2 ทิ^โม^ไท

เปา^โล เฟี้ย ปุน ทิ^โม^ไท ตะเหญ่ย เฒ้ย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

เปา^โล เฟี้ย ปุน ทิ^โม^ไท ตะเหญ่ย เฒ้ย เฝียน ธั้ม เจี๋ย เปา^โล หฌาว ทิ^โม^ไท, เหว่ย หฒุ ทิ^โม^ไท เหธา นิ่น ต้ง วั้ว หญู่ง กง โหฒว, มป่า ทิ^โม^ไท เก้า หลุน ธั้ม. น้าย เฒ้ย เฝียน เญย ต้ม เอ๋ย เล์ย เซ หฌาว ทิ^โม^ไท อ๋อย หฒุ หล่ง หน่อย เตี๊ย. เปา^โล ขวิน ทิ^โม^ไท อ๋อย หฒุ หฒั่นๆ โหฒว ฒอง-เหฒง ก๊อง เย^ซู เญย เจ๊า, หย่า อ๋อย หฒุ เอย เจี๊ยน คู้ เฝียน เหธา โล์-แหง่ง หว่า โซว หฌาว เญย เฒียน หว่า โหฒว. ไม้ กุ๊น ปวั้ง หฒุ โค้ว, ไฟ ม่าย เมี่ยน เหธา นิ่น ต๋อย-เตก, นิ่น หธ่อ อ๋อย หฒุ หฌาว เมี่ยน หย่า ฒุ่น เจี๊ยน คู้ เฝียน มี่ง.

เปา^โล เหล่ง เจ๊ย เญย ขวิน ทิ^โม^ไท อ๋อย หฒุ ซิ้ม ฆอย เมี่ยน ก๊อง เญย เฮ่น เบี๋ยน หว่า, เซ ``หฮงง ไห่, ไม้ ม่าย เอ๋ย เล์ย เญย หว่า'' (2 ทิ^โม^ไท 2:3 ). ไม้ ตู๋ง เหธา นิ่น บัว แฑง. น้าย หญู่ง หว่า
ไม้ เถง หาย หญู่ง. ขูง ห่อย หมวัง เญย เมี่ยน ฮนั้ง.

เปา^โล เฟี้ย เจี๊ยน น้าย เต๋ย เจ๊า นิ่น หย่า เถง ทิ^โม^ไท จั๋ง หฒุ เปา^โล กั้น เญย เจ๊า-โหล่ว, นิ่น ฮนั้ง หาย นอ เสียน, หล่ง หน่อย เตี๊ย โค้ว, ฮนั้ม ทิน-ฮู่ง หย่า ฮนั้ม เมี่ยน, หฒุ เมี่ยน โหฒว โตะ
ฯฒฯ หฒุ เสี่ยว โค้ว.

เฝียน ก๊อง
1:1-2 เจี์ย กอน หว่า
1:3-2:13 เปา^โล เธง ทิน-ฮู่ง หย่า ขวิน ทิ^โม^ไท
2:14-4:5 เปา^โล หฌาว หย่า บั๋ว ทิ^โม^ไท อ๋อย หฒุ ไฝ ฟิม
4:6-18 เปา^โล กั้น เญย เจ๊า-โหล่ว
4:19-22 เซ้ด เมว์ย หว่า

2 ทิ^โม^ไท 1

เจี์ย กอน หว่า

1 เยีย, เปา^โล, เอย ทิน-ฮู่ง เญย หฒะเอ๋ย โหฒว กี^ตู่ เย^ซู เญย กง-โฒ่ เหว่ย ฒุ่น ทิน-ฮู่ง แล์ง ปุน เญย แหม่ง, ต้ง เมี่ยน เขา กี^ตู่ เย^ซู ตุ๊ ต้าย เญย เฒี่ยง แหม่ง.

2 เยีย เฟี้ย เฝียน ปุน เยีย ฮนั้ม ไห่ เญย ตอน, ทิ^โม^ไท. *

โท้ หฒั่ง เตี๋ย ทิน-ฮู่ง เหธา บัว เญย เฒี้ยว กี^ตู่ เย^ซู ค้อ-เลี่ยน เม่ย, เหธย เอน เหธย แป้ง ออน ปุน เม่ย.

เปา^โล ออน ทิ^โม^ไท เญย เฮญี้ยว

3 เยีย แล์ง ฒี่ง ทิน-ฮู่ง, ต้ง เยีย, ฮนั้ง เยีย เญย อง-ถาย บัว นอ, หล่ง ธีง-เหฑ่ง เฮญี้ยว * ฟู-สู วั้ว เต้า. เยีย ฮนอยๆ ม์วนๆ เต๋า เก๋า เญย เฒี่ยง โห่ เยีย หฒั่นๆ จั๋ง หฒุ เม่ย. 4 เยีย จั๋ง หฒุ เม่ย เญี้ยม เญย ววม-เหมว่ย ฯฒฯ หฒะเก้ง! อ๋อย ปวัด เม่ย ไห่. ตุ๊ ปวัด เม่ย นอ, เยีย ฯฒฯ เฌียน-โย่ว ออน-เหลาะ อ๊ะ. 5 เยีย จั๋ง หฒุ เม่ย เฒียนๆ เญย เสียน, ฮนั้ง ฒิ่น ด่าง เม่ย เญย ตา กู๋, โล^อิด, เหธา เม่ย เญย มา, ยู^นิด, เฒียนๆ เสียน วั้ว นอ. เยีย เสียน ตี่ง เม่ย อี้ หฒั่น หย่า ฮนั้ง วั้ว นอ เสียน. * 6 เหว่ย น้าย เยีย เถง เม่ย จั๋ง เจี๊ยน เยีย มาน เจี๊ยน เม่ย วั้ว หฒั่น, ทิน-ฮู่ง เหธย ปุน เญย ฒี่ง เหญ่ย, เม่ย อ๋อย หฒุ ปุน ฮนั้ง โต์ว นอ หฮยาง ต้าย. 7 ทิน-ฮู่ง เหธย ปุน บัว เซ ไม้ เฒ์ย กั้ม เหฑีย เญย เฮญี้ยว. * นิ่น ปุน บัว เญย เฮญี้ยว ม่าย ชะ, ปุน บัว ฮนั้ม เมี่ยน, หย่า ไฮ่ กุ๊น ตุ๊ กั้น.

ไม้ ตู๋ง ไญ้

8 ฮนั้ง หน่าย, ไม้ ตู๋ง ไญ้ เถง บัว เญย เฒี้ยว เย^ซู โหฒว ฒอง-เหฒง. เยีย เหว่ย กี^ตู่ หฒุ หววน เจี๊ยน โล่, เม่ย หย่า ไม้ ตู๋ง เหว่ย เยีย ไญ้. ต๋าว หฑวน เม่ย หย่า อ๋อย หฒุ เขา ทิน-ฮู่ง เญย ชะ เหว่ย คู้ เฝียน ม่าย ป่วน เสี่ยว โค้ว. 9 ทิน-ฮู่ง เหฌียว บัว, หย่า เห่ว บัว ต้าย โหฒว นิ่น เญย ธีง-เหฑ่ง เมี่ยน, ไม้ เฒ์ย เหว่ย บัว โหฒว เญย หาย หญู่ง คู้ สี่, เซ เอย นิ่น กั้น เญย หฒะเอ๋ย เหธา นิ่น เญย เอน ฮนั้ง. น้าย หญู่ง เอน, เยียม ต้ง ธอ หม่าน โก๊ว หม่าน ต่อย
วั้ว หฒั่น ทิน-ฮู่ง หล่ง กี^ตู่ เย^ซู เหธย ปุน บัว. 10 มป่า อี้ หฒั่น บัว เญย เหฌียว เฒี้ยว กี^ตู่ เย^ซู เหฌี่ย ต้าย ปิ๋ว เม่ง น้าย หญู่ง เอน, เหว่ย หฒุ กี^ตู่ เหมียด เหฑ่ง ไต่ เญย ชะ, หย่า หล่ง คู้ เฝียน ปุน เมี่ยน ฮิ้ว ตุ๊ เหยียด ลิ์ว ไม้ ไฮ่ ไต่ เญย แหม่ง.

11 ทิน-ฮู่ง พ้าย เยีย โหฒว ฒุ่น โต์ เมี่ยน, โหฒว กง-โฒ่ หย่า โหฒว ฟิน-แซง ฒุ่น น้าย คู้ เฝียน. * 12 เหว่ย น้าย คู้ เฝียน เยีย อี้
หฒั่น ฮนั้ง น้าย นอ เสี่ยว โค้ว. มป่า เยีย ไม้ ไญ้, เหว่ย หฒุ ฮิ้ว ตุ๊ เยีย เสียน เญย เซ หาย เต้า หย่า ฮิ้ว ตี่ง เยีย จิว ปุน นิ่น เญย, นิ่น ไฮ่ เปว เจี๊ยน เถา เซี้ยม ฒุ์ย วั้ว นอม ฮนอย.

13 อ๋อย หฒุ หล่ง เม่ย ไฮ์ เยีย หฌาว เจี๋ย เญย เฒียน หว่า โหฒว หญู่ง เฒ้ย. หย่า อ๋อย หฒุ เขา กี^ตู่ เย^ซู ตุ๊ ต้าย เญย เสียน ฟิม เหธา ฮนั้ม เมี่ยน เญย เฮญี้ยว เอย เจี๊ยน โหฒว. 14 สีง ลี่ง เยียม บัว กะญั์ว. อ๋อย หฒุ เขา สีง ลี่ง โก๋ว เจี๊ยน จิว ปุน เม่ย เญย เฒียน เล์ย.

15 เม่ย ฮิ้ว ตุ๊ เอ^เซีย แซ้ง เญย เมี่ยน เหยียด ฒู้ง กวั่ง เยีย เหฑ่ง, เลี่ยม ฟี^เจ^ลัด เหธา เฮ^โม^เก^เน้ด กวั่ง เยีย.

16 เยีย โท้ เฒี้ยว ค้อ-เลี่ยน โอ^เน^สิ^โฟ^ลัด วั้ว เปย๊า เมี่ยน เหว่ย หฒุ โอ^เน^สิ^โฟ^ลัด นุ์น เยีย เญย เฮญี้ยว เหฒีย หฑุ่น. เยีย หฒุ หลิ่ม โด้ เจี๊ยน, นิ่น หย่า ไม้ ไญ้. 17 เยี้ยด เถา โล^มา ฒี่ง นิ่น ฯฒฯ เหฌี่ย ชะ ฒิ่ม ล์อ เยีย, หย่า ล์อ เถา ปวัด. 18 เม่ย หย่า ฮิ้ว ตุ๊ เยียม เอ^เฟ^โซ ฒี่ง วั้ว หฒั่น นิ่น เถง เยีย ด่ง หาย ธั้ม! เยีย ฯฒฯ โท้ เฒี้ยว, เถา เซี้ยม ฒุ์ย วั้ว ฮนอย, อ๋อย หฒุ ค้อ-เลี่ยน นิ่น.

⇑

[Remove Footnotes]