2 เท^สะ^โล^นิ^กา

เปา^โล เฟี้ย ปุน เท^สะ^โล^นิ^กา ฒี่ง เญย จิว-ปาง
ตะเหญ่ย เฒ้ย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

เท^สะ^โล^นิ^กา ฒี่ง เญย จิว-ปาง เมี่ยน หธ่อ ไม้ เม่ง แปะ กี^ตู่ แอ๋ง ต้าย เญย ฮนอย ฮนั้ง หาย นอ. จิว-ปาง ฯฒฯ ม่าย เต๋ย หละเญ้า เญย สี่. ม่าย เต๋ย ก๊อง กี^ตู่ ฒู้ง ต้าย ลิ์ว อ๊ะ. เปา^โล ฯฒฯ เฟี้ย น้าย ตะเหญ่ย เฒ้ย เฝียน ปุน เท^สะ^โล^นิ^กา จิว-ปาง ฮิ้ว ตุ๊ ฮนั้ง น้าย นอ ก๊อง เซ ไม้ เฒียน. กี^ตู่ แอ๋ง ต้าย เญย ฮนอย ไม้ แก้ง เถา, โหฒว หว่าย โหฒว เอ๊าะ เญย สี่ อ๋อย หฒุ ธั้ม เจี๊ยน ฝาว เถา ปวั๊ง โสว โหม่ว. เถา วั้ว หฒั่น ม่าย เต้า ธ้วด ต้าย กุ๊น เมี่ยน. นิ่น หย่า ตุ๊ บั๋ว เห่ว ``ป์าม เล์ย-หลัด วั้ว เต้า,'' หย่า อ๋อย เหธา กี^ตู่ ต๋อย-เตก.

เปา^โล หย่า บั๋ว โตะ น้าย เฒ้ย เฝียน เญย เมี่ยน, ไม้ กุ๊น ปวั้ง หฒุ หาย หญู่ง สี่, หาย หญู่ง โค้ว หน่าน, อ๋อย หฒุ เสียน ว้วน. อ๋อย หฒุ โหฒว กง ยู์ง แหม่ง, หย่า อ๋อย หฒุ หฒั่นๆ โหฒว คู้ สี่.

เฝียน ก๊อง
1:1-2 เจี์ย กอน หว่า
1:3-12 เปา^โล เธง เท^สะ^โล^นิ^กา เมี่ยน
2:1-17 กี^ตู่ แอ๋ง ต้าย เญย เจ๊า-โหล่ว
3:1-15 เสียน กี^ตู่ เญย เมี่ยน อ๋อย หฒุ เอย เจี๊ยน นิ่น บัว เสียน เญย เจ๊า โหฒว
3:16-18 เซ้ด เมว์ย หว่า

2 เท^สะ^โล^นิ^กา 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, เปา^โล, เหธา ซี^ลา * เหธา ทิ^โม^ไท เฟี้ย เฝียน ปุน เท^สะ^โล^นิ^กา ฒี่ง * เญย จิว-ปาง, ต้ง บัว เญย หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เหธา เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย เมี่ยน.

2 โท้ บัว เญย หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เหธา เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน
เม่ย บัว.

กี^ตู่ ต้าย วั้ว หฒั่น,
เมี่ยน หฒุ เซี้ยม ฒุ์ย

3 หฒวัง ก๋อ-โย์ว อ่า, เยีย บัว อ๋อย หฒุ หฒั่นๆ เหว่ย เม่ย บัว แล์ง ฒี่ง ทิน-ฮู่ง. ฮนั้ง น้าย แล์ง ฒี่ง เซ หอบ เญย, เหว่ย หฒุ เม่ย บัว กุ๊น โหฒว กุ๊น เสียน เฮ้น เจี๊ยน ฝาว. เม่ย บัว เก๊าะ-เมี่ยน ล่าน หย่า ฮนั้ม ล่าน กุ๊น โหฒว กุ๊น ธั้ม เจี๊ยน ฝาว. 4 เหว่ย น้าย, เยีย บัว เยียม ทิน-ฮู่ง เญย หฒวัง จิว-ปาง ปู๋ง หว่า-เหมา เธง เม่ย บัว. เยีย บัว เธง ก๊อง, ไม้ กุ๊น เม่ย บัว หฒุ เมี่ยน โหฒว โตะ, ปวั้ง หฒุ โค้ว, เม่ย บัว หล่ง หน่อย เตี๊ย หย่า เสียน ตุ๊ ว้วน.

5 น้าย เต๋ย เหยียด ฒู้ง สี่ ปุน ธีง ทิน-ฮู่ง แป้ง ฟิม เญย เซี้ยม เมี่ยน หย่า ปิ๋ว เม่ง เม่ย บัว ผุย ตุ๊ เยียม ทิน-ฮู่ง เญย กั๊วะ. เซ เหว่ย น้าย นอม กั๊วะ เม่ย บัว อี้ หฒั่น หฒุ เสี่ยว โค้ว. 6 ทิน-ฮู่ง เซ แป้ง ฟิม เญย. ห่อย เม่ย บัว หฒุ ขวน น่าน วั้ว เต๋ย เมี่ยน, ทิน-ฮู่ง อ๋อย วิ่น ปุน นิ่น บัว หฒุ ขวน น่าน. 7 นิ่น หย่า อ๋อย ปุน เม่ย บัว ปวั้ง หฒุ ขวน น่าน เญย เมี่ยน เหธา เยีย บัว ล่ม ฑ่อย ตุ๊ แป้ง ออน. วั้ว หฒั่น เฒี้ยว เย^ซู เหธา เจี๊ยน นิ่น ม่าย ชะ เญย ฟิน-เมี่ยน เยียม วั้ว ลู่ง หิ่น ธ้วด, เยียม หฮยาง ไห่ เญย โต์ว กะญั์ว. 8 เฒี้ยว เย^ซู อ๋อย วิ่น ปุน ไม้ เหญี่ยม ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน หย่า ไม้ หมวัง เฒี้ยว เย^ซู เญย คู้ เฝียน วั้ว เต๋ย เมี่ยน หฒุ ตี่ง ฒุ์ย. 9 นิ่น บัว อ๋อย หฒุ เสี่ยว ฒุ์ย, เหยียด ลิ์ว หฒุ เหมียด, แฆะ เจี๊ยน เฒี้ยว เญย หฑะเฮมียน เหธา นิ่น ฌัง-หล่าง เญย ต้ม ชะ, * 10 ต้ง นิ่น ต้าย วั้ว ฮนอย เหว่ย ปุน นิ่น เญย หฒวัง เมี่ยน, เซ เหยียด ฒู้ง เสียน นิ่น เญย เมี่ยน, เธง นิ่น, ท่าย นิ่น. เม่ย บัว หย่า อ๋อย เหธา เจี๊ยน นิ่น บัว เธง เหว่ย หฒุ เม่ย บัว เสียน เยีย บัว โหฒว เญย ฒอง-เหฒง หว่า.

11 เหว่ย น้าย เยีย บัว หฒั่นๆ เถง เม่ย บัว เต๋า เก๋า โท้ บัว เญย ทิน-ฮู่ง ปุน เม่ย บัว ผุย ตุ๊ นิ่น กิ๊น ต้าย เญย เมี่ยน. หย่า โท้ นิ่น หล่ง นิ่น เญย ชะ ปุน เม่ย บัว โหฒว เหฒียง เม่ย
บัว ม่าย เฮญี้ยว โหฒว เญย คู้ สี่, เหธา เอย เม่ย บัว เญย เสียน ฟิม โหฒว เญย กง. 12 ฮนั้ง หน่าย, บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู เญย บั๋ว ฯฒฯ ตุ๊ เม่ย บัว ท่าย, นิ่น หย่า อ๋อย ท่าย เม่ย บัว. น้าย เซ หฒิว บัว เญย ทิน-ฮู่ง เหธา เฒี้ยว เย^ซู กี^ตู่ เญย เอน.

⇑

[Remove Footnotes]