3 โย^ฮัน

โย^ฮัน เฟี้ย เญย ตะฟาม เฒ้ย เฝียน

ปิ๋ว เม่ง หว่า

โย^ฮัน เฟี้ย เญย ตะฟาม เฒ้ย เฝียน โย^ฮัน เฟี้ย ปุน เต้า ต้อ จิว-ปาง เญย เมี่ยน, บั๋ว เห่ว กาย^อัด. โย^ฮัน เฟี้ย เธง กาย^อัด เหว่ย หฒุ กาย^อัด เฮญี้ยว หลง, อะเฮน้ย ฒิบ เสียน เย^ซู
เญย เมี่ยน. เฝียน หย่า บั๋ว กาย^อัด อ๋อย หฒุ ไฝ ฟิม บู้ง เจี๊ยน เต้า เมี่ยน, บั๋ว เห่ว ดี^โอ^เต^เฟ้ด.

เฝียน ก๊อง
1-4 เจี์ย กอน หว่า
5-8 เธง กาย^อัด เญย หว่า
9-10 เฆ่ม ดี^โอ^เต^เฟ้ด
11-12 เธง เด^เม้ด^ลิ^อัด
13-15 เซ้ด เมว์ย หว่า

3 โย^ฮัน 1

1 เยีย, จิว-ปาง เญย เมี่ยน โก๋, เฟี้ย เฝียน ปุน เธียน ฮนั้ม เญย กาย^อัด. * เยีย เฒียนๆ ฮนั้ม เม่ย.

2 ฮนั้ม เญย โล์-แกง อ้า! เยีย โท้ ทิน-ฮู่ง ปุน เม่ย โหฒว หาย หญู่ง หย่า แฮ่ง หวั่ง แอ๋ง ปุน เม่ย หวั่ง เสียง, ฮนั้ง เยีย ฮิ้ว ตุ๊ เม่ย เญย ลี่ง ว่วน หวั่ง เสียง นอ. 3 เยีย อะเฮน้ย ไห่
ม่าย เต๋ย ก๋อ-โย์ว ต้าย น้าย บั๋ว เยีย, เม่ย เหฒียบ ฒัวะ เญย กัน เฒียน เล์ย, หาย หฒั่น หย่า เอย เจี๊ยน เฒียน เล์ย โหฒว. 4 ไม้ ม่าย หาย หญู่ง ปุน เยีย เก้า เฌียน-โย่ว เจี๋ย น้าย อ๊ะ! เซ เยีย ไฮ์ เมี่ยน ก๊อง เยีย เญย ฝุเจว๊ย หฒั่นๆ กัน หลง เฒียน เล์ย.

เธง กาย^อัด ฒิบ แคะ หลง

5 ฮนั้ม เญย โล์-แกง อ่า, เม่ย หฒะเก้ง เถง ตุ๊ เสียน เย^ซู เญย ก๋อ-โย์ว หลง ไห่. ไม้ กุ๊น ไม้ ปวัด เจี๋ย เญย เมี่ยน, เม่ย หย่า หล่ง เฮญี้ยว เถง นิ่น บัว. 6 นิ่น บัว เยียม น้าย นอม จิว-ปาง โหฒว ฒอง-เหฒง ก๊อง เม่ย ด่ง หน่าย ฮนั้ม นิ่น บัว. โท้ เม่ย เถง นิ่น บัว แอ๋ง ไฮ่ ธ้วด เจ๊า มี่ง ผุย ตุ๊ ทิน-ฮู่ง พ้าย เญย เมี่ยน. 7 นิ่น บัว เหว่ย กี^ตู่ เญย เม่ง ธ้วด มี่ง หย่า ไม้ หล่ง ไม้ เสียน เญย เมี่ยน เถง หาย หญู่ง นิ่น บัว. 8 เหว่ย น้าย บัว อ๋อย หฒุ จวัง น้าย หญู่ง เมี่ยน, หธีง ต้าย ตุ๊ จวั่ง เจี๊ยน เหว่ย เฒียน เล์ย โหฒว กง.

ดี^โอ^เต^เฟ้ด โหฒว ไม้ เป๋น เญย สี่

9 เยีย เฟี้ย เจี๋ย เฝียน ปุน จิว-ปาง มป่า ดี^โอ^เต^เฟ้ด แฑง โหฒว โฮล, ไม้ อ๋อย หมวัง เยีย เญย หว่า. 10 ฮนั้ง หน่าย, สี ก๊อง เยีย มี่ง เถา เม่ย บัว หน่าย, เยีย อ๋อย เว้ด ธ้วด นิ่น เญย กอน-แป๋ง. นิ่น ขูง ก๊อง โตะ, ก๊อง หว่า-ฮู้, โหฒว หว่าย เยีย บัว เญย เม่ง เต้า. บัวะ น้าย นิ่น เญย เฮญี้ยว หธ่อ ไม้ แก้ง ฆาย, นิ่น หย่า ไม้ ฒิบ เจี๋ย เจ๊า เญย ก๋อ-โย์ว. อ๋อย ฒิบ เญย เมี่ยน นิ่น ฮ่าง เจี๊ยน ไม้ ปุน ฒิบ, ฒู้ง หฒุ่น นิ่น บัว ธ้วด จิว-ปาง.

เด^เม้ด^ลิ^อัด โหฒว คู้ สี่

11 ฮนั้ม เญย โล์-แกง อ่า, ไม้ ตู๋ง หฒวด หว่าย เญย สี่. อ๋อย หฒุ หฒวด คู้ สี่ ฮนั้ง. หาย เต้า โหฒว คู้ สี่, วั้ว เต้า เซ ทิน-ฮู่ง เญย เมี่ยน. หาย เต้า โหฒว หว่าย สี่, วั้ว เต้า ไม้ ปวัด เจี๋ย ทิน-ฮู่ง. 12 หฒวัง เมี่ยน เธง เด^เม้ด^ลิ^อัด โหฒว ตุ๊ หลง. เฒียน เล์ย หย่า เถง นิ่น โหฒว ฒอง-เหฒง. เยีย บัว หย่า ฟี่ ฮนั้ง เญย โหฒว ฒอง-เหฒง เธง เด^เม้ด^ลิ^อัด โหฒว ตุ๊ หลง. เม่ย หย่า ฮิ้ว ตุ๊ เยีย บัว ก๊อง เญย หว่า เซ เฒียน เญย.

เซ้ด เมว์ย หว่า

13 เยีย แอ๋ง ม่าย หว่า ธั้ม เญย อ๋อย บั๋ว เม่ย มป่า ไม้ อ๋อย หล่ง ปั๊ด หล่ง หมัด เฟี้ย. 14 เยีย ฮนั้ม ต้าย ไม้ เล่า เยีย ตุ๊ ปวัด เม่ย, บัว ฯฒฯ ตุ๊ ต๋อย เฮมียน ก๊อง หว่า.

15 โท้ ทิน-ฮู่ง ปุน เม่ย ม่าย แป้ง ออน. เยียม น้าย เญย หฒวัง ก๋อ-โย์ว หย่า จั๋ง เถา เม่ย. โท้ เม่ย เถง บั๋ว เหยียด เต้า เหยียด เต้า เยียม หน่าย เญย ก๋อ-โย์ว, เยีย บัว หย่า จั๋ง เถา นิ่น บัว โอ่.

⇑

[Remove Footnotes]