฒฯ หฒั่นๆ จั๋ง เจี๊ยน น้าย เต๋ย สี่.

โหฒว ฒอง-เหฒง ก๊อง
เย^ซู เญย ฌัง-หล่าง

16 เยีย บัว ไม้ เฒ์ย หล่ง ไกว-ช้าว เมี่ยน เป๋น ต้าย เญย โก๊ว-ไหล่ ปุน เม่ย บัว ฮิ้ว ตุ๊ บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย ชะ เหธา นิ่น แอ๋ง อ๋อย ต้าย หฑุ่น เญย สี่. เซ เยีย บัว กั้น เญย มฒีง ตุ๊ ปวัด นิ่น เญย ฮ่าง ต้าว. 17 หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง ท่าย นิ่น, ปุน นิ่น ม่าย ฌัง-หล่าง วั้ว หฒั่น, ม่าย เฉีย เยียม ฌัง-หล่าง ไห่ เญย ทิน-ฮู่ง * ต้าย ก๊อง,

18 เยีย บัว เหธา นิ่น เยียม วั้ว นอม ธีง-เหฑ่ง บง เญย เฒี่ยง โห่ เยีย บัว หย่า ตุ๊ ไฮ์ น้าย เต๋ย เฉีย เยียม ทิน-ต้อง ต้าย.

19 เหว่ย น้าย เยีย บัว เก้า ฮิ้ว ตี่ง โต่ว หว่า เมี่ยน โต่ว ต้าย เญย หว่า เซ เฒียน เญย. เม่ย บัว หล่ง เฮญี้ยว ฮนั้ม เถา น้าย เต๋ย เจ๊า เซ หลง อ๊ะ, เหว่ย หฒุ เซ ฮนั้ง นอม ตัง หฒิว เจี๊ยน หฮมวัง เญย ต๋อง, เถา ลู่ง เบี์ยว ฌัง, ถาย-แปะ ฟีง * ธ้วด ต้าย หฒิว เจี๊ยน เม่ย บัว เญย เฮญี้ยว. 20 ตะเยี้ยด หล่ง เจี๊ยน เจี๋ย อ๋อย หฒุ เปียะ เฮญี้ยว, ไม้ ม่าย หาย เต้า ไฮ่ หล่ง กั้น เญย หฒะเอ๋ย พ้อ เม่ง โต่ว หว่า เมี่ยน โต่ว ต้าย เฟี้ย วั้ว เต๋ย กีง-โซว เญย หว่า. 21 เหว่ย หฒุ ไม้ ม่าย หาย เต้า ไฮ่ เอย กั้น เญย เอ๋ย โต่ว ทิน-ฮู่ง เญย หว่า. เมี่ยน โต่ว ทิน-ฮู่ง เญย หว่า เซ เอย สีง ลี่ง ต้อ นิ่น บัว ก๊อง ฮนั้ง.

⇑

[Remove Footnotes]